Finanse i Prawo Finansowe/ Journal of Finance and Financial Law

Book_II_4

Finanse i Prawo Finansowe/ Journal of Finance and Financial Law


Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. Iwona Czechowska

Czasopismo naukowe poświęcone finansom i prawu finansowemu wydawane przez Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych, a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym.
Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor Naczelny:
 • Iwona Dorota Czechowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Redaktor Tematyczny: Finanse
 • Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Redaktor Tematyczny: Prawo Finansowe
 •  Henryk Dzwonkowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
Redaktor Języka Polskiego
 • Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Redaktor Języka Angielskiego
 • Mark Hrabi, Goverment Policy Advisor, Department for Transport, Great Britain
 • Przemysław Krakowian, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki
Redaktor Statystyczny
 • Wojciech Zatoń, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Redaktor ds. Organizacyjno-Prawnych
 • Aneta Tylman, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Sekretarz Redakcji
 • Magdalena Jasiniak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Szymon Bryndziak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Sekretariat Redakcji
 • Magdalena Starosta, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Redaktor Techniczny
 • Monika Wolska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Stała współpraca: Zagadnienia makroekonomiczne:
 • Andrzej Bogus, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Iwa Kuchciak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Magdalena Ślebocka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Aneta Tylman, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Tomasz Uryszek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Radosław Witczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Wojciech Zatoń, UniwersytetŁódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Artur Zimny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
 • Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4Future, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Rada Naukowa
 • Femi Ayoola, Uniwersytet Ibadan
 • Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
 • Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
 • Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
 • Grzegorz Gołębiowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa
 • Elena Manas, Uniwersytet Alcala de Henares
 • Witold Orłowski, Uniwersytet Łódzki
 • Ramona Rupeika-Apoga, Uniwersytet Łotwy
 • Wolfgang Scherf, Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen
 • Fátima Teresa Sol Murta, Uniwersytet Coimbra

Komentarze

Do publikacji będą przyjmowane prace mające charakter teoretyczny lub empiryczny, wartościowe merytorycznie, o odpowiedniej formie prezentacji, w których wykorzystano właściwe metody badawcze, nawiązano do dorobku dyscypliny finansów i w odpowiedni sposób to udokumentowano. Artykuły nadsyłane do publikacji w czasopiśmie Finanse i Prawo Finansowe mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Do treści artykułu napisanego w języku polskim należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim. Przed publikacją artykuły będą recenzowane (zasady recenzowania) http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/index.php/autorzy-pl .

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów kierowanych do czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” jest zgodna z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (broszura „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”).

1. Przesłanie artykułu do publikacji w czasopiśmie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego zrecenzowanie.

2. Artykuły poddawane są wstępnej recenzji przez redakcję czasopisma pod względem formalnym oraz zgodności z profilem czasopisma. Artykuły przekazane do dalszej recenzji otrzymują numer redakcyjny, identyfikujący je na dalszej procedurze recenzowania.

3. Redaktorzy Tematyczni i Redaktor Naczelny dokonują wyboru dwóch recenzentów z grona ekspertów uznanych w danej dziedzinie, gwarantujących niezależność wydawanych opinii, brak konfliktu interesów zarówno z autorem jak i podmiotem zamawiającym recenzję oraz zachowanie poufności zarówno zawartości merytorycznej recenzowanych materiałów jak i opinii o nich. Wybrani recenzenci są rzetelni i kompetentni w swojej dziedzinie i nie są zatrudnieni w instytucji wydającej czasopismo. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem anonimowości i poufności(double-blind review). W przypadku artykułów napisanych w języku innym niż język polski, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem:
– kierującym artykuł do publikacji,
– kierującym artykuł do publikacji po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
– kierującym artykuł do publikacji po znacznym przeredagowaniu i ponownym poddaniu recenzji,
– odrzuceniem artykułu.

4. Każdy artykuł, zawierający wyniki badań empirycznych z elementami wnioskowania statystycznego lub ekonometrycznego kierowany jest do recenzenta statystycznego.

5. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmują Redaktorzy Tematyczni i Redaktor Naczelny czasopisma w oparciu o opinie recenzentów oraz ostateczną wersję artykułu nadesłaną przez Autora.

6. Warunkiem skierowania artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych opinii od recenzentów, spełnienie wymogów formalnych oraz podpisanie przez autora (lub jednego ze współautorów) Deklaracji Autorskiej.

7. Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji i sugerowanych zmianach.

8. W przypadku uzyskania co najmniej jednej negatywnej recenzji, artykuł nie zostanie opublikowany w czasopiśmie. W pozostałych przypadkach redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o pisemne odniesienie do recenzji.

Informacje dodatkowe:

Redakcja dokumentuje wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki naukowej. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guestauthorship” będą demaskowane i zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji, w tym miejsca pracy autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.

Zgodnie z definicją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dostęp: www.nauka.gov.pl):

– z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji,
– z guestauthorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Komentarze

ARIANTA

BazEkon

BazHum

CEJSH

ERIH PLUS

Index Copernicus

RePEc

 

 

Komentarze

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów
ul. Rewolucji 1905 r nr 39
90-214 Łódź

http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/index.php

Komentarze

Komentarze