37c1117ec4d6a59040b753f5a6bac65a

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

  Opis produktu

  Książka Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich wpisuje się w aktualny  i ważny nurt rozważań na temat roli informacji i wiedzy w zarządzaniu współczesną organizacją. Rosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej w unikatową wiedzę stają się kluczowymi elementami podnoszenia poziomu konkurencyjności organizacji i budowania jej relatywnie trwałej przewagi konkurencyjnej.

  Autorzy książki – pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – koncentrują się na przedstawieniu roli informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Opierając się na wszechstronnych studiach literaturowych, podejmują próbę wyjaśnienia istoty informacji i jej znaczenia w zarządzaniu modelem biznesowym przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji: potrzeby informacyjne – decyzje marketingowe. W zasadniczej części pracy prezentują wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw. Poza diagnozą stanu i uwarunkowań badań marketingowych podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa, w książce dokonano oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych. Prezentowana praca jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych ocenie wykorzystania wyników badań marketingowych w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące informacyjnych podstaw negocjacji biznesowych.

  Książka ma liczne walory metodyczne, poznawcze i praktyczne. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Treści pracy mogą być inspirujące dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania informacjami, a przede wszystkim marketingu. Poruszono w niej także wiele wątków użytecznych dla praktyki gospodarczej. Ponadto może być wykorzystywana w dydaktyce na różnych poziomach studiów z zakresu ekonomii i zarządzania.

  Komentarze

  Spis treści

  O autorach 7
  Wstęp 9

  Rozdział I. Informacje i wiedza we współczesnej gospodarce 13
  1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy 13
  2. Istota informacji oraz jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
  3. Potrzeby informacyjne a decyzje marketingowe 36

  Rozdział II. Badania marketingowe w procesach zarządczych – ich geneza oraz dotychczasowy rozwój 45
  1. Istota badań marketingowych 45
  2. Geneza i ewolucja badań marketingowych 50
  3. Kierunki rozwoju oraz aktualny stan badań marketingowych w Polsce 63

  Rozdział III. Wykorzystanie badań marketingowych na użytek procesów decyzyjnych w praktyce gospodarczej 79
  1. Cel i metodyka badania oraz charakterystyka próby 79
  2. Badania marketingowe w praktyce przedsiębiorstw 84
  2.1. Stopień upowszechnienia badań marketingowych wśród przedsiębiorstw 84
  2.2. Przedmiot prowadzonych badań marketingowych 89
  2.3. Zakres oraz rodzaje prowadzonych badań marketingowych 94
  2.4. Źródła i metody pozyskiwania danych w drodze badań marketingowych 106
  3. Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa 109
  3.1. Ujęcie definicyjne pojęcia użyteczności w kontekście badań marketingowych 109
  3.2. Ocena użyteczności badań marketingowych w świetle wykorzystania ich wyników przez przedsiębiorstwa 110
  4. Podsumowanie 120

  Rozdział IV. Badania na użytek procesów negocjacyjnych 123
  1. Informacyjne podstawy negocjacji biznesowych 124
  2. Wsparcie informacyjne negocjacji biznesowych w praktyce przedsiębiorstw 126
  2.1. Metodyka badania 127
  2.2. Stopień upowszechnienia oraz przedmiot negocjacji w praktyce gospodarczej 130
  2.3. Zakres oraz źródła informacji pozyskiwanych na potrzeby wsparcia procesów negocjacji 134
  2.4. Użyteczność pozyskanych informacji w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania informacyjnego negocjatorów 151
  2.5. Badania marketingowe a wsparcie informacyjne negocjacji gospodarczych 153
  3. Podsumowanie 158

  Zakończenie 161
  Bibliografia 165
  Spis table 173
  Spis rysunków 175
  Załączniki 177

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich”

  Tagi: , , , , , , ,