Gospodarka w Praktyce i Teorii/ Economy in Practice and Theory

cover_issue_2_en_US

Gospodarka w Praktyce i Teorii/ Economy in Practice and Theory


Redaktor naczelny:
Dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska

Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii ukazuje się od 1997 r. Zostało stworzone w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego z myślą o popularyzacji osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomii, a w szczególności w celu demonstrowania związków teorii z praktyką gospodarczą. Podążając z duchem czasu uzupełniamy formę edycji czasopisma o elektroniczną i poszerzamy edycję o wersję anglojęzyczną.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją najnowszych wyników badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń, integracja i rozwój środowiska naukowego oraz popularyzacja wiedzy w trybie open-access.

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelna

 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Redaktorzy tematyczni

 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska – zrównoważony rozwój
 • dr Dorota Kobus-Ostrowska – ekonomia społeczna
 • dr Piotr Krajewski – polityka fiskalna
 • dr Leszek Kucharski – makroekonomia i polityka rynku pracy
 • dr Tomasz Legiędź – ekonomia rozwoju
 • dr Aleksandra Majchrowska – rynek pieniężny i polityka monetarna
 • dr hab. Piotr Urbanek – mikroekonomia i przedsiębiorczość

Redaktor statystyczny

 • dr Iwona Świeczewska

Recenzenci

 • prof. Sławomir J. Bukowski
 • prof. Czesław Bywalec
 • prof. Józefa Famielec
 • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
 • prof. Kazimierz Górka
 • dr hab. Barbara Kryk
 • prof. Eulalia Skawińska
 • dr hab. Jerzy Węcławski
 • prof. Sławomir Bukowski
 • prof. Kazimierz Górka
 • prof. Barbara Kryk
 • prof. Piotr Małecki
 • prof. Andrzej Pawlik
 • prof. Tomasz Zalega
Rada programowa
 • prof. Ewa Bojar Politechnika Lubelska
 • prof. Stanisław Czaja Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Hans Diefenbacher Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg  Niemcy
 • prof. Grażyna Gierszewska Politechnika Warszawska
 • prof. Anna Krajewska Uniwersytet Łódzki
 • prof. Walentyna Kwiatkowska Uniwersytet Łódzki
 • dr Sandeep Pachpande ASM Group of Institute’s Pune Indie
 • prof. Sayalee s. Gankar MIT School of Management Pune Indie
 • prof. Erico Ernesto Wulf Betancourt University of La Serena Chile
 • prof. Anna Ząbkowicz Uniwersytet Jagielloński

Komentarze

Informacja dla autorów

Nadsyłane artykuły muszą być oryginalnymi pracami ich twórców, nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane ani oddane do publikacji
w żadnym innym czasopiśmie.

Język publikacji

Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim, ze streszczeniami w obu wymienionych językach. Istnieje także możliwość nadsyłania dwóch wersji językowych tego samego artykułu.

Tryb publikacji

Artykuły prosimy nadsyłać na adres:

http://gospodarka@uni.lodz.pl

Prosimy o podanie danych autora oraz adresu e-mail do korespondencji. Po odebraniu artykułu w redakcji, do autora zostanie przesłana wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji. Wszelkie dalsze uzgodnienia odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Procedury recenzowania tekstów

Teksty podlegają ocenie wewnątrz redakcji pod kątem zgodności treści z profilem czasopisma a następnie poddawane recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu redakcja bierze pod uwagę następujące kwestie:

• Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem czasopisma?

• Czy poruszane zagadnienia są aktualne i czy prowadzona analiza wnosi
nowe spojrzenie na prezentowany temat?

• Czy analiza jest dobrze osadzona w teorii ekonomii?

• Czy w tekście znajdują się odwołania do najnowszych publikacji?

• Czy tekst napisany jest poprawnie pod względem językowym?

Wymogi edytorskie 

W trosce o jakość i przestrzeganie wysokich standardów etycznych redakcja kładzie szczególny nacisk na przeciwdziałanie zjawiskom “ghostwriting” i “guest authorship“. Są one przejawem nierzetelności w nauce i wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (zwłaszcza instytucji zatrudniających Autorów i towarzystw naukowych) i odpowiednio dokumentowane. “Ghostwriting” polega na tym, że nie ujawnia się nazwiska osoby, która miała istotny wkład w powstanie artykułu lub nie wymienia się jej nazwiska w podziękowaniach zamieszczonych w skierowanej do druku publikacji.

“Guest authorship” oznacza wymienienie jako autora /współautora osoby, która nie miała żadnego lub miała znikomy udział w powstaniu artykułu.

W celu zwalczania tych praktyk redakcja zwraca się do Autorów nadsyłanych artykułów z prośbą o dołączenie do tekstu oświadczenia, w którym ujawniony zostanie wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji (informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych w przygotowanie tekstu artykułu), a także informacji o źródłach finansowania publikacji. Główną odpowiedzialność za rzetelność tych danych ponosi Autor zgłaszający artykuł.

Komentarze

BazEkon

ProQuest

Komentarze

Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Uniwersytet Łódzki,

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41,

90–214 Łódź,

tel. /48 42/ 633 14 34,   635 51 61,

fax: /48 42/ 635 53 08,

e-mail: http://gospodarka@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze