Promocja!
6c7da30d930de25124a1a8d8de88d643

Kurs złoty/euro: teoria i empiria

  Autor:


 • Liczba stron:
  500
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-821-9
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Recenzowana monografia jest najlepszą ze znanych mi prac poświęconych modelowaniu kursu złotego ogłoszonych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest to niezwykle cenna książka. Jej zaletą jest połączenie bardzo dobrych badań ekonometrycznych z rzetelnie przeprowadzoną analizą ekonomiczną i cennymi wskazówkami dla polityki gospodarczej w Polsce. We wszystkich tych trzech obszarach książka wnosi dużą wartość dodaną.

  Z recenzji

  dr. hab. Cezarego Wójcika, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej.

  W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest empiryczny model kursu złoty/euro opisujący warunki równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Wyniki potwierdzają, iż czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego przez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzyko globalne. Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz narastające zadłużenie zagraniczne.

  Od Autora

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 11

  Rozdział I. Długookresowe modele kursu walutowego 25
  Wprowadzenie 25
  1. Prawo jednej ceny i parytet siły nabywczej walut 28
  1.1. Determinanty i stacjonarność realnego kursu walutowego 29
  1.2. Założenia LOP i PPP – dyskusja 32
  2. Standardowe metody weryfikacji hipotezy PPP – przegląd badań 39
  2.1. Bezpośrednie testy parytetu siły nabywczej walut 40
  2.2. Testy stacjonarności kursów realnych – metody i uwarunkowania 41
  3. Parytet siły nabywczej walut w długim okresie 47
  4. Testy PPP w próbach przekrojowo-czasowych 53
  Podsumowanie 68

  Rozdział II. Parytet siły nabywczej walut a koszty transakcyjne – podejście nieliniowe 71
  Wprowadzenie 71
  1. Progowe modele autoregresyjne TAR 72
  2. Wykładnicze modele autoregresyjne ESTAR 78
  3. Nieliniowe testy pierwiastków jednostkowych 83
  4. Krytyka modeli gładkiego przejścia. Podsumowanie 90

  Rozdział III. Analiza kointegracji w modelu parytetu siły nabywczej walut 93
  Wprowadzenie 93
  1. Standardowa analiza kointegracji w modelu PPP – metody i wyniki empiryczne 95
  2. Kursy walutowe przy racjonalnych oczekiwaniach i w warunkach gospodarki niedoskonałej wiedzy 103
  3. Analiza kointegracyjna systemów ze zmiennymi I(2) 111
  4. Dyskryminacja pomiędzy hipotezami REH i IKE w modelu PPP 122
  Podsumowanie 130

  Rozdział IV. Model PPP kursu złoty/euro w okresie 1999:01–2011:06 133
  Wprowadzenie 133
  1. Ewolucja systemu walutowego w Polsce 135
  2. Empiryczne modele PPP kursu złotego – przegląd badań 141
  3. Testy zintegrowania realnego kursu złoty/euro 157
  4. Hipoteza dostosowań nieliniowych 166
  5. Analiza kointegracyjna modelu PPP kursu złoty/euro 174
  5.1. Trendy i wahania zmiennych nominalnych 175
  5.2. Analiza I(1) 179
  5.3. Analiza I(2) 186
  5.4. Analiza I(2)-w-I(1) 194
  Podsumowanie 200

  Rozdział V. Nieubezpieczony parytet stóp procentowych. Model CHEER 203
  Wprowadzenie 203
  1. Premia za ryzyko 206
  2. Struktura terminowa stóp procentowych 214
  3. Oczekiwania kursowe. Model CHEER 222
  Podsumowanie 227

  Rozdział VI. Model CHEER kursu złoty/euro w okresie 1999:01–2011:06 229
  Wprowadzenie 229
  1. Empiryczne modele CHEER – przegląd i dyskusja 230
  2. Model CHEER kursu złoty/euro – wstępne wyniki 233
  2.1. Podejście standardowe – długoterminowe stopy procentowe 241
  2.2. Stopy procentowe rynku międzybankowego 249
  3. Uogólnienie modelu CHEER – premia za ryzyko 253
  4. Model CHEER kursu złoty/euro – identyfikacja struktury 261
  4.1. Wahania ryzyka wewnętrznego – kurs złoty/euro w okresie 1999:01–2009:09 264
  4.2. Wzrost ryzyka globalnego – model CHEER w okresie 1999:01–2011:06 273
  5. Symetria i asymetria ryzyka walutowego 281
  Podsumowanie 288

  Rozdział VII. Średniookresowe modele kursów walutowych. Model BEER 291
  Wprowadzenie 291
  1. Realne kursy równowagi w średnim okresie 293
  2. Podejście zasobowo-strumieniowe 302
  3. Szoki podażowe – mechanizm Balassy-Samuelsona 305
  4. Szoki popytowe 308
  5. Terms of trade 315
  6. Empiryczne modele BEER – operacjonalizacja 318
  Podsumowanie 327

  Rozdział VIII. Empiryczne modele BEER 329
  Wprowadzenie 329
  1. Kursy walut krajów rozwiniętych i rynkowych gospodarek pozaeuropejskich 330
  2. Modele kursów walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej 344
  3. Krytyka standardowych modeli BEER 358
  4. Przeformułowanie problemu – niestacjonarność kursów realnych dla cen sektora tradables 364
  5. Kursy realne walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla cen sektora tradables 369
  6. Badania modeli BEER kursu złotego w Polsce 378
  Podsumowanie 384

  Rozdział IX. Hybrydowy model kursu złoty/euro w okresie 1999:01–2011:06 387
  Wprowadzenie 387
  1. Premia za ryzyko, efekt Balassy-Samuelsona i modele NOEM 390
  2. Realny kurs PLN/EUR i zmienne fundamentalne – uogólnienie problemu i hipotezy badawcze 396
  3. Bezwarunkowe i warunkowe modele CHEER-BEER 403
  4. Średniookresowe determinanty kursu PLN/EUR. Kryzys subprime 414
  Podsumowanie 433

  Zakończenie 437
  Bibliografia 445
  Spis tabel 473
  Spis rysunków 477
  Spis akronimów 481
  Spis symboli 485
  Źródła danych. Transformacje zmiennych 495
  Od Redakcji 499

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kurs złoty/euro: teoria i empiria”

  Tagi: , , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie