Folia Mathematica

Folia Mathematica


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

„Folia Mathematica”  jest czasopismem matematycznym wydawanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego od 1984 roku (poprzednio jako „Acta Universitas Lodziensis. Folia Mathematica”). Obecnie istnieje jedynie w wersji elektronicznej.

Cel i zakres tematyczny:
Czasopismo publikuje artykuły zawierających nowe wyniki bądź nowe podejścia do znanych wyników w następujących dziedzinach:
– analiza zespolona i geometria algebraiczna
– teoria sterowania i rachunek wariacyjny
– geometria różniczkowa i teoria foliacji
– równania różniczkowe
– analiza funkcjonalna
– biomatematyka
– modelowanie matematyczne
– analiza niegładka i optymalizacja
– analiza numeryczna
– teoria prawdopodobieństwa
– funkcje rzeczywiste i topologia ogólna
Pewne prace zawierające drobne wyniki, ale wciąż interesujące dla szerokiego grona matematycznego, mogą być również opublikowane. Zaproszenie do zgłaszania takich prac jest skierowane przede wszystkim do studentów i młodych naukowców.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://fm.math.uni.lodz.pl

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja:
 • Andrzej Nowakowski (redaktor naczelny)
 • Piotr Fulmański (redaktor prowadzący)
 • Robert Plebaniak (redaktor techniczny)
 • Rada programowa:
 • Vyacheslav V. Chistyakov – University Higher School of Economics, Nizny Novgorod Branch (Rosja)
 • Jacek Hejduk – Uniwersytet Łódzki, Łódź (Polska)
 • Mirosław Lachowicz – Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska)
 • Urszula Łędzewicz – South Illinois University, Edwardsville (USA)
 • Sabine Pickenhain – Brandenburgische Technische Universität, Cottbus (Niemcy)
 • Heinz Schattler – Washington University, St. Louis (USA)
 • Sławomir Solecki – University of Illinois (USA)
 • Andrzej Wieczorek – Polska Akademia Nauk, Warszawa (Poland)
 • Władysław Wilczyński – Uniwersytet Łódzki, Łódź (Polska)
 • Dariusz Zagrodny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Polska)

Komentarze

Manuskrypty należy wysłać w wersji elektronicznej do właściwego edytora tematycznego:

 • Marek Galewski (Politechnika Łódzka), email marek.galewski@p.lodz.pl – matematyka stosowana, równania różniczkowe
 • Dariusz Idczak (Uniwersytet Łódzki), email idczak@math.uni.lodz.pl – teoria sterowania
 • Tadeusz Krasiński (Uniwersytet Łódzki), email krasinsk@uni.lodz.pl – analiza zespolona i przestrzenie analityczne
 • Andrzej Łuczak (Uniwersytet Łódzki), email anluczak@math.uni.lodz.pl – teoria prawdopodobieństwa
 • Antoni Pierzchalski (Uniwersytet Łódzki), email antoni@math.uni.lodz.pl – geometria
 • Władysław Wilczyński (Uniwersytet Łódzki), email wwil@uni.lodz.pl – funkcje rzeczywiste
 • Manuskrypty mogą być również wysyłane elektronicznie do redaktora naczelnego: Marek J. Śmietański (Uniwersytet Łódzki), e-mail: fm@math.uni.lodz.pl
  Jeśli zgłoszenie elektroniczne nie jest możliwe, akceptujemy zwykłą przesyłkę pocztową na adres:
  Folia Mathematica
  Faculty of Mathematics and Computer Science
  Lodz University
  Banacha 22, 90-238 Lodz, Poland

Postać manuskryptu i zgłoszenie
Każda strona musi być numerowana. Strona tytułowa (p. 1) powinna zawierać tytuł artykułu, nazwiska autorów, streszczenie klasyfikację tematyczną AMS oraz słowa kluczowe. Pełne afiliacje i adres do korespondencji (zawierający adres e-mail) powinien znajdować się na ostatniej stronie. Autorzy są proszeni o wysyłanie tekstu i rysunków w postaci elektronicznej mailowo za każdym razem, gdy nowa wersja jest zgłaszana.

Tabele
Tabele powinny być numerowane kolejno liczbami arabskimi zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście. Należy umieścić każdą tabelę z podwójnymi odstępami na osobnej stronie z krótkim opisem umieszczonym powyżej i niezbędnymi przypisami poniżej. Skomplikowane tabele powinny być wysyłane jako obrazy graficzne.

Równania
Równania powinny być napisane maszynowo. Odwołania do równań powinny mieć postać „Eq. (3)” lub po prostu (3).

Bibliografia
Odwołania do literatury powinny być cytowane w tekście za pomocą liczb arabskich umieszczonych w kwadratowych nawiasach, tj. [1], [1, 2], [1, Theorem 1.5], itd., i wymienione w kolejności alfabetycznej na końcu pracy.
[1] J.P. Holmes, W.N. Hudson, J.D. Mason, Operator stable laws: multiple exponents elliptical symmetry, Ann. Probab. 10 (1982), pp. 602-612.
[2] J.C. Oxtoby, Measure and Category, Springer-Verlag, Berlin, 1971.

Recenzenci współpracujący w r. 2015
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Procedura recenzyjna
Zgłaszane artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza instytucji wydającej czasopismo (double-blind review proces). Artykuły, przygotowane w języku angielskim, które zawierają oryginalne, znaczące i istotne rezultaty z różnych dziedzin matematyki powinny być dostarczone w postaci elektronicznej. Wskazane jest dostarczenie dwóch wersji. Pierwsza powinna zawierać pełną informację o autorach i ich afiliacjach, natomiast druga, pozbawiona tych danych, zostanie wysłana do recenzentów. Również, oczekiwana jest lista 4 potencjalnych recenzentów.

Zasady etyczne
Folia Mathematica zwraca szczególną uwagę na przypadki nierzetelności naukowej, w związku ze zjawiskami rozumianymi następująco:
Ghostwriting oznacza, że faktyczny autor lub współautor, który wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, nie został ujawniony jako współautor, lub gdy jego lub jej rola nie jest wspomniana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
Guest authorship (honorary authorship) oznacza, że osoba jest uwzględniona jako autor lub współautor artykułu, a jego lub jej wkład jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca
plagiarism oznacza, że źródła nie zostały podane lub znaczące części artykułu są parafrazą innego tekstu. Jeśli zgłoszony do publikacji artykuł został już opublikowany w innym języku, oryginalna publikacja powinna być wspomniana na początku.

Aby wyeliminować różne rodzaje nierzetelności naukowej, czasopismo ustala następujące zasady:
1. Autorzy artykułu zgłoszonego do publikacji są zobowiązania do ujawnienia wkładu poszczególnych współautorów w tworzenie artykułu, z podaniem ich afiliacji. To wymaganie dotyczy przede wszystkim autora zgłaszającego publikację.
2. Czasopismo będzie dokumentowało wszystkie przesłanki nierzetelności naukowej, a zidentyfikowane przypadki będą zgłaszane odpowiednim instytucjom (np. instytucjom, które zatrudniają autorów, towarzystwom naukowym, innym czasopismom lub instytucjom). Na podstawie decyzji recenzentów i redaktorów, autorzy zaangażowani w nierzetelne działania naukowe zostaną wyłączeni z jakiejkolwiek przyszłej współpracy z Folia Mathematica.
3. Jeśli badania naukowe są finansowane przez krajowe lub zagraniczne organizacje, to autor/autorzy są zobowiązani do wskazania źródeł finansowania (financial disclosure).

Komentarze

 • IC Journals Master List
 • Worldcat
 • Zentralblatt MATH
 • MathSciNet
 • InfoBase

Komentarze

Faculty of Mathematics and Computer Science
Lodz University
Banacha 22, 90-238 Lodz, Poland

email: fm@math.uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze