Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku

studia z historii

Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku


Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita

„Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” to periodyk naukowy poświęcony problematyce społecznej i gospodarczej. Jest jedyną tego typu publikacją naukową ukazującą się cyklicznie na polskim rynku wydawniczym. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych.

Pierwszy tom „Studiów” ukazał się w 2003 r. Inicjatorem powstania czasopisma był ówczesny kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wiesław Puś, który był jednocześnie Redaktorem Naczelnym pierwszych dziewięciu tomów. Od 2012 r. prof. dr hab. Wiesław Puś został przewodniczącym Rady Naukowej pisma, a obowiązki Redaktora Naczelnego objął prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita, współredaktor tomów VII-IX.

Autorzy publikujący na łamach „Studiów” wywodzą się z wielu ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Przygotowywane przez nich prace reprezentują wysoki poziom merytoryczny, a czasopismo weszło do obiegu naukowego.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

www: studiazhistorii.online.uni.lodz.pl

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja naukowa:
 • Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita tel.: + 48 604-930-610 e-mail: jaroslawkita@poczta.onet.pl
 • Zastępca Redaktora: Marta Sikorska-Kowalska
 • Sekretarz naukowy: Ewelina Maria Kostrzewska
 • Rada naukowa:
 • Wiesław Puś (Łódź) – przewodniczący Rady Naukowej, redaktor tematyczny,
 • Kazimierz Badziak (Łódź),
 • Swietłana Krawczenko (Łuck),
 • Torsten Lorenz (Praga),
 • Giennadij Matwiejew (Moskwa),
 • Marek Przeniosło (Kielce),
 • Małgorzata Przeniosło (Kielce).
Recenzenci (2017):
Piotr Biliński (Kraków); Wiesław Caban (Kielce); Jadwiga Hoff (Rzeszów); Maria Korybut – Marciniak (Olsztyn); Ilona Kurnatowska (Łódź);Robert Lipelt (Sanok) Robert Litwiński (Lublin); Giennadij F. Matwiejew (Moskwa); Przemysław Matusik (Poznań);Marek Przeniosło (Kielce); Jerzy Szczepański (Kielce)

Komentarze

Autorzy zainteresowani zamieszczeniem tekstów na łamach „Studiów z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” proszeni są o nadsyłanie tekstów w wersji papierowej i w formie elektronicznej. Artykuły nie powinny mieć więcej niż 1 arkusz, skład czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. Przypisy u dołu strony, skład czcionką 10. Do każdego tekstu (za wyjątkiem recenzji i omówień) należy dołączyć streszczenia w języku angielskim i polskim. Streszczenie nie powinno przekraczać 1/2 strony. Ponadto Autorzy powinni przesłać krótkie notki biograficzne o sobie. Termin składania tekstów do końca września każdego roku.

Zasady recenzowania publikacji:

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.  Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z redaktorem tematycznym i z członkami Rady Naukowej oraz po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów.
Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 recenzentów.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia do publikacji.
Nazwiska recenzentów podawane są na rewersie strony tytułowej czasopisma.

Jednocześnie przypominamy, wypełniając zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
(źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/)

Komentarze

Katedra Historii Polski XIX wieku
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
90-219 Łódź , ul. Kamińskiego 27A

redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita
tel.: + 48 604-930-610
e-mail: jaroslawkita@poczta.onet.pl

sekretarz naukowy: prof. UŁ dr hab. Rafał Kowalczyk
tel.: +48 509-316-961
e-mail: rkow@o2.pl

 

Komentarze

Komentarze