Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Beznazwy-1

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

Cel i zakres tematyczny

Profil czasopisma określamy z perspektywy integralnego i kompleksowego analizowania zjawisk edukacyjnych, która wyłania się z dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz specjalności pedagogicznych. Naszym zamiarem jest, by czasopismo inicjowało dyskusję na temat takiego właśnie oglądu zjawisk edukacyjnych i uczestniczyło w promowaniu refleksji dotyczącej nauk o wychowaniu oraz ich instytucjonalizacji.

W naszym zamyśle czasopismo ma stanowić interdyscyplinarną przestrzeń służącą wymianie myśli, badań i doświadczeń. Tworząc tę przestrzeń chcemy skupić uwagę na wielowymiarowym namyśle nad problematyką nauk o wychowaniu wraz z jego krytycznymi wariantami. Będziemy zarazem dbać o uwzględnianie tych aspektów praktyczności pedagogiki, które wymagają wysokiego poziomu refleksyjności. Towarzyszy nam bowiem cel ciągłego poszerzania perspektyw analizy problematyki edukacyjnej.

Zamierzamy tworzyć to czasopismo wspólnie ze wszystkimi, których zajmują aplikacyjne możliwości teorii i koncepcji pedagogicznych, podejść logiczno-filozoficznych, antropologicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz metodologicznych, dla tworzenia zintegrowanej perspektywy nauk o wychowaniu. Zaproszenie do udziału w tworzeniu czasopisma adresujemy zwłaszcza do tych autorów, którzy obejmują zagadnienia nauk o wychowaniu w sposób całościowy.

Kształtując profil czasopisma, istotnym dla nas jest dbałość o nadanie mu wymiaru międzynarodowego. W tym celu będziemy kierować zaproszenia do autorów spoza Polski, którzy podejmują problematykę nauk o wychowaniu, jak również do recenzentów zagranicznych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Index Copernicus Value 2017:  78.46

http://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada Redakcji
 • Ewa Marynowicz-Hetka (Redaktor Naczelny)
 • Elżbieta Kowalska-Dubas (Zastępca Redaktora Naczelnego)
 • Anna Makarczuk (Sekretarz Redakcji)
 • Wojciech Świtalski (Sekretarz Pomocniczy)
 • Eleonora Bielawska-Batorowicz (Członek Rady Redakcji)
 • Katarzyna Gajek (Członek Rady Redakcji)
 • Mariusz Granosik (Członek Rady Redakcji)
 • Marcin Kafar (Członek Rady Redakcji)
 • Piotr Łukowski (Członek Rady Redakcji)
 • Lucyna Telka (Członek Rady Redakcji)
 • Osoby współpracujące z Radą Redakcji:
 • Bogusława Kwiatkowska (redakcja stylistyczno-językowa i korekta)
 • Zdzisław Gralka (skład i łamanie)
 • Grażyna Karbowska (tłumaczenie i korekta w języku francuskim)
 • Magdalena Machcińska-Szczepaniak (tłumaczenie i korekta w języku angielskim)
 • Rada Naukowa 
  • Jean-Marie Barbier (Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Paris)
  • Wojciech Józef Burszta (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
  • Oldřich Chytil (Ostravská univerzita v Ostravě)
  • Marek Czyżewski (Uniwersytet Łódzki)
  • Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu)
  • Marianne Friese (Justus-Liebig-Universität Giessen)
  • Katarzyna Gajek (Uniwersytet Łódzki)
  • Gunther Graßhoff (Universität Hildesheim)
  • Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • Philippe Maubant (Université de Sherbrooke)
  • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
  • Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
  • Grażyna Poraj (Uniwersytet Łódzki)
  • Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)
  • Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)
  • Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
  • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
  • Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)
  • Max Urchs (EBS Universität für Wirtschaft und Recht)
  • Antonin Wagner (Emeritus Professor of Management at the New School for Public Engagement, New York)
  • Michael Winkler (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
  • Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Komentarze

Zasady ogłaszania prac w półroczniku „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Uwagi ogólne

 • Półrocznik przyjmuje do druku prace prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, analitycznym, monograficznym, polemicznym, przeglądowym czy też tzw. studia przypadku oraz recenzje i sprawozdania z życia naukowego;
 • Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane;
 • Do artykułów należy po tytule dołączyć abstrakt (150 słów w języku polskim i angielskim) oraz od 3 do 5 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim);
 • Z chwilą przyjęcia tekstu do druku będziemy prosić o krótką notkę o autorze (maksymalnie 250 znaków);
 • Autor otrzymuje egzemplarz autorski publikacji;

Zasady edycyjne

 • Objętość nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (40 tys. znaków ze spacjami);
 • Tekst powinien być napisany w formacie DOC (dokument programu Word), czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5 wiersza;
 • Na pierwszej stronie, przed tekstem głównym, należy zamieścić nazwisko i imię autora, stopień (tytuł) naukowy, afiliację;
 • Tytuł, podtytuły i śródtytuły należy pogrubić oraz zróżnicować wielkością czcionki – odpowiednio 16, 14 i 12;
 • Tekst powinien być pozbawiony nagłówków i stopek;
 • Numerowanie stron – położenie dół strony, wyrównanie do środka;
 • Zaleca się minimalne formatowanie tekstu – wyjustowanie tekstu, akapity zaznaczone tabulatorem, bez znaków utrudniających formatowanie;
 • Tabele, diagramy, rysunki powinny być jak najprościej sformatowane; czcionka 10; muszą posiadać kolejny numer, tytuł i źródło;
 • Przy nazwiskach autorów przywoływanych w tekście po raz pierwszy powinno zostać zamieszczone imię w pełnym jego brzmieniu;

 Standard przypisów i bibliografii prac cytowanych w tekście

 • Cytowania do trzech wierszy powinny znajdować się w cudzysłowie i być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście; cytaty powyżej trzech wierszy należy wyodrębnić z tekstu głównego;
 • Przypisy źródłowe należy umieścić w tekście głównym i sporządzać według wzoru – nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz strona(y) cytowanego tekstu oddzielona dwukropkiem:

(Kowalski 2002: 15); (Kowalski 1990: 15; 2014: 176); (Kowalski 2002a: 15; 2002b: 37); (Kowalski, Nowak 2001: 15-16); (Kowalski 2001: 10; Nowak 2009: 48);

 • Przypisy rozszerzające powinny być zamieszczone na dole strony i kolejno ponumerowane (opcja: wstaw – odwołanie – przypis dolny);
 • Zestawienie literatury cytowanej powinno być umieszczone na końcu tekstu głównego;
 • Przywoływane publikacje należy uporządkować alfabetycznie i zapisać według wzoru:

Kowalski J. (2002) Tytuł, Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Kowalski J. (2002) Tytuł, w: Tytuł, A. Nowak (red.), tłum. E. Wojciechowski, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 1-23.

Kowalski J. (2001) Tytuł, „Czasopismo” nr 3/4, s. 3-23.

Recenzenci współpracujący w r. 2015:

 •  Hanna Bednarek (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
 • Krzysztof Biel (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia)
 • Mariusz Granosik (Uniwersytet Łódzki)
 • Teresa Hejnicka-Bezwińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)
 • Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • Marek Konopczyński (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • Elżbieta Kowalska-Dubas (Uniwersytet Łódzki)
 • Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski)
 • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
 • Libor Musil (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
 • Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)
 • Marie Špiláčková (University of Ostrava, Czech Republic)
 • Renata Szczepanik (Uniwersytet Łódzki)
 • Sławomir Sztobryn (Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej)
 • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
 • Lucyna Telka (Uniwersytet Łódzki)
 • Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)
 • Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki)
 • Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)

Procedura recenzyjna

 • Teksty są umieszczane przez autorów na platformie Index Copernicus International za pośrednictwem strony internetowej czasopisma (zakładka „DLA AUTORÓW”).
 • Teksty poddane są wstępnej ocenie przez członków Rady Redakcyjnej z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi poziomu merytorycznego oraz warsztatu naukowego. Teksty nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich i innych praw własności intelektualnej. Redakcja przyjmuje do dalszej procedury tylko teksty, które nie były uprzednio publikowane lub przedłożone wydawcy innego czasopisma. W szczególnych przypadkach możliwa jest publikacja tłumaczenia tekstu wydanego pierwotnie w języku obcym.
 • Teksty poddawane są ocenie dwu kompetentnych recenzentów.
 • Redakcja stosuje zasadę double-blind review process, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości oraz zasadę braku konfliktu interesów między nimi.
 • Wybrani recenzenci logują się w panelu Index Copernicus International Scientists, za pomocą którego uzyskują dostęp do zanonimizowanego tekstu oraz formularza recenzji.
 • Treść recenzji jest udostępniana autorowi. Autor jest proszony o ustosunkowanie się do uwag recenzentów i rozważenie ewentualnej modyfikacji tekstu.
 • Rada Redakcyjna na podstawie analizy uwag i rekomendacji zawartych w recenzjach oraz ustosunkowania się do nich autora dokonuje kwalifikacji tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego.

Zasady etyczne

Praca Rady Redakcyjnej jest wyznaczona ogólnymi zasadami dobrych obyczajów w nauce (por. Dobre obyczaje w nauce, Warszawa 1996, Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, wyd. drugie)

Komentarze

BazHum

Index Copernicus

CEJSH

Slavic Humanities Index

Komentarze

Redakcja czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48, PL – 91-408 Łódź
www.wnow.uni.lodz.pl

www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl
e-mail: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze