Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

285efda5066ac2b40a07591d2b774a18

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Redaktor naczelny:
Mariusz Plich

FOE publishes papers containing the results of original theoretical and empirical research in all the disciplines of economic sciences. Policy related and review articles are also welcome as well as organized forms of discussion on specific topics.

The submitted papers should fall to one of the following 9 section of the journal: Economics, Finance, Corporate finance, Management, Marketing, Spatial economics, International economics, Statistics and econometrics, Accountancy.

To submit a paper to FOE, please register in the database and log in.

* * *

FOE publikuje artykuły zawierające wyniki oryginalnych badań teoretycznych i empirycznych, które mieszczą się we wszystkich dyscyplinach dziedziny nauk ekonomicznych. Publikowane są zarówno artykuły przeglądowe i dotyczące polityki gospodarczej, jak i zorganizowane formy dyskusji na konkretne tematy.

Nadesłane prace powinny kwalifikować się do jednej z 9 następujących sekcji: ekonomia, finanse, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie, marketing, gospodarka przestrzenna, ekonomia międzynarodowa, statystyka i ekonometria, rachunkowość.

W celu zgłoszenia artykułu do FOE należy zarejestrować się w bazie danych i zalogować.

 

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja:
 1. Redaktor naczelny: Mariusz Plich, Uniwersytet Łódzki, Polska
Redaktorzy tematyczni
 1. Jerzy S. Czarnecki, Łódź University, Polska
 2. Czesław Domański
 3. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
 4. Beata Guziejewska
 5. Bogdan Gregor
 6. Piotr Krajewski
 7. Jadwiga Suchecka
 8. Janusz Świerkocki
 9. Grzegorz Urbanek
 10. Ewa Walińska
Redaktorzy językowi
 1. Grzegorz Rudziński (polski)
 2. Emilia Poisson (angielski)
Redaktor statystyczny
 1. Alina Jędrzejczak, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz naukowy
 1. Jurand Skrzypek, Scientific secretary Folia Oeconomica [FOE] UŁ
 2. Katarzyna Walerysiak-Grzechowska
  Rada programowa:
 1. Barbara Błaszczyk, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
 2. Krystyna Gawlikowska-Heuckel, Uniwersytet Gdański, Polska
 3. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska, Polska
 4. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 5. Marc Lautier, Université Paris 13, Francia
 6. Cedric Lesage, HEC Paris, Francia
 7. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 8. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański, Polska
 9. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Polska
 10. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 11. Roman Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 12. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 13. Matti Viren, University of Turku, Finlandia
     

Komentarze

I.   Zgłoszenie składa się z dwóch elementów: metadanych i tekstu zgłoszenia. Metadane należy wprowadzić bezpośrednio w systemie OJS, tj. poza plikiem zawierającym tekst zgłoszenia, oddzielnie w polskiej i angielskiej wersji językowej.  Metadane obejmują:

 1. dane o autorach;
 2. tytuł zgłoszenia;
 3. streszczenie;
 4. słowa kluczowe;
 5. osoby oraz instytucje wspierające;
 6. bibliografię (uwaga: bibliografia powinna być wprowadzona dodatkowo na końcu tekstu zgłoszenia).

Tytuł zgłoszenia, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim powinny być załączone dodatkowo na początku tekstu.
II.   Podstawowe wymogi dotyczące zgłaszanego tekstu:

 1. format pliku – RTF, DOC lub DOCX;
 2. tekst przygotowany do recenzowania w trybie „ślepej recenzji” (blind review). Oznacza to, że z tekstu należy usunąć wszelkie elementy identyfikujące autorów zgłaszanego artykułu (również z właściwości dokumentu);
 3. objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (ok. 40 tys. znaków).

III.   Format tekstu:

 1. antykwa, Times New Roman CE;
 2. tekst zasadniczy – 12 pkt, wcięcia akapitowe 0,7 cm, interlinia 1,5; wszystkie marginesy 2,5 cm,
 3. śródtytuły –  numerowane (cyfry arabskie, po numerach na końcu kropki, np. 1., 1.1.), środkowane, pogrubione;
 4. odnośniki do przypisów dolnych w indeksie górnym;
 5. cytaty ujęte w cudzysłów;
 6. wzory numerowane, edytowalne, zmienne kursywą, objaśnienia pod wzorem, powołania na konkretny wzór w tekście zasadniczym w postaci numeru wzoru w nawiasie okrągłym;
 7. przypisy wyjaśniające – dolne, 10 pkt, wcięcia akapitowe 0,7 cm, interlinia pojedyncza, wyjustowane;
 8. bibliografia – 10 pkt, pierwsze wiersze każdej pozycji bibliograficznej bez wcięcia akapitowego, zaś drugie i następne wcięte na głębokość 0,7 cm;
 9. lokalizacje cytatów i odwołania do pozycji bibliograficznych w nawiasie okrągłym – nazwisko autora, rok wydania i numery stron po dwukropku, np. (Hosmer, Lemeshow 1999: 123–124); ten sposób odwołań dotyczy również źródeł internetowych oraz źródeł do tabel i rysunków;
 10. ciągła numeracja stron.

IV.   Bibliografia przygotowana w systemie harwardzkim:

 1. pozycje zwarte – nazwiska i inicjały imion, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania, np. Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 2. artykuły z czasopism polskich – nazwiska i inicjały imion, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł artykułu kursywą, nazwa czasopisma antykwą w cudzysłowie polskim, numer, strony, na których znajduje się artykuł, identyfikator DOI (w miarę możliwości, zob.: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html), np. Arendt Ł. (2014), New system of employment forecasting in Poland, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 15(2), s. 40–48, http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0018
 3. artykuły z czasopism angielskich – nazwiska i inicjały imion, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł artykułu kursywą, nazwa czasopisma antykwą w cudzysłowie angielskim (“ ”), tom (vol.), numer (no.), strony (p.), na których znajduje się artykuł, identyfikator DOI (w miarę możliwości, patrz: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html), np. Kalleberg A. L. (2001), Organizing flexibility. The flexible firm in a new century, “British Journal of Industrial Relations”, vol. 1, no. 39, p. 43–49, http://dx.doi.org/10.1111/1467-8543.00211
 4. podwójne inicjały imion oddzielone spacją.

V.   Obiekty graficzne (rysunki, wykresy, tabele, schematy itp.):

 1. mieszczące się w rozmiarach strony;
 2. wyłącznie czarno-białe z elementami szarości, o wyraźnym kontraście lub z czytelnymi rastrami;
 3. oznaczone odpowiednim numerem, tytułem i z odwołaniem do źródła;
 4. tabele – tytuły środkowane, nad tabelą, bez wyróżnień (np. pogrubień, kursyw, rozspacjowań), źródła pod tabelą z pierwszym wierszem wciętym 0,7 cm, tytuły i tekst w tabelach Times New Roman CE, 10 pkt;
 5. rysunki, wykresy, schematy – tytuły środkowane pod obiektami, bez wyróżnień (np. pogrubień, kursyw, rozspacjowań), po tytule Źródło z pierwszym wierszem wciętym na 0,7 cm, 10 pkt;
 6. edytowalne w narzędziach MS Word, MS Excel (wyklucza się obiekty skanowane);
 7. umieszczone w tekście lub dostarczone w postaci oddzielnego pliku (w systemie OJS – pliki pomocnicze).

Komentarze

BazEkon

Arianta
Index Copernicus Master List

ProQuest

Komentarze

FOE Editorial Board
Uniwersytet Łódzki
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, pok. A37
e-mail: folia@uni.lodz.pl

Wsparcie techniczne

Jurand Skrzypek
e-mail: folia@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze