Collectanea Philologica

pobrane (5)

Collectanea Philologica

Redaktor naczelny:
Prof. Jadwiga Czerwińska

Seria Collectanea Philologica ukazała się po raz pierwszy w roku 1995 staraniem prof. Ignacego R. Danki. Status periodyku naukowego otrzymała wraz z powołaniem na redaktora naukowego Collectanea prof. Jadwigi Czerwińskiej decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2002 r. Od tego momentu pismo zaczęło się ukazywać regularnie jako rocznik naukowy. Posiada ono międzynarodowy skład Rady Redakcyjnej, do którego wchodzą, obok redaktor naczelnej, prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, reprezentującej Uniwersytet Łódzki, uczeni będący przedstawicielami uczelni polskich i europejskich.

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów napisana jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Collectanea Philologica dostępna jest również dla uczonych i szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerokiego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

http://collectaneaphilologica.online.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor Naczelny
 • Prof. Jadwiga Czerwińska
Zastępcy Redaktora Naczelnego
 • Prof. Joanna Sowa
 • Prof. Antoni Bobrowski
Sekretarz Redakcji
 • Dr Małgorzata Budzowska
Redaktor tematyczny
 • Prof. Joanna Sowa
 • Dr Katarzyna Chiżyńska
Redaktor językowy
 • Dr Anna Lenartowicz-Zagrodna
Rada Redakcyjna (International Advisory Board) Przewodniczący:
 • Prof. Orazio Antonio Bologna, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Członkowie:
 • Prof. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Robert Chodkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Vittorio Ferraro, Università Roma Tre
 • Prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. András Kárpáti, University of Pécs, Budapest
 • Prof. Fiona Macintosh, University of Oxford
 • Prof. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
 • Prof. Jadwiga Maszewska, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Jean-Paul Pittion, Université Fr. Rabelais, Tours
 • Prof. Paolo Poccetti, Università Tor Vergata di Roma
 • Prof. Mauro Pisini, Università Ponitificia Salesiana di Roma
 • Prof. Roberto Spataro, Università Ponitificia Salesiana di Roma
 • Prof. Ryszard Strzelecki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Recenzenci współpracujący (Reviewers)
 • Prof. Jerzy Axer – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Krystyna Bartol – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr Mariusz Bartosiak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Marek Bielacki – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Andrzej Budzisz – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Dr Barbara Bibik – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. Zbigniew Danek – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Jerzy Danielewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. Sylwester Dworacki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. Agnieszka Dziuba – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Augustyn Eckmann – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Hanna Jura – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Anna Maria Komornicka – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Jolanta Malinowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Witold Pietrzak – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Henryk Podbielski – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Wanda Popiak – Uniwersytet Warszawski
 • Dr Joanna Pypłacz – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Prof. Ewa Skwara – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. Lucyna Stankiewicz – Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Jerzy Styka – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Marian Szarmach – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. Alicja Szatyńska-Siemion – Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Elżbieta Wesołowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. Witold Wróblewski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. Robert Zawadzki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa

Komentarze

Informacje dla Autorów zainteresowanych publikowaniem w „Collectanea Philologica”

Kwestie formalne.

1. Teksty przekazane redakcji nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, jak również nie mogą być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

2. Procedura recenzyjna artykułu ma charakter anonimowy, co oznacza, że recenzent i autor publikacji nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku artykułu w języku obcym, przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu. Zasady kwalifikowania publikacji oraz formularz recenzencki zostają upublicznione na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W każdym numerze redakcja podaje nazwiska recenzentów współpracujących.

3. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich oraz praw wydawniczych ponosi autor artykułu, który ma obowiązek ujawnić nazwiska wszystkich osób mających istotny wkład w powstanie artykułu (współautorów, autorów koncepcji, metod itp.) wraz z podaniem ich afiliacji oraz zakresu współautorstwa. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w tym ghostwriting oraz guest authorship, w razie wykrycia, zostaną ujawnione łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autora, towarzystw naukowych itp.). Autor ma obowiązek poinformowania redakcji o udziale finansowym instytucji, fundacji, stowarzyszeń lub innych podmiotów w powstaniu artykułu (financial disclosure).

4. Wszystkie artykuły są udostępniane bezpłatnie na platformie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stronie czasopisma na podstawie licencji Creative Commons udzielanej wydawcy przez Autorów. Udzielenie licencji następuje na podstawie umowy zawartej między Autorem a Wydawcą (Wydawnictwo UŁ).

5. Autorzy otrzymują plik PDF ze swoim artykułem w formie do druku.

6. Wyłączne prawa majątkowe autorskie do utworu przechodzą na wydawcę.

Wymagania techniczne.

1. Autorzy proszeni są o nadsyłanie artykułów niesygnowanych nazwiskiem. Wszystkie dane Autora (imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa uczelni z dokładną afiliacją i danymi adresowymi jednostki, dane korespondencyjne oraz adres e-mail) należy przysłać w osobnym pliku WORD. Dodatkowo, prosimy o załączenie w tym pliku anglojęzycznego biogramu Autora (do 100 słów, Times New Roman, 10, interlinia 1,5 wiersza).

2. Artykuł:
– tytuł artykułu (wyśrodkowany): Times New Roman, 14, WIELKIMI LITERAMI, pogrubiony;
– poniżej: abstrakt i tytuł w języku angielskim (maksymalnie 200 słów): Times New Roman, 10, przy czym tytuł: WIELKIMI LITERAMI, wyśrodkowany; nad nim imię i nazwisko Autora bez polskich liter;
– język artykułu: polski, łaciński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub włoski;
– objętość: do 12 stron maszynopisu znormalizowanego;
– czcionka: Times New Roman, 12 pkt., (w przypadku cytatów greckich: Greek);
– dłuższe cytaty źródłowe: Times New Roman, 10, wyodrębnione z tekstu głównego, bez cudzysłowu;
– znak: można stosować pogrubienia, kursywę, znaki rozszerzone, nie stosować podkreśleń;
– interlinia: 1,5 wiersza;
– marginesy: 2,5 cm;
– przypisy tekstowe i bibliograficzne dolne: Times New Roman, 10, z interlinią 1,5 wiersza;
– terminy obcojęzyczne kursywą;
– w przypadku źródeł internetowych należy podać datę dostępu;
– ujednolicona i ciągła numeracja stron;
– w tekście można stosować śródtytuły: Times New Roman, 12, pogrubione, z wyrównaniem do lewej lub wyśrodkowane;
– prosimy w stosowanie nomenklatury łacińskiej: ibid., op.cit., idem/eadem, ed./edd., s.v., vol., cf., vide, etc., et alia i skróty polskie: w., s., przeł.
– w zapisach bibliograficznych zawsze stosuje się półpauzy „–”, bez spacji.
– ilustracje: ilustracje należy nadesłać w odrębnych plikach z podaną nazwą oraz umiejscowione w tekście; fotografie zapisane w pliku *.tif, *.jpg, *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji; rysunki zapisane w pliku *.cdr lub kontrastowe; wykresywykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel; każdą ilustrację, schemat, rysunek, wykres, zdjęcie lub reprodukcję należy podpisać i ponumerować; nie będą przyjmowane żadne materiały, do których Autor tekstu posiada praw autorskich.

3. Artykuł w formie plików WORD prosimy przesyłać na adres: collectanea@op.pl.

4. Po recenzji, do której artykuł przekazywany jest anonimowo, Autor informowany jest, czy artykuł został przyjęty do druku (istnieje możliwość otrzymania stosownego zaświadczenia). Przyjęty artykuł przekazywany jest do korekty autorskiej. Korektę należy przygotować w wersji elektronicznej (wzór ERRATY w załączniku). Nie przewiduje się rozszerzenia tekstów artykułów na etapie korekty autorskiej. Mogą być nanoszone jedynie poprawki istniejących zapisów.
Po korekcie prosimy o przesłanie artykułu w formie pliku WORD na adres redakcji (collectanea@op.pl). Nieodesłanie artykułu po korekcie autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na publikację tekstu we wcześniej przesłanej formie.

PODANE WYMOGI REDAKCYJNE SĄ OBLIGATORYJNE. JEŚLI NADESŁANY TEKST NIE BĘDZIE ICH SPEŁNIAŁ, REDAKCJA NIE BĘDZIE MOGŁA PRZYJĄĆ GO DO DRUKU.

Komentarze

ProQuest

Komentarze

Katedra Filologii Klasycznej UŁ,
ul. Pomorska 171/173,
90-236 Łódź
Tel: (48) 42 66 55 374
http://collectanea@op.pl

Komentarze

Komentarze