Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

kształcenie cudzoziemców - okładka

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców


Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka

Rocznik „Acta Universtitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii „Acta Universitatis Lodziensis”, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym w Polsce czasopismem przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987–2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ,  ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym – nieprzerwanie od 1952 roku – cudzoziemców z całego świata. Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ  jako tom próbny nie został on opatrzony numerem.

W „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach KPC zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.

„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” znajduje się od 2010 r. w części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW; za artykuły opublikowane w latach 2010 i 2011 r. przyznawano 6 p., w latach  2012-14; 5 p., za prace publikowane w latach 2015 i 2016 przyznaje się po 8 p.

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innych języków. Prace, które są publikowane w „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców”, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://www.kpc.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelna
 • prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (Wydział Filologiczny UŁ)
Redaktor językowy
 • dr Beata Grochala (Wydział Filologiczny UŁ)
Redaktor tematyczny
 • dr Grzegorz Rudziński (Wydział Filologiczny UŁ)
Rada Naukowa
 • dr Michalina Biernacka (Wydział Filologiczny UŁ)
 • dr Iwona Dembowska-Wosik (Wydział Filologiczny UŁ)
 • prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Wydział Filologiczny UŁ)
 • dr hab. Edyta Pałuszyńska (Wydział Filologiczny UŁ)
 • dr Magdalena Karasek (Wydział Filologiczny UŁ)
Rada Programowa Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców
 • doc. dr Andriej Babanow (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu)
 • prof. dr Justyna Beinek (Indiana University, Bloomingdon, USA)
 • dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy)
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr Katarzyna Dziwirek (University of Washington, Seattle, USA)
 • dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr Constantin Geambaşu (Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia)
 • dr Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • doc. dr Nikolaj Jež (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)
 • dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. László Kálmán Nagy (Uniwersytet Debreczyński, Węgry)
 • doc. dr Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)
 • dr Mirosława Magajewska (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Majer (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab.Marta Pančíková (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)
 • dr Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
  Recenzenci współpracujący w r. 2017:
 • Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski)
 • Michalina Biernacka (Uniwersytet Łódzki)
 • Hanna Burkhardt (Uniwersytet Huboldtów w Berlinie)
 • Iwona Dembowska-Wosik (Uniwersytet Łódzki)
 • Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski)
 • Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski)
 • Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki)
 • Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski)
 • Magdalena Karasek (Uniwersytet Łódzki)
 • Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki)
 • Agnieszka Rabiej (Uniwersytet Jagielloński)
 • Grzegorz Rudziński (Uniwersytet Łódzki)
 • Małgorzata Rzeszutko-Iwan (Uniwersytet Curie-Skłodowskiej)
 • Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński)
 • Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 • Kamil Szafraniec (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen)
 • Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)
 • Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)
 • Grażyna Zarzycka (Uniwersytet Łódzki)
 

Komentarze

Instrukcje dla Autorów

 1. Na łamach KPC publikujemy prace rozwijające zagadnienia związane z akwizycją oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego, również w porównaniu z akwizycją i sposobami nauczania innych języków.
 1. Przyjmujemy prace naukowe oraz recenzje i omówienia w języku polskim oraz w innych językach kongresowych.
 1. Konieczny jest wcześniejszy kontakt autora z Redakcją KPC w celu ustalenia, czy temat proponowanego artykułu jest zgodny z tematyką przygotowywanego tomu.
 2. Prace naukowe i recenzje przesyłane do publikacji w „Acta Universitatis Lodziensis. Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” powinny być pracami oryginalnymi – nigdzie dotychczas nieopublikowanymi. Przyjmujemy również pierwsze tłumaczenia prac oryginalnych.
 1. Redakcja KPC zwraca się do Autorów z apelem o ujawnianie w pracach wkładu poszczególnych współautorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji – tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor manuskryptu.
 1. Redakcja powinna również uzyskać informację o źródłach finansowania danej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 1. Wszelkie ujawnione przypadki nierzetelności naukowej np. przypadki plagiatu, ghostwriting (publikowania w czyimś imieniu) czy guest authorship (nieuprawnionego współautorstwa) będą ujawniane.
 1. Przyjmujemy jedynie prace złożone zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edycji artykułów (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady edycji artykułów i recenzji).
 1. Warunkiem opublikowania pracy na lamach KPC jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów / recenzenta (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady recenzowania prac).

Komentarze

BazHum

CEEOL

CEJSH

EBSCO

ERIH PLUS

Index Copernicus Journals Master List

ProQuest

Komentarze

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Wydział Filologiczny UŁ

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

e-mail: glotto@uni.lodz.pl;

e-mail do bezpośredniego kontaktu z Redakcją KPC: kpc.uni.lodz@gmail.com

 

Komentarze

Komentarze