okladka

Zagadnienia prawa konstytucyjnego

  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Skotnickiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Tom 1
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  680
  Rok wydania:
  2023
  ISBN:
  978-83-8331-189-0
  e-ISBN:
  978-83-8331-407-5
  Język publikacji:
  język polski

  Opis produktu

  Profesor Krzysztof Skotnicki jest cenionym i uznanym znawcą prawa konstytucyjnego, autorem licznych publikacji, nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń prawników. W roku 2023 mieliśmy zaszczyt i przyjemność świętować rocznicę siedemdziesięciolecia urodzin Pana Profesora. Święto to stało się okazją do uhonorowania Pana Profesora, czego wyrazem jest niniejsza publikacja.

  Księga dedykowana Panu Profesorowi, przygotowana została przez przyjaciół i współpracowników z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych. Składa się z dwóch tomów, a ich struktura podyktowana została różnorodnością tematyczną tekstów nadesłanych przez ponad stu autorów. Artykuły poświęcone zostały podstawowym instytucjom ustrojowym i ich organom, demokracji, wolności, prawom człowieka i obywatela, prawu wyborczemu oraz sądownictwu. Odrębny rozdział stanowią teksty zagranicznych przyjaciół Pana Profesora opublikowane, w znacznej części, w ojczystym języku autorów.

  Życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów!

  Komentarze

  Spis treści

  Przedmowa 11

  Laudacja jubileuszowa. Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Krzysztofa Skotnickiego 13

  Wykaz wybranych publikacji Profesora Krzysztofa Skotnickiego 25

  I. O podstawach ustroju z różnej perspektywy 49
  Bień-Kacała Agnieszka, Dialog w nieliberalno-konstytucyjnym uniwersum 51

  Bogucka-Felczak Monika, Kowalski Patryk, Autonomia finansowa – definicja pojęcia 61

  Bożek Michał, Dialektyczna koncepcja konstytucji Hermanna Hellera 71

  Chorążewska Anna, Biłgorajski Artur, Normy-zasady jako jedna z kategorii norm ustawy zasadniczej 81

  Granat Mirosław, Czy istnieje cyfrowy konstytucjonalizm? 91

  Haczkowska Monika, Tożsamość konstytucyjna – pojęcie zamknięte czy otwarte? 99 Jamróz Adam, Refleksje o współczesnej reprezentacji parlamentarnej i roli partii politycznych 111

  Katner Wojciech J., Związki między prawem konstytucyjnym a prawem gospodarczym na przykładzie realizacji zasady wolności gospodarczej 121

  Krawczyk Ryszard Paweł, Konstytucyjna stabilność finansów publicznych jako element państwa dobrze zorganizowanego 135

  Kruk Maria, Co w Konstytucji „nie jest napisane” i czy być powinno? 149

  Kubuj Katarzyna, Czy młodzi mogliby więcej? Obszary obywatelskiego zaangażowania w demokrację/i 167

  Milej Tomasz, Podstawowa struktura konstytucji i normy niezmienialne – jakie lekcje z Kenii dla Polski? 179

  Niewiadomska-Cudak Małgorzata, Samorządowe uchwały dotyczące praw rodzin i sprzeciwu wobec ideologii LGBT – przyzwoleniem na łamanie konstytucyjnej zasady zakazu dyskryminacji czy ochroną wartości rodziny? 191

  Nykiel Włodzimierz, Artykuł 217 Konstytucji RP a konstrukcja podatku 201

  Oniszczuk Jerzy, Rok 399 p.n.e. – Sokratejska sprawiedliwość i prawna polis 209

  Piechowiak Marek, U podstaw rozumienia sprawiedliwości 237

  Rzymowski Jakub, Konceptualizm prawniczy jako ogólna teoria prawa 247

  Stec Mirosław, O zasadach ustroju terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej i konsekwencjach z nich wynikających słów kilka 257

  Suchocka Hanna, Większość rządząca a opozycja. Relacje wzajemne w świetle opinii Komisji Weneckiej 271

  Szmyt Andrzej, Dwa projekty ustaw o zmianie Konstytucji RP w toku wyborów prezydenckich 2020 r. 83

  Korporowicz Łukasz Jan, Tulejski Tomasz, Mayflower Compact. U religijnych początków amerykańskiego konstytucjonalizmu 295

  Wyka Teresa, Pojęcie i charakter zasady konstytucyjnej wynikającej z art. 66 Konstytucji 309

  II. Czysta wariacja ta demokracja (T. Boy-Żeleński). O demokracji i jej instytucjach 317
  Grzeszczak Robert, O relacjach Konstytucji i prawa unijnego w świetle wyroków i wypowiedzi polskiego Trybunału Konstytucyjnego 319

  Kielin-Maziarz Joanna, Europejska inicjatywa obywatelska a deficyt demokracji w UE 331

  Michalak Anna, Siedem postulatów w sprawie naprawy procesu stosowania prawa w Polsce. Uwagi na kanwie wprowadzonych i proponowanych zmian do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 341

  Rakowska Anna, Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Hiszpanii – regulacja prawna 351

  Sobański Piotr, Stosowanie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w orzecznictwie sądów administracyjnych 363

  III. Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia (J. Bentham). Rozważania o wolnościach i prawach człowieka 371
  Garlicki Leszek, Trybunał strasburski a status związków monoseksualnych (refleksje na tle wyroku z 13.07.2021 r., Fedotova and Others p. Rosji) 373

  Kurowski Michał, Wybrane aspekty prawa do prywatności chronione na gruncie instytucji karnoprocesowych 385

  Lis-Staranowicz Dorota, Czeski język migowy w przestrzeni publicznej 395

  Masternak-Kubiak Małgorzata, Jak legalnie wyprowadzać psa – dylemat troskliwego opiekuna 403

  Morawska Elżbieta Hanna, Zakwestionowanie tradycyjnej koncepcji praw człowieka i podstawowych wolności: zobowiązania pozytywne państwa powiązane z prawem do wolności wypowiedzi (art. 10 EKPC) 415

  Nowak Monika, Prawo do odpoczynku w świetle polskich regulacji konstytucyjnych 427 Piotrowski Ryszard, Niezrealizowane zagrożenie praw i wolności jednostki. Uwagi o projekcie nieuchwalonej ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 447

  Rytel-Warzocha Anna, Gajda Agnieszka, Referendum ogólnokrajowe jako forma rozstrzygania spraw związanych z aborcją 471

  Stępień Jakub, Wolność religijna i stosunki pomiędzy państwem i kościołami oraz związkami wyznaniowymi w konstytucyjnym porządku Republiki Czeskiej. Zarys problematyki 481

  Uliasz Joanna, Wolność sumienia i wyznania (religii). Od Konstytucji 3 maja do Konstytucji RP z 1997 r. 489

  Widawska Edyta, Osowski Szymon, Prawo do informacji w kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej 499

  IV. Władza najlepiej sprawdza charakter człowieka (Arystoteles) – rozważania o organach państwa 511
  Brzozowski Wojciech, Rada Mediów Narodowych w strukturze organów władzy państwowej 513

  Domańska Aldona, Pozycja ustrojowa Publicznego Obrońcy Praw Człowieka Republiki Czeskiej 523

  Gierach Ewelina, Rozpatrywanie petycji przez Sejm a zasada dyskontynuacji prac parlamentu 533

  Jackiewicz Andrzej, Konstytucyjne ramy ustalania składu Senatu Królestwa Hiszpanii jako falsyfikacja charakteru izby reprezentacji terytorialnej 543

  Jaskiernia Jerzy, Immunitet parlamentarny członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 553

  Juchniewicz Joanna, Marszałek Sejmu – strażnik spokoju, porządku i powagi 567

  Kulesza Jan, Rozstrzyganie kolizji ochrony godności urzędu Prezydenta RP oraz wolności wypowiedzi w orzecznictwie sądowym 575

  Kryszeń Grzegorz, Koncepcja systemu organów państwowych w Konstytucji Republiki Turcji z 1924 r. 585

  Mazur Jacek, Konstytucyjna zasada niezależności Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Czeskiej 603

  Odrowąż-Sypniewski Wojciech, Instytucja śledztwa publicznego oraz uprawnienia śledcze parlamentu w praktyce ustrojowej Zjednoczonego Królestwa 613

  Przywora Bogusław, O osobliwościach wysłuchania publicznego – refleksje na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 625

  Sagan Stanisław, Dekompozycja współczesnego parlamentu w kontekście ograniczenia jego autonomii, przewartościowania funkcji i upadku obyczajów 637

  Serowaniec Maciej, Konstytucyjne gwarancje niezależności banków centralnych państw Grupy Wyszehradzkiej 659

  Zięba-Załucka Halina, Stępień-Załucka Beata, Rada Mediów Narodowych a niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 669

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zagadnienia prawa konstytucyjnego”

  Tagi: , , , , , , ,