Przegląd Nauk Historycznych

1_2019

Przegląd Nauk Historycznych


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Zbigniew Anusik

Przegląd Nauk Historycznych (The Review of Historical Sciences) publishes articles, source publications, reviews, polemics and other forms of scientific expression concerning both world history and history of Poland, from antiquity to modern times. The chief editor of the periodical is Zbigniew Anusik.

The editorial board reserve the right to review and amend the received written materials. Each text is qualified for publication by the Editorial Board in collaboration with the members of the Scientific Council after two opinions of independent reviewers from outside of the scientific unit affiliated by the Author of the publication. Author (Authors) of the publication and the Reviewers are anonymous for each other (double-blind review process).

The review is in writing form and contains a clear conclusion of the Reviewer regarding the admission of the article to publication or its rejection.

The list of the Reviewers is published once a year in the last issue of the periodical.

 

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 34

* * *

Przegląd Nauk Historycznych publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej (od starożytności do czasów współczesnych) i historii Polski (poczynając od okresu piastowskiego i przedpiastowskiego).

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach. Każdy tekst kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w ostatnim numerze Czasopisma.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 34

http://przeglad.uni.lodz.pl/

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 
 • Rada Programowa
 • Neal Ascherson (University College London)
 • Michel Balard (Université Paris-I)
 • Richard Butterwick-Pawlikowski (IH PAN)
 • Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Frédéric Dessberg (Université Paris Sorbonne)
 • Pasquale Fornaro (Università degli Studi di Messina)
 • Mario Gallina (Università di Torino)
 • Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
 • Geoffrey Greatrex (University of Ottawa)
 • Michael Grünbart (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
 • Fiona Haarer (King’s College London)
 • Siergiej Iwanow (Moskwa)
 • José Antonio Montero Jiménez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Xavier Moreno Julià (Universitat Rovira i Virgili Tarragona)
 • Robertas Jurgaitis (Vilnius Pedagogical University)
 • Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. MV Łomonosowa)
 • Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski)
 • Ewald Kislinger (University of Viena)
 • Johannes Koder (University of Viena)
 • Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki)
 • Elisabeth Malamut (Université D’aix-Marseille)
 • Wiesław Puś (Uniwersytet Łódzki)
 • Władylena W. Sokyrska (Paweł Tyczyna Pedagogical University in Uman)
 
 • Recenzenci współpracujący w roku 2019:
  1. Marian Chachaj (Lublin).
  2. Tomasz Ciesielski (Opole).
  3. Waldemar Deluga (Warszawa/Ostrawa).
  4. Kazimierz Ilski (Poznań).
  5. Piotr Kochanek (Lublin).
  6. Ewa Letkiewicz (Lublin).
  7. Halina Łach (Olsztyn).
  8. Wiesław Bolesław Łach (Olsztyn).
  9. Robert Majzner (Częstochowa).
  10. Ireneusz Milewski (Gdańsk).
  11. Rienata Walerjewna Opłakanskaia (Nowosybirsk).
  12. Bożena Płonka-Syroka (Wrocław).
  13. Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn).
  14. Dariusz Rolnik (Katowice).
  15. Aleksandra Skrzypietz (Katowice).
  16. Władylena W. Sokyrska (Humań).
  17. Stanisław W. Sroka (Kraków).
  18. Andrzej Stroynowski (Częstochowa).
  19. Jan Szymczak (Łódź).
   

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. / The review process is arranged by double blind system. Every text is subject to at least two reviews.

 

INSTRUKCJA REDAKCYJNA “PRZEGLĄDU NAUK HISTORYCZNYCH”

   I. Zaleca się, aby teksty były odpowiednio sformatowane: format pracy B5, pismo zasadnicze 11/13 pt, przypisy 9/11 pt, czcionka Bookman Old Style. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz w języku kongresowym, nie przekraczające jednej strony wydruku komputerowego. Gotowy tekst należy dostarczyć w formie wydruku i w wersji elektronicznej.

   II. Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego: z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, a także nazwa instytucji. Poniżej po środku tytuł. Wszystkie elementy pismem tekstowym.

   III. Układ pozostałych rodzajów tekstów.

   1. W recenzji nad tekstem zamieszczamy nagłówek: pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej (jeśli recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów cyframi rzymskimi, np. t. I–II), nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczbę stron, np. ss. 254, ewentualnie nazwę serii wydawniczej. W nagłówkach stosujemy skróty w języku recenzowanej pracy, np. ed., hrsg. von, vol. I–II, Bd. I–II itd. Imię i nazwisko autora recenzji oraz nazwę instytucji, w której pracuje umieszczamy pod tekstem recenzji, z prawej strony.

   2. Nekrologi: w tytule tytuł lub stopień naukowy zmarłego, imię i nazwisko zmarłego, obok w nawiasie zwykłym roczne daty życia. Imię i nazwisko autora nekrologu jak w recenzji.

   IV. Tytuły, cytaty, cudzysłowy.

   1. Tytuły dzieł i dokumentów:

   a) Rękopisy: oryginalne tytuły dokumentów podajemy w cudzysłowie, tytuły nadane przez autora tekstu – bez cudzysłowu.

   b) Druki: tytuły dzieł i dokumentów piszemy kursywą

   2. Cytaty:

   a) Źródła cytowane w tekście podaje się w zasadzie w tłumaczeniu (tylko wyjątkowo w oryginale). W przypisach zalecane jest używanie języka oryginału.

   b) W przypadku słowiańskich alfabetów cyrylickich cytaty w tekście oraz w przypisach podajemy w transkrypcji (uwaga ta dotyczy również opisów bibliograficznych).

   c) Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy wielokropkiem w nawiasach kwadratowych […]

   V. Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby.

   1. Stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób wzmiankowanych, ewentualnie stosujemy transkrypcję (dla alfabetów cyrylickich). Zasada ta nie dotyczy osób uznanych za powszechnie znane, panujących i świętych.

   2. Imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście lub w przypisach powinny być przytaczane w pełnym brzmieniu. Później można stosować zapis – inicjał imienia (imion) i nazwisko. Uwaga ta odnosi się również do źródeł archiwalnych.

   3. Osoby wymieniane w recenzjach powinny występować bez stopni i tytułów naukowych i zawodowych. Zasada ta nie obowiązuje w nekrologach w odniesieniu do zmarłych.

   4. W recenzjach słowo „Autor” piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy.

   5. W nekrologach zaimki osobowe określające zmarłych piszemy wielką literą.

   VI. Skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki.

   1. W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc. i inne, a także r. (rok) i w. (wiek).

   2. Daty w tekście:

   a) Miesiąc słownie, np. 23 lutego 1925 r.

   b) Przy różnych stylach (kalendarzach): 15/25 maja 1590 r., 27 lutego/11 marca 1898 r.

   c) Okresy od do: np. 1–10 maja 1700 r., 3 kwietnia – 8 października 2003 r.

  d) W datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (3 III 1735).

   3. Daty w przypisach:

   a) Miesiąc liczbą rzymską np. 6 V 1735 (nie dotyczy cytatów)

   b) W braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w czerwcu 1746 r.

   4. Pisownia określeń „wiek”, „rok”.

   a) Przed – zawsze rozwinięte, np. w wieku XVII, w roku 1533.

   b) Po – zawsze skrócone, np. w XVIII w., w 1863 r.

   5. W określeniach typu „w pierwszej połowie”, „lata siedemdziesiąte” nie używa się cyfr.

   6. Liczebniki:

   a) Zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 2359, 12 578, 357 682.

   b) Zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 5 tys., 6 mln, 10 mld itd.

   VII. W przypisach stosujemy zasady podobne jak w tekście głównym. W przypadku zbiegnięcia się w tekście głównym odsyłacza do przypisu z przecinkiem, średnikiem lub kropką kończącą zdanie, odsyłacz umieszczamy przed tymi znakami (z wyjątkiem skrótów, np. r. lub w.). W przypisach stosuje się skróty takie jak w tekście oraz konwencjonalne skróty łacińskie: ibidem, idem, eadem, op. cit., loc. cit. W przypadku wystąpienia dwóch pozycji tego samego autora, po inicjale imienia i nazwisku zapisujemy skróconą wersję tytułu pracy, do której się odwołujemy.

   VIII. Opisy bibliograficzne.

   1. Czasopisma – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, rocznik (cyframi rzymskimi), numer lub zeszyt (cyframi arabskimi), strony, np.: W. Szczygielski, Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764–1792), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10), s. 29–72.

   2. Serie wydawnicze – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strony na końcu. np. J. Tyszkiewicz, Średniowieczne granice wytyczone wzdłuż rzek w Europie Środkowej, [w:] Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo–Wschodniej, red. idem, Warszawa 2007, Fasciculi Historici Novi, t. VI, s. 145–152. W przypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu następuje po przecinku [w:] tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, np. A. Szymczakowa, Starania o kościół w Chojnach w 1488 r., [w:] In tempore bellis et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak i T. Nowak, Warszawa 2011, s. 477–482.

   3. Teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych traktujemy jak artykuły w czasopismach (tytuły wydawnictw w cudzysłowie), np. M. Karkocha, Proces i stracenie Ludwika XVI w świetle prasy warszawskiej z lat 1792–1793, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, 2010, s. 77–95.

   4. Biogramy w Polskim słowniku biograficznym traktujemy jak artykuły w wydawnictwie seryjnym, np. Z. Anusik, Potocki Jerzy Michał, [w:] Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 44–47.

   5. Stosujemy określenia skrótowe w języku cytowanej pracy, np. red., ed., wyd., oprac. itd.

   6. W opisach bibliograficznych prac opublikowanych w słowiańskich alfabetach cyrylickich stosujemy transkrypcję.

   7. Opisy archiwaliów i rękopisów modernizujemy zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach wydawniczych dla źródeł średniowiecznych i nowożytnych.

   8. W odwołaniach do źródeł archiwalnych stosujemy następujące zapisy: Jerzy Michał Potocki do Ignacego Potockiego, Sztokholm 24 II 1793, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Archiwum Publiczne Potockich [dalej: APP] nr 227, s. 246; Uniwersał Jana III do szlachty sieradzkiej, Gdańsk 4 X 1677, AGAD, Księgi Sieradzkie Grodzkie Relacje [dalej: SG. Rel.], k. 594–595v., 827–828; Lars von Engeström do Gustawa III, Warszawa 25 I 1791, Riksarkivet w Sztokholmie [dalej: RA], Polonica vol. 245, karty bez paginacji.

   9. Opisy bibliograficzne starodruków nie są modernizowane; modernizujemy natomiast ortografię tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów:

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

EDITORIAL GUIDELINES OF “THE REVIEW OF HISTORICAL SCIENCES”

 1. It is recommended that texts be properly formatted – Work format: B5, Main text: 11/13 pts., Footnotes: 9/11 pts., Font: Bookman Old Style. Please, be advised to enclose an abstract – in Polish and in one of the congress languages – of a maximum length of up to one page of standard computer print-out. Both a printed manuscript and a digital copy of the text should be delivered.
 2. The layout of the first page of the article and the review article – the author’s name and surname as well as the name of the institution should be placed in the top left corner; the title should be entered below, in the central position. All elements should be type written.

III. The layout of all other types of texts.

 1. In the review, a header should be inserted above the main text, containing: the full name and surname of the author of the reviewed work, the full title copied from the title page (if the review regards a collective work or editing of the source text, the title should be followed by names and surnames of editors and publishers; if the work is of a multivolume type, the number of volumes – expressed in Roman numerals – should also be provided, e.g. Vol. I-II), the name of the publishing house, the place and year of publication, the number of pages, e.g. p. 254, and optionally, the name of the publication series. In headers, the abbreviations in the original language of the reviewed work ought to be applied, e.g. ed., hrsg. von, vol. I–II, Bd. I–II, etc. The reviewer’s name and surname, as well as the name of the institution where they are employed, should be inserted below the text of the review, to the right.
 2. Obituaries: the title must include the deceased’s academic degree or title, their name and surname, and to the side, the year of birth and death in round brackets. The reviewer’s name and surname should be provided as in the review.
 3. Titles, quotes, quotation marks.
 4. Titles of works and documents:
 5. a) Manuscripts: original titles of documents should be given in quotation marks, the titles given by the author of the text without quotation marks.
 6. b) Prints: titles of works and documents should be italicized.
 7. Quotations:
 8. a) In principle, translated source texts should be quoted in the main text (the original version should be used in exceptional cases). In footnotes, the use of the source language of the original text is recommended.
 9. b) As far as Slavic Cyrillic alphabets are concerned, any quotations in the main text and footnotes should be transcribed (this also applies to bibliographic descriptions).
 10. c) Omissions in the quoted text should be signalled by ellipsis within square brackets […]
 11. Spelling of names, surnames, and other phrases specifying people.
 12. Names and surnames of people mentioned should be spelt in the same manner they are written in their mother tongue. Optionally, transcription is permissible (for Cyrillic alphabets). This rule does not apply to widely known or recognised people, rulers, and saints.

 

 1. Names and surnames of people who are mentioned in the text for the very first time should be quoted in their full form. Later, it is allowable to apply the following – the initial(s) of the name(s) and the surname. This rule also applies to archival sources.
 2. People mentioned in reviews should be listed with neither their academic degrees nor scientific and professional titles. This rule does not apply to obituaries, when a reference is made to the deceased.
 3. In reviews, the word “Author” should be spelt with a capital letter if it refers to the author of the reviewed work.
 4. In obituaries, personal pronouns referring to the deceased should be spelt with a capital letter.
 5. Abbreviations, dates and other time determiners, numerals.
 6. In texts, generally accepted abbreviations should be used: etc., a/o, and others, including yr. (year) and cent. (century).
 7. Dates within the main text:
 8. a) Months in words, e.g. 23 February 1925.
 9. b) In the case of various styles (calendars): 15/25 May 1590, 27 February/11 March 1898.
 10. c) Periods (from – to): e.g. 1–10 May 1700, 3 April – 8 October 2003.
 11. d) For dates intercalated in brackets, the month is given in Roman figures, e.g. (3 III 1735).
 12. Dates within footnotes:
 13. a) Months are given in Roman numerals, e.g. 6 V 1735 (this does not apply to quotations).
 14. b) If there is no day given, the month is always expressed in words, e.g. in June 1746.
 15. The spelling of “century” and “year”.
 16. Century: before the number – always abbreviated, e.g. C21.
 17. Century: after the number – always in its full form, e.g. the 21st
 18. Year: before the number – always in its full form, e.g. in the year of 1553.
 19. Year: after the number – it is not used, e.g. 1553.
 20. In the expressions such as “in the first half” and “in the seventies”, no numbers are used.
 21. Numerals:
 22. a) Numbers should be written with a comma after each third digit respectively, e.g. 2,359, 12,578, 357,682.
 23. b) Very large numbers should not be followed by abbreviations, e.g. 6 million, 10 billion, etc.

VII. The rules applied for the main text are also binding for footnotes. If, in the main text, the footnote cross-reference must be inserted in the place where there is a comma, a semicolon, or full stop, it should be inserted before these marks (with the exception of such abbreviations as yr. or cent.). In footnotes, the same abbreviations are used as in the main text, including such conventional Latin abbreviations as: ibidem, idem, eadem, op. cit., loc. cit. If two works by the same author are quoted, the initial of the first name and their surname should be followed by an abbreviated version of the title of the work that is being referred to.

VIII. Bibliographical descriptions.

 1. Periodicals – the initial of the first name and the full surname of the author, the title of the text (italicized), the title of the periodical (in quotation marks), the year of publication, the annual (Roman numerals), the number of issue and volume (Arabic numerals), and page number(s), e.g.: W. Szczygielski, Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764–1792), “Przegląd Nauk Historycznych” 2006, Annual: V, Issue No. 2 (10), pp. 29–72.
 2. Serials – the initial of the first name and the full surname of the author, the title of the text (italicized), the place and year of publication, the name of the serial and the volume number, and pages in the end, e.g. J. Tyszkiewicz, Średniowieczne granice wytyczone wzdłuż rzek w Europie Środkowej, [in:] Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo–Wschodniej, ed. idem, Warszawa 2007, Fasciculi Historici Novi, Vol. VI, pp. 145–152. In the case of collective works, the title of the quoted text should be followed by a comma, [in:], the italicized title of the collective work, and the initial of the first name and the full surname of the editor, e.g. A. Szymczakowa, Starania o kościół w Chojnach w 1488 r., [in:] In tempore bellis et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, eds. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak i T. Nowak, Warszawa 2011, pp. 477–482.
 3. Texts included in collective serial publications should be treated as articles in periodicals (with titles of serials in quotation marks), e.g. M. Karkocha, Proces i stracenie Ludwika XVI w świetle prasy warszawskiej z lat 1792–1793, “Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, 2010, pp. 77–95.
 4. Bios in the Polish Biographic Dictionary (Polish słownik biograficzny) are to be treated as articles in serial publications, e.g. Z. Anusik, Potocki Jerzy Michał, [in:] Polski słownik biograficzny [hereinafter: PSB], Vol. XXVIII, Wrocław 1984–1985, pp. 44–47.
 5. We use abbreviations from the language of the quoted work, e.g. ed., pub., comp., etc.
 6. Transcription is to be used in biographical descriptions of works published in Slavic Cyrillic alphabets.
 7. Descriptions of archival materials and manuscripts are to be modernised in accordance with the publishing guidebooks prepared for medieval and modern source texts.
 8. In references to archival materials, the following pattern applies: Jerzy Michał Potocki do Ignacego Potockiego, Sztokholm 24 II 1793, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [hereinafter: AGAD], Archiwum Publiczne Potockich [hereinafter: APP] No. 227, p. 246; Uniwersał Jana III do szlachty sieradzkiej, Gdańsk 4 X 1677, AGAD, Księgi Sieradzkie Grodzkie Relacje [hereinafter: SG. Rel.], fol. 594–595v., 827–828; Lars von Engeström do Gustawa III, Warszawa 25 I 1791, Riksarkivet w Sztokholmie [hereinafter: RA], Polonica Vol. 245, no pagination.
 9. Bibliographical descriptions of old prints are not to be modernised; however, the spelling of 19th and 20th century texts ought to be modernised.

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards:  Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication:  An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

Editor Responsibilities

Accountability: The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Komentarze

 • ARIANTA
 • Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH Plus
 • Index Copernicus Master List
 • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
 • SCOPUS
 • Slavic Humanities Index

Komentarze

ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź
e-mail: przeglad@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze