Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

Czytanie Literatury_5_2016_OKLADKA

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze


Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pietrych

„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” to rocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Zespół redakcyjny
 • Krystyna Pietrych (redaktor naczelna)
 • Maria Berkan-Jabłońska (zastępca redaktor naczelnej)
 • Agnieszka Kałowska (sekretarz redakcji)
 • Katarzyna Badowska
 • Tomasz Cieślak
 • Michał Kuran
 • Magdalena Lachman
Rada programowa
 • Tomasz Bocheński (UŁ)
 • Krystyna Barkowska (Daugavpils Universitāte, Łotwa)
 • Grażyna Borkowska (IBL PAN)
 • Jacek Brzozowski (UŁ)
 • Margreta Grigorova (St. Ciriland St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria)
 • Elwira Grossman (University of Glasgow)
 • Danuta Künstler-Langner (UMK)
 • Roman Krzywy (UW)
 • Anna Legeżyńska (UAM)
 • Bogdan Mazan (UŁ)
 • Krystyna Płachcińska (UŁ)
 • Zofia Rejman-Pietrzykowska (UW)
 • Dorota Siwicka (IBL PAN)
 • Marie Sobotková (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska)
 • Barbara Wolska (UŁ)

Komentarze

Wskazówki dla autorów

Uprzejmie prosimy o przesyłanie artykułów o objętości do 20 000 znaków w formacie .doc lub rtf. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (800-1000 znaków ze spacjami) oraz notę biograficzną przygotowaną według wzoru. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, w tym adresu do korespondencji.

Wskazówki dla autorów PDF

Zasady przygotowania tekstu

1. Wielkość i rodzaj czcionki: 12 p. / Times New Roman
2. Interlinia tekstu głównego: 1,5
3. Cytaty: z wcięciem obustronnym, wielkość czcionki 11 p., odległość od tekstu głównego (za nim i przed nim) – interlinia 1,5.
4. Przypisy: wielkość czcionki 11 p., interlinia 1
5. Numeracja stron: w prawym dolnym rogu.
6. Zasady sporządzania przypisów:

a) Terminologia w języku polskim: Tenże, Taż, Tamże.
b) Skróty: Zob., Por., Oprac., Red., Przeł., Tłum.
c) Interpunkcja: system „przecinkowy”.
– Przykład opisu wydawnictwa zwartego:
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków–Wrocław 1983.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie zwartym:
Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 153.
– Przykład opisu tekstu w książce zbiorowej:
A. Kulawik, Ars versificandi Teodora Bujnickiego,[w:] Poezja i poeci w Wilnie lat
1920–1940. Studia, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 137.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie wielotomowym opracowanym przez jedną osobę:
K. Brodziński, O satyrze, [w:] tenże: Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. Z.J. Nowak, t.1.
Wrocław 1964, s. 223.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie wielotomowym, w którym każdy tom opracowany jest przez inną osobę:
Promieniści czyli Przyjaciele Pożytecznej Zabawy, [w:] Materiały do historii Towarzystwa Filomatów, t. 3, oprac. S. Pietraszkiewiczówna, Kraków 1934, s. 184.
– Przykład opisu tekstu w wydawnictwie ciągłym:
P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej. (Na przykładzie czeskiego
poetyzmu), „Teksty” 1976, nr 1, s. 13–34.
d) Notacja przypisu w wypadku powtórzenia pozycji bibliograficznej przedzielonej innymi źródłami (przykład został wytłuszczony):
Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 153–175.
P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej, „Teksty” 1976, nr 1, s. 13.
Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki…, s. 88.
7. Wyrazy obce, nieprzyswojone — kursywa, bez cudzysłowu.

8. Kolejność cudzysłowów: „Lalalalala «cytat w cytacie»” . Wstawiamy cudzysłowy wybrane z symboli, a nie z klawiatury.
9. Nie usuwamy wiszących spójników.
10. W tekście nie wstawiamy twardych spacji (ctrl+shift+spacja) oraz miękkich enterów (shift+enter).
11. Jeśli nazwisko pojawia się w tekście po raz pierwszy, należy podać je z imieniem.
12. Usuwamy podwójne spacje.
13. Wcięcie akapitowe (1 cm) ustawiamy w zakładce Akapit, a nie za pomocą tabulatorów.
14. Wstawiamy znak wielokropka (skrót: Ctrl + Alt + . lub z symboli), a nie trzy kropki z klawiatury.

„Czytanie Literatury” – nota biograficzna Autora

1. Imię i nazwisko Autora.
2. Nazwa instytucji, z którą (lub z którymi) Autor związany jest (był) zawodowo (badawczo, twórczo).
3. Główne nurty zainteresowań badawczych Autora.
4. Najważniejsze publikacje Autora (tytuł, rok wydania).
5. Adres mailowy (jeśli Autor wyraża zgodę, by ten adres opublikować wraz z notką biograficzną).

Komentarze

Pismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

– ARIANTA

– CEJSH
– CEEOL
– BazHum
– Index Copernicus
– Google Scholar
– Worldcat
– Slavic Humanities Index
– ERIH PLUS

– EBSCO

Komentarze

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel. +48 42 665 51 06
e-mail: czytanieliteratury@gmail.com

Komentarze

Komentarze