Eastern Review

eastern

Eastern Review

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

„Eastern Review” jest czasopismem naukowym redagowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Badań nad Integracją Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. Czasopismo stanowi bezpośrednią kontynuację czasopisma o tej samej nazwie ukazującego się w latach 1997 – 2001, którego założycielem i wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Jerzy Kmieciński. Ukazujące się w latach 90. czasopismo powstawało w ramach prac Ośrodka Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego stawia sobie podobne cele co Ośrodek Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego – zintegrowanie naukowców wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego wokół badania problematyki wschodnioeuropejskiej.

Głównym celem czasopisma jest nie tylko integrowania wysiłków badawczych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego podejmujących w swych pracach problematykę wschodnioeuropejską, ale także popularyzacja wyników ich prac. Ośrodek łódzki był dotychczas jednym z niewielu ośrodków akademickich w Polsce, który pozbawiony był zarówno instytucji naukowo-badawczej i czasopisma naukowego specjalizujących się w studiach nad problematyką wschodnioeuropejską.

Przemiany polityczno-prawne, społeczno-gospodarcze, językowo-kulturowe dokonujące się na Białorusi, w Mołdawii,  w Rosji i na Ukrainie pomimo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie przestają budzić zainteresowania polskiej opinii publicznej, środowisk akademickich i studenckich, polityków i samorządowców. Wspomniane przemiany cechują się znaczną dynamiką i mają wpływ na działalność polskich instytucji państwowych i samorządowych, struktur biznesowych i organizacji pozarządowych.

Zagadnienia podejmowane w czasopiśmie dotyczą państw regionu Europy Wschodniej postrzeganego w kategoriach geopolitycznych i społeczno-kulturowych, nie zaś wąsko geograficznych. W związku z tym w polu badawczym periodyku znajdują się Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina, a także inne państwa obszaru poradzieckiego.

W periodyku poruszana jest problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza i językowo-kulturowa. Zamieszczane są w nim opracowania  politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze, językoznawcze. Jednocześnie każdy numer periodyku ma charakter tematyczny, podobnie jak miało to miejsce w przypadku „Eastern Review” wydawanego na przełomie ubiegłego wieku. W „Eastern Review” ukazują się  opracowania w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim.

Międzynarodowy charakter czasopisma, w prace nad którym zaangażowane są Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Białoruś), Chmielnicki Uniwersytet Państwowy (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła Łomonosowa (Rosja), Państwowy Uniwersytet w Tule (Rosja), Uniwersytet Ekonomiczno-Administracyjny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Lineusza w Växjö (Szwecja), Centrum Badań Wschodnioeuropejskich w Giessen (Niemcy), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Niemcy)   umożliwia czytelnikom dostęp do unikalnych i najwyższej jakości informacji, danych, opinii i komentarzy autorów z państw regionu będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Dotychczas ukazały się:

 •  1/2012: Współczesna Ukraina w warunkach nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej
 • 2/2013: Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji
 • 3/2014: Polska-Ukraina: Partnerstwo regionów
 • 4/2015 (specjalny): Pieriestrojka trzydzieści lat później
 • 5/2016: Europa Wschodnia. Od pieriestrojki do modernizacji

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada Programowa:
 • Przewodniczący: Prof. Klaus Von Beyme (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
 • Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Aleksiej Głazkow (Moskiewski Humanistyczny Instytut Pedagogiczny)
 • Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Natalia Petruk (Chmielnicki Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Władysław Strutyński (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. dr hab. Anna Warda (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Irina Wasilenko (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa)
 
 • Komitet Redakcyjny: 
 • Redaktor naczelna: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Ewa Sadzińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki)
 •  
 • Redaktorzy tematyczni:
 • Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki),
 • Prof. dr hab. Ewa Rokicka (Uniwersytet Łódzki),
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Aldona Domańska (Uniwersytet Łódzki)
 •  
 • Redaktor statystyczny:
 • Dr Michał Pierzgalski (Uniwersytet Łódzki)

Komentarze

  • Recenzenci naukowi (2017):
 • prof. dr hab. Walenty Baluk
 • prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki
  • Recenzenci naukowi (2016):
 • prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UW dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Recenzenci naukowi (2015):
 • prof. dr hab. Andrzej Antoszewski  (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Walenty Baluk  (Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie)
 • prof. dr hab. Marek Barański (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Marian Broda  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Andrzej Czajowski  (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agnieszka Legucka  (Instytut Nauk Humanistycznych, Akademia Obrony Narodowej)
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki  (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski)

Zasady recenzowania artykułów w „Eastern Review”:

Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do publikacji w „Eastern  Review” powoływani są dwaj niezależni recenzenci. Przyjęta w czasopiśmie procedura recenzowania realizowana jest według zasady „double-blind review” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Redakcja podaje do wiadomości – za pośrednictwem strony internetowej czasopisma – listę recenzentów naukowych.

Autorzy nadsyłający Redakcji „Eastern  Review” artykuły oświadczają, że stanowią one dzieła oryginalne i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich oraz że nie zawierają materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste innych osób.

Wymogi struktury i piśmiennictwa

 • autor (imię i nazwisko)
 • afiliacja autora
 • tytuł artykułu w języku oryginalnym (angielski/polski/rosyjski)
 • tytuł artykułu po angielsku
 • streszczenie artykułu w języku oryginalnym  – min. 200 / max 250 słów
 • streszczenie artykułu po angielsku – min. 200 / max 250 słów
 • słowa kluczowe w języku oryginalnym (najmniej trzy)
 • słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy)
 • jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.)
 • bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych cyrylicą

Wymogi szablonu edytorskiego:

 • Objętość tekstu: do 10-15 stron (1800 znaków na stronę) maszynopisu sformatowanego
 • Czcionka 12 Times New Roman, interlinia: 1,5
 • Opis bibliograficzny książki:
 • W. Baluk, Kształtowanie się sytemu partyjnego w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Wrocław 2006, s. 7
 • N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, John Wiley, New York 1973, s. 139
 • Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
 • Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kołodij, K. Kowalczuk, Wrocław 2010, s. 3
 • Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej:
 • M. Leusz, Transformacja demokratyczna współczesnej Ukrainy, [w:] Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania wschodnie, red. Z. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009, s. 135–166
 •  A. Kruglashov, Central and Eastern Europe Regional Reforms: From Dismantling a Soviet Model to Europeanizing a National One, [w:] Regional Dynamics in Central and Eastern Europe, red. F. Palermo, S. Parolari, Laiden-Boston 2013, s. 7–34
 • Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
 • A. Chodubski, Stosunki polsko-ukraińskie, granice współpracy na początku lat 90. XX, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 131–150
 • M. Kubát, Electoral Reforms in Poland after 1991 and Their Political Consequences, „Politics in Central Europe – The Journal of the Central European Political Science Association”, tom. 2, 2006, nr 1, s. 42
 • Opis bibliograficzny publikacji wydanych przez instytucje rządowe/źródło elektroniczne:
 • Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września
 • 2001, http://wybory2001.pkw.gov.pl/sjw1_k.html [13.06.2015].
 • Źródła rosyjskojęzyczne i ukraińskojęzyczne: zapis oryginalny
 • Powtórzenia: idem, ibidem
 • Skracanie powtarzanych tytułów: z trzykropkiem
 • Jeżeli autorów jest więcej niż trzech: i in.
 • Wydawnictwo nie jest konieczne, konieczna jest natomiast konsekwencja: jeżeli ma być uwzględniane, to musi być podane przy każdej pozycji
 • Poszczególne (samodzielne) wyrazy w angielskojęzycznych tytułach: od wielkich liter

 

 

 

Komentarze

 • BazEkon
 • BazHum
 • CEJSH
 • CEON Centrum Otwartej Nauki
 • ICI Journals Master List
 • ProQuest

 

Komentarze

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Składowa 41/43
90-127 Łódź
Polska
tel.: (+48) 42 635 56 08
e-mail: iceer@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze