Promocja!
bartnik_mala_rzeka

Mała rzeka w dużym mieście

  Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki
  Autor:


 • Liczba stron:
  352
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-640-7
  e-ISBN:
  978-83-8088-641-4

Opis produktu

Jest to książka z pogranicza geografii, hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. Waga przedstawianych wyników badań jest tym większa, iż w zasadniczej części zostały one samodzielnie zebrane podczas wieloletnich, pracochłonnych i kosztochłonnych badań terenowych oraz laboratoryjnych. Jest to dojrzałe studium monograficzne, bardzo dobrze udokumentowane – zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej, wykorzystujące w pełni dostępne materiały archiwalne, zasoby kartograficzne i publikacje tekstowe. Należy do niewielu polskich monografii hydrologicznych ukazujących tak kompleksowo stan oraz zmiany ilościowo-jakościowe wód powierzchniowych na terenie zurbanizowanym.

Publikacja ta, oprócz wysokich walorów poznawczych, może mieć znaczenie praktyczne – szczególnie w zagadnieniach dotyczących oceny stanu i funkcjonowania środowiska wodnego w zlewni miejskiej Sokołówki.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Ciupy

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Słowo wstępne 7

Rozdział 1. Woda w mieście 11

Rozdział 2. Fizyczno-geograficzne tło obiegu wody w zlewni Sokołówki 25
2.1. Wybór i położenie obszaru badań 27
2.2. Budowa geologiczna i gleby 30
2.3. Rzeźba i ukształtowanie powierzchni zlewni Sokołówki 37
2.4. Warunki klimatyczne 42
2.4.1. Przestrzenna i czasowa zmienność opadów atmosferycznych w zlewni Sokołówki 46
2.4.2. Wielkość i rozkład parowania na terenie zlewni 53
2.4.3. Klimatyczny bilans wodny zlewni Sokołówki 67
2.5. Wody powierzchniowe w zlewni Sokołówki oraz ich monitoring w latach 2006–2015 73
2.6. Wody podziemne w zlewni Sokołówki po Sokołów 85
2.7. Flora i fauna terenu zlewni Sokołówki 92
2.8. Ochrona przyrody na terenie zlewni Sokołówki po Sokołów 99

Rozdział 3. Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Sokołówki 107
3.1. Początki osadnictwa w dolinie Sokołówki 108
3.2. Rozwój funkcji rolniczej i protoprzemysłowej na obszarze zlewni Sokołówki 113
3.3. Obszar zlewni Sokołówki do końca XX w. 124
3.4. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru zlewni Sokołówki współcześnie oraz jego związek z przepuszczalnością powierzchni 133
3.5. Struktura funkcjonalna obszaru zlewni Sokołówki 142
3.6. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze zlewni Sokołówki 144
3.7. Stopień antropogenicznego przekształcenia obszaru zlewni Sokołówki 150

Rozdział 4. Odpływ rzeczny w zlewni Sokołówki 161
4.1. Wieloletnie zmiany odpływu Sokołówki 163
4.2. Chwilowa, dobowa i sezonowa zmienność odpływu ze zlewni Sokołówki 173
4.3. Formowanie się i przebieg wezbrań w zlewni Sokołówki 187
4.4. Krótkookresowe zmiany natężenia przepływu Sokołówki 195
4.5. Maksymalne chwilowe wzrosty i spadki natężenia przepływu Sokołówki 198
4.6. Fale wezbraniowe w zlewni Sokołówki
– zróżnicowanie sezonowe i ich transformacja 200

Rozdział 5. Wybrane zagadnienia zmian i zmienności cech fizykochemicznych wody w zlewni Sokołówki 215
5.1. Temperatura wody 217
5.2. Konduktywność wody 223
5.3. Odczyn wody 227
5.4. Tlen rozpuszczony 231
5.5. Mętność wody 235
5.6. Chlorki 239
5.7. Azotany 243
5.8. Azotyny i amoniak 248
5.9. Siarczany 252
5.10. Fosforany 255
5.11. Mangan 257
5.12. Sezonowość wybranych cech fizykochemicznych wód Sokołówki 260
5.13. Wpływ zbiorników na cechy fizykochemiczne wód rzeki miejskiej 264
5.14. Ocena wpływu funkcjonowania biofiltra systemu SSBS na jakość wód Sokołówki 268

Podsumowanie i wnioski 275
Bibliografia 285
Spis tabel 303
Spis rysunków 305
Aneks 315
Summary 335
Od Redakcji 351

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

1 opinia o Mała rzeka w dużym mieście

 1. Avatar
  5 z 5

  :

  Bartnik jak zawsze konkretnie opisuje temat, świetna gra słów, dobry aspekt poznawczy.

Dodaj opinię

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
9,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl