Promocja!
tradycje oporu

Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX w.

  Opis produktu

  Monografia, w której uwzględniony został niemal pięćsetletni kon­tekst historyczny, jest efektem studiów nad złożonymi mechani­zmami oporu ludności pochodzenia tubylczego wobec przemocy w dziejach Peru. Celem publikacji jest odnalezienie wzorów postaw obronnych mieszkańców sierry na przykładzie wybranych mobili­zacji andyjskich – począwszy od pierwszych, zmityzowanych dziś indiańskich rebelii antykolonialnych, przez zrywy rojalistyczne i kreolsko-metyskie bunty z udziałem Indian w XIX wieku, aż po – inspirowane przez ugrupowania lewicowe – walki agrarne w po­przednim stuleciu oraz współczesne nam straże chłopskie (rondas campesinas) z północy kraju. Poszukiwanie podobieństw w dzia­łaniach obronnych ludności andyjskiej służy w pierwszym rzędzie wskazaniu źródeł mobilizacji społecznych na terenie peruwiańskiej sierry, omówieniu charakteru ich przywództwa oraz ustaleniu prze­biegu interakcji wiosek andyjskich ze światem zewnętrznym.

  Dokonana w książce analiza i synteza bogatej literatury przed­miotu została przeprowadzona z perspektywy antropologicznej. Ważnym elementem podjętej refleksji metodologicznej jest więc omówienie „ewolucji” wzorców badawczych w historiografii Andów, w której przedstawione zostały kierunki przemian w sposobie my­ślenia o źródłach i wpływie ruchów indiańskochłopskich z różnych epok i regionów na bieg historii Peru.

  Publikacja powstała z myślą o czytelnikach zafascynowanych historią Andów peruwiańskich, ale może też zainteresować osoby sięgające po lektury z zakresu szeroko rozumianej latyno­amerykanistyki, w tym głównie po studia nad przemocą polityczną, ruchami chłopskimi i stosunkami społecznoetnicznymi w państwach postkolonialnych.

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9

  Wprowadzenie 11

  Zmiany nurtów w badaniach nad peruwiańskimi ruchami in-diańskochłopskimi. Słowo wstępne 29

  Rozdział 1 Szesnastowieczny millenaryzm andyjski 41
  11 Opór ostatnich Inków wobec hiszpańskiego najeźdźcy 41
  12 Protest antyhiszpański na przykładzie ruchów czcicieli huacas 44
  13 Rozwój gospodarczy kolonii a postęp procesów akulturacyjnych 53

  Rozdział 2 Indiańskie odrodzenie wieku XVIII 57
  21 Źródła i typologia osiemnastowiecznych rebelii indiańskich 57
  22 Centrum prowincji jako ośrodek oporu 64
  23 Wielka Rebelia 77

  Rozdział 3 Rola Indian w dziewiętnastowiecznych procesach narodo- i państwowotwórczych 97
  31 Indianie a emancypacja kolonii 97
  32 Spór o postawę Indian w okresie wojny o Pacyfik 122
  Rozdział 4 Od walki z obciążeniami do dwudziestowiecznego agraryzmu rewolucyjnego 129
  41 Dziewiętnastowieczny protest agrarny 129
  42 Indygenizm początku XX wieku oraz fala ruchów chłopskich w latach 1915–1925 136
  43 Syndykalizm i mobilizacje indiańskochłopskie do okresu rządów wojskowych 154

  Rozdział 5 Działalność rondas campesinas z północy kraju 167
  51 Okoliczności narodzin rondas campesinas norteñas 167
  52 Władza państwowa i partie polityczne a autonomia rondas campe-sinas 172
  53 Formy działań ronderos 181
  54 Rondas campesinas na wojnie – zamiast zakończenia 189

  Podsumowanie 197

  Bibliografia 205

  Mapa Peru 219

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX w.”

  Tagi: , , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  Mała ilość w magazynie
  8,90 zł
  9,90 zł
  19,95 zł
  • PDF
  Ilość: