Promocja!
eeb5bc6de95c4046152e33184c8e6438

System rządów w Republice Chorwacji

  Autor:


 • Liczba stron:
  412
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-951-3
  e-ISBN:
  978-83-7969-171-5
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Praca dotyczy państwa nieopisywanego do tej pory w polskiej literaturze konstytucyjnej, zawiera: analizę rodzaju modelu systemu rządów, który obowiązywał w Chorwacji od chwili odbudowy niepodległego państwa po dzień dzisiejszy; przedstawia jego ewolucję oraz opis relacji między normami konstytucyjnymi a praktyką sprawowania władzy i stosowania norm konstytucyjnych. Autor na podstawie analiz wyciąga ciekawe wnioski. 


  Książka podejmuje problematykę obowiązującego systemu rządów rozumianego jako zespół wzajemnych stosunków i zależności zachodzących między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej (a także relacje wewnątrz egzekutywy), czyli występują-ce między parlamentem, głową państwa i Rządem.

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 11

  Rozdział I. Zarys historii państwowości Chorwacji 25
  1. Tradycje ustrojowe Chorwacji 25
  2. Powstanie niepodległego państwa chorwackiego 45

  Rozdział II. Konstytucja Republiki Chorwacji 65
  1. Konstytucja, jej systematyka i nowelizacje 65
  1.1. Uchwalenie konstytucji i jej systematyka 65
  1.2. Nowelizacja konstytucji z 12 grudnia 1997 r. 73
  1.3. Nowelizacja konstytucji z 9 listopada 2000 r. 75
  1.4. Nowela konstytucji z 28 marca 2001 r. 81
  1.5. Nowela konstytucji z 16 czerwca 2010 r. 84
  2. Konstytucyjne zasady podstawowe 90
  2.1. Zasady republikańskiej formy państwa i unitaryzmu 91
  2.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego i państwa socjalnego 93
  2.3. Zasada suwerenności narodu 96
  2.4. Zasada podziału władz 98
  2.5. Zasada nadrzędności konstytucji 102

  Rozdział III. Partie polityczne w Republice Chorwacji 105
  1. Podstawy prawne działania partii politycznych 105
  2. Finansowanie partii politycznych 115
  3. Scena polityczna w Republice Chorwacji 121
  4. Wpływ systemu wyborczego na tworzenie Rządu 138

  Rozdział IV. System wyborczy do parlamentu 147
  1. Prawo wyborcze przedmiotowe i zasady prawa wyborczego 147
  2. Tryb zgłaszania kandydatów i kalendarz wyborczy 160
  3. Kampania wyborcza 162
  4. System wyborczy sensu stricto 166
  5. Finansowanie kampanii wyborczej 177
  6. Organy wyborcze 180
  7. Ważność wyborów 183

  Rozdział V. Sabor 187
  1. Skład, kadencja i tryb pracy Saboru 187
  2. Status prawny deputowanego 197
  2.1. Incompatibilitas 200
  2.2. Immunitet 203
  2.3. Prawa i obowiązki deputowanego 208
  3. Organy parlamentu 210
  4. Funkcje parlamentu 220
  4.1. Funkcja ustrojodawcza 222
  4.2. Funkcja ustawodawcza 225
  4.2.1. Ustawy konstytucyjne 225
  4.2.2. Tryb ustawodawczy 226
  4.2.3. Tryb pilny 232
  4.2.4. Ustawy organiczne 235
  4.2.5. Budżet 237
  4.3. Funkcja kontrolna 239
  4.4. Funkcja kreacyjna 250
  4.5. Pozostałe kompetencje 256

  Rozdział VI. Prezydent Republiki 261
  1. Pozycja ustrojowa 261
  2. Tryb wyboru prezydenta 267
  2.1 Bierne prawo wyborcze i zgłaszanie kandydatów 269
  2.2. Kampania wyborcza i jej finansowanie 270
  2.3. Głosowanie 273
  2.4. Organy wyborcze i protesty wyborcze 274
  3. Kompetencje prezydenta i formy ich wykonywania 276
  3.1. Prezydent jako reprezentant państwa 280
  3.2. Prezydent jako gwarant prawidłowego i harmonijnego oraz stabilnego funkcjonowania organów władzy państwowej 281
  3.3. Prezydent jako strażnik niepodległości i terytorialnej integralności Republiki 283
  3.4. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych 289
  3.5. Pozostałe kompetencje prezydenta 292
  4. Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta 294

  Rozdział VII. Rząd Republiki Chorwacji 301
  1. Powoływanie Rządu 302
  2. Odpowiedzialność polityczna Rządu 307
  3. Skład Rządu, tryb jego pracy i struktura administracji rządowej 310
  3.1. Skład Rządu i struktura administracji rządowej 310
  3.2. Tryb pracy Rządu 317
  4. Pozycja premiera 318
  5. Funkcje i kompetencje Rządu 321
  5.1. Funkcja prawotwórstwa 325
  5.2. Funkcja wykonawcza 330
  5.3. Funkcja rządzenia 332
  5.4. Funkcja kierowniczo-koordynacyjna 335
  5.5. Funkcja nadzorczo-kontrolna 335

  Rozdział VIII. Ewolucja systemu rządów w Republice Chorwacji 341
  1. System rządów w latach 1990–2000 342
  2. System rządów w Republice Chorwacji po 2000 r. 361

  Zakończenie 371
  Bibliografia 375
  Od Redakcji 409

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “System rządów w Republice Chorwacji”

  Tagi: , , , , ,