fbpx
Specyfikacja techniczna materiałów przekazywanych do Wydawnictwa UŁ

Wzory wszystkich umów wydawniczych oraz formularzy  są dostępne w zakładce Materiały do pobrania.

Prosimy o składanie kompletu materiałów, takich jak: strona tytułowa, strona redakcyjna: afiliacja autora/redaktora naukowego, imię i nazwisko recenzenta, nazwy podmiotów dofinansowujących publikację, spis treści, wstęp, rozdziały/artykuły, streszczenia, aneksy, wykazy ilustracji, tabel, rysunków, nota marketingowa podkreślająca walory publikacji; w przypadku elementów graficznych objętych ochroną prawnoautorską konieczne jest dołączenie pisemnej zgody autora oryginału lub właściciela praw autorskich elementów graficznych na bezpłatne ich wykorzystanie w planowanej publikacji.

Bardzo prosimy o przekazywanie do produkcji kompletnych materiałów.

Specyfikacja techniczna składanych materiałów do pełnego cyklu wydawniczego:

a) tekst

– plik formatu A4 jednostronny, MS Word;

– skład 12 pkt Times New Roman, przypisy 10 pkt, odnośniki w indeksie górnym (jeśli Autor korzysta z innych czcionek niż standardowe MS Word, prosimy o ich dostarczenie);

– przy niestandardowych czcionkach (np. greka) niezbędne jest ujednolicenie fontu w całej pracy;

– nie stosujemy stylów w pracy;

– interlinia 1,5;

– ciągła numeracja stron w całym tekście pracy;

– marginesy: nie mniejsze niż 2,5 cm;

– ujednolicony system gradacji rozdziałów i podrozdziałów; nie należy ich wprowadzać automatycznie; powinien być zgodny ze spisem treści;

– prosimy o usunięcie hiperłączy;

– prosimy też o dostarczanie zweryfikowanych pod względem językowym tekstów w językach obcych;

b) afiliacje

– w pracach zbiorowych, czasopismach i zeszytach naukowych niezbędne jest umieszczenie afiliacji Autorów (wg wzoru: uczelnia, wydział, katedra, adres) w pierwszym przypisie bądź w zestawieniu na końcu publikacji;

c) spisy treści, tabel, rysunków

– prosimy o nieumieszczanie automatycznych spisów treści, wykresów, tabel etc.;

– w spisie treści należy uwzględnić również tytuły streszczeń obcojęzycznych;

d) przypisy

– odrębna numeracja i adiustacja przypisów w każdym rozdziale/artykule;

– ujednolicone przypisy w pracach zbiorowych;

e) bibliografia

– powołania bibliograficzne ujednolicone w pracach zbiorowych;

– konieczne jest zachowanie zgodności powołań w tekście z bibliografią;

f) indeksy

– jeżeli w pracy przewidziano indeksy, prosimy dostarczyć ich ślepe, zamarkowane wersje (tzn. bez numerów stron);

g) tabele

– tabele prosimy sporządzić w programie Word lub Excel i dostarczyć w edytowalnej wersji, opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem;

– w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnej tabeli;

h) rysunki, schematy, wykresy, wzory

– prosimy przygotować czytelne rysunki, schematy i wykresy, wykonane w programach Excel, Corel (plik otwarty) i dostarczone w edytowalnej wersji; dodatkowo mogą być przekazane w postaci plików jpg; ponadto opisy do tych obiektów powinny mieć jednolity font o tej samej wielkości;

– rysunki, schematy i wykresy prosimy opatrzyć tytułem, numerem oraz źródłem;

– rozbudowane wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań w MS Word przy użyciu czcionki Cambria Math;

– proste wzory matematyczne prosimy wykonać podstawową czcionką;

– w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnego rysunku, wykresu etc.;

i) ilustracje

– ilustracje prosimy dostarczyć w postaci plików TIF, BMP, jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub – jeśli zaistnieje taka sytuacja – w postaci umożliwiającej wykonanie skanu;

– fotografie umieszczone w tekście w programie do edycji tekstu Word prosimy dostarczyć również jako osobne pliki w formacie TIF, BMP, jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;

– ilustracje prosimy opatrzyć tytułem, numerem oraz źródłem;

– w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnej fotografii;

j) prawa autorskie elementów graficznych

– pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora prosimy zamieścić zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu), wymagane jest dostarczenie przez autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy.

Specyfikacja techniczna przygotowania gotowych plików PDF

Gotowe materiały prosimy dostarczyć do Wydawnictwa Uniwersytetu Łózkiego zgodnie z następującymi zasadami:

a) w gotowych plikach pdf nie umieszczamy elementów okładki;

b) nazwy plików

Pliki zapisujemy zawsze od s. 001 do ostatniego numeru strony.

Stosujemy nazewnictwo plików zgodnie z następującym oznaczeniem:

n_tyt_a.roz

gdzie:

n – nr strony w publikacji (np. 001) lub zakres stron (np. 001 – 200);

tyt – tytuł publikacji;

a – wersja pliku (kolejne poprawione wersje powinny być oznaczane jako b, c itd.);

roz – rozszerzenie pliku (pdf).

Nie stosujemy polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych.

c) warunki techniczne

Formaty stron zapisujemy w następujący sposób:

W przypadku pracy w formacie B5 – wybieramy format papieru 16,8×24,0 cm (lub 168×240 mm)

Pole zadruku max. 126×201 mm (w tym 10 mm na paginę).

W przypadku pracy w formacie A5 – wybieramy format papieru 14,8×21,0 cm (lub 148×210 mm)

Pole zadruku max. 110×170 mm (w tym 10 mm na paginę).

W przypadku pracy w formacie A4 – wybieramy format papieru 21,0×29,7 cm (lub 210×297 mm).

Jeśli praca nie ma spadów, plik przygotowujemy w formacie netto, nie wstawiamy znaczników.

Wszystkie strony w pliku zapisujemy w tym samym formacie.

Wakaty powinny być uwzględnione w pliku.

Jeżeli w pliku znajdują się elementy spadowe, należy dodać po 5 mm spadu z każdej strony (spady z każdej strony muszą być tej samej wielkości).

Zdjęcia użyte w plikach prosimy dostarczyć w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Grafiki o mniejszej rozdzielczości spowodują obniżenie jakości publikacji.

Wszystkie pliki do danej pracy powinny być przygotowane wyłącznie albo jako kompozyty, albo separacje. Prosimy nie łączyć plików rozseparowanych z kompozytowymi w jednej pracy [wyjaśnienie – prosimy nie dzielić oryginału barwnego (kompozytu) na poszczególne rozbarwienia odpowiadające barwom procesowym (cyan, magenta, yellow, black) lub innym (np. wykorzystanym kolorom dodatkowym)].

Elementy graficzne nie mogą zawierać profili kolorystycznych (ICC). Kolory CMYK (wszystkie używane dodatkowe kolory, np. standardu Pantone, powinny być zamienione na CMYK). W przypadku występowania kolorów Pantone prosimy o ich prawidłowo nazwanie.

Nie stosujemy przestrzeni barwnej RGB.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann