Eastern Review

7_2018

Eastern Review


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

Eastern Review is a scholarly journal edited by the International Centre for Eastern European Research of the University of Lodz in cooperation with the Committee for the Study of Integration of Europe of the Polish Academy of Sciences in Lodz. It is a direct continuation of the journal by the same name published between 1997 and 2001, whose founder and long-standing editor-in-chief was Prof. Jerzy Kmieciński PhD. Published in the 1990s the journal sprang to life as part of works by the International Centre for East European Research, University of Lodz.

The International Centre for Eastern European Research, the University of Lodz sets similar goals as the Centre for Eastern Research of the University of Lodz, namely integrating scholars of different faculties of the University of Lodz around research into Eastern European issues.

The main aim of the journal is not only to integrate research efforts of scholars from the University of Lodz who deal with Eastern European issues in their works but also to popularize results of their works. The Lodz centre used to be one of the few which lacked both a scientific and research institution and a scholarly journal specializing in the research into Eastern European issues.

The Polish public opinion, academic and student circles, politicians and local government members continue to take a keen interest in political and legal, social and economic as well as linguistic and cultural transformations taking place in Belarus, Moldova, Russia and Ukraine notwithstanding Poland’s accession to the European Union. The aforementioned transformations are characterized by considerable dynamics and affect activities of Polish state and local institutions, business structures and non-governmental organizations.

The issues raised in the journal concern countries of the Eastern Europe region perceived in geopolitical as well as social and cultural categories rather than strictly geographical ones. Consequently, the periodical’s research field includes Belarus, Moldova, Russia and Ukraine as well as other countries of the post-Soviet area.

The journal deals with political and legal, social and economic as well as linguistic and cultural issues. It publishes politological, jurisprudence, sociological, economic, cultural and linguistic studies. At the same time each issue of the journal is thematic as it was in the case of Eastern Review published at the turn of the last century.

Readers have the opportunity to gain access to unique and top quality information, data, opinions and commentaries of authors from the countries of the region in question due to the international character of the journal to which contributions are made by the Belarussian State University in Minsk (Belarus), Khmelnytskyi National University (Ukraine), Yurii Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine), Lomonosov State University of Moscow (Russia), Tula State University (Russia), University of Economics in Prague (the Czech Republic), Linnaeus University in Växjö (Sweden), The Giessen Centre for Eastern European Studies (Germany), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Germany).

 

The following titles have been published so far:

 •  1/2012: Współczesna Ukraina w warunkach nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej
 • 2/2013: Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji
 • 3/2014: Polska-Ukraina: Partnerstwo regionów
 • 4/2015 (specjalny): Pieriestrojka trzydzieści lat później
 • 5/2016: Europa Wschodnia. Od pieriestrojki do modernizacji
 • 6/2017: Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej

 

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 11

Publisher: Lodz University Press

***

„Eastern Review” jest czasopismem naukowym redagowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Badań nad Integracją Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. Czasopismo stanowi bezpośrednią kontynuację periodyku o tej samej nazwie ukazującego się w latach 1997–2001, którego założycielem i wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Jerzy Kmieciński. Ukazujące się w latach 90. czasopismo powstawało w ramach prac Ośrodka Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego stawia sobie podobne cele, co Ośrodek Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego – zintegrowanie naukowców wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego wokół badania problematyki wschodnioeuropejskiej.

Głównym celem czasopisma jest nie tylko integrowanie wysiłków badawczych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego podejmujących w swych pracach problematykę wschodnioeuropejską, ale także popularyzacja wyników ich prac. Ośrodek łódzki był dotychczas jednym z niewielu w Polsce, który pozbawiony był zarówno instytucji naukowo-badawczej jak i czasopisma naukowego specjalizującego się w studiach nad problematyką wschodnioeuropejską.

Przemiany polityczno-prawne, społeczno-gospodarcze, językowo-kulturowe dokonujące się na Białorusi, w Mołdawii, w Rosji i na Ukrainie pomimo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie przestają budzić zainteresowania polskiej opinii publicznej, środowisk akademickich i studenckich, polityków oraz samorządowców. Wspomniane przemiany cechują się znaczną dynamiką i mają wpływ na działalność polskich instytucji państwowych oraz samorządowych, struktur biznesowych i organizacji pozarządowych.

Zagadnienia podejmowane w czasopiśmie dotyczą państw regionu Europy Wschodniej postrzeganego w kategoriach geopolitycznych i społeczno-kulturowych, nie zaś wąsko geograficznych. W związku z tym w polu badawczym periodyku znajdują się Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina, a także inne państwa obszaru poradzieckiego.

W periodyku poruszana jest problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza i językowo-kulturowa. Zamieszczane są w nim opracowania  politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze oraz językoznawcze. Jednocześnie każdy numer periodyku ma charakter tematyczny, podobnie jak miało to miejsce w przypadku „Eastern Review” wydawanego na przełomie ubiegłego wieku.

Międzynarodowy charakter czasopisma, w prace nad którym zaangażowane są Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Białoruś), Chmielnicki Uniwersytet Państwowy (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła Łomonosowa (Rosja), Państwowy Uniwersytet w Tule (Rosja), Uniwersytet Ekonomiczno-Administracyjny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Lineusza w Växjö (Szwecja), Centrum Badań Wschodnioeuropejskich w Giessen (Niemcy), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Niemcy) umożliwia czytelnikom dostęp do unikalnych i najwyższej jakości informacji, danych, opinii i komentarzy autorów z państw regionu będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Dotychczas ukazały się:

 •  1/2012: Współczesna Ukraina w warunkach nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej
 • 2/2013: Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji
 • 3/2014: Polska-Ukraina: Partnerstwo regionów
 • 4/2015 (specjalny): Pieriestrojka trzydzieści lat później
 • 5/2016: Europa Wschodnia. Od pieriestrojki do modernizacji
 • 6/2017: Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 11

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Recenzenci naukowi  współpracujący w roku 2018 / Reviewers cooperating in 2018: 

 • prof. UŁ dr hab. Maciej Potz  (Instytut Studiów Politycznych UŁ, Poland)
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat (Instytut Nauk Politycznych UW, Poland)
 • doc. dr Łarysa Kowryk-Tokar (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraine)
 • dr Оksana Dobrzańska  (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraine)
 • dr Justyna Olędzka  (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku, Poland)
 • dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Poland)
  • Recenzenci naukowi (2017) / Reviewers in 2017:
 • prof. dr hab. Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
 • prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski, Poland)
  • Recenzenci naukowi (2016) / Reviewers in 2016:
 • prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)
 • prof. UW dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Recenzenci naukowi (2015) / Reviewers in 2015:
 • prof. dr hab. Andrzej Antoszewski  (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Poland)
 • prof. dr hab. Walenty Baluk  (Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, Poland)
 • prof. dr hab. Marek Barański (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)
 • prof. dr hab. Marian Broda  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • prof. dr hab. Andrzej Czajowski  (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Poland)
 • dr hab. Agnieszka Legucka  (Instytut Nauk Humanistycznych, Akademia Obrony Narodowej, Poland)
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)
 • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki  (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Poland)

 

 

 

 

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada Programowa / Scientific council:
 
 • Komitet Redakcyjny / Editorial board: 
 • Larissa Titarenko (Department of Sociology, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Belarusian State University, Minsk, Belarus)
 • Roman Fiala (Department of Economic Studies, College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic)
 • Anatoly Kruglashov (Political Science and Public Administration Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine)
 • Andrey Makarychev (Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu, Estonia)
 • Vahatung Maisaia (Caucasus International University, Social Science and International Relations Department, Tbilisi, Georgia)
 • Irina Vasilenko (Moscow State Uniwersity, Moscow, Russia)
 • Natalia Petruk (Khmelnytskyi National University,  Department of Philosophy and Political Science, Khmelnytsk, Ukraine)
 • Aistė Lazauskienė (Department of Public Administration, Faculty of Political Science and Diplomacy, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania)
 • Mikhail Iliyn (Faculty of Social Sciences, HSE University, Moscow, Russia)
 • Walenty Baluk (Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, UMCS, Lublin, Polska)
 • Redaktor naczelna / Editor-in-chief: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Dr Ewa Sadzińska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 •  
 • Redaktorzy tematyczni / Thematic editors:
 • Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki, Poland),
 • Prof. dr hab. Ewa Rokicka (Uniwersytet Łódzki, Poland),
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Dr Aldona Domańska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 •  
 • Redaktor statystyczny / Statistical editor:
 • Dr Michał Pierzgalski (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

Reviewing principles for papers in Eastern Review:

Two independent reviewers are asked to assess each paper submitted for publication in Eastern  Review. The reviewing procedure adopted by the journal is accomplished according to the double-blind review principle, which means that the author and the reviewer do not know each other’s identities. The editorial team announces its list of scholarly reviewers via the journal’s website.

 

Guide for authors

Authors sending their papers to the Eastern Review editorial team make a statement that these are original works and they do not infringe upon the rights of any third party, including licensed rights or copyrights and they do not contain any material which is libellous or represents infringement of personal interests.

 

Requirements concerning structure and literature:

author (name and surname)

author’s affiliation

title of paper in the original language (English/Polish/Russian)

title of paper in English

summary of paper in the original language – min. 200 / max. 250 words

summary of paper in English – min. 200 / max. 250 words

keywords in the original language (at least three)

keywords in English (at least three)

uniform numbering of individual chapters and sub-chapters (1, 1.1, 1.2, etc.)

bibliography in alphabetical order, separately for items in Cyrillic alphabet

 

Editorial template requirements:

Text length: up to 10–15 pages (1800 characters per page) of formatted manuscript

Font 12 Times New Roman, 1.5 spacing

 

Bibliographical description of a book:

 1. Baluk, Kształtowanie się sytemu partyjnego w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Wrocław 2006, p. 7
 2. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, John Wiley, New York 1973, p. 139

Bibliographical description of a collective work:

Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, ed. A. Antoszewski, A. Kołodij, K. Kowalczuk, Wrocław 2010, p. 3

Bibliographical description of a chapter in a collective work:

 1. Leusz, Transformacja demokratyczna współczesnej Ukrainy, [in:] Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania wschodnie, ed. Z. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009, pp. 135–166
 2. Kruglashov, Central and Eastern Europe Regional Reforms: From Dismantling a Soviet Model to Europeanizing a National One, [in:] Regional Dynamics in Central and Eastern Europe, ed. F. Palermo, S. Parolari, Laiden-Boston 2013, pp. 7–34

Bibliographical description of a journal paper:

 1. Chodubski, Stosunki polsko-ukraińskie, granice współpracy na początku lat 90. XX, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, no. 1, pp. 131–150
 2. Kubát, Electoral Reforms in Poland after 1991 and Their Political Consequences, „Politics in Central Europe – The Journal of the Central European Political Science Association”, vol. 2, 2006, no. 1, p. 42

Bibliographical description of publications published by government institutions / electronic source:

Elections to the Sejm of the Republic of Poland and the Senate of the Republic of Poland 23 September

2001, http://wybory2001.pkw.gov.pl/sjw1_k.html [13.06.2015].

Sources in Russian and Ukrainian: original inscription

Repetitions: idem, ibidem

Abbreviating repeated titles: with suspension points

If there are more than three authors: et.al.

The publishing house is not necessary but it is necessary to be consistent: if the publishing house is to be given, it has to be given for each item.

Individual (standalone) words in titles in English: with capital letters

 

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Zasady recenzowania artykułów w „Eastern Review”:

Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do publikacji w „Eastern  Review” powoływani są dwaj niezależni recenzenci. Przyjęta w czasopiśmie procedura recenzowania realizowana jest według zasady double-blind review – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Redakcja podaje do wiadomości – za pośrednictwem strony internetowej czasopisma – listę recenzentów naukowych.

Instrukcje dla autorów

Autorzy nadsyłający Redakcji „Eastern  Review” artykuły oświadczają, że stanowią one dzieła oryginalne i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich oraz że nie zawierają materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste innych osób.

Wymogi struktury i piśmiennictwa

 • autor (imię i nazwisko)
 • afiliacja autora
 • tytuł artykułu w języku oryginalnym (angielski/polski/rosyjski)
 • tytuł artykułu po angielsku
 • streszczenie artykułu w języku oryginalnym  – min. 200 / max 250 słów
 • streszczenie artykułu po angielsku – min. 200 / max 250 słów
 • słowa kluczowe w języku oryginalnym (najmniej trzy)
 • słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy)
 • jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.)
 • bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych cyrylicą

Wymogi szablonu edytorskiego:

 • Objętość tekstu: do 10–15 stron (1800 znaków na stronę) maszynopisu sformatowanego
 • Czcionka 12 Times New Roman, interlinia: 1,5
 • Opis bibliograficzny książki:
 • W. Baluk, Kształtowanie się sytemu partyjnego w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Wrocław 2006, s. 7
 • N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, John Wiley, New York 1973, s. 139
 • Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
 • Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kołodij, K. Kowalczuk, Wrocław 2010, s. 3
 • Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej:
 • M. Leusz, Transformacja demokratyczna współczesnej Ukrainy, [w:] Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania wschodnie, red. Z. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009, s. 135–166
 •  A. Kruglashov, Central and Eastern Europe Regional Reforms: From Dismantling a Soviet Model to Europeanizing a National One, [w:] Regional Dynamics in Central and Eastern Europe, red. F. Palermo, S. Parolari, Laiden-Boston 2013, s. 7–34
 • Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
 • A. Chodubski, Stosunki polsko-ukraińskie, granice współpracy na początku lat 90. XX, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 131–150
 • M. Kubát, Electoral Reforms in Poland after 1991 and Their Political Consequences, „Politics in Central Europe – The Journal of the Central European Political Science Association”, tom. 2, 2006, nr 1, s. 42
 • Opis bibliograficzny publikacji wydanych przez instytucje rządowe/źródło elektroniczne:
 • Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września
 • 2001, http://wybory2001.pkw.gov.pl/sjw1_k.html [13.06.2015].
 • Źródła rosyjskojęzyczne i ukraińskojęzyczne: zapis oryginalny
 • Powtórzenia: idem, ibidem
 • Skracanie powtarzanych tytułów: z trzykropkiem
 • Jeżeli autorów jest więcej niż trzech: i in.
 • Wydawnictwo nie jest konieczne, konieczna jest natomiast konsekwencja: jeżeli ma być uwzględniane, to musi być podane przy każdej pozycji
 • Poszczególne (samodzielne) wyrazy w angielskojęzycznych tytułach: od wielkich liter

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

 

Komentarze

 • ARIANTA
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEJSH
 • CEON Centrum Otwartej Nauki
 • CEEOL
 • DOAJ
 • ICI World of Journals
 • ProQuest

 

Komentarze

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Składowa 41/43
90-127 Łódź
Polska
tel.: (+48) 42 635 56 08
e-mail: iceer@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze