Research in Language

pobrane (11)

Research in Language


Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie artykułów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku „Research in Language”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Research in Language (RiL) is an international journal committed to publishing excellent studies in the area of linguistics and related disciplines focused on human communication. Language studies, as other scholarly disciplines, undergo two seemingly counteracting processes: the process of diversification of the field into narrow specialized domains and the process of convergence, strengthened by interdisciplinarity. It is the latter perspective that RiL editors invite for the journal, whose aim is to present language in its entirety, meshing traditional modular compartments, such as phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics, and offer a multidimensional perspective which exposes varied but relevant aspects of language, e.g. the cognitive, the psychological, the institutional aspect, as well as the social shaping of linguistic convention and creativity.

Affiliated at the crosswords between Eastern and Western Europe and between the Slavic and the Anglo-American tradition, RiL is uniquely suited not only to represent current linguistics research, but also provoke confrontation and provide a forum for discussion for researchers rooted in different schools, distant both in theory and geographical space, from Europe and beyond.

Research in Language jest międzynarodowym czasopismem językoznawczym wydawanym w dwóch formatach: w formie drukowanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz w formie elektronicznej na platformie deGruyter Open: http://www.degruyter.com/view/j/rela

Cel i zakres tematyczny:

RiL publikuje artykuły przedstawiające rezultaty nowych badań językoznawczych, zorientowany jest przede wszystkim na teksty prezentujące rezultaty badań empirycznych, które mają istotne znaczenie dla lingwistyki stosowanej bądź teoretycznej. Poprzez koncentrację na naturze języka naturalnego i zjawiskach komunikacji RiL stanowi forum wymiany myśli dla językoznawców oraz osób pracujących w dyscyplinach pokrewnych, takich jak socjolingwistyka, psycholingwistyka, kognitywistyka, etc.

 

 • Recenzenci współpracujący z redakcją w roku 2017: 
 •  Adrian Tien (University of Dublin)
 • Tahir Wood (University of the Western Cape)
 • Jacqueline Visconti (University of Birmingham),
 • Winnie Cheng (The Hong Kong Polytechnic University)

 

 • Recenzenci współpracujący z redakcją w roku 2016: 
 • Jan Volin (Institute of Phonetics, Prague)
 • Linda Shockey (University of Reading)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Editor-in-Chief
 • Ewa Waniek-Klimczak, University of Łódź, Poland
Associate Editors
 • Jan Majer, University of Łódź, Poland
 • Iwona Witczak-Plisiecka, University of Łódź, Poland (& Reviews)
Founding Editor
 • Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, University of Łódź, Poland
Editorial Advisory Board
 • Janusz Arabski, University of Silesia, Poland
 • Niels Davidsen-Nielsen, Copenhagen Business School, Denmark
 • Martin Everaert, Utrecht University, Utrecht Institute of Linguistics OTS, the Netherlands
 • Jacek Fisiak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 • James Higginbotham, University of Southern California, Los Angeles, USA
 • Magnus Huber, Justus-Liebig-Universitaet Giessen, Germany
 • Richard Hudson, University College London, United Kingdom
 • Andreas H. Jucker, University of Zürich, Switzerland
 • Roman Kalisz, Gdańsk University, Poland
 • Tomasz P. Krzeszowski, Warsaw University, Poland
 • Ronald W. Langacker, University of California, San Diego, USA
 • Michael Oakes, University of Sunderland, United Kingdom
 • John Osborne, University of Savoy at Chambery, France
 • Linda Shockey, University of Reading [Special Issue Editor]
 • Hans Sauer, University of Munich, Germany
 • Marina Sbisà, University of Trieste, Italy
 • Piotr Stalmaszczyk, University of Łódź, Poland
 • Aleksander Szwedek, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 • Stella Tagnin, University of Săo Paulo, Brazil
 • Beatrice Warren, University of Lund, Sweden
 • Igor Ž. Žagar,University of Maribor, Slovenia
Language Editor 
 • Paul Wilson, University of Łódź, Poland
Technical Editor
 • Przemysław Ostalski, University of Łódź, Poland

Komentarze

Informacje dla Autorów:

Zgłoszenia do RiL nadsyłać można na adres ril@uni.lodz.pl . Szczegółowe informacje na temat formatowania tekstu z zachowaniem konwencji przyjętych dla tekstów językoznawczych znajdują się na stronach: http://www.degruyter.com/view/j/rela oraz http://anglistyka.uni.lodz.pl/ZJAiJS?research_in_language_ril .

Rekomendowana długość artykułów zgłaszanych do czasopisma to 8000 słów (minimum 6000, maximum 10000 słów).

Procedura recenzyjna:

Każdy z artykułów kwalifikowanych do publikacji w RiL musi otrzymać przynajmniej dwie pozytywne recenzje w procesie anonimowej oceny. Proces recenzyjny zwykle zamyka się w okresie sześciu tygodni.

Zasady etyczne:

Redakcja RiL dokłada wszelkich starań, aby artykuły zamieszczane w czasopiśmie charakteryzowały się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym, ale także respektowały odpowiednie normy etyczne. Autorzy zobowiązani są do przestrzegania praw własności intelektualnej oraz dopełnienia oczekiwanych formalności przy zbierania materiałów badawczych od osób fizycznych (np. zgoda na zapisywanie wypowiedzi osób prywatnych na nośnikach pamięci i wykorzystywanie takich zapisów).

Redakcja zastrzega sobie także prawo odrzucenia tekstów, które naruszają podstawowe zasady etyki powszechnie uznawane za naturalne i powszechne w naszym kręgu kulturowym, takie jak poszanowanie godności człowieka, prawo do wolności przekonań, szacunek dla odmienności kulturowej, etnicznej i religijnej.

 

Instructions for Authors

 • Copyright: Authors are responsible for observing the laws of copyright when quoting or reproducing material. The copyright of all the articles published in each volume will be vested with Versita.
 • Submissions should be made electronically as e-mail attachments at the following address: ril@uni.lodz.pl.
 • All submissions should be made electronically (in Word for Windows .doc files or compatible).
 • Document setup: The main body of the text is 118 mm x 170mm which does not include running headers and footnotes (the full physical page size including all margins will be 148mm x 210mm).

The page size is A5 (14.8cm x 21cm), margins as follows:
Top: 2.5cm
Bottom: 1.5cm
Left: 2.1cm
Right: 2.1cm
Header: 1.5cm
Footer: 0

Font: Times New Roman
Main text 10 point
Notes and Quotations 9 point (quotations both side-indentation 5mm, single empty line before and after)
Primary headings 16 point, title case
Secondary headings 12 point, bold

Paragraph indentations .5mm
References hanging indentation .5mm

Ensure that each chapter of your text, as well as frontmatter (dedication, title, preface, forward, introduction or introductory note, contents ) and endmatter (appendixes, endnotes, bibliographies, index) begins on a new page.
Use Times New Roman: 10 pts fonts for the main text and all additional parts except endnotes and index (where you should use 9pts), and chapter headings (where you should use 16pts). All text should be single-spaced.

Chapters: Begin a chapter with the word ‘chapter’ followed by a number, centred, font size: 16pt, small caps:
CHAPTER ONE
Leave an empty line (font size: 10pt) and follow it by the entire title formatted in the same way (with no full stop at the end). Add three empty lines (font size: 10pt) before the first line of text. Remember that each chapter begins on a new page.
Parts: If you would like to gather chapters into a number of parts in the book, then use a new page for the title of the part, which you should position somewhere in the top half of the page (make sure that all parts headings are positioned in exactly the same way). Use capitalised Roman numerals for the part number as follows:
Part I
or

Part IX
Subheadings within chapters: For A-level subheadings, use 12pts, in bold. Leave two empty lines before, and one empty line after the subheading. For B-level subheadings, use 11pts in bold (same as remainder of the text). Again, leave two empty lines before and one empty line after the subheading. Make sure all empty lines are 10pt.

Appendixes: Treat as chapters, replacing the number by a letter:
APPENDIX C

 • Number your pages with font size 9pts. For even pages place the number flush left, while for odd number pages, flush right. All material before the introduction should be numbered using Roman numerals, all material after, using Arabic numerals.
 • Place a running header in the centre of every page except the first (title) page of each chapter, appendix, or preface, acknowledgement, foreword, table of contents, illustrations, notes, index, etc. Even numbered pages should read ‘Chapter (Number spelled out)’ and odd numbered pages the title of the chapter. If the title is too long, use an abbreviated version (there are no hard and fast rules – use your judgement for how best to abbreviate it). Use 9pts for all headers, and capitalise.
 • References should conform to the following examples:

Book:
Allerton, D. J. 1982. Valency and the English Verb. New York: Academic Press.
Hale, K. and S. J. Keyser (eds). 1993. The View from Building 20: Essays in Linguistics in Honour of Sylvain Bromberger. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Joyce, P. W. 1979. English as We Speak it in Ireland. Dublin: Wolfhound Press. [Originally published in 1910 by Gill & Son, Ltd, Dublin].
Lakoff, G. and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press.

Article in journal:
Kemmer, S. and A. Verhagen. 1994. The grammar of causatives and the conceptual structure of events. Cognitive Linguistics 5: 115–156.

Article in collection of articles:
Chomsky, N. 1993. A minimalist program for linguistic theory. In K. Hale and S. J. Keyser (eds) The View from Building 20: Essays in Linguistics in Honour of Sylvain Bromberger. Cambridge, Mass.: MIT Press: 1–39.

Komentarze

Research in Language is covered by the following services:

 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier – SCOPUS
 • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • International Medieval Bibliography
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • Linguistic Bibliography Online
 • Linguistics Abstracts Online
 • MLA International Bibliography
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • ReadCube
 • ResearchGate
 • SCImago (SJR)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat (OCLC)

Komentarze

Research in Language
ul. Pomorska 171/173, 90-236, Lodz
ril@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze