Promocja!
fa5f1d6f10d84cf98906cabc29ff8bfb

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  182
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-045-9
  e-ISBN:
  978-83-7969-183-8
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem produkcji w rozwijającym się modelu gospodarki opartej na wiedzy. Zarówno generowanie postępu technicznego, jak i efektywne wykorzystywanie już istniejącego majątku trwałego są w znaczący sposób od niego zależne.

  W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy dojrzałości przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie. Badania zaprezentowane w tej części dotyczą zarówno dużych – transnarodowych korporacji obecnych w regionie łódzkim, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym problemem poddanym analizie jest zrozumienie i skłonność, podmiotów gospodarczych do podejmowania samodzielnych inwestycji w kapitał ludzki. Jednocześnie określono wyzwania w za-kresie regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w odniesieniu do gospodarki regionu.

  Drugi obszar, rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy, dotyczy wyzwań w zakresie adaptacyjności gospodarki regionu w kontekście szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Autorzy, uprzednio identyfikując wpływ poszczególnych obszarów inwestycji w kapitał ludzki na rozwój społeczno-gospodarczy, wnioskują o stopniu dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego.

   

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 5
  I. Dojrzałość przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie 9
  Rozdział I. Wpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Mariusz Sokołowicz) 9
  1. Kapitał ludzki i jego związek z procesami rozwoju regionalnego 9
  2. Kapitał ludzki a aktywność przestrzenna KTN – analiza wzajemnych relacji 17
  3. Współzależności między działalnością korporacji transnarodowych a kapitałem ludzkim w świetle badań w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 26
  Podsumowanie 36
  Rozdział II. Zdolność absorpcji wiedzy i percepcja roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim (Zbigniew Przygodzki) 41
  1. Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy jako determinanta konkurencyjności lokalnego środowiska przedsiębiorczości 41
  2. Cel i metodyka badań innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości w regionie łódzkim 45
  3. Percepcja wiedzy jako czynnika konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego 49
  4. Zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w inwestycje w kapitał ludzki 57
  4.1. Percepcja potrzeb inwestycyjnych w kapitał ludzki 57
  4.2. Zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w aspekcie podmiotowym i finansowym 61
  Podsumowanie – identyfikacja warunków i kierunków kształtowania polityki rozwoju kapitału ludzkiego w regionie 66
  Rozdział III. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wpływ na rozwój kapitału ludzkiego w regionie (Beata Wieteska-Rosiak) 75
  Wstęp 75
  1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 76
  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce 79
  3. Przykłady działań skierowanych na budowę kapitału ludzkiego w ramach CSR w Polsce 81
  4. Wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie łódzkim w ramach koncepcji CSR – przykłady działań 87
  Podsumowanie 92
  II. Rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy 99
  Rozdział IV. Kapitał ludzki polskich województw a wzrost gospodarczy (Anna Tomaszewska) 99
  Wstęp 99
  1. Problem pomiaru kapitału ludzkiego 100
  2. Cel i zakres badań 102
  3. Metodologia konstrukcji syntetycznego miernika kapitału ludzkiego dla polskich regionów w latach 2003–2009 103
  4. Kapitał ludzki a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 2003– 2009 111
  4.1. Syntetyczny miernik kapitału ludzkiego a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów 111
  4.2. Obszary inwestycji w kapitał ludzki a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów 114
  Podsumowanie 121
  Rozdział V. Adaptacja systemów kształcenia zawodowego do wymogów nowoczesnych rynków pracy w regionie łódzkim (Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt) 127
  1. Potrzeby nowoczesnych rynków pracy a region łódzki 127
  2. Ewolucja czy rewolucja w systemach kształcenia zawodowego w regionie łódzkim? 138
  2.1. Główne elementy zmian systemów szkolnego kształcenia zawodowego w regionie łódzkim 138
  2.2. Wsparcie i dostosowanie kształcenia zawodowego do nowych trendów rynku pracy – rola instytucji i aktorów rynku pracy 143
  3. Jak adaptować systemy kształcenia zawodowego w województwie łódzkim do wymogów nowoczesnych rynków pracy 149
  3.1. Kształcenie formalne (edukacja szkolna) 150
  3.2. Kształcenie nieformalne (edukacja ustawiczna) 151
  3.3. Współpraca między instytucjami rynku pracy a instytucjami systemu edukacji 155
  Rozdział VI. Dopasowanie kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnego rynku pracy (Artur Gajdos) 161
  Wstęp 161
  1. Identyfikacja dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnych rynków pracy – metody i ograniczenia 162
  2. Sposoby identyfikacji dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim – dane publikowane 164
  2.1. Liczba pracujących według poziomów wykształcenia w województwie łódzkim 164
  2.2. Liczba bezrobotnych według poziomów wykształcenia w województwie łódzkim 167
  3. Szacowanie potrzeb rynku pracy (popyt na pracę) w województwie łódzkim w zakresie zapotrzebowania na wiedzę innowacyjną/zaawansowaną/podstawową – dane publikowane i niepublikowane 170
  3.1. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę innowacyjną (pracujący z doktoratami, doktoranci) 170
  3.2. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę zaawansowaną (pracujący z wyższym wykształceniem) 173
  3.3. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę podstawową (pozostali pracujący) 175
  3.4. Analiza zjawiska zatrudniania poniżej i powyżej kwalifikacji (efektywność inwestycji w kapitał ludzki) 178
  4. Potrzeby i braki systemowe w zakresie możliwości identyfikacji potrzeb regionalnych rynków pracy w odniesieniu do kapitału ludzkiego 181

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy”

  Tagi: , , , ,