Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura

7aae44bcef014d5badae900139aee5ec

Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura


Redaktor naczelny:
dr hab. prof. nadzw. UŁ Jadwiga Sobczak

„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” to wydawany od roku 2004 w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ rocznik, będący pismem slawistycznym o charakterze interdyscyplinarnym, które koncentruje się na problemach południowej Słowiańszczyzny.

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zagadnienia języka, literatury i kultury (w tym paleografii, etnologii i folkloru), przy czym publikacje mają zarówno charakter diachroniczny, jak i synchroniczny (również konfrontatywny). Niektóre zeszyty podporządkowane są określonym, wybranym zagadnieniom, których ogląd pod kątem zarówno językowym, jak i literaturoznawczym oraz kulturowym może wnieść nowe wartości.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny
  • dr hab. prof. nadzw. UŁ Jadwiga Sobczak
  • dr hab. prof. nadzw. UŁ Ilija Paczew
  • dr Anetta Buras-Marciniak
  • dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Sekretarz
  • dr Katarzyna Bednarska
Rada Programowa
  • Polska: Maria Cichońska, Marek Dziekan, Celina Juda, Magdalena Koch, Małgorzata Korytkowska, Lech Miodyński, Bożena Ostromęcka-Frączak, Milica Semków, Barbara Czapik-Lityńska, Jan Sokołowski, Halina Wątróbska, Krzysztof Wrocławski
  • Bułgaria: Antoaneta Alipieva, Diana Blagoeva, Ivanka Gugulanova, Milena Kirova, Romeo Popiljev
  • Serbia: Zoran Maksimović, Dušanka Mirić, Zoran T. Jovanović, Ivana Ignjatov Popović
  • Bośnia i Hercegowina: Muris Bajramović, Sanjin Kodrić, Marin Zekić
  • Słowenia: Silvija Borovnik, Miran Hladnik, Nikolaj Jež, Ada Vidovič-Muha, Maria Wtorkowska

Komentarze

Redakcja „Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych” przyjmuje do druku oryginalne artykuły naukowe, recenzje i przeglądy, dotyczące szeroko rozumianej problematyki Słowiańszczyzny Południowej (zagadnienia języka, literatury, kultury). Teksty mogą być pisane we wszystkich językach słowiańskich (wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu na język rosyjski oraz streszczeniem w dowolnym języku kongresowym). Objętość artykułów nie może przekraczać 15 standardowych stron maszynopisu (po 1800 znaków), objętość recenzji i przeglądów nie może przekraczać 5 standardowych stron maszynopisu. Autorów zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie wydruków komputerowych tekstów (2 egzemplarze) oraz dołączenie płyty (dyskietki) z elektroniczną wersją artykułu w postaci pliku Microsoft Word.

Zasady etyczne

Redakcja „Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych” prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji, czyli o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Aby przeciwdziałać procederom nazywanym ghostwriting i guest autorship, Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Komentarze

Adres mailowy redakcji:
katarzyna.bednarska@uni.lodz.pl

redaktor naczelny: linguapol@poczta.onet.pl

Redakcja „Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych”

Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź, ul. Pomorska 171/173

tel.: +4842 66 55 362

Komentarze

Komentarze