Studia z Geografii Politycznej i Historycznej/Studies in Political and Historical Geography

geografia_04_krzywe_DRUK

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej/Studies in Political and Historical Geography


Redaktor naczelny:
Prof. UŁ dr hab. Andrzej Rykała

Informacje ogólne:

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” są periodykiem (rocznikiem) naukowym w języku polskim (i obszernymi streszczeniami artykułów w języku angielskim). Pismo wydawane jest przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej. Poszczególne tomy czasopisma przygotowywane są przez 2-osobowe kolegium redakcyjne i 5 redaktorów tematycznych, reprezentujących następujące nauki: geografię, historię, matematykę, filologię polską i filologię angielską. Wraz z Radą Redakcyjną, składającą się również z przedstawicieli różnych dyscyplin, dokonują oni oceny tomów i propozycji tematycznych przyszłych zeszytów.

Cel i zakres tematyczny:

Czasopismo ma na celu zaprezentowanie zagadnień teoretycznych i empirycznych podejmowanych w ramach geografii politycznej i geografii historycznej. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych, a także przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu czasopisma interdyscyplinarny charakter.

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a więc zarówno pracowników nauki i praktyków odpowiedzialnych za realizację polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych, jak i pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-historyczną.

Poszczególne numery czasopisma mają jednolitą strukturę wewnętrzną, na którą składają się następujące części: studia (recenzowane artykuły), recenzje, notatki naukowe. Większość zeszytów jest profilowana. Wyraźnie sprecyzowana problematyka sformułowana jest w przyjętym dla danego numeru podtytule.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Skład redakcji i rady programowej
 • Rada naukowa
 • Członkowie krajowi:
 • Kazimierz Badziak (Uniwersytet Łódzki)
 • Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki)
 • Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Piotr Eberhardt (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
 • August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Marek Koter (Przewodniczący Rady, Uniwersytet Łódzki)
 • Roman Matykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
 • Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)
 • Członkowie zagraniczni:
 • Elena del’Agnese (Uniwersytet w Mediolanie – Bicocca, Włochy)
 • Sokol Axhemi (Uniwersytet w Tiranie, Albania)
 • László Békési (Uniwersytet M. Korwina w Budapeszcie, Węgry)
 • Gideon Biger (Uniwersytet w Tel-Avivie, Izrael)
 • Vidmantas Daugirdas (Litewskie Centrum Badań Społecznych w Wilnie, Litwa)
 • Barbara A. Despiney-Żochowska (Centrum Ekonomii Uniwersytetu Paryż I – Sorbona, Francja)
 • Giorgi Gogsadze (Państwowy Uniwersytet Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi, Gruzja)
 • Ann Kennard (Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu, Wielka Brytania)
 • Alexandru Ilieş (Uniwersytet w Oradei, Rumunia)
 • Jan D. Markusse (Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia)
 • Rene Matlovič (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
 • William Stanley (Uniwersytet Karoliny Południowej w Columbii, Stany Zjednoczone)
 • Ernest Steinicke (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria)
 • Alessandro Vitale (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy)
 • Jernej Zupančič (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)
 • Kolegium redakcyjne:
 • Redaktor naczelny: Andrzej Rykała
 • Sekretarz: Tomasz Figlus
 • Redaktor techniczny: Anna Araszkiewicz
 • Redaktorzy tematyczni:
 • Krzysztof Woźniak – geografia historyczna
 • Marek Sobczyński – geografia polityczna
 • Iwona Jażdżewska – redaktor statystyczny
 • Krystyna Krawiec-Złotkowska – redaktor językowy (język polski)
 • Maria Maciejewska – redaktor językowy (język angielski)
 • Redakcja kartograficzna: Anna Wosiak

Komentarze

Informacje dla Autorów

Zasady przygotowania artykułów:

W czasopiśmie drukowane są artykuły naukowe, recenzje i notatki naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki z geografii politycznej i historycznej.

Autorzy dostarczają redakcji wydruk komputerowy artykułu wraz z jego wersję elektroniczną (Word for Windows, ryciny w CorelDraw) .

Wszystkie artykuły podlegają  recenzji wydawniczej.

Na treść artykułu, poza tekstem głównym (z przypisami), składają się:

tytuł artykułu w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie artykułu (Sumary, o objętości do 1,5 strony tekstu) i słowa kluczowe (key words) w języku angielskim, a także dane o autorze (stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy).

Preferowane parametry wydruku artykułu

Forma:

– format kartki A-4, druk jednostronny;

– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5:

– marginesy – 2,5 cm;

– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii);

– tablice – z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą;

– rysunki – w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu.

Zapis bibliograficzny:

– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim” (w nawiasie nazwisko autora i rok wydania publikacji, bez przecinka i bez inicjału imion, np. Koter 1969);

– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach;

– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, miejsce wydania (np. Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź).

 • Recenzenci współpracujący w r. 2015:
 • Vladimir Baar (Uniwersytet w Ostrawie)
 • Stanisław Ciok (Uniwersytet Wrocławski)
 • Wiesław Drobek (Politechnika Opolska)
 • Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Stefan Kałuski (Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Lubicz-Miszewska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Janusz Paszyński (Polska Akademia Nauk)
 • Maria Soja (Uniwersytet Jagielloński)
 • Henry Srebrnik (Uniwersytet Wyspy Księcia Edwarda)
 • Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski)
 • Antonio Violante (Uniwersytet w Mediolanie)

Procedura recenzyjna

 1. Złożone publikacje są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma (redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych) pod względem formalnym i zgodności z jego profilem merytorycznym.
 2. Otrzymanie pozytywnej oceny wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.
 3. Redakcja do każdego artykułu wyznacza co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo).
 4. Teksty opracowane w języku angielskim oceniane są przez recenzentów, z których co najmniej jeden afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 5. Redakcja czasopisma przy publikacji każdego tomu wybiera recenzentów niezależnych i niezwiązanych z autorami prac (rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review proces). W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (za który uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 6. Recenzja ma charakter pisemny (zawiera informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji), a każdy z autorów uzyskuje do niej wgląd i możliwość ustosunkowania się do zawartych tam uwag.
 7. Czasopismo publikuje raz w roku na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

Zasady etyczne:

W procedurze recenzyjnej stosowana jest formuła double-blind review zapewniająca maksymalną obiektywizację procesu oceny zgłoszonych materiałów do periodyku.

Redakcja wdrożyła ponadto procedurę przeciwdziałania praktykom ghostwriting i guest authorship.

Komentarze

 • ERIH plus
 • Index Copernicus Journals Master List
 • CEEOL
 • CEJSH
 • BazHum
 • ProQuest

 

Komentarze

Kontakt:

Kopcińskiego 31

90-142 Łódź,

Tel: + 48 (42) 635 45 90

Fax: +48 (42) 635 45 92

e-mail: studiapolhis@geo.uni.lodz.pl, aaronbund@gazeta.pl

Komentarze

Komentarze