Studia z Geografii Politycznej i Historycznej/Studies in Political and Historical Geography

geografia_04_krzywe_DRUK

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej/Studies in Political and Historical Geography


Redaktor naczelny:
Prof. UŁ dr hab. Andrzej Rykała

Informacje ogólne:

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” są periodykiem (rocznikiem) naukowym w języku polskim (i obszernymi streszczeniami artykułów w języku angielskim). Pismo wydawane jest przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej. Poszczególne tomy czasopisma przygotowywane są przez 2-osobowe kolegium redakcyjne i 5 redaktorów tematycznych, reprezentujących następujące nauki: geografię, historię, matematykę, filologię polską i filologię angielską. Wraz z Radą Redakcyjną, składającą się również z przedstawicieli różnych dyscyplin, dokonują oni oceny tomów i propozycji tematycznych przyszłych zeszytów.

Cel i zakres tematyczny:

Czasopismo ma na celu zaprezentowanie zagadnień teoretycznych i empirycznych podejmowanych w ramach geografii politycznej i geografii historycznej. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych, a także przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu czasopisma interdyscyplinarny charakter.

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a więc zarówno pracowników nauki i praktyków odpowiedzialnych za realizację polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych, jak i pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-historyczną.

Poszczególne numery czasopisma mają jednolitą strukturę wewnętrzną, na którą składają się następujące części: studia (recenzowane artykuły), recenzje, notatki naukowe. Większość zeszytów jest profilowana. Wyraźnie sprecyzowana problematyka sformułowana jest w przyjętym dla danego numeru podtytule.

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 14

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

***

Studies in Political and Historical Geography are a research periodical (yearbook) in Polish (and extensive summaries of articles in English) presenting the theoretical and empirical issues undertaken in each of the “title” disciplines. Being situated on the border of human, social and natural sciences conditions the interdisciplinary character of the journal profile. It is issued by the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Lodz and reflects the scientific profile of the unit as well as the research interests of its members. In the journal one can find the studies and material published by the researchers from the scientific center of Lodz but also by other Polish and foreign centers. They are represented by both authors universally recognized as an authorities of the subjects as well as debutants whose research interests focus on the broadly understood geo-political and geo-historical aspects.

 

Aims and scope

The individual volumes of the journal have a similar internal structure, which consists of the following sections: articles, research notes, reviews and science information.

The journal is addressed to a wide audience: scientists, practitioners responsible for implementing social and economic policies at different levels (local, regional, national), students of geography, history, sociology, political science, and others interested in the geo-political and geo-historical issues.

The individual volumes of the journal are prepared by the two-person editorial board and five thematic editors, representing the following science: geography, history, mathematics, Polish Philology and English Philology. Together with the Scientific Council, composed of representatives of the various disciplines, they carry out the assessment of volumes and thematic proposals for future volumes.

Published papers are subjected to reviews. They present the form of a scientific articles, as well as an essays or other academic materials.

 

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 14

Publisher: Lodz University Press

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Skład redakcji i rady programowej
 • Rada naukowa / Scientific council
 • Członkowie krajowi / Polish members:
 • Kazimierz Badziak (Uniwersytet Łódzki)
 • Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland)
 • Piotr Eberhardt (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Poland)
 • August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny, Poland)
 • Marek Koter (Przewodniczący Rady, Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Roman Matykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland)
 • Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Poland)
 • Jan Wendt (Uniwersytet Gdański, Poland)
 • Członkowie zagraniczni / Foreign members:
 • Elena del’Agnese (Uniwersytet w Mediolanie – Bicocca, Italy)
 • Sokol Axhemi (Uniwersytet w Tiranie, Albania)
 • László Békési (Uniwersytet M. Korwina w Budapeszcie, Hungary)
 • Gideon Biger (Uniwersytet w Tel-Avivie, Israel)
 • Vidmantas Daugirdas (Litewskie Centrum Badań Społecznych w Wilnie, Lithuania)
 • Barbara A. Despiney-Żochowska (Centrum Ekonomii Uniwersytetu Paryż I – Sorbona, France)
 • Giorgi Gogsadze (Państwowy Uniwersytet Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi, Georgia)
 • Ann Kennard (Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu, Britain)
 • Alexandru Ilieş (Uniwersytet w Oradei, Romania)
 • Jan D. Markusse (Uniwersytet w Amsterdamie, Netherlands)
 • Rene Matlovič (Uniwersytet w Preszowie, Slovakia)
 • William Stanley (Uniwersytet Karoliny Południowej w Columbii, USA)
 • Ernest Steinicke (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria)
 • Alessandro Vitale (Uniwersytet w Mediolanie, Italy)
 • Jernej Zupančič (Uniwersytet w Lublanie, Slovenia)
 • Kolegium redakcyjne / Editorial board:
 • Editor-in-chief: Andrzej Rykała (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Journal secretary: Tomasz Figlus (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 
 • Thematic editors:
 • Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Poland) – geografia historyczna
 • Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki, Poland) – geografia polityczna
 • Iwona Jażdżewska (Uniwersytet Łódzki, Poland) – redaktor statystyczny
 • Krystyna Krawiec-Złotkowska (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland) – redaktor językowy (język polski)
 • Maria Maciejewska (Uniwersytet Łódzki, Poland) – redaktor językowy (język angielski)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

Informacje dla Autorów

Zasady przygotowania artykułów:

W czasopiśmie drukowane są artykuły naukowe, recenzje i notatki naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki z geografii politycznej i historycznej.

Autorzy dostarczają redakcji wydruk komputerowy artykułu wraz z jego wersję elektroniczną (Word for Windows, ryciny w CorelDraw) .

Wszystkie artykuły podlegają  recenzji wydawniczej.

Na treść artykułu, poza tekstem głównym (z przypisami), składają się:

tytuł artykułu w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie artykułu (Sumary, o objętości do 1,5 strony tekstu) i słowa kluczowe (key words) w języku angielskim, a także dane o autorze (stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy).

Preferowane parametry wydruku artykułu

Forma:

– format kartki A-4, druk jednostronny;

– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5:

– marginesy – 2,5 cm;

– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii);

– tablice – z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą;

– rysunki – w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu.

Zapis bibliograficzny:

– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim” (w nawiasie nazwisko autora i rok wydania publikacji, bez przecinka i bez inicjału imion, np. Koter 1969);

– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach;

– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, miejsce wydania (np. Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź).

 • Recenzenci współpracujący w r. 2015:
 • Vladimir Baar (Uniwersytet w Ostrawie)
 • Stanisław Ciok (Uniwersytet Wrocławski)
 • Wiesław Drobek (Politechnika Opolska)
 • Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Stefan Kałuski (Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Lubicz-Miszewska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Janusz Paszyński (Polska Akademia Nauk)
 • Maria Soja (Uniwersytet Jagielloński)
 • Henry Srebrnik (Uniwersytet Wyspy Księcia Edwarda)
 • Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski)
 • Antonio Violante (Uniwersytet w Mediolanie)

Procedura recenzyjna

 1. Złożone publikacje są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma (redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych) pod względem formalnym i zgodności z jego profilem merytorycznym.
 2. Otrzymanie pozytywnej oceny wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.
 3. Redakcja do każdego artykułu wyznacza co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo).
 4. Teksty opracowane w języku angielskim oceniane są przez recenzentów, z których co najmniej jeden afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 5. Redakcja czasopisma przy publikacji każdego tomu wybiera recenzentów niezależnych i niezwiązanych z autorami prac (rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review proces). W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (za który uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 6. Recenzja ma charakter pisemny (zawiera informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji), a każdy z autorów uzyskuje do niej wgląd i możliwość ustosunkowania się do zawartych tam uwag.
 7. Czasopismo publikuje raz w roku na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

 • ERIH plus
 • Index Copernicus Journals Master List
 • CEEOL
 • CEJSH
 • DOAJ
 • BazHum
 • ProQuest

 

Komentarze

Kontakt:

Kopcińskiego 31

90-142 Łódź,

Tel: + 48 (42) 635 45 90

Fax: +48 (42) 635 45 92

e-mail: studiapolhis@geo.uni.lodz.pl, aaronbund@gazeta.pl

Komentarze

Komentarze