Biuletyn Szadkowski

szadkowski

Biuletyn Szadkowski


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tadeusz Marszał

„Biuletyn Szadkowski” jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich tej części Polski.

Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego.

„Biuletyn Szadkowski” jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.

Wydawane czasopismo to efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dyscypliny, a jednocześnie ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie szadkowskim.

Osoby zainteresowane nadesłaniem materiałów do publikacji, bądź nabyciem ‚Biuletynu Szadkowskiego’ proszone są o bezpośredni kontakt z redakcją. Wszystkie opublikowane tomy można nabyć w redakcji oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.

Cel i zakres tematyczny

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja:
 • dr hab. Marek ADAMCZEWSKI prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Elżbieta JARCZAK (Szadek, Polska)
 • Katarzyna KILIAN-HARASZKIEWICZ (Szadek, Polska)
 • prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ (redaktor naczelny, Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Dorota STEFAŃSKA (Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Polska)
 • Jarosław STULCZEWSKI (Szadek, Polska)
 • dr Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr Szymon WIŚNIEWSKI (sekretarz redakcji, Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. Beata WOZIWODA (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Redaktor statystyczny:
 • Justyna WIKTOROWICZ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Rada Redakcyjna:
 • prof. Ewa ANDRYSIAK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Center, Vilnius, Litwa)
 • prof. Daniel CZAMAŃSKI (Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael)
 • prof. Anna GEPPERT (Universite Paris IV-Sorbonne, Francja)
 • prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska, Polska)
 • prof. Lech KAJZER (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Bohdan POSATSKYY (Technical University of Lviv, Ukraina)
 • prof. Wiesław PUŚ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Joseph SALUKHVADZE (Tbilisi State University, Gruzja)
 • prof. Tadeusz SIWEK (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
 • prof. Vladimir SLAVIK (Commenius University, Bratislava, Słowacja)
 

Komentarze

Autorzy zainteresowani publikacją prac w „Biuletynie Szadkowskim” proszeni są nadsyłanie tekstów – przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami – zarówno w formie wydruku na papierze (format A-4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą internetową.

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami, itp. nie powinny przekraczać 20 standardowych stron objętości. Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. Spis bibliografii, przygotowany w porządku alfabetycznym, powinien zawierać pełne informacje o danej pozycji:

– w przypadku książek – nazwisko i imię autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), tytuł, miejsce i rok wydania, nazwę wydawcy;

– w przypadku artykułów w czasopismach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w pełnym brzmieniu), numer i rok publikacji, strony, na których artykuł został zamieszczony;

– w przypadku rozdziałów w książkach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł rozdziału, imię i nazwisko redaktora (redaktorów) książki, tytuł książki, miejsce i rok publikacji, nazwę wydawcy, strony, na których rozdział został zamieszczony.

Ryciny (a także materiały skanowane) należy dostarczyć w formie odrębnych plików. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia rycin, tabel i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy, itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację. Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.

Do artykułu należy załączyć:

– krótką informację biograficzną: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, informację o pełnionych funkcjach oraz adres do korespondencji, aktualny telefon i e-mail;

– abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim lub angielskim;

– wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu;

– oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego;

– oświadczenie o wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego;

– oświadczenie o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja ‘Biuletynu Szadkowskiego’ ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, bądź drogą e-mailową na adres: biuletyn.szadkowski@op.pl

Wszystkie artykuły publikowane w ‘Biuletynie Szadkowskim’ są recenzowane.

Recenzenci współpracujący w z redakcją

 • dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr hab. Aleksander Bołdyrew (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr hab. Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
 • dr Zygmunt Dajdok (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
 • dr Piotr Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
 • dr Małgorzata Gorzel (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Polska),
 • dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska),
 • dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),
 • dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. dr hab. Vasyl Kravtsiv (Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina),
 • prof. dr hab. Mariusz Kulesza (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska),
 • dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski, Polska),
 • dr hab. Janusz Majecki, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. dr hab. Janusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),
 • dr Artur Wojciech Obidziński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
 • dr Barbara Ocicka (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. Bohdan Posatskyy (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Henryk Seroka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
 • prof. Oleh Shablyj (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina),
 • dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • dr hab. Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Polska),
 • dr Grzegorz Tończyk (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. dr hab. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska),
 • dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr Aleksy Piasta (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Jan Chańko (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski, Polska),
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. dr Jacek Kapuściński (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie),
 • ks. dr hab. Mieczysław Różalski (Uniwerystet Warmińsko-Mazurski, Polska),
 • dr Tadeusz Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Marcin Broniarczyk (Polska Akademia Nauk, Polska),
 • ks. dr Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi).

Procedura recenzyjna

Nadsyłane do publikacji w ‘Biuletynie Szadkowskim’ prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach ‘double-blind review’).

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej i zawierają informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji.

Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

– do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

– autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

– pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

– kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

– nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Zasady etyczne

Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnego naruszenia praw wydawniczych lub praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor tekstu.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (‘ghostwriting’, ‘guest authorship’) do tekstów nadsyłanych do druku w ‘Biuletynie Szadkowskim’ należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod, itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komentarze

BazHum

CEEOL

CEJSH

CEON Biblioteka Nauki

EBSCO

Index Copernicus International

ProQuest

Komentarze

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

tel.: (42) 635 45 70, fax: (42) 635 45 72

e-mail: biuletyn.szadkowski@op.pl

www.biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze