Promocja!
Dlugonski-Biotechnologia

Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce

  Teoria. ćwiczenia i pracownie specjalistyczne
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  578
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-954-2
  e-ISBN:
  978-83-8142-955-9

Opis produktu

Biotechnologia, w tym biotechnologia drobnoustrojów, jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy, integrującym osiągnięcia wielu dyscyplin naukowych z ich zastosowaniem w praktyce, w różnych obszarach działalności człowieka. Prezentowana publikacja odzwierciedla te relacje. Impulsem do przygotowana tej pozycji wydawniczej były przede wszystkim dwie książki opracowane uprzednio pod redakcją naukową Jerzego Długońskiego: Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997) oraz Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application (Caister Academic Press, 2016).

Oprócz zagadnień stanowiących podstawę biotechnologii drobnoustrojów, takich jak metody pozyskiwania i hodowli mikroorganizmów czy zastosowanie ich w przemyśle i ochronie środowiska, uwzględniono nowoczesne techniki analityczne określane ogólnym skrótem „omics”, a także techniki cyfrowe wykorzystywane do rejestrowania niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku, w tym będących skutkiem szkodliwej działalności bakterii i grzybów. Dołączono też kolorowy atlas (rozdział 8) zawierający zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe grzybów omawianych w poszczególnych rozdziałach.

Podręcznik został przygotowany z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego autorów, prowadzących zajęcia na różnych kierunkach i specjalnościach nauk przyrodniczych. Zaowocowało to interdyscyplinarnym charakterem publikacji i pozwala sądzić, że będzie ona przydatna nie tylko doktorantom i studentom kierunków biotechnologia i mikrobiologia, lecz także ochrona środowiska, biotechnologie ekologiczne, ekomiasto, biomonitoring, rewitalizacja miast, jak również wszystkim zainteresowanym możliwością zastosowania najnowszych osiągnięć tych obszarów nauki w praktyce.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie (J. Długoński) / 11
Wstęp do wydania podręcznika Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne z 1997 roku (J. Długoński) / 15

1. Metody pozyskiwania, hodowli, doskonalenia i przechowywania drobnoustrojów o znaczeniu przemysłowym / 17

1.1. Ogólna charakterystyka drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych (J. Długoński) / 19
1.2. Pozyskiwanie drobnoustrojów przydatnych w procesach mikrobiologicznych (J. Długoński, K. Lisowska, N. Wrońska, K. Zawadzka, A. Felczak) / 21
1.3. Metody hodowli oraz stabilizacji drobnoustrojów w warunkach tlenowych (z uwzględnieniem bioreaktorów i immobilizacji w żelach) (J. Długoński, P. Bernat, K. Lisowska, S. Walisch) / 35
1.4. Hodowla drobnoustrojów w warunkach beztlenowych (M. Krupiński) / 49
1.5. Protoplasty grzybów: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie (J. Długoński, K. Paraszkiewicz, M. Słaba, K. Milczarek) / 56
1.6. Doskonalenie szczepów – mutageneza, fuzja i elektroporacja protoplastów (J. Długoński, D. Wilmańska, S. Różalska, K. Lisowska, K. Milczarek) / 61
1.7. Sposoby przechowywania szczepów przemysłowych (K. Zawadzka, N. Wrońska, S. Walisch, K. Milczarek, D. Wilmańska) / 77
Literatura / 84

2. Podstawy nowoczesnych technik wykorzystywanych w biotechnologii mikrobiologicznej i naukach pokrewnych / 89

2.1. Mikroskopia konfokalna, fluorescencyjna i spektrofluorymetria (S. Różalska) / 91
2.2. Techniki izotopowe (izotopy promieniotwórcze) (J. Długoński, S. Różalska) / 100
2.3. Chromatografia (R. Szewczyk) / 103
2.4. Spektrometria mas (R. Szewczyk) / 116
2.5. Absorpcyjna spektrometria atomowa (M. Słaba) / 127
2.6. Nowoczesne techniki cyfrowe stosowane do rejestrowania zmian zachodzących w środowisku (A. Długoński) / 132
Literatura / 140

3. Określanie przynależności taksonomicznej drobnoustrojów / 143

3.1. Genotypowe techniki różnicowania i identyfikacji bakterii (M. Krupiński) / 145
3.2. Grzyby należące do Mucoromycota, Ascomycota i Basidiomycota – cechy morfologiczne, biochemiczne i analiza genetyczna (M. Słaba, S. Różalska) / 163
3.3. Biotypowanie drobnoustrojów metodami LC-MS/MS i MALDI-TOF/TOF (R. Szewczyk) / 183
Literatura / 197

4. Przemysłowe wykorzystanie drobnoustrojów / 201

4.1. Procesy biosyntezy (J. Długoński) / 203
4.2. Procesy fermentacji (J. Długoński) / 257
4.3. Procesy biotransformacji (J. Długoński) / 292
Literatura / 304

5. Drobnoustroje w ochronie środowiska i zdrowia człowieka / 313

5.1. Rewitalizacja zdegradowanych terenów zieleni miast (A. Długoński) / 315
5.2. Analiza mikrobiologiczna skażonych środowisk – sekwencjonowanie nowej generacji (S. Różalska) / 329
5.3. Biologiczne oczyszczanie ścieków / 336
5.4. Kompostowanie odpadów (A. Długoński, K. Lisowska) / 345
5.5. Wykorzystanie odpadów zieleni miejskiej do produkcji energii w lokalnych biogazowniach i spalarniach oraz syntezy lakaz grzybowych (A. Długoński, A. Góralczyk-Bińkowska) / 350
5.6. Biodegradacja toksycznych ksenobiotyków (J. Długoński) / 355
5.7. Mikrobiologiczna eliminacja metali ciężkich ze środowiska (M. Słaba, J. Nykiel-Szymańska) / 384
5.8. Procesy detoksykacji skażonych środowisk. Testy toksykologiczne (M. Krupiński) / 395
5.9. Wykorzystanie odpadów przemysłowych w biotechnologii mikrobiologicznej (K. Paraszkiewicz, A. Góralczyk-Bińkowska, A. Jasińska) / 401
5.10. Biodeterioracja wywołana przez grzyby (S. Różalska, M. Słaba, A. Długoński) / 409
5.11. Charakterystyka i wykorzystanie enzymów ligninolitycznych produkowanych przez grzyby w ochronie środowiska, przemyśle i medycynie (A. Jasińska, A. Góralczyk-Bińkowska, A. Długoński) / 417
5.12. Określanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych makromolekuł (dendrymery) i nowo syntetyzowanych związków srebra (A. Felczak, K. Zawadzka) / 424
5.13. Grzyby entomopatogenne i ich wykorzystanie w biokontroli (S. Różalska) / 429
5.14. Grzyby toksynotwórcze. Poszukiwanie i identyfikacja aflatoksyn (K. Paraszkiewicz, M. Słaba, R. Szewczyk) / 434
Literatura / 445

6. Omics w biotechnologii drobnoustrojów / 457

6.1. Proteomika w analizie mikrobiologicznej degradacji ksenobiotyków (R. Szewczyk) / 459
6.2. Analiza metabolomiczna jako narzędzie służące do wielopoziomowej charakterystyki procesu biodegradacji (R. Szewczyk) / 472
6.3. Zastosowanie lipidomiki w badaniu procesów detoksykacji u drobnoustrojów (P. Bernat) / 478
6.4. Poszukiwanie biomarkerów w przemyśle i medycynie (R. Szewczyk) / 485
6.5. Analiza ilościowa pestycydów – multimetody (R. Szewczyk) / 490
Literatura / 497

7. Podłoża, bufory (K. Milczarek, N. Wrońska, A. Felczak) / 499

7.1. Podłoża / 501
7.2. Bufory / 519
Literatura / 521

8. Zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe szczepów grzybów stosowanych w badaniach i w dydaktyce Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego / 523

8.1. Zdjęcia grzybów z hodowli prowadzonych w warunkach laboratoryjnych (K. Milczarek, S. Różalska) / 525
8.2. Fotografie drzew i drewna porażonych przez grzyby ligninolityczne (A. Długoński) / 556
Literatura / 569

Autorzy / 571

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce”

Tagi: , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

17 w magazynie

49,90 zł44,90 zł
Ilość: