fbpx
RECENZJA NAUKOWA I ZASADY KWALIFIKOWANIA PUBLIKACJI DO WYDANIA

Zgodnie z zarządzeniem nr 100 Rektora UŁ z dnia 10 maja 2018 r. i wcześniejszym z dnia 23 lipca 2015 r. Wydawnictwo UŁ przygotowuje do wydania publikacje pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, do których przysługuje mu prawo pierwszeństwa opublikowania, jak i inne utwory o charakterze naukowym, dydaktycznym lub popularyzatorskim, nieobjęte tym prawem. Wszystkie publikacje wydawane w Wydawnictwie UŁ, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji przez redaktora inicjującego, kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla Wydawnictwa UŁ, czy praca powinna zostać opublikowana. Następnie zespół Wydawnictwa UŁ (kolegium wydawnicze), kierując się swoją najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami, podejmuje decyzję o sposobie i terminie wydania, nakładzie wersji drukowanej i możliwych sposobach upowszechniania treści publikacji, w szczególności o skierowaniu jej do odpowiednich baz zasobów naukowych (otwartych bądź czasowo zamkniętych) lub baz indeksacyjnych.

Przekazanie materiału autorskiego, opracowanego zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie UŁ (link), do Działu Realizacji Produkcji Wydawniczej kończy etap kwalifikowania publikacji do wydania i rozpoczyna fazę produkcji.

Wybór recenzenta, oświadczenie o braku konfliktu interesów

Wydawnictwo UŁ kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem Łódzkim i posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo UŁ może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej z Autorem,
  • bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Sposób opracowywania recenzji

  1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
  2. Recenzent sporządza opinię na arkuszu recenzyjnym obowiązującym w Wydawnictwie UŁ (link).
  3. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
  4. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
  5. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
  6. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Warunkowe przyjęcie utworu do wydania

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Ustawowy czas potrzebny na przyjęcie przez Wydawnictwo UŁ publikacji do wydania zostaje przedłużony o czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie.

Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UŁ.

Odmowa przyjęcia utworu do wydania

Wydawnictwo UŁ ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez Autora, podejmuje Prorektor ds. Nauki UŁ, który może, w uzasadnionych przypadkach, zasięgnąć opinii Rady Wydawniczej.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann