Promocja!
Firkowska-Zintegrowany model

Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy

  Uwarunkowania – potrzeby – koncepcje
  Autor:


 • Liczba stron:
  252
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-928-3
  e-ISBN:
  978-83-8142-929-0

Opis produktu

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych, w tym gminami, staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, ograniczonego dostępu do zasobów, niepewności jutra, a z drugiej – z rosnącej wiedzy i oczekiwań obywateli. Instytucje administrujące potrzebują narzędzi umożliwiających im skuteczne wdrażanie i monitorowanie wyznaczonej przez jednostkę strategii.

W monografii poruszono ważny i aktualny temat z punktu widzenia współczesnego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Obszerne i wnikliwe studia literaturowe oraz badania ankietowe pozwoliły autorce stworzyć solidną podstawę do opracowania oryginalnego modelu pomiaru dokonań gmin w Polsce. Zaproponowany model w pełni integruje powiązania pomiędzy wszystkimi elementami sprawozdawczości finansowej gminy oraz innymi narzędziami wspomagającymi proces zarządzania i ocenę dokonań (wieloletnia prognoza finansowa, budżet zadaniowy, benchmarking). Do opracowania koncepcji zintegrowanego modelu pomiaru dokonań wykorzystano badanie metodą analizy przypadku jednej z gmin w województwie łódzkim.

Propozycja zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jest głosem w dyskusji na temat usprawnienia zarządzania i zwiększenia efektywności decyzji podejmowanych w gminach. Model ten może być podstawą do wdrożenia go w innych gminach w Polsce, co z pewnością przyczyni się do zmian w sposobie zarządzania nimi. Celem autorskiego rozwiązania jest bowiem powiązanie w sposób logiczny i zrozumiały menedżerskiego modelu zarządzania z całym instrumentarium wspomagającym, by dzięki temu uzyskać informacje użyteczne w procesie zarządzania i ocenie dokonań gminy.

 

Więcej o książce w Serwisie Samorządowym PAP

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Koncepcje zarządzania publicznego jako determinanty systemu rachunkowości gmin 13
1.1. Rozwój koncepcji zarządzania publicznego 13
1.2. Zadanie i cele jako wyznaczniki działania jednostek sektora finansów publicznych 31
1.3. Efektywność i skuteczność jako podstawowe parametry sprawności gmin 34
1.4. Budżet zadaniowy jako instrument zwiększenia sprawności polskich gmin 39
1.5. Doświadczenia z wdrażaniem budżetu zadaniowego w Polsce i na świecie 59
1.6. Budżet zadaniowy a wieloletnie planowanie budżetowe – Wieloletnia Prognoza Finansowa gmin 68

Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa gmin w warunkach globalizacji gospodarki 73
2.1. Wyzwania stojące przed rachunkowością budżetową 73
2.2. Memoriałowe ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej w sektorze publicznym jako efekt regulacji międzynarodowych 77
2.3. Identyfikacja użytkowników informacji o sytuacji finansowej gminy i ich potrzeby informacyjne 96
2.4. Regulacje prawne sprawozdawczości finansowej gmin 100

Rozdział 3. Strategiczna karta wyników jako uniwersalny i elastyczny system pomiaru dokonań gmin 113
3.1. Pomiar dokonań gmin jako determinanta racjonalnego działania 113
3.2. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze efektywności gminy 119
3.3. Struktura i funkcje strategicznej karty wyników dla gminy 124
3.4. Implementacja strategicznej karty wyników w gminie 136
3.5. Zalety i bariery wdrożenia strategicznej kraty wyników w gminie 142

Rozdział 4. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w gminach w województwie łódzkim – wyniki badań własnych 147
4.1. Charakterystyka próby badawczej 147
4.2. Weryfikacja hipotez 153
4.3. Podsumowanie wyników badań własnych 170

Rozdział 5. Wdrożenie zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jako narzędzia zarządzania w Gminie Polana – studium przypadku 173
5.1. Wprowadzenie 173
5.2. Charakterystyka i diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Polana 175
5.3. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju Gminy Polana 179
5.4. Powiązanie strategii Gminy Polana z alokacją zasobów i budżetowaniem 184
5.5. Zintegrowany model pomiaru dokonań jako narzędzie zarządzania w Gminie Polana 186

Podsumowanie i wnioski końcowe 229

Bibliografia 233

Spis rysunków 245

Spis tabel 247

Załącznik. Kwestionariusz ankiety na temat identyfikacji potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych gmin na tle ewolucji narzędzi rachunkowości zarządczej 249

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
9,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: