Przyswojska_OKŁADKA

Samorządowa polityka społeczna

  Wyzwania i działania
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  156
  Rok wydania:
  2015
  ISBN:
  978-83-7969-690-1

Opis produktu

Książka wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk zachodzących w lokalnych i regionalnych społecznościach. Jej celem jest ukazanie różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i strategii w obszarze polityki społecznej. Autorzy zaprezentowali istotne problemy społeczne i możliwe metody radzenia sobie z nimi w skali lokalnej i regionalnej.

Komentarze

Spis treści

Justyna Przywojska, Samorządowa polityka społeczna – czyli o czym jest ta książka 9

Aleksandra Strojna, Teoria i geneza polityki społecznej 17
Wprowadzenie 17
Geneza polityki społecznej 19
Cele i zadania polityki społecznej 23
Modele polityki społecznej 25
Podsumowanie 26
Bibliografia 26

Aldona Podgórniak-Krzykacz, Polityka społeczna – kontekst administracyjny 29
Wprowadzenie 29
Polityka społeczna – interpretacja w kategoriach polityki publicznej 30
Administracja publiczna jako komponent instytucjonalny polityki społecznej 33
Konstrukty modelu administracji publicznej – nowe zarządzanie publiczne i governance 40
Podsumowanie 42
Bibliografia 42

Aleksandra Wejt, Polityka społeczna w walce z wykluczeniem społecznym 45
Wprowadzenie 45
Wykluczenie społeczne i jego skutki 45
Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stosowane w woj. łódzkim 48
Podsumowanie 53
Bibliografia 54

Patrycja Chrzanowska, Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci 56
Wprowadzenie 56
Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego – ujęcie teoretyczne i ich przyczyny 57
Przegląd badań na temat biedy i wykluczenia społecznego łódzkich dzieci 59
Lokalna polityka społeczna wobec nieletnich w zakresie biedy i wykluczenia społecznego 62
Podsumowanie 64
Bibliografia 66

Paweł A. Nowak, Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 67
Wprowadzenie 67
Strona www jako element włączenia cyfrowego 68
Zakres i metoda badania 69
Wsparcie włączenia cyfrowego przez serwisy www podmiotów publicznych – wyniki badań 70
Podsumowanie 72
Bibliografia 73

Michał Przybylski, Prekariat w lokalnej polityce społecznej województwa łódzkiego 77
Wprowadzenie 77
Prekariat jako nowa grupa społeczna 78
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 80
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ 80
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 82
Przykłady działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego 83
Podsumowanie 85
Bibliografia 85

Michał Sobczak, Ekonomia społeczna jako narzędzie lokalnej polityki społecznej na przykładzie województwa łódzkiego 87
Wprowadzenie 87
Pojęcie ekonomii społecznej i jej stan rozwoju w Polsce 87
Podmioty ekonomii społecznej 89
Rola podmiotów ekonomii społecznej w polityce społecznej w województwie łódzkim 92
Podsumowanie 98
Bibliografia 100

Michał Wilk, Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej 101
Wprowadzenie 101
Wyjaśnienie podstawowych pojęć 102
Współczesne problemy polskiej demografii 103
Sytuacja demograficzna Łodzi 107
Podsumowanie 108
Bibliografia 108

Joanna Gonera, Karolina Maciejak, Sytuacja seniorów w zmieniającym się społeczeństwie – szansa czy wyzwanie dla współczesności 109
Wprowadzenie 109
Czym jest i kiedy rozpoczyna się starość? 110
Rys demograficzny 112
Zabezpieczająca rola rodziny 113
Zanik kultury rodzinnej 113
Między wolnością a bezużytecznością… 114
Inicjatywa = aktywne starzenie się. Realizm czy fikcja? 117
Silver economy 118
Podsumowanie 119
Bibliografia 119

Justyna Przywojska, Kapitał ludzki i społeczny osób starszych jako czynniki rozwoju lokalnego 121
Wprowadzenie 121
Rozwój lokalny w warunkach globalizacji 122
Kapitał ludzki i społeczny jako uwarunkowania rozwoju lokalnego 124
„Starość nie radość” – starzejące się wspólnoty barierą czy bodźcem rozwoju lokalnego? 125
Podsumowanie 129
Bibliografia 130

Iwona Wieczorek, Wybrane działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w gminie miasto Zgierz 133
Wprowadzenie 133
Ratujmy wzrok dzieciom 135
Program edukacyjny Szkoła Cukrzycy 136
Akademia zdrowia 137
Badania BRCA1 138
Jarmark zdrowia 140
Inne działania profilaktyczne prowadzone przez UMZ 141
Podsumowanie 143
Bibliografia 143

Monika Mazur, Programy zdrowotne na poziomie lokalnym jako przykład działań z zakresu lokalnej polityki społecznej 145
Wprowadzenie 145
Programy zdrowotne 147
Promocja zdrowia 148
Profilaktyka i zwalczanie chorób nowotworowych jako wyzwanie współczesnej polityki zdrowia 149
Rak szyjki macicy 151
Profilaktyka raka szyjki macicy 151
Profilaktyka zdrowotna na terenie województwa łódzkiego – Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 153
Wyniki badań ankietowych dotyczących wiedzy kobiet o HPV 154

Podsumowanie 156
Bibliografia 157

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Samorządowa polityka społeczna”