Domanska_Zagadnienia prawa_tom 2

Zagadnienia prawa konstytucyjnego

  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Skotnickiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Tom 2
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  756
  Rok wydania:
  2023
  ISBN:
  978-83-8331-405-1
  e-ISBN:
  978-83-8331-406-8

  Opis produktu

  Profesor Krzysztof Skotnicki jest cenionym i uznanym znawcą prawa konstytucyjnego, autorem licznych publikacji, nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń prawników. W roku 2023 mieliśmy zaszczyt i przyjemność świętować rocznicę siedemdziesięciolecia urodzin Pana Profesora. Święto to stało się okazją do uhonorowania Pana Profesora, czego wyrazem jest niniejsza publikacja.

  Księga dedykowana Panu Profesorowi, przygotowana została przez przyjaciół i współpracowników z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych. Składa się z dwóch tomów, a ich struktura podyktowana została różnorodnością tematyczną tekstów nadesłanych przez ponad stu autorów. Artykuły poświęcone zostały podstawowym instytucjom ustrojowym i ich organom, demokracji, wolności, prawom człowieka i obywatela, prawu wyborczemu oraz sądownictwu. Odrębny rozdział stanowią teksty zagranicznych przyjaciół Pana Profesora opublikowane, w znacznej części, w ojczystym języku autorów.

  Życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów!

  Komentarze

  Spis treści

  V. Każdy z nas ma wybór! Co na to doktryna? 11

  Babula Małgorzata, Echo islandzkich wyborów parlamentarnych z września 2021 r. 13

  Balicki Ryszard, Polskie ordynacje wyborcze z 1918 r. 21

  Bartoszewicz Michał, Wcześniejsze niż dzień wyborów oddawanie głosów z perspektywy powszechności prawa wybierania i standardów wyborów wolnych 31

  Bożyk Stanisław, Izraelski eksperyment: powszechne i bezpośrednie wybory szefa rządu 41

  Chmielarz-Grochal Anna, W poszukiwaniu podstaw świadomości praw wyborczych obywateli 57

  Chybalski Piotr, Brexit a prawa wyborcze obywateli brytyjskich w Polsce 69

  Ciapała Jerzy, Wybór Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1989 r. – kilka refleksji z perspektywy czasu 79

  Complak Krystian, Sprawy wyborcze w Trybunale Konstytucyjnym Tajwanu 91

  Eckhardt Krzysztof, Kodyfikacja prawa wyborczego w Ukrainie (wybrane problemy) 101

  Florczak-Wątor Monika, Jawność wyborów a tajność głosowania. O problemach związanych z niektórymi rozwiązaniami mającymi zapewnić transparentność procesu wyborczego 109

  Frydrych-Depka Anna, Sokala Andrzej, Obwodowe komisje wyborcze. Stan realizacji postulatów de lege ferenda zgłoszonych przez Krzysztofa Skotnickiego w 2007 r. 125

  Gąsior Tomasz, Jawność – jak to łatwo powiedzieć… 141

  Grabowski Radosław, Grabowska Sabina, Considerations on the Subject of Electoral Law 151

  Grzybowski Marian, Grzybowski Marcin, Senat w Rumunii – wybór, kampania wyborcza i kompetencje 161

  Jabłoński Mariusz, Prawo wyborcze – wybrane kwestie problematyczne 187

  Leszczyńska-Wichmanowska Krystyna, Przebieg i wyniki kampanii wyborczej do Senatu RP w 2015 r. 197

  Kuca Grzegorz, Fakt vs ocena: próba konceptualizacji testu deskryptywności 223

  Olechno Artur, Problematy ukraińskich ordynacji prezydenckich 233

  Pyrzyńska Agata, Wybrane problemy związane z organizacją wyborów za granicą 241

  Rymarz Ferdynand, Regres w rozwoju zasady wolnych wyborów 257

  Składowski Konrad, Kontrola wyborów sprawowana przez Sąd Konstytucyjny na przykładzie Republiki Chorwacji 267

  Tuleja Piotr, Ważność wyborów a ich sądowa kontrola 275

  Uziębło Piotr, Zmiany prawa wyborczego do Izby Poselskiej w Republice Czeskiej w 2021 r. 285

  Wawrzyniak Jan, Wybory – fundament demokracji czy prosty sposób na jej deformację? 295

  Wiszowaty Marcin M., Czy monarchowie mają prawa wyborcze i czy powinni z nich korzystać? Wprowadzenie do badań 305

  Wojnicki Jacek, Wybory prezydenckie w Republice Czeskiej – regulacje konstytucyjne a praktyka 315

  Wrzalik Magdalena, O głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich w 2020 r. (wybrane zagadnienia) 333

  Żukowski Arkadiusz, Obniżanie czynnego prawa wyborczego we współczesnym świecie 345

  VI. Prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości, czyli rzecz o sądach 357

  Adamczewski Robert K., Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce i Republice Czeskiej – zagadnienia wybrane 359

  Chróścielewski Wojciech, Krawczyk Agnieszka, Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego w Niemczech, Austrii i Szwajcarii a koncepcja sądowej kontroli administracji w Konstytucji RP 371

  Grajewski Krzysztof, Kilka uwag o statusie Krajowej Rady Sądownictwa w projekcie tzw. ustawy o przywróceniu praworządności 389

  Jamróz Lech, Przegląd stanowisk w sprawach ustrojowych Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w wyniku nowelizacji z 8 grudnia 2017 r. (wstęp do badań) 397

  Kłopocka-Jasińska Marta, Kilka uwag o hiszpańskim amparo wyborczym 409

  Kuczma Paweł, Sądy pokoju czy sądy niepokoju? 419

  Mikuli Piotr, Z problematyki immunitetu sędziowskiego 427

  Serzhanova Viktoria, Electronisation of the System of Justice and Its Impact on the Protection of Human Rights. Selected Issues 437

  VII. Prawnoporównawcze rozważania zagranicznych przyjaciół Jubilata 447

  Dobrovičová Gabriela, Krunková Alena, Princíp legality a núdzové opatrenia v čase pandémie COVID-19 449

  Bárány Eduard, Viazanosť rôznych orgánov verejnej moci právom 457

  Halász Ivan, Slovenské snahy o získanie právnickej akadémie a koniec právnického vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po roku 1918 465

  Hodas Milan, História protiepidemických opatrení štátu a súčasný ústavnoprávny pohľad na povinnosť očkovania (potreba zmeny metodolo­gického prístupu?) 477

  Jirásková Věra, Jiří Jirásek, K jubileu Profesora Krzysztofa Skotnického 489

  Juškevičiūtė-Vilienė Agnė, Wyzwania w realizacji konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej w Republice Litewskiej w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym 495

  Klíma Karel, Konstytucja rzeczywista i modyfikacje podziału władzy (aspekt komparacyjny) 509

  Orosz Ladislav, Materiálne jadro slovenskej ústavy (môže ústavný súd preskúmavať súlad ústavných zákonov s ústavou?) 523

  Щербанюк Оксана Володимирівна, Конституційні кризи: порівняльно-правовий аналіз 539

  Слінько Тетяна Миколаївна, Роль і місце інформації в інформаційному суспільстві: окремі аспекти 549

  Tomuleț Cristina, Short Considerations on the Rule of Law and the Separation of Powers. The Conditions under Which the Two Principles Can Create Positive Outcomes in a Constitutional System 559

  Trellová Lívia, Právne reflexie na pandémiu na Slovensku 569

  Žák Krzyžanková Katarzyna, Obowiązek informacyjny organów władzy publicznej w Republice Czeskiej 583

  VIII. Wykłady z dziejów rozpoznanych 597

  Bałaban Andrzej, 100-lecie Konstytucji Marcowej z roku 1921 jako polskiego wzorca konstytucyjnego 599

  Górecki Dariusz, Prawnopolityczne znaczenie „umowy paryskiej” 607

  Pikulska-Radomska Anna, Skrzywanek-Jaworska Dagmara, Friedrich Carl von Savigny o rewizji Pruskiej Ordynacji Miejskiej z 17 marca 1831 r. 617

  Rakowski Maciej, Sądowa batalia o górskie sanktuarium. Spór o kaplicę na Świętej Górze Jawor nad Wysową 627

  IX. Finis coronat opus. Varia 653

  Dośpiał-Borysiak Katarzyna, Konflikt interesów i przeciwdziałanie rozbieżności czasowej w ramach polityki klimatycznej państwa 655

  Frankiewicz-Bodynek Anna, Ochrona dóbr kultury i dopuszczalność ograniczenia ich własności w Konstytucji RP 665

  Małysa-Sulińska Katarzyna, Decyzja lokalizacyjna dla zabudowy zagrodowej a miejsce stałego zamieszkania rolnika 675

  Olszewski Radosław, Postępowanie karne w aspekcie konstytucyjnym 683

  Patyra Sławomir, Konstytucyjny stan nadzwyczajny czy stan zwyczajnie niekonstytucyjny? Kilka refleksji z pogranicza 691

  Posłuszny Jerzy, Niemczuk Przemysław, Koordynacja jako instytucja prawna – zarys problemu 703

  Szukalski Jerzy, System rządów prezydenckich w Kirgistanie w świetle postanowień Konstytucji z 5 maja 2021 r. 713

  Witkowski Zbigniew, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, „Gotujcie się do wojny, skoroście pokoju ścierpieć nie potrafili” – kategorie „stan wojny” i „czas wojny” oraz ich rozumienie w świetle Konstytucji RP z 1997 r. 725

  Wolnicki Paweł, Współdziałanie państwa i Kościoła katolickiego w zakresie zasobu archiwalnego 743

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zagadnienia prawa konstytucyjnego”

  Tagi: , , , , , ,