Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Beznazwy-1

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

Aim and thematic scope

The profile of the journal is defined from the perspective of integral and comprehensive analysis of educational phenomena emerging from humanistic and social disciplines as well as pedagogical specialties. The journal is intended to initiate discussion on this precise kind of panorama of educational phenomena and contribute to promoting reflection on educational sciences and their institutionalization.

In our view the journal is to represent interdisciplinary space aimed at exchanging thoughts, research and experiences. Through creating such a space we wish to focus on the multidimensional reflection on the subject matter of educational sciences together with their critical variants. Hand in hand we will take care of accounting for such aspects of practical pedagogy which require high levels of reflectiveness as our aim is to extend the perspective of analysis of educational issues in a continuous manner.

We intend to shape the journal together with all those who are interested in application possibilities of pedagogical theories and concepts as well as logical and philosophical, anthropological, sociological, psychological and methodological approaches for the development of an integrated perspective of educational sciences. It is addressed particularly to those authors who approach the issues of educational sciences on a holistic basis.

An important aspect of shaping the journal’s profile consists in giving it an international dimension through sending calls to authors from abroad who deal with the issues of educational sciences as well as to foreign reviewers.

 

Publisher: Lodz University Press

Amount of research and review articles which were published last year: 28

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Index Copernicus Value 2017:  78.46

***

Cel i zakres tematyczny

Profil czasopisma określamy z perspektywy integralnego i kompleksowego analizowania zjawisk edukacyjnych, która wyłania się z dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz specjalności pedagogicznych. Naszym zamiarem jest, by czasopismo inicjowało dyskusję na temat takiego właśnie oglądu zjawisk edukacyjnych i uczestniczyło w promowaniu refleksji dotyczącej nauk o wychowaniu oraz ich instytucjonalizacji.

W naszym zamyśle czasopismo ma stanowić interdyscyplinarną przestrzeń służącą wymianie myśli, badań i doświadczeń. Tworząc tę przestrzeń chcemy skupić uwagę na wielowymiarowym namyśle nad problematyką nauk o wychowaniu wraz z jego krytycznymi wariantami. Będziemy zarazem dbać o uwzględnianie tych aspektów praktyczności pedagogiki, które wymagają wysokiego poziomu refleksyjności. Towarzyszy nam bowiem cel ciągłego poszerzania perspektyw analizy problematyki edukacyjnej.

Zamierzamy tworzyć to czasopismo wspólnie ze wszystkimi, których zajmują aplikacyjne możliwości teorii i koncepcji pedagogicznych, podejść logiczno-filozoficznych, antropologicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz metodologicznych, dla tworzenia zintegrowanej perspektywy nauk o wychowaniu. Zaproszenie do udziału w tworzeniu czasopisma adresujemy zwłaszcza do tych autorów, którzy obejmują zagadnienia nauk o wychowaniu w sposób całościowy.

Kształtując profil czasopisma, istotnym dla nas jest dbałość o nadanie mu wymiaru międzynarodowego. W tym celu będziemy kierować zaproszenia do autorów spoza Polski, którzy podejmują problematykę nauk o wychowaniu, jak również do recenzentów zagranicznych.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 28

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Index Copernicus Value 2017:  78.46

Archival Issues

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada Redakcji / Editorial board
 • Ewa Marynowicz-Hetka, Uniwersytet Łódzki, Poland (Redaktor Naczelny / Editor-in-chief)
 • Elżbieta Kowalska-Dubas, Uniwersytet Łódzki, Poland (Zastępca Redaktora Naczelnego / Deputy Editor-in-chief)
 • Piotr Soszyński, Uniwersytet Łódzki, Poland (Sekretarz Redakcji / Journal Secretary)
 • Renata Szczepanik,Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Monika Chmielecka, Uniwersytet Łódzki, Poland (Sekretarz Pomocniczy / Journal Assistant Secretary)
 • Eleonora Bielawska-Batorowicz, Uniwersytet Łódzki, Poland (Członek Rady Redakcji / Editor)
 • Katarzyna Gajek (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Mariusz Granosik, Uniwersytet Łódzki, Poland (Członek Rady Redakcji / Editor)
 • Marcin Kafar, Uniwersytet Łódzki, Poland (Członek Rady Redakcji / Editor)
 • Piotr Łukowski, Uniwersytet Łódzki, Poland (Członek Rady Redakcji / Editor)
 • Lucyna Telka, Uniwersytet Łódzki, Poland (Członek Rady Redakcji / Editor)
 • Osoby współpracujące z Radą Redakcji / Associates:
 • Bogusława Kwiatkowska (redakcja stylistyczno-językowa i korekta / editing)
 • Zdzisław Gralka (skład i łamanie / DTP)
 • Grażyna Karbowska (tłumaczenie i korekta w języku francuskim / translation into French)
 • Magdalena Machcińska-Szczepaniak (tłumaczenie i korekta w języku angielskim / translation into English)
 • Rada Naukowa / Scientific Council
  • Jean-Marie Barbier (Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Paris, France)
  • Wojciech Józef Burszta (Uniwersytet SWPS w Warszawie, Poland)
  • Oldřich Chytil (Ostravská univerzita v Ostravě, Czech Republic)
  • Marek Czyżewski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  • Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Poland)
  • Marianne Friese (Justus-Liebig-Universität Giessen, Germany)
  • Gunther Graßhoff (Universität Hildesheim, Germany)
  • Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)
  • Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński, Poland)
  • Philippe Maubant (Université de Sherbrooke, Canada)
  • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański, Poland)
  • Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  • Grażyna Poraj (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  • Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski, Poland)
  • Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański, Poland)
  • Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  • Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  • Max Urchs (EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Germany)
  • Antonin Wagner (Emeritus Professor of Management at the New School for Public Engagement, New York, USA)
  • Michael Winkler (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany)
  • Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

Text are placed by their authors on the Index Copernicus International platform via the Platform.

Texts are subject to preliminary assessment by members of the Editorial Board from the point of view of compliance with the journal’s profile and primary requirements concerning the competence level and scholarly workshop. Texts may not infringe any copyrights of any third persons or other intellectual property rights. The editorial team admits for further procedure only those texts which have not been published before or submitted to any other journal. In special cases it is possible to publish a translation of a text published originally in a foreign language.

Text are subject to assessment by two competent reviewers.

The editorial team uses the principle of double-blind review process in accordance with which the reviewer and the author do not know each other’s identities as well as the principle of no conflict of interests between them.

Selected reviewers log on the Index Copernicus International Scientists panel through which they gain access to the anonymized text and the review form.

The author is given access to the text of the review, invited to respond to reviewers’ comments and consider possible modifications to the text.

The Editorial Board qualifies the text for subsequent stages of the editorial process on the basis of analysis of comments and recommendations included in reviews and the author’s response to them.

Principles of publishing manuscripts in semi-annual journal  Educational Sciences. Interdisciplinary studies

General information

The semi-annual journal accepts for print works presenting the results of original research of empirical, theoretical, analytic, monographic, polemic and review nature or the so-called case studies, reviews and reports on scientific life;

All submitted works are reviewed;

After the title the article should be accompanied by an abstract (150 words in Polish and English) as well as from 3 to 5 keywords (in Polish and in English);

The moment the text is accepted for print, the Author is requested to submit a short bibliographical note (max. 250 characters);

The Author receives an author’s copy of the publication.

Editorial principles

The length of the text should not exceed 20 pages of standard computer printout (40 thousand characters including spaces);

The test should be written in the DOC format (Word document), in Times New Roman, font 12, 1.5 line spacing;

The author’s name and surname, scientific degree (title) and affiliation should be placed on the first page before the main text;

The title, subtitles and intertitles should be in bold and distinguished by the font size: 16, 14 and 12 respectively;

The text should include no headers or footers;

Page numbering – at the bottom of the page, centered;

It is recommended that minimum text formatting should be used: text justification, paragraphs marked with a tab, without characters which could hinder formatting;

Tables, diagrams and pictures should be formatted in the simplest way possible; font 10; they should have a consecutive number, title, and source;

The surnames of authors cited in the text for the first time should be accompanied by the first name in its full wording;

Standard of annotations and bibliography of works cited in the text 

Citations of up to three lines should be in quotation marks and have to be accompanied by bibliographical information in the text; quotes of more than three lines should be isolated from the main text;

Source references should be placed in the main text and written in accordance with the pattern: author’s surname, year of publication and page(s) of the cited text separated by a colon:

(Kowalski 2002: 15); (Kowalski 1990: 15; 2014: 176); (Kowalski 2002a: 15; 2002b: 37); (Kowalski, Nowak 2001: 15-16); (Kowalski 2001: 10; Nowak 2009: 48);

Expanding annotations should be placed at the bottom of the page and numbered consecutively (option: insert – reference – footnote);

The list of the literature cited should be included at the end of the main text;

The cited publications should be arranged in alphabetical order and they should follow the following pattern:

Kowalski J. (2002) Title, Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Kowalski J. (2002) Title, in: Title, A. Nowak (ed.), transl. E. Wojciechowski, Łódź, Wydawnictwo UŁ, pp. 1-23.

Kowalski J. (2001) Title, Journal no. 3/4, pp. 3-23.

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji:

 • Teksty są umieszczane przez autorów na platformie Index Copernicus International za pośrednictwem Platformy.
 • Teksty poddane są wstępnej ocenie przez członków Rady Redakcyjnej z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi poziomu merytorycznego oraz warsztatu naukowego. Teksty nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich i innych praw własności intelektualnej. Redakcja przyjmuje do dalszej procedury tylko teksty, które nie były uprzednio publikowane lub przedłożone wydawcy innego czasopisma. W szczególnych przypadkach możliwa jest publikacja tłumaczenia tekstu wydanego pierwotnie w języku obcym.
 • Teksty poddawane są ocenie dwu kompetentnych recenzentów.
 • Redakcja stosuje zasadę double-blind review process, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości oraz zasadę braku konfliktu interesów między nimi.
 • Wybrani recenzenci logują się w panelu Index Copernicus International Scientists, za pomocą którego uzyskują dostęp do zanonimizowanego tekstu oraz formularza recenzji.
 • Treść recenzji jest udostępniana autorowi. Autor jest proszony o ustosunkowanie się do uwag recenzentów i rozważenie ewentualnej modyfikacji tekstu.
 • Rada Redakcyjna na podstawie analizy uwag i rekomendacji zawartych w recenzjach oraz ustosunkowania się do nich autora dokonuje kwalifikacji tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego.

Zasady ogłaszania prac w półroczniku „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Uwagi ogólne

 • Półrocznik przyjmuje do druku prace prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, analitycznym, monograficznym, polemicznym, przeglądowym czy też tzw. studia przypadku oraz recenzje i sprawozdania z życia naukowego;
 • Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane;
 • Do artykułów należy po tytule dołączyć abstrakt (150 słów w języku polskim i angielskim) oraz od 3 do 5 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim);
 • Z chwilą przyjęcia tekstu do druku będziemy prosić o krótką notkę o autorze (maksymalnie 250 znaków);
 • Autor otrzymuje egzemplarz autorski publikacji;

Zasady edycyjne

 • Objętość nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (40 tys. znaków ze spacjami);
 • Tekst powinien być napisany w formacie DOC (dokument programu Word), czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5 wiersza;
 • Na pierwszej stronie, przed tekstem głównym, należy zamieścić nazwisko i imię autora, stopień (tytuł) naukowy, afiliację;
 • Tytuł, podtytuły i śródtytuły należy pogrubić oraz zróżnicować wielkością czcionki – odpowiednio 16, 14 i 12;
 • Tekst powinien być pozbawiony nagłówków i stopek;
 • Numerowanie stron – położenie dół strony, wyrównanie do środka;
 • Zaleca się minimalne formatowanie tekstu – wyjustowanie tekstu, akapity zaznaczone tabulatorem, bez znaków utrudniających formatowanie;
 • Tabele, diagramy, rysunki powinny być jak najprościej sformatowane; czcionka 10; muszą posiadać kolejny numer, tytuł i źródło;
 • Przy nazwiskach autorów przywoływanych w tekście po raz pierwszy powinno zostać zamieszczone imię w pełnym jego brzmieniu;

 Standard przypisów i bibliografii prac cytowanych w tekście

 • Cytowania do trzech wierszy powinny znajdować się w cudzysłowie i być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście; cytaty powyżej trzech wierszy należy wyodrębnić z tekstu głównego;
 • Przypisy źródłowe należy umieścić w tekście głównym i sporządzać według wzoru – nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz strona(y) cytowanego tekstu oddzielona dwukropkiem:

(Kowalski 2002: 15); (Kowalski 1990: 15; 2014: 176); (Kowalski 2002a: 15; 2002b: 37); (Kowalski, Nowak 2001: 15-16); (Kowalski 2001: 10; Nowak 2009: 48);

 • Przypisy rozszerzające powinny być zamieszczone na dole strony i kolejno ponumerowane (opcja: wstaw – odwołanie – przypis dolny);
 • Zestawienie literatury cytowanej powinno być umieszczone na końcu tekstu głównego;
 • Przywoływane publikacje należy uporządkować alfabetycznie i zapisać według wzoru:

Kowalski J. (2002) Tytuł, Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Kowalski J. (2002) Tytuł, w: Tytuł, A. Nowak (red.), tłum. E. Wojciechowski, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 1-23.

Kowalski J. (2001) Tytuł, „Czasopismo” nr 3/4, s. 3-23.

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

BazHum

CEEOL

CEJSH

DOAJ

ERIH Plus

Index Copernicus

Slavic Humanities Index

Komentarze

Redakcja czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48, PL – 91-408 Łódź
www.wnow.uni.lodz.pl

www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl
e-mail: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze