Uczniowie jednego mistrza_OKL

Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian

  Księga jubileuszowa Profesorów Wojciecha Chróścielewskiego i Jana Pawła Tarno
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  618
  Rok wydania:
  2024
  ISBN:
  978-83-8331-463-1
  e-ISBN:
  978-83-8331-464-8
  Koedycja:
  Poltext Sp. z o.o.

Spis treści

Informacje o autorach 13
Słowo o Jubilatach 17

Wykaz wybranych publikacji Profesora Wojciecha Chróścielewskiego 25
Wykaz wybranych publikacji Profesora Jana Pawła Tarno 39

Barbara Adamiak
Koncepcja gwarancji prawnych układu podmiotowego postępowania administracyjnego 47

Tomasz Bąkowski, Mariusz Bogusz
Granice czasowe realizacji kompetencji autokontrolnej organu administracji w sprawie ze skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 101

Jacek Chlebny, Paweł Dańczak
Ustawowe wydłużenie terminu do załatwienia sprawy pobytowej cudzoziemca 119

Anna Chmielarz-Grochal, Jarosław Sułkowski
O zasadności udziału organizacji ekologicznych w postępowaniu sądowoadministracyjnym z perspektywy prawa Unii Europejskiej 133

Maciej Dębski, Waldemar Jagodziński
Umowy w praktyce administracyjnej a realizacja prawa do dobrej administracji 147

Bogdan Dolnicki
Koncepcja związków metropolitalnych w Polsce 163

Zofia Duniewska
Z problematyki godności człowieka w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 181

Tomasz Furmanek, Elżbieta Olechniewicz
Skuteczność zarzutu naruszenia art. 106 § 3 p.p.s.a. jako podstawa skargi kasacyjnej w świetle wybranego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 195

Jacek Jagielski, Dawid Ziółkowski
Jawność postępowania sądowoadministracyjnego – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań 213

Małgorzata Jaśkowska
Postępowania niejurysdykcyjne k.p.a. – zasadnicze założenia i ich konsekwencje 231

Andrzej Kabat
Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na instytucje Kodeksu postępowania administracyjnego 251

Dariusz R. Kijowski
Wątpliwości wokół art. 184 Konstytucji RP 269

Hanna Judyta Knysiak-Sudyka
Ograniczenia prawa do wniesienia odwołania – czy ustawodawca zmierza w kierunku względności zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego? 279

Marta Kopacz
Termin na wniesienie skargi o wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o pominięciu prawodawczym 297

Piotr Korzeniowski
Zakaz składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym 311

Magdalena Sieniuć, Monika A. Król
Rażąca bezczynność organu w rozumieniu Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 329

Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan
Samorządowe akty zajęcia stanowiska jako forma aktów nadzoru nad samorządem terytorialnym 345

Łukasz Maszewski, Piotr Rączka
Prawne skutki rozbieżności dat wydania (podpisania) decyzji administracyjnej utrwalonej jednocześnie w postaci papierowej i elektronicznej 373

Joanna Mikołajczyk, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Członkowie pozaetatowi samorządowych kolegiów odwoławczych. Zagadnienia wybrane 393

Andrzej Nędzarek
Instytucja wiążącego orzeczenia lekarskiego. Pomiędzy opinią biegłego a współdziałaniem organów 409

Janusz Niczyporuk
O przekazaniu właściwości Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu 431

Włodzimierz Nykiel
Podatki a praworządność – zarys zakresu badań 443

Wojciech Piątek
Podstawy skargi kasacyjnej w stanie (nad)zwyczajnym 453

Marta Romańska
Decyzje w sprawach rozstrzygających spór między podmiotami pozostającymi poza strukturą administracji publicznej – wybrane problemy 469

Robert Sawuła, Ludwik Żukowski
Problem modyfikacji modelu postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi 487

Andrzej Skoczylas
Węzłowe problemy wstępnej fazy autokontroli decyzji organu pierwszej instancji 507

Krzysztof Skotnicki
O sądach pokoju i sędziach pokoju słów kilka 527

Agnieszka Skóra
Decyzja administracyjna o przyłączeniu systemu identyfikacji elektronicznej do krajowego węzła identyfikacji elektronicznej 543

Krzysztof Sobieralski
Przedmiotowy zakres rozpoznania skargi do sądu administracyjnego wniesionej w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 563

Marek Wierzbowski, Agnieszka Żywicka
Kilka refleksji na temat rozwoju postępowania administracyjnego (Kodeksu postępowania administracyjnego) 575

Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Koncepcja władztwa administracyjnego przesuniętego w czasie a charakter prawny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tryb ich kontroli 587

Jan Zimmermann
Nietypowa faza postępowania administracyjnego 609

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian”