Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

Czytanie Literatury_5_2016_OKLADKA

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze


Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pietrych

„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” is a yearly journal of the Institute of Polish Philology and Logopedics of the University of Lodz. The journal publishes articles, reviews, interviews, polemics and other forms of publications of scientific nature concerning both Polish and world literature as well as issues of readership.

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 14

***

„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” to rocznik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo publikuje artykuły, recenzje, wywiady, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące literatury polskiej i powszechnej oraz zagadnienia czytelnictwa.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 14

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Zespół redakcyjny / Editoria board
 • Krystyna Pietrych – redaktor naczelna / editor-in-chief (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Maria Berkan-Jabłońska – zastępca redaktor naczelnej / vice-editor-in-chief (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Anita Jarzyna  – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Agnieszka Kałowska – sekretarz redakcji / journal secretary (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Katarzyna Badowska – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Tomasz Cieślak – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Michał Kuran – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Magdalena Lachman – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Rada programowa / Scientific council
 • Krystyna Barkowska (Daugavpils Universitāte, Latvia)
 • Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN, Poland)
 • Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Andrea De Carlo  (Università degli studi di Napoli L’Orientale; Włochy)
 • Margreta Grigorova (St. Ciriland St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria)
 • Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland)
 • Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Anna Legeżyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poland)
 • Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Krystyna Płachcińska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Zofia Rejman-Pietrzykowska (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Dorota Siwicka (Instytut Badań Literackich PAN, Poland)
 • Marie Sobotková (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)
 • Maciej Szargot (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Barbara Wolska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

Guidelines for authors

Please send us papers of the length of up to 20 000 characters in .doc or .rtf format. The text should be accompanied by a summary in Polish (800-1000 characters with spaces) and a bibliographical note prepared in accordance with the model. Please make sure to give us your contact details, including the correspondence address.

 

Principles for text preparation

 1. Font size and type: 12 pt. / Times New Roman
 2. main text line spacing: 1.5
 3. Quotations: indentation on both sides, font size 11 pt., distance to the main text (before and after it) – 1.5 line spacing.
 4. Annotations: font size 11 pt., 1 line spacing
 5. Page numbering: in right bottom corner.
 6. Principles for making annotations:
 • a) Terminology in Polish: Tenże, Taż, Tamże. [idem/id., ibid p.]
 • b) Abbreviations in Polish: Zob., Por., Oprac., Red., Przeł., Tłum. [, ed., transl.]
 • c) Punctuation: “the comma system”.

 

– Example of non-serial publication description

 • S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków–Wrocław 1983.

– Example of text description in a non-serial publication:

 • Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [in:] ibid, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, p. 153.

– Example of text description a book written by many authors:

 • Kulawik, Ars versificandi Teodora Bujnickiego, [in:] Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940. Studia, ed. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, p. 137.

– Example of text description in a multi-volume publication edited by one person:

 • K. Brodziński, O satyrze, [in:] ibid, Pisma estetyczno-krytyczne, ed. Z. J. Nowak, vol. 1. Wrocław 1964, p. 223.

– Example of text description in a multi-volume publication in which each volume is edited by a different person:

 • Promieniści czyli Przyjaciele Pożytecznej Zabawy, [in:] Materiały do historii Towarzystwa Filomatów, vol. 3, ed. S. Pietraszkiewiczówna, Kraków 1934, p. 184.

– Example of text description in a serial publication:

 • P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej. (Na przykładzie czeskiego poetyzmu), „Teksty” 1976, no. 1, pp. 13–34.

d) Notation of annotations if the referenced title is separated by other sources (the example is in bold):

 • Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [in:] ibid, Zaczynając od moich ulic, Paris 1985, pp. 153–175.
 • P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej, „Teksty” 1976, no. 1, p. 13.
 • Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki…, p. 88.

 

 1. Foreign words, unassimilated — in italics, without quotation marks.
 1. The order of quotation marks: “Lalalalala «quotation in a quotation»”. It is necessary to insert quotation marks using symbols rather than use the keyboard.
 2. The conjunctions at the end of the line are not moved to the following line.
 3. No hard spaces (ctrl+shift+space) or soft returns (shift+enter) should be used in the text.
 4. If there is a new surname in the text, it should be accompanied by the first name.
 5. Double spaces should be removed.
 6. Paragraph indentation (1 cm) is set in the Paragraph tab and not by means of tabs.
 7. Insert the ellipsis symbol (shortcut: Ctrl + Alt + . or from symbols) rather than three full stops from the keyboard.

 

Czytanie Literatury – the Author’s biographical note

 1. Name and surname of the Author.
 2. The name of the institution which the Author is (or was) affiliated with professionally (research or creative contribution).
 3. The Author’s main fields of scientific interest.
 4. The Author’s most important publications (title, year of publication).
 5. E-mail address (if the Author gives consent to the publication of this address together with the bibliographical note).

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Wskazówki dla autorów

Uprzejmie prosimy o przesyłanie artykułów o objętości do 20 000 znaków w formacie .doc lub rtf. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (800-1000 znaków ze spacjami) oraz notę biograficzną przygotowaną według wzoru. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, w tym adresu do korespondencji.

Zasady przygotowania tekstu

1. Wielkość i rodzaj czcionki: 12 p. / Times New Roman
2. Interlinia tekstu głównego: 1,5
3. Cytaty: z wcięciem obustronnym, wielkość czcionki 11 p., odległość od tekstu głównego (za nim i przed nim) – interlinia 1,5.
4. Przypisy: wielkość czcionki 11 p., interlinia 1
5. Numeracja stron: w prawym dolnym rogu.
6. Zasady sporządzania przypisów:

a) Terminologia w języku polskim: Tenże, Taż, Tamże.
b) Skróty: Zob., Por., Oprac., Red., Przeł., Tłum.
c) Interpunkcja: system „przecinkowy”.

– Przykład opisu wydawnictwa zwartego:
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków–Wrocław 1983.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie zwartym:
Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 153.
– Przykład opisu tekstu w książce zbiorowej:
A. Kulawik, Ars versificandi Teodora Bujnickiego,[w:] Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940. Studia, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 137.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie wielotomowym opracowanym przez jedną osobę:
K. Brodziński, O satyrze, [w:] tenże, Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. Z.J. Nowak, t.1. Wrocław 1964, s. 223.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie wielotomowym, w którym każdy tom opracowany jest przez inną osobę:
Promieniści czyli Przyjaciele Pożytecznej Zabawy, [w:] Materiały do historii Towarzystwa Filomatów, t. 3, oprac. S. Pietraszkiewiczówna, Kraków 1934, s. 184.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie ciągłym:
P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej. (Na przykładzie czeskiego poetyzmu), „Teksty” 1976, nr 1, s. 13–34.

d) Notacja przypisu w wypadku powtórzenia pozycji bibliograficznej przedzielonej innymi źródłami (przykład został wytłuszczony):
Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 153–175.
P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej, „Teksty” 1976, nr 1, s. 13.
Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki…, s. 88.

7. Wyrazy obce, nieprzyswojone — kursywa, bez cudzysłowu.

8. Kolejność cudzysłowów: „Lalalalala «cytat w cytacie»” . Wstawiamy cudzysłowy wybrane z symboli, a nie z klawiatury.
9. Nie usuwamy wiszących spójników.
10. W tekście nie wstawiamy twardych spacji (ctrl+shift+spacja) oraz miękkich enterów (shift+enter).
11. Jeśli nazwisko pojawia się w tekście po raz pierwszy, należy podać je z imieniem.
12. Usuwamy podwójne spacje.
13. Wcięcie akapitowe (1 cm) ustawiamy w zakładce Akapit, a nie za pomocą tabulatorów.
14. Wstawiamy znak wielokropka (skrót: Ctrl + Alt + . lub z symboli), a nie trzy kropki z klawiatury.

„Czytanie Literatury” – nota biograficzna Autora

1. Imię i nazwisko Autora.
2. Nazwa instytucji, z którą (lub z którymi) Autor związany jest (był) zawodowo (badawczo, twórczo).
3. Główne nurty zainteresowań badawczych Autora.
4. Najważniejsze publikacje Autora (tytuł, rok wydania).
5. Adres mailowy (jeśli Autor wyraża zgodę, by ten adres opublikować wraz z notką biograficzną).

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

Pismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

– ARIANTA

– CEJSH
– CEEOL
– BazHum
– Index Copernicus
– Google Scholar
– Worldcat
– Slavic Humanities Index
– ERIH PLUS

– EBSCO

Komentarze

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel. +48 42 665 51 06
e-mail: czytanieliteratury@gmail.com

Komentarze

Komentarze