Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres

58okc582adka

Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres


Redaktor naczelny:
Prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik

O „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”

To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy, zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej jego łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych. Pojawiać się będą w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” także teksty kulturoznawcz omawiające bliższe i dalsze konteksty literatury.

„ZRL” to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre”.

Historia

Czasopismo (półrocznik) istnieje od 1958 roku. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego Stefanię Skwarczyńską (1902-1988), Jana Trzynadlowskiego (1912-1995; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Witolda Ostrowskiego (1914-2006). Wychodzi nieprzerwanie do dziś (z pewnymi zakłóceniami na początku lat 80.), przez dwadzieścia kilka ostatnich lat raz do roku, od 2011- dwa razy w roku.

Trzon redakcji tworzą od samego początku pracownicy Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej (dawniej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) Uniwersytetu Łódzkiego. Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili Stefania Skwarczyńska (1958-1988), Jan Trzynadlowski (1989-1995) i Grzegorz Gazda (1996-2010), który wchodzi obecnie w skład Rady Redakcyjnej czasopisma.


 About The Problems of Literary Genres

The Problems of Literary Genres  is a refereed academic multilingual journal edited at the University of Lodz, Poland devoted to the study not only of literary genres, but also to comparative literature, and to literary theory and cultural studies. The Journal publishes annually articles and reviews as well as conference reports from all over the world in English, Polish, Russian, French, German and Spanish. The Journal has been existing since 1958. Its volumes are widely distributed and available in many good libraries.

History
The journal exists since 1958, it has been appointed by Scientific Society in Lodz by professors and lecturers of the University of Lodz: Stefania Skwarczynska(1902-1988), Jan Trzynadlowski (1912-1995, professor at the University of Wroclaw) and Witold Ostrowski (1914-2006). The Journal is being continuously published to the present day (with some interference in the early 80s) once a year (in November) for more than twenty years in the double volume. In 2011, two books came out. The core of the editorial board consists of professors from the Chair of Literary Theory at the Institute of Contemporary Culture, University of Lodz (formerly Institute of Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts). Editors-in-chief were: Stefania Skwarczynska (1958-1988), John Trzynadlowski (1989-1995) and Grzegorz Gazda (1996-2010), who has now became a member of the Advisory Board.
Wydawcą czasopisma jest Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)
 • Jarosław Płuciennik e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl
Redakcja (Editors)
 • Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)
 • Agnieszka Izdebska (Łódź)
 • Michał Wróblewski (Łódź)
Sekretarz Redakcji (Secretary):
 • Anna Zatora e-mail: problems.zrl@uni.lodz.pl
Redakcja językowa (Language Editors)
 • Stephen Dewsbury
 • Craig Hamilton
 • Reinhard Ibler
Rada Redakcyjna (Advisory Board)
 • Uszula Aszyk (Warszawa)
 • Mária Bátorowa (Bratislava)
 • Włodzimierz Bolecki (Warszawa)
 • Hans Richard Brittnacher (Berlin)
 • Grzegorz Gazda (Łódź)
 • Margaret H. Freeman (Heath, MA)
 • Marja Härmänmaa (Helsinki)
 • Joanna Jabłkowska (Łódź)
 • Bogumiła Kaniewska (Poznań)
 • Anna Kędra-Kardela (Lublin)
 • Ewa Kraskowska (Poznań)
 • Vladimir Krysinski (Montréal)
 • Erwin H. Leibfried (Giessen)
 • Anna Łebkowska (Kraków)
 • Danuta Opacka-Walasek (Katowice)
 • Joanna Grądziel-Wójcik (Poznań)
 • Ivo Pospíšil (Brno)
 • Charles Russell (Newark, NJ)
 • Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck)
 • Dariusz Śnieżko (Szczecin)
 • Reuven Tsur (Jerusalem)
Redaktorzy Założyciele (Founders Editors)
 • Stefania Skwarczyńska
 • Jan Trzynadlowski
 • Witold Ostrowski

Komentarze

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

ERIH+

CEEOL

Index Copernicus

EBSCOhost

CEJSH

Komentarze

Katedra Teorii Literatury,
Instytut Kultury Współczesnej
Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

E-mails:

jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

wroblewski.michal@uni.lodz.pl

problems.zrl@uni.lodz.pl

 

 

Komentarze

Komentarze