Eastern Review

eastern

Eastern Review


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

„Eastern Review” jest czasopismem naukowym redagowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Badań nad Integracją Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. Czasopismo stanowi bezpośrednią kontynuację periodyku o tej samej nazwie ukazującego się w latach 1997–2001, którego założycielem i wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Jerzy Kmieciński. Ukazujące się w latach 90. czasopismo powstawało w ramach prac Ośrodka Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego stawia sobie podobne cele, co Ośrodek Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego – zintegrowanie naukowców wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego wokół badania problematyki wschodnioeuropejskiej.

Głównym celem czasopisma jest nie tylko integrowanie wysiłków badawczych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego podejmujących w swych pracach problematykę wschodnioeuropejską, ale także popularyzacja wyników ich prac. Ośrodek łódzki był dotychczas jednym z niewielu w Polsce, który pozbawiony był zarówno instytucji naukowo-badawczej jak i czasopisma naukowego specjalizującego się w studiach nad problematyką wschodnioeuropejską.

Przemiany polityczno-prawne, społeczno-gospodarcze, językowo-kulturowe dokonujące się na Białorusi, w Mołdawii, w Rosji i na Ukrainie pomimo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie przestają budzić zainteresowania polskiej opinii publicznej, środowisk akademickich i studenckich, polityków oraz samorządowców. Wspomniane przemiany cechują się znaczną dynamiką i mają wpływ na działalność polskich instytucji państwowych oraz samorządowych, struktur biznesowych i organizacji pozarządowych.

Zagadnienia podejmowane w czasopiśmie dotyczą państw regionu Europy Wschodniej postrzeganego w kategoriach geopolitycznych i społeczno-kulturowych, nie zaś wąsko geograficznych. W związku z tym w polu badawczym periodyku znajdują się Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina, a także inne państwa obszaru poradzieckiego.

W periodyku poruszana jest problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza i językowo-kulturowa. Zamieszczane są w nim opracowania  politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze oraz językoznawcze. Jednocześnie każdy numer periodyku ma charakter tematyczny, podobnie jak miało to miejsce w przypadku „Eastern Review” wydawanego na przełomie ubiegłego wieku.

Międzynarodowy charakter czasopisma, w prace nad którym zaangażowane są Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Białoruś), Chmielnicki Uniwersytet Państwowy (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła Łomonosowa (Rosja), Państwowy Uniwersytet w Tule (Rosja), Uniwersytet Ekonomiczno-Administracyjny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Lineusza w Växjö (Szwecja), Centrum Badań Wschodnioeuropejskich w Giessen (Niemcy), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Niemcy) umożliwia czytelnikom dostęp do unikalnych i najwyższej jakości informacji, danych, opinii i komentarzy autorów z państw regionu będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Dotychczas ukazały się:

 •  1/2012: Współczesna Ukraina w warunkach nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej
 • 2/2013: Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji
 • 3/2014: Polska-Ukraina: Partnerstwo regionów
 • 4/2015 (specjalny): Pieriestrojka trzydzieści lat później
 • 5/2016: Europa Wschodnia. Od pieriestrojki do modernizacji
 • 6/2017: Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Recenzenci naukowi  współpracujący w roku 2018: 

prof. UŁ dr hab. Maciej Potz

prof. dr hab. Mirosław Karwat (Instytut Nauk Politycznych UW)

doc. dr Łarysa Kowryk-Tokar (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)

dr Оksana Dobrzańska  (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)

dr Justyna Olędzka  (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku)

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

ZASADY ETYCZNE ORAZ WALKA Z NADUŻYCIAMI PRZY PUBLIKOWANIU W „EASTERN REVIEW”

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w „Eastern Review”. Poniższa informacja, dotycząca etyki publikacji dla „Eastern Review”, opiera się na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk wydawniczych opracowanych przez Komisję Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).
OBOWIĄZKI REDAKTORA
Odpowiedzialność
Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły i materiały przysłane do redakcji powinny być publikowane. Redaktor kieruje się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innych członkami redakcji i recenzentami. Powinien on zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki niezgodne z normami etycznymi i intelektualnymi oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin – jeśli zajdzie taka potrzeba.
Bezstronność i sprawiedliwość
Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.
Poufność
Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) oraz wydawcą.
Ujawnianie informacji, konflikty interesów i inne zagadnienia
W przypadku rozważania wycofania artykułu z procesu redakcyjnego oraz nanoszenia poprawek odnoszących się do artykułów, które zostały opublikowane w „Eastern Review”, redaktor będzie kierować się wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów (COPE’s Guidelines for Retracting Articles).
Niepublikowane materiały zawarte w nadesłanej pracy nie mogą być używane w badaniach własnych redaktora bez pisemnej zgody autora. Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści osobistych.
Redaktor jest zobowiązany do zapewnienia, że reklama, przedruk lub inne dochody handlowe czasopisma nie mają wpływu na decyzje w procesie redakcyjnym.
Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor zobowiązany jest ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja wymaga od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów i publikacji poprawek, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, mogą zostać podjęte inne stosowne działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.
Zaangażowanie i współpraca w badaniach
Redaktor powinien stać na straży rzetelności własnego czasopisma poprzez nanoszenie poprawek i wycofywanie artykułów, a także tropienie podejrzanych badań lub domniemanych uchybień w publikacjach. Redaktor musi śledzić uchybienia redakcyjne i nieprawidłowości w recenzjach. Powinien podjąć odpowiednie działania, gdy zostały przedstawione zarzuty etyczne dotyczące nadesłanej pracy lub opublikowanego artykułu.
OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Wkład w decyzje redakcyjne
Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w korekcie artykułu.
Terminowość
Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redaktora tak, żeby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.
Poufność
Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.
Obiektywizm
Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.
Potwierdzenie źródeł informacji
Recenzenci powinni podać odpowiednie opublikowane wcześniej prace naukowe, które nie zostały zacytowane przez autorów. Każde stwierdzenie, że obserwacja czy argumentacja w artykule były wcześniej publikowane, powinno być poparte odpowiednim cytatem oraz odniesieniem do konkretnej pracy naukowej. Recenzent powinien również zwracać redakcji uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym artykule i innych opublikowanych pracach.
Ujawnianie danych i konflikty interesów
Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny artykułów, w których mają konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z jednym z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.
OBOWIĄZKI AUTORÓW
Standardy w ogłaszaniu wyników badań
Autorzy ogłaszający wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić dokładne sprawozdanie z wykonywanej pracy, a także obiektywną dyskusję wyników i określenie ich znaczenia. Podstawowe dane powinny zostać dokładnie zaprezentowane. Materiał powinien zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odniesień do literatury naukowej w celu umożliwienia innym powtórzenia prac. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.
Oryginalność i plagiat
Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w całości oryginalna. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane.
Wielokrotne, zbędne lub równoczesne publikowanie
Autor nie powinien publikować prac naukowych opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji (np. rozdział w monografii). Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.
Podziękowania i podawanie źródeł informacji
Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które wykonały prace na rzecz autora. Autorzy powinni również przytaczać publikacje, które istotnie wpłynęły na określenie charakteru zgłoszonych prac.
Autorstwo artykułu
Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Wszyscy, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania pracy, powinni być wymienieni jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły w niektórych częściach pracy badawczej, której efektem jest artykuł, powinny zostać wymienione w sekcji „Podziękowanie”. Główny autor (lub autor, do którego należy kierować korespondencję) powinien zapewnić, że wszyscy współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) są ujęci jako współautorzy artykułu oraz że wśród współautorów nie ma osób nieodpowiednich. Główny autor (lub autor, do którego należy kierować korespondencję) powinien również zapewnić, że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz zgodzili się na jego publikację.
Zagrożenia związane z badaniami
W przypadku, gdy praca obejmuje użycie środków chemicznych, procedur lub sprzętu, który może powodować jakiekolwiek zagrożenia związane z ich użyciem, autorzy muszą jasno określić je w artykule.
Ujawnianie danych i konflikty interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w artykule jakiekolwiek finansowe lub inne merytoryczne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako wpływające na wyniki lub ich interpretację. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla badań, których efektem jest artykuł, powinny zostać ujawnione.
Błędy w publikacjach
W przypadku, gdy autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora czasopisma lub wydawcę oraz współpracować z nimi w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.
OŚWIADCZENIE WYDAWCY
W przypadkach domniemanej lub stwierdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

 

 

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada Programowa:
 • Przewodniczący: Prof. Klaus Von Beyme (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
 • Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Aleksiej Głazkow (Moskiewski Humanistyczny Instytut Pedagogiczny)
 • Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Natalia Petruk (Chmielnicki Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Władysław Strutyński (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. dr hab. Anna Warda (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Irina Wasilenko (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa)
 
 • Komitet Redakcyjny: 
 • Redaktor naczelna: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Ewa Sadzińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki)
 •  
 • Redaktorzy tematyczni:
 • Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki),
 • Prof. dr hab. Ewa Rokicka (Uniwersytet Łódzki),
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Aldona Domańska (Uniwersytet Łódzki)
 •  
 • Redaktor statystyczny:
 • Dr Michał Pierzgalski (Uniwersytet Łódzki)

Komentarze

  • Recenzenci naukowi (2017):
 • prof. dr hab. Walenty Baluk
 • prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki
  • Recenzenci naukowi (2016):
 • prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UW dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Recenzenci naukowi (2015):
 • prof. dr hab. Andrzej Antoszewski  (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Walenty Baluk  (Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie)
 • prof. dr hab. Marek Barański (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Marian Broda  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Andrzej Czajowski  (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agnieszka Legucka  (Instytut Nauk Humanistycznych, Akademia Obrony Narodowej)
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki  (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski)

Zasady recenzowania artykułów w „Eastern Review”:

Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do publikacji w „Eastern  Review” powoływani są dwaj niezależni recenzenci. Przyjęta w czasopiśmie procedura recenzowania realizowana jest według zasady double-blind review – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Redakcja podaje do wiadomości – za pośrednictwem strony internetowej czasopisma – listę recenzentów naukowych.

Autorzy nadsyłający Redakcji „Eastern  Review” artykuły oświadczają, że stanowią one dzieła oryginalne i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich oraz że nie zawierają materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste innych osób.

Wymogi struktury i piśmiennictwa

 • autor (imię i nazwisko)
 • afiliacja autora
 • tytuł artykułu w języku oryginalnym (angielski/polski/rosyjski)
 • tytuł artykułu po angielsku
 • streszczenie artykułu w języku oryginalnym  – min. 200 / max 250 słów
 • streszczenie artykułu po angielsku – min. 200 / max 250 słów
 • słowa kluczowe w języku oryginalnym (najmniej trzy)
 • słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy)
 • jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.)
 • bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych cyrylicą

Wymogi szablonu edytorskiego:

 • Objętość tekstu: do 10–15 stron (1800 znaków na stronę) maszynopisu sformatowanego
 • Czcionka 12 Times New Roman, interlinia: 1,5
 • Opis bibliograficzny książki:
 • W. Baluk, Kształtowanie się sytemu partyjnego w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Wrocław 2006, s. 7
 • N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, John Wiley, New York 1973, s. 139
 • Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
 • Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kołodij, K. Kowalczuk, Wrocław 2010, s. 3
 • Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej:
 • M. Leusz, Transformacja demokratyczna współczesnej Ukrainy, [w:] Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania wschodnie, red. Z. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009, s. 135–166
 •  A. Kruglashov, Central and Eastern Europe Regional Reforms: From Dismantling a Soviet Model to Europeanizing a National One, [w:] Regional Dynamics in Central and Eastern Europe, red. F. Palermo, S. Parolari, Laiden-Boston 2013, s. 7–34
 • Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
 • A. Chodubski, Stosunki polsko-ukraińskie, granice współpracy na początku lat 90. XX, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 131–150
 • M. Kubát, Electoral Reforms in Poland after 1991 and Their Political Consequences, „Politics in Central Europe – The Journal of the Central European Political Science Association”, tom. 2, 2006, nr 1, s. 42
 • Opis bibliograficzny publikacji wydanych przez instytucje rządowe/źródło elektroniczne:
 • Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września
 • 2001, http://wybory2001.pkw.gov.pl/sjw1_k.html [13.06.2015].
 • Źródła rosyjskojęzyczne i ukraińskojęzyczne: zapis oryginalny
 • Powtórzenia: idem, ibidem
 • Skracanie powtarzanych tytułów: z trzykropkiem
 • Jeżeli autorów jest więcej niż trzech: i in.
 • Wydawnictwo nie jest konieczne, konieczna jest natomiast konsekwencja: jeżeli ma być uwzględniane, to musi być podane przy każdej pozycji
 • Poszczególne (samodzielne) wyrazy w angielskojęzycznych tytułach: od wielkich liter

 

 

 

Komentarze

 • ARIANTA
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEJSH
 • CEON Centrum Otwartej Nauki
 • CEEOL
 • ICI World of Journals
 • ProQuest

 

Komentarze

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Składowa 41/43
90-127 Łódź
Polska
tel.: (+48) 42 635 56 08
e-mail: iceer@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze