Biuletyn Uniejowski

uniejowski

Biuletyn Uniejowski


Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kobojek

„Biuletyn Uniejowski” jest interdyscyplinarnym rocznikiem, wydawanym od 2012 r. przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Uniejów. Profil merytoryczny „Biuletynu Uniejowskiego” określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej.

Cel i zakres tematyczny

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo, będące efektem współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja „Biuletynu Uniejowskiego”:
 • Redaktor: Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA (dr, Uniwersytet  Łódzki, Polska),
 • Zastępca redaktora: Edyta MASIEREK (dr, Uniwersytet  Łódzki, Polska),
 • Sekretarz redakcji: Michał KOWALSKI (mgr, Uniwersytet  Łódzki, Polska),
Członkowie zespołu redakcyjnego:
 • Dominika JAŚKIEWICZ (mgr, Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Polska),
 • Leszek KUCHARSKI (prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Tadeusz MARSZAŁ (prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Karolina SMĘTKIEWICZ (dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska),
 • Piotr SZKUTNIK (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)
Rada redakcyjna „Biuletynu Uniejowskiego”:
 • Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska),
 • Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Litwa),
 • Daniel CZAMAŃSKI (Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael),
 • Anna GEPPERT (Paris – Sorbonne University, Francja),
 • Zbigniew GMURCZYK (Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Polska),
 • Józef KACZMAREK (Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Polska),
 • Marek KLOSS (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska),
 • Janusz PIETRZAK (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Bohdan POSATSKYY (Lviv Polytechnic National University, Ukraina),
 • Tadeusz SIWEK (University of Ostrava, Czechy),
 • Vladimir SLAVIK (Comenius University in Bratislava, Słowacja),
 • Joseph SALUKVADZE (Tbilisi State University, Gruzja).

Komentarze

Informacje dla Autorów

Zachęcając Państwa do publikowania w Biuletynie Uniejowskim prosimy o uwzględnienie poniższych wymogów:

Forma i objętość publikacji:

 • artykuł do 15 standardowych stron;
 • artykuł przeglądowy do 10 stron;
 • notatki i sprawozdania do 5 stron.

Teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznym (w formacie Word for Windows) na adres czasopisma.

Do tekstu artykułu należy załączyć:

 • krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz ewentualnie wykaz pełnionych funkcji);
 • abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim i angielskim;
 • wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu w języku polskim i angielskim.

Ilustracje powinny zawierać tytuł i kolejną numerację. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia tabel, rycin i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy itp. oznaczone jako ryciny (ryc.), powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami). Gotowe teksty należy przesyłać na adres redakcji.

Wszystkie artykuły publikowane w Biuletynie Uniejowskim są recenzowane.

Recenzenci współpracujący z redakcją

 • Mădălina-Teodora Andrei (Uniwersytet Spiru Haret, Bukareszt, Rumunia),
 • Tadeusz Andrzejczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska),
 • Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Polska),
 • Volodymir Demczenko (Instytut Badań Regionalnych, Lwów, Ukraina),
 • Oleksandra Dyda (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Maciej Franz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska),
 • Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Agnieszka Krzyżewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska),
 • Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska),
 • Iryna Lukomska (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • Andrzej Łachacz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska),
 • Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Oksana Morklyanyk (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska),
 • Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Oleg Shablij (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franko, Ukraina),
 • Jadwiga Sienkiewicz (Instytut Ochrony Środowiska PIB w Warszawie, Polska),
 • Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Alicja Szymczak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski, Polska),
 • Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska),
 • Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Procedura recenzyjna

Nadsyłane do publikacji w ‘Biuletynie Uniejowskim’ prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach ‘double-blind review’). Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011).

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej i zawierają informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji.

Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
 • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

Zasady etyczne

W trosce o dochowanie najwyższych standardów redakcyjnych oraz w celu zapobieżenia nierzetelności w publikacjach naukowych określanych jako tzw. „ghostwriting”[1] i „guest authorship”[2] redakcja wymaga od autorów ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). W tym celu zobowiązuje się autorów do zachowania następujących standardów podczas przygotowywania tekstów składanych do publikacji:

 1. W przypadku artykułu, który nie zostały wykonany samodzielnie, tzn. opracowano go we współautorstwie, bądź z wykorzystaniem pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), w końcowej części pracy („podziękowania”) należy zawrzeć notę, w której ujawniany jest wkład poszczególnych autorów (współautorów) w powstanie artykułu. Oznacza to konieczność podania ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, zastosowanych metod itp., wykorzystywanych w toku pracy badawczej i przygotowywania publikacji; główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Autor/współautorzy podają ponadto informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w opracowanie publikacji („financial disclosure”).

Komentarze

 • BazHumCEEOLCEJSH

  CEON Biblioteka Nauki

  EBSCO

  Index Copernicus International

  ProQuest

Komentarze

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel.:(+48 42) 635 45 70
fax:(+48 42) 635 45 72
email: biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze