Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

cover_issue_okładka 2_2019_pl_PL

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe


Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe publishes original comparative analyses, as well as the results of empirical, comparative economic and social studies related to Central and Eastern European Countries. Within the context of economic and social science, topics of particular relevance include, among others, the following:

 

 1. Macroeconomic issues, with particular reference to: a) economic growth and sustainable development; the theory and praxis of foreign trade; the theory and praxis of foreign direct investment; b) the globalization of the economy; c) labour market(s); d) financial market(s); e) exchange rates; f) technology transfer; g) development economics; h) European economic integration issues.

 

 1. Microeconomic issues related to small and medium-sized enterprises, including the process of their internationalization and their ability to create innovation, including eco-innovation.

 

 1. A comparative analysis of interdisciplinary issues in economics related to environmental protection, including selected aspects of mitigating climate change, the development of renewable energy sources in the context of EU energy policy, and the policies of international organizations in this field, as well as policies related to, among others, the development of sustainable transport, sustainable agriculture, and sustainable tourism.

 

The Journal aims to co-operate with researchers from different countries. We would be happy to collaborate with young postdoctoral researchers and scholars, who are welcome to submit publications to our journal.

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

* * *

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe to czasopismo, którego celem jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

1)      Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: a) wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; b) globalizacji gospodarki; c) rynku pracy; d) rynku finansowego; e) kursów walut; f) transferu technologii; g) ekonomii rozwoju; h)  kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji.

2)      Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny:
 • Zofia Wysokińska, Uniwersytet Łódzki
Komitet redakcyjny:
 • Anna Krajewska, Uniwersytet Łódzki
 • Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Urbanek, Uniwersytet Łódzki
 • Janina Witkowska, Uniwersytet Łódzki
Redakcyjny komitet doradczy:
 • Nicola Acocella, University of Roma „La Sapienza”, Department of Public Economics Italy
 • Robert H. Bock, University of Wisconsin-Madison, School of Business, USA
 • Ekrem Erdem Turcja Erciyes University, Kayseri, Turkey
 • Anna Fornalczyk Technical University of Łódź, Poland
 • Carol Frances, Claremont Graduate University, USA
 • H. S. Kehal, University of Western Sydney, Hawkesbury, Australia
 • Stefan Krajewski, University of Łodź, Poland
 • Mordechai Kreinin, Michigan State University, USA
 • Jorma Larimo, University of Vaasa, Finland
 • Elżbieta Mączyńska, Institute of Political Sciences, Polish Acacemy of Sciences, Poland
 • Stanisław Rudolf, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 • Wagiha Taylor, Wilkes University, USA
Redaktorzy tematyczni
 • Mikroekonomia – Witold Kasperkiewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Makroekonomia – Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia międzynarodowa – Janusz Świerkocki, Uniwersytet Łódzki
Redaktor statystyczny:
 • Wacława Starzyńska, Uniwersytet Łódzki
Redaktor językowy:
 • James Hartzell
Redaktor techniczny:
 • Aleksandra Przybył, Uniwersytet Łódzki

Komentarze

Prosimy o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi edytorskimi na adres poczty elektronicznej czasopisma:

comparative@uni.lodz.pl

W przypadku prac doktorantów wymagana jest opinia promotora wraz z rekomendacją.

Nadsyłane artykuły powinny uwzględniać  aspekty porównawcze.

Od autorów pobierana jest opłata w następujących kwotach:

 • 500 zł + VAT: autorzy afiliowani poza Uniwersytetem Łódzkim; pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego niefinansowani przez Uniwersytet
 • 500 zł: pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego finansowani przez Uniwersytet
 • USD 150 + VAT: autorzy i firmy zagraniczne

Opłata powinna zostać uiszczona w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zgodę Recenzentów i Redaktora naczelnego Czasopisma na publikację tekstu.

Do wiadomości e-mail zostanie załączony formularz, do którego proszę wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. Skan podpisanego formularza prosimy o jak najszybsze przysłanie na wskazany adres:

comparative@uni.lodz.pl

Wpłata powinna być dokonana na konto:

IBAN: PL 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
BIC (kod SWIFT) PKOPPLPW
Bank PeKaO II O/Łódź, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Dane odbiorcy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
Tytuł przelewu: publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie CER (Vol. …, Nr …, imię i nazwisko autora/autorów)

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 42 635 51 62 lub przesyłając zapytanie na ww. adres e-mail.

http://www.comparative.uni.lodz.pl/pl/informacje-dla-autorow.html

 

We  encourage you to submit your papers in the electronic form, according to editorial requirements, to the e-mail address of the journal:

comparative@uni.lodz.pl

In the case of articles submitted by doctoral students we need their doctoral supervisor’s opinion along with a recommendation.

Submitted articles should include comparative aspects.

Please be informed that a fee in the following amount will be charged for publication of a paper:
• PLN 500 + VAT: authors outside the University of Lodz, employees of the University of Lodz without the University of Lodz financing
• PLN 500 employees of the University of Lodz with the University of Lodz financing,
• USD 150 + VAT : foreign natural persons and companies.

Publication fee shall be paid within 7 days of receiving the email from the editors with information about the qualification of the paper for publication (after the approval of the reviewers and the editor-in-chief).
Along with the e-mail you will receive a form which should be completed with the data necessary to issue an invoice. Scan of the signed form should be sent back immediately to the following address: comparative@uni.lodz.pl

The payment should be made to the account:
IBAN: PL 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
BIC (SWIFT code): PKOPPLPW
Name and address of the bank: Bank PeKaO II O/Łódź, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Name and address of the beneficiary: Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
Transfer details: publication of a scientific paper in CER journal (Vol. …, No. ….., name and surname of the author/authors)

 

The review process is arranged by double blind system. Every text is subject to at least two reviews.

For more information please call: +48 42 635 51 62 or send your questions to the above e-mail address.

http://www.comparative.uni.lodz.pl/en/information-for-authors.html

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów:

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards:  Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication:  An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

Editor Responsibilities

Accountability: The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

 

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Komentarze

Czasopismo jest indeksowane w poniższych bazach danych:

  • SCOPUS
  • Web of Science – Emerging Sources Citation Index
  • Arianta
  • Baidu Scholar
  • BazEkon
  • Cabell’s Directory
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
  • CNPIEC – cnpLINKer
  • Dimensions
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • EBSCO (relevant databases)
  • EBSCO Discovery Service
  • EconBiz
  • ECONIS
  • EconLit
  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
  • Genamics JournalSeek
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest)
  • J-Gate
  • JournalGuide
  • JournalTOCs
  • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
  • MIAR
  • Microsoft Academic
  • Naviga (Softweco)
  • POL-index
  • Primo Central (ExLibris)
  • ProQuest (relevant databases)
  • Publons
  • QOAM (Quality Open Access Market)
  • ReadCube
  • Research Papers in Economics (RePEc)
  • SCImago (SJR)
  • Sherpa/RoMEO
  • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
  • TDNet
  • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
  • WanFang Data
  • WorldCat (OCLC)

Czasopismo zostało także zgłoszone do baz:

Central and Eastern European Online Library

PsycINFO/American Psychological Association

Abstracts in Economic History

Social Science Research Network (SSRN)

Wilson – Education Abstracts

Wilson – Humanities Abstracts

Wilson – Social Sciences Abstracts

Komentarze

Instytut Ekonomii
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43
90-214 Łódź

Tel.: +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08

e-mail:  comparative@uni.lodz.pl

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Przybył,
Tomasz Ścianowski

Komentarze

Komentarze