Biuletyn Szadkowski

szadkowski

Biuletyn Szadkowski


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tadeusz Marszał

„Biuletyn Szadkowski” jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich tej części Polski.

Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego.

„Biuletyn Szadkowski” jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.

Wydawane czasopismo to efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dyscypliny, a jednocześnie ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie szadkowskim

Osoby zainteresowane nadesłaniem materiałów do publikacji, bądź nabyciem ‚Biuletynu Szadkowskiego’ proszone są o bezpośredni kontakt z redakcją. Wszystkie opublikowane tomy można nabyć w redakcji oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.

Cel i zakres tematyczny

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja:
 • dr hab. Marek ADAMCZEWSKI prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Elżbieta JARCZAK (Szadek, Polska)
 • Katarzyna KILIAN-HARASZKIEWICZ (Szadek, Polska)
 • prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ (redaktor naczelny, Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Dorota STEFAŃSKA (Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Polska)
 • Jarosław STULCZEWSKI (Szadek, Polska)
 • dr Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr Szymon WIŚNIEWSKI (sekretarz redakcji, Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. Beata WOZIWODA (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Redaktor statystyczny:
 • Justyna WIKTOROWICZ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Rada Redakcyjna:
 • prof. Ewa ANDRYSIAK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Center, Vilnius, Litwa)
 • prof. Daniel CZAMAŃSKI (Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael)
 • prof. Anna GEPPERT (Universite Paris IV-Sorbonne, Francja)
 • prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska, Polska)
 • prof. Lech KAJZER (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Bohdan POSATSKYY (Technical University of Lviv, Ukraina)
 • prof. Wiesław PUŚ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Joseph SALUKHVADZE (Tbilisi State University, Gruzja)
 • prof. Tadeusz SIWEK (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
 • prof. Vladimir SLAVIK (Commenius University, Bratislava, Słowacja)
 

Komentarze

Autorzy zainteresowani publikacją prac w „Biuletynie Szadkowskim” proszeni są nadsyłanie tekstów – przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami – zarówno w formie wydruku na papierze (format A-4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą internetową.

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami, itp. nie powinny przekraczać 20 standardowych stron objętości. Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. Spis bibliografii, przygotowany w porządku alfabetycznym, powinien zawierać pełne informacje o danej pozycji:

– w przypadku książek – nazwisko i imię autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), tytuł, miejsce i rok wydania, nazwę wydawcy;

– w przypadku artykułów w czasopismach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w pełnym brzmieniu), numer i rok publikacji, strony, na których artykuł został zamieszczony;

– w przypadku rozdziałów w książkach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł rozdziału, imię i nazwisko redaktora (redaktorów) książki, tytuł książki, miejsce i rok publikacji, nazwę wydawcy, strony, na których rozdział został zamieszczony.

Ryciny (a także materiały skanowane) należy dostarczyć w formie odrębnych plików. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia rycin, tabel i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy, itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację. Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.

Do artykułu należy załączyć:

– krótką informację biograficzną: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, informację o pełnionych funkcjach oraz adres do korespondencji, aktualny telefon i e-mail;

– abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim lub angielskim;

– wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu;

– oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego;

– oświadczenie o wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego;

– oświadczenie o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja ‘Biuletynu Szadkowskiego’ ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, bądź drogą e-mailową na adres: biuletyn.szadkowski@op.pl

Wszystkie artykuły publikowane w ‘Biuletynie Szadkowskim’ są recenzowane.

Recenzenci współpracujący w r. 2015

dr hab. Arkadiusz Adamczyk prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia Piotrków Trybunalski, Polska),

dr hab. Aleksander Bołdyrew (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia Piotrków Trybunalski, Polska),

dr hab. Sławomir Górzyński prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska),

dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),

dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia Piotrków Trybunalski, Polska),

dr hab. Jarosław Kita prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),

prof. dr hab. Vasyl Kravtsiv (Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina),

dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),

dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska),

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski, Polska),

prof. Oleh Shablyj (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina),

dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),

Procedura recenzyjna

Nadsyłane do publikacji w ‘Biuletynie Szadkowskim’ prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach ‘double-blind review’).

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej i zawierają informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji.

Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

– do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

– autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

– pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

– kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

– nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Zasady etyczne

Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnego naruszenia praw wydawniczych lub praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor tekstu.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (‘ghostwriting’, ‘guest authorship’) do tekstów nadsyłanych do druku w ‘Biuletynie Szadkowskim’ należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod, itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komentarze

Central and Eastern European Online Library (CEEOL),

CEON Biblioteka Nauki

BazHum

EBSCO

Index Copernicus International

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

ProQuest

Komentarze

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

tel.: (42) 635 45 70, fax: (42) 635 45 72

e-mail: biuletyn.szadkowski@op.pl

www.biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze