Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

285efda5066ac2b40a07591d2b774a18

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica


Redaktor naczelny:
Mariusz Plich

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” finansowane w ramach umowy nr 501/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

FOE publishes papers containing the results of original theoretical and empirical research in all the disciplines of economic and management sciences. Policy-related and review articles are also welcome, as well as organized forms of discussion on specific topics.

Submitted papers should fall into one of the following nine sections of the journal: Economics, Finance, Corporate Finance, Management, Marketing, Spatial Economics, International Economics, Econometrics and Statistics, Accountancy.

 

To submit a paper to FOE, please register in the database and log in.

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 84

* * *

FOE publikuje artykuły zawierające wyniki oryginalnych badań teoretycznych i empirycznych, które mieszczą się we wszystkich dyscyplinach dziedziny nauk ekonomicznych. Publikowane są zarówno artykuły przeglądowe i dotyczące polityki gospodarczej, jak i zorganizowane formy dyskusji na konkretne tematy.

Nadesłane prace powinny kwalifikować się do jednej z 9 następujących sekcji: ekonomia, finanse, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie, marketing, gospodarka przestrzenna, ekonomia międzynarodowa, statystyka i ekonometria, rachunkowość.

 

W celu zgłoszenia artykułu do FOE należy zarejestrować się w bazie danych i zalogować.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 84

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja: Redaktor naczelny: Mariusz Plich, Uniwersytet Łódzki, Polska zastępca redaktora naczelnego: Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki, Polska Redaktorzy tematyczni
 1. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polska
 2. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki, Polska
 3. Beata Guziejewska, Uniwersytet Łódzki, Polska
 4. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki, Polska
 5. Piotr Krajewski, Uniwersytet Łódzki, Polska
 6. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki, Polska
 7. Janusz Świerkocki, Uniwersytet Łódzki, Polska
 8. Grzegorz Urbanek, Uniwersytet Łódzki, Polska
 9. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki, Polska
 10. Alina Jędrzejczak, Uniwersytet Łódzki, Polska
Redaktorzy pomocniczy 
 1. Aleksandra Baszczyńska, Uniwersytet Łódzki, Polska
 2. Alicja Olejnik, Uniwersytet Łódzki, Polska
Redaktorzy językowi
 1. Grzegorz Rudziński (polski), Uniwersytet Łódzki, Polska
 2. Emilia Poisson (angielski)
Sekretarz naukowy
 1. Jurand Skrzypek, Scientific secretary Folia Oeconomica [FOE], Uniwersytet Łódzki, Polska
 2. Katarzyna Walerysiak-Grzechowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
  Rada programowa:
 1. Barbara Błaszczyk, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
 2. Krystyna Gawlikowska-Heuckel, Uniwersytet Gdański, Polska
 3. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska, Polska
 4. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 5. Marc Lautier, Université Paris 13, France
 6. Cedric Lesage, HEC Paris, France
 7. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 8. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański, Polska
 9. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Polska
 10. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 11. Roman Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 12. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 13. Matti Viren, University of Turku, Finland

Komentarze

Opłaty od autorów

Opłata za zgłoszenie wynosi 200 zł + VAT (23%) i należy ją zapłacić po rejestracji zgłoszenia, niezwłocznie po otrzymaniu faktury. Podczas rejestracji artykułu należy podać dane umożliwiające wystawienie faktury.

Powyższa kwota dotyczy zgłoszeń dokonywanych począwszy od stycznia 2017.

 

Author fees

The submission fee is 200PLN +VAT (23%) and should be payed after the registration of the paper, immediately upon receipt of the invoice. When registering an article, details which allow issueing the invoice should be provided. The above amount applies to submissions made from January 2017.

 

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. / The review process is arranged by double blind system. Every text is subject to at least two reviews.

 

Instrukcja redakcyjna

I.   Zgłoszenie składa się z dwóch elementów: metadanych i tekstu zgłoszenia. Metadane należy wprowadzić bezpośrednio w systemie OJS, tj. poza plikiem zawierającym tekst zgłoszenia, oddzielnie w polskiej i angielskiej wersji językowej.  Metadane obejmują:

 1. dane o autorach;
 2. tytuł zgłoszenia;
 3. streszczenie;
 4. słowa kluczowe;
 5. osoby oraz instytucje wspierające;
 6. bibliografię (uwaga: bibliografia powinna być wprowadzona dodatkowo na końcu tekstu zgłoszenia).

Tytuł zgłoszenia, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim powinny być załączone dodatkowo na początku tekstu.
II.   Podstawowe wymogi dotyczące zgłaszanego tekstu:

 1. format pliku – RTF, DOC lub DOCX;
 2. tekst przygotowany do recenzowania w trybie „ślepej recenzji” (blind review). Oznacza to, że z tekstu należy usunąć wszelkie elementy identyfikujące autorów zgłaszanego artykułu (również z właściwości dokumentu);
 3. objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (ok. 40 tys. znaków).

III.   Format tekstu:

 1. antykwa, Times New Roman CE;
 2. tekst zasadniczy – 12 pkt, wcięcia akapitowe 0,7 cm, interlinia 1,5; wszystkie marginesy 2,5 cm,
 3. śródtytuły –  numerowane (cyfry arabskie, po numerach na końcu kropki, np. 1., 1.1.), środkowane, pogrubione;
 4. odnośniki do przypisów dolnych w indeksie górnym;
 5. cytaty ujęte w cudzysłów;
 6. wzory numerowane, edytowalne, zmienne kursywą, objaśnienia pod wzorem, powołania na konkretny wzór w tekście zasadniczym w postaci numeru wzoru w nawiasie okrągłym;
 7. przypisy wyjaśniające – dolne, 10 pkt, wcięcia akapitowe 0,7 cm, interlinia pojedyncza, wyjustowane;
 8. bibliografia – 10 pkt, pierwsze wiersze każdej pozycji bibliograficznej bez wcięcia akapitowego, zaś drugie i następne wcięte na głębokość 0,7 cm;
 9. lokalizacje cytatów i odwołania do pozycji bibliograficznych w nawiasie okrągłym – nazwisko autora, rok wydania i numery stron po dwukropku, np. (Hosmer, Lemeshow 1999: 123–124); ten sposób odwołań dotyczy również źródeł internetowych oraz źródeł do tabel i rysunków;
 10. ciągła numeracja stron.

IV.   Bibliografia przygotowana w systemie harwardzkim:

 1. pozycje zwarte – nazwiska i inicjały imion, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania, np. Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 2. artykuły z czasopism polskich – nazwiska i inicjały imion, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł artykułu kursywą, nazwa czasopisma antykwą w cudzysłowie polskim, numer, strony, na których znajduje się artykuł, identyfikator DOI (w miarę możliwości, zob.: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html), np. Arendt Ł. (2014), New system of employment forecasting in Poland, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 15(2), s. 40–48, http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0018
 3. artykuły z czasopism angielskich – nazwiska i inicjały imion, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł artykułu kursywą, nazwa czasopisma antykwą w cudzysłowie angielskim (“ ”), tom (vol.), numer (no.), strony (p.), na których znajduje się artykuł, identyfikator DOI (w miarę możliwości, patrz: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html), np. Kalleberg A. L. (2001), Organizing flexibility. The flexible firm in a new century, “British Journal of Industrial Relations”, vol. 1, no. 39, p. 43–49, http://dx.doi.org/10.1111/1467-8543.00211
 4. podwójne inicjały imion oddzielone spacją.

V.   Obiekty graficzne (rysunki, wykresy, tabele, schematy itp.):

 1. mieszczące się w rozmiarach strony;
 2. wyłącznie czarno-białe z elementami szarości, o wyraźnym kontraście lub z czytelnymi rastrami;
 3. oznaczone odpowiednim numerem, tytułem i z odwołaniem do źródła;
 4. tabele – tytuły środkowane, nad tabelą, bez wyróżnień (np. pogrubień, kursyw, rozspacjowań), źródła pod tabelą z pierwszym wierszem wciętym 0,7 cm, tytuły i tekst w tabelach Times New Roman CE, 10 pkt;
 5. rysunki, wykresy, schematy – tytuły środkowane pod obiektami, bez wyróżnień (np. pogrubień, kursyw, rozspacjowań), po tytule Źródło z pierwszym wierszem wciętym na 0,7 cm, 10 pkt;
 6. edytowalne w narzędziach MS Word, MS Excel (wyklucza się obiekty skanowane);
 7. umieszczone w tekście lub dostarczone w postaci oddzielnego pliku (w systemie OJS – pliki pomocnicze).

 

 

Etyka wydawnicza:

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów:

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Editorial guidelines

I.    A submission consists of two elements: metadata and the submitted text. The metadata is to be entered directly in the OJS system, i.e. outside the file containing the submitted text, separately for the Polish and English language version. The metadata includes:

 1. information on the author(s),
 2. the title of the submitted text,
 3. an abstract,
 4. keywords,
 5. supporting persons or institutions,
 6. a bibliography (note: additionally, the bibliography is to be included at the end of the submitted text).

The title of the submitted text, the abstract, and the keywords in Polish and English should also be included at the beginning of the text.

II.    Basic requirements regarding the submitted text:

 1. file format – RTF, DOC, or DOCX,
 2. the text should be prepared for a blind review, which means that all elements identifying the author(s) should be removed from the submitted text (which also regards document properties),
 3. the text must not exceed the length of a single publisher’s sheet (approx. 40,000 characters with spaces).

III.   Text format:

 1. Antiqua, Times New Roman CE,
 2. main text – 12 pts., paragraph indents 0.7 cm, interline 1.5; all margins 2.5 cm,
 3. headings – numbered (Arabic numerals followed by full stops, e.g. 1., 1.1.), centred and in bold,
 4. cross-references to footnotes in superscript,
 5. quotes in quotation marks,
 6. formulas – numbered, editable, and italicized, explanations below each formula, references to any given formula in the main text in the form of a formula number placed in round brackets,
 7. explanatory footnotes – 10 pts., paragraph indents 0.7 cm, single interline, justified,
 8. bibliography – 10 pts., first lines of each item without indent, all other lines with 0.7 cm indent,
 9. quote localisations and references to items in the bibliography in round brackets – the author’s surname, the year of publication, and page number(s) preceded by a colon, e.g. (Hosmer, Lemeshow 1999: 123–124); this also applies to online resources and source materials of tables and graphs,
 10. continuous pagination.

IV.    Bibliography compiled in the Harvard System of Referencing:

 1. Monographs – surnames and first name initials, the year of publication in round brackets, the italicized title, the publishing house, the place of publication, e.g. Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 2. Articles from Polish periodicals – surnames and first name initials, the year of publication in round brackets, the italicized title, the title of the periodical in Antiqua and Polish quotation marks („”), the issue number, page(s) where the article can be found, DOI (if possible, cf.: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html), e.g. Arendt Ł. (2014), New system of employment forecasting in Poland, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 15(2), pp. 40–48, http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0018
 3. Articles from English periodicals – surnames and first name initials, the year of publication in round brackets, the italicized title, the title of the periodical in Antiqua and English quotation marks (“ ”), volume (Vol.), number (No.), page/pages (p./pp.) where the article can be found, DOI (if possible, cf.: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html), e.g. Kalleberg A. L. (2001), Organizing flexibility. The flexible firm in a new century, “British Journal of Industrial Relations”, Vol. 1, No. 39, pp. 43–49, http://dx.doi.org/10.1111/1467-8543.00211
 4. double first name initials divided with a space.

V.   Graphic elements (drawings, charts, tables, diagrams, etc.):

 1. fitting within a page,
 2. only black and white, with shades of grey, a clear contrast, or visible halftones,
 3. with an appropriate number, title, and reference to the source material,
 4. tables – a centred heading over the table, with no highlighting (e.g. bold, italics, extra spacing), source material information under the table with the first line with a 0.7 cm indent, titles and text within the table – Times New Roman CE, 10 pts.,
 5. drawings, charts, diagrams – centred headings over the objects, with no highlighting (e.g. bold, italics, extra spacing), under the heading, source material information with the first line with a 0.7 cm indent, font 10 pts,
 6. editable in such tools as MS Word, MS Excel (scanned objects will not be accepted),
 7. imbedded in the text or delivered as a separate file (in the OJS system – auxiliary files).

 

Publication Ethics:

Author Responsibilities

Reporting standards:  Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication:  An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

Editor Responsibilities

Accountability: The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Komentarze

ARIANTA

BazEkon

CEEOL

DOAJ

ERIH+

Index Copernicus Master List

ProQuest

PBN

Komentarze

FOE Editorial Board
Uniwersytet Łódzki
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, pok. A37
e-mail: folia@uni.lodz.pl

Wsparcie techniczne

Jurand Skrzypek
e-mail: folia@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze