Space – Society – Economy

SSE_25_2018 - OKLADKA

Space – Society – Economy


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Agnieszka Rochmińska

„Space – Society – Economy” to seria wydawnicza, w której publikowane są artykuły zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Upowszechnia ona wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki, które były prezentowane przede wszystkim na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego. W serii tej zamieszczane są opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz geografii ekonomicznej i społecznej. Dotyczą one szerokiego spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. „Space – Society – Economy” ukazuje się od 1991 r., początkowo pod nazwą „Studia i Materiały Abstracts of Papers for the Conference”. Seria zawiera artykuły, które poruszają aktualną tematykę badawczą, m. in. przemiany transformacyjne i ich wpływ na sektory gospodarki i społeczeństwo. W serii wydawniczej artykuły publikowane są głównie w języku polskim i angielskim.
Seria ta jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja
 • Agnieszka Rochmińska (redaktor naczelny)
 • Bartosz Bartosiewicz (sekretarz)
 • Justyna Danielewicz (redaktor tematyczny)
 • Lidia Groeger (redaktor tematyczny)
 • Stanisław Mordwa (redaktor tematyczny)
 
 • Rada Redakcyjna
 • Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska),
 • Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),
 • Viktor Kvĕtoň (Charles University in Prague, Czechy),
 • Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),
 • Maryana Melnyk (Institute of Regional Research, National Academy of Kyiv, Ukraina),
 • Kostyantyn Mezentsev (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina),
 • Gábor Pirisi (University of Pécs, Węgry),
 • Piotr Rosik (IGiPZ, Polska Akademia Nauk Warszawa, Polska),
 • Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czechy),
 • Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska),
 • Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Słowenia)

Komentarze

Procedura obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania

1. Autorzy składający prace do publikacji są zobowiązani do podania następujących informacji:
– jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w %), z podaniem ich afiliacji (miejsce pracy autorów),
– kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji
– jakie są źródła finansowania materiałów do publikacji oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
2. Autorzy składający publikacje do druku powinni przestrzegać zasad etyki obowiązujących w nauce i mieć świadomość, że „ghostwriting” i „guest authorship”  są przejawem nierzetelności naukowej.  Wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą ujawniane, a odpowiednie podmioty o tym informowane, np. instytucje zatrudniające autorów, a przez Redakcję Czasopisma dokumentowane.
3. Główną odpowiedzialność za publikację ponosi autor (autorzy) ją zgłaszający.

Procedura przyjęcia do druku

1. Złożone publikacje zgodnie z „Procedurą obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania” będą podlegać recenzji wewnętrznej.
2. Recenzję wewnętrzną przeprowadza Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym.
3. Otrzymanie pozytywnej recenzji wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.

Procedura recenzowania

1. Redakcja do każdej publikacji wyznacza dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,
2. Teksty powstałe w języku obcym będą oceniane przez recenzentów, z których co najmniej jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja Czasopisma przy każdej publikacji będzie dążyć do wyboru recenzentów niezależnych i nie związanych z autorami prac. W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
5. Lista recenzentów raz w roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.
6. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania nadesłane przez autorów i wstępnie zakwalifikowane do druku przez Radę Redakcyjną. Wstępna kwalifikacja polega na ocenie naukowości, dopasowania tematyki artykułu do profilu pisma i jego strony formalnej oraz spełnienia wymogu procedury obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.

Zasady dotyczące recenzowania artykułów w czasopiśmie

Redakcja Space–Society–Economy przyjęła następujące zasady recenzowania tekstów zamieszczanych w naszym piśmie wynikające z zaleceń zawartych w broszurze opublikowanej przez MNiSW pt.: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Szczególnie zwracamy uwagę na:
1. zasadę podwójnej anonimowości (double-blind review process), nazwiska recenzentów ujawniane są wyłącznie na stronie internetowej pisma lecz bez powiązania ich z recenzowanymi tekstami,
2. dobór merytoryczny i kompetencje recenzentów, recenzenci posiadają co najmniej stopień doktora,
3. taki dobór by recenzent i recenzowany nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych lub służbowych,
4. pisemny charakter recenzji i jej przygotowanie według ujednoliconego formularza, recenzja musi kończyć się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu,
5. przedstawienie recenzji autorowi i możliwość ustosunkowania się do niej,
6. publikowanie tylko tych tekstów, które otrzymały dwie pozytywne recenzje,
7. Formularz recenzji do pobrania: wersja polska; English version.

Wymogi techniczne

FORMA ARTYKUŁU:
– objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (15-20 stron),
– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
– marginesy – 2,5 cm,
– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
– tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
– rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu ,
– rysunki – koniecznie czarno-białe z zastosowaniem szrafu,
– liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
– elementy zeskanowane – w rozdzielczości 300 dpi.

Bibliografia
– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim”, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka – bez inicjału imion (np. Kot 2003),
– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Kot J., 2003, Strategia, PWN, Warszawa).

WYMAGANIA:
1. wersja papierowa – 1 odbitka z tekstem drukowanym jednostronnie w formacie A4,
2. wersja elektroniczna,
3. tytuł i streszczenie w języku angielskim – 1 strona A4,
4. zarys treści w języku polskim – na początku artykułu (ok. 5 wierszy),
5. słowa kluczowe,
6. dane autora (na końcu każdego tekstu) – stopień naukowy, imię i nazwisko oraz miejsce pracy (uczelnia, katedra, zakład).

Komentarze

 • ERIH PLUS
 • BazEkon
 • BazHum
 • Ceeol
 • Cejsh

Komentarze

Redakcja „Space – Society – Economy”
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Do redaktora naczelnego:

Agnieszka Rochmińska
e-mail: agaroch@gmail.com
tel.: (42) 635 45 80; fax. (42) 635 45 72

Do sekretarza redakcji:

Bartosz Bartosiewicz
e-mail: sse@geo.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 45 74; fax. (42) 635 45 72

Komentarze

Komentarze