Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku | #callforpapers

Opublikowano: 20 marca 2024
SHSG

Redakcja czasopisma „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” zaprasza do przesyłania tekstów do kolejnego tomu (27/2024). Teksty należy zgłaszać za pomocą Open Journal Systems pod adresem: czasopisma.uni.lodz.pl/histspol/about/submissions do 31 sierpnia 2024 r.

Rocznik ukazujący się od 2003 r. przyjmuje artykuły monograficzne i drobne prace, wydawnictwa źródłowe, artykuły recenzyjne i recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii społecznej i historii gospodarczej. Tematyka tekstów powinna zamykać się chronologicznie od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych i może dotyczyć zarówno dziejów powszechnych jak i historii Polski. Artykuły powinny być napisane w języku polskim bądź angielskim i opracowane zgodnie z instrukcją redakcyjną. Periodyk indeksowany jest w kilku bazach referencyjnych o zasięgu międzynarodowym, w tym ERIH Plus, CEJSH.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Zapraszamy do współpracy.


The editors of the journal “Studies in Social and Economic History of the 19th and 20th Centuries” („Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku”) invite you to submit texts for the next volume (27/2024). Texts should be submitted via Open Journal Systems at: czasopisma.uni.lodz.pl/histspol/about/submissions until August 31, 2024.

The yearbook, which has been published since 2003, accepts monographic articles and small works, source publications, review articles and reviews, polemics and other forms of scholarly expression on social history and economic history. The subject matter of the texts should close chronologically from the end of the 18th century to the present day and may concern both general history and Polish history. Articles should be written in Polish orEnglish and prepared in accordance with the editorial instructions. The periodical is indexed in several international reference databases, including ERIH Plus, CEJSH.

All articles are available in Open Access under CC BY-NC-ND 4.0 license.

We welcome your cooperation.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski