Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

OKLADKA-1

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców


Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka

The yearbook Acta Universtitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców (Studies in Teaching Polish to Foreigners) published by the University of Lodz in the series Acta Universitatis Lodziensis has been appearing in print since 1987 and is the oldest journal in Poland showing problems of teaching Polish as a foreign language. Between 1987 and 2009 the journal was connected with the School of Polish for Foreign Students of the University of Lodz, a university centre teaching foreigners from all over the world continuously since 1952. The seat of the journal’s editorial board moved to the Department of Applied and Cultural Linguistics at the Faculty of Philology of the University of Lodz in 2010. Each volume of Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców is reviewed. The volume of 1987 which initiated the series is referred to as volume zero as, being a trial volume, it did not receive an issue number.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców includes publications by both Polish and foreign researchers concerning problems of teaching both Polish culture and Polish as a foreign language. Many of them are scholars renowned today in the circles of Polish didactics. A few yearbooks released materials from important didactics conferences, others included scientific monographs whose authors dealt with topics connected with teaching Polish as a foreign language and subsequent ones – sets of papers.

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców has been in section B of the list of scientific journals with ISI impact factors of the Ministry of Science and Higher Education since 2010; 6 points were given for papers published between 2010 and 2011, 5 points for those published between 2012 and 2014, 8 points were awarded in 2015 and 2016.

 

Aim and thematic scope

The journal is aimed at disseminating humanistic research from the field of Polish didactics: it publishes works concerning various issues connected with teaching Polish as a foreign and second language, also in comparison with teaching other languages. The papers which are published in Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców depict problems with teaching Polish as a foreign language from the perspective of, for instance, linguistics, pedagogy, communication studies, cultural studies, psychology, psycholinguistics or sociology. Papers are directed at specialists teaching Polish as a foreign/second language at home and abroad as well as researchers interested in the topic of didactics.

 

Publisher: Lodz University Press

Amount of research and review articles which were published last year: 18

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

***

Rocznik „Acta Universtitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii „Acta Universitatis Lodziensis”, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym w Polsce czasopismem przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987–2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ,  ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym – nieprzerwanie od 1952 roku – cudzoziemców z całego świata. Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ  jako tom próbny nie został on opatrzony numerem.

W „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach KPC zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.

„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” znajduje się od 2010 r. w części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW; za artykuły opublikowane w latach 2010 i 2011 r. przyznawano 6 p., w latach  2012-14; 5 p., za prace publikowane w latach 2015 i 2016 przyznaje się po 8 p.

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innych języków. Prace, które są publikowane w „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców”, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 18

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://www.kpc.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja / Editorial board
 • Redaktor naczelna / Editor-in-chief
 • prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
Zastępca redaktor naczelnej / Vice-editor-in-chief
 • prof. UŁ dr hab. Beata Grochala (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
Redaktor językowy / Language editor
 • dr Iwona Dembowska-Wosik (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
Sekretarz czasopisma / Journal secretary
 • dr Michalina Biernacka (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
Redaktorzy / Editors
 • dr Grzegorz Rudziński (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
 • dr hab. Edyta Pałuszyńska (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
 • prof. Katarzyna Dziwirek  (University of Washington, Seattle, USA)
 • prof. Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)
  Rada Programowa Scientific council
 • doc. dr Andriej Babanow (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu, Russia)
 • dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Germany)
 • prof. dr Estera Czoj (Hankuk University of Foreign Studies, South Korea)
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski, Poland)
 • dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • dr Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • dr hab. László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • prof. dr hab.Marta Pančíková (Uniwersytet Komeńskiego, Slovakia)
 • dr Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • dr hab. Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • dr Natalia Tsai (Hsin Wu University of Science and Technology / Taiwan)
 • dr hab., prof. UL Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie, Slovenia)
 • dr Li Yinan (Beijing Foreign Studies University, China)
Recenzenci współpracujący w r. 2018 / Reviewers in 2018:
 • Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski, Poland)
 • Hanna Burkhardt (Uniwersytet Huboldtów, Germany)
 • Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Debreczyński, Poland and Hungary)
 • Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski, Poland)
 • Barbara Kudra (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Liliana Madelska (Uniwersytet Wiedeński, Austria)
 • Agata Małyska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
 • Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Artur Rejter (Uniwersytet Śląski, Poland)
 • Katarzyna Sobstyl (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
 • Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski, Poland)
 • Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski, Poland)
 • Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie, Poland)
Recenzenci współpracujący w r. 2017 / Reviewers in 2017:
 • Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski, Poland)
 • Michalina Biernacka (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Hanna Burkhardt (Uniwersytet Huboldtów w Berlinie, Germany)
 • Iwona Dembowska-Wosik (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
 • Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski, Poland)
 • Magdalena Karasek (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Agnieszka Rabiej (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • Grzegorz Rudziński (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Małgorzata Rzeszutko-Iwan (Uniwersytet Curie-Skłodowskiej, Poalnd)
 • Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • Kamil Szafraniec (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen, Germany)
 • Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski, Poland)
 • Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
 • Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie, Poland)
 • Grażyna Zarzycka (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

The journal uses the following review process:

1. After having received a manuscript, the editors of the volume determine whether it fits the general scope of the journal. Manuscripts which do not observe the “Acta Universitatis Lodziensis. Studies in the Teaching Polish to Foreigners” format will be returned to authors for correction.

2. The volume editors assign two reviewers outside of the University of Lodz (and the institution the author is affiliated by). For each volume, the editors assign reviewers with both Polish and foreign affiliations. The review procedure might be conducted by a domestic or foreign member of the journal’s program council if the other reviewer is not the council’s member. There should be no conflict of interest between the author and the reviewers.

3. If both reviews are favorable the manuscript will be accepted for publication. Should one of the reviews be negative, the editors assign a third reviewer whose opinion is conclusive.

4. The review process is double-blind. The list of all the reviewers is published on the journal’s edition notice and website (immediately after publication).

5. The review should adhere to the highest ethical scientific standards, i.e. it should be reliable, objective and precise. It should evaluate the text’s composition, the use of scientific discourse and its content.

6. The review should be prepared with the use of standardized Review form and should end with unambiguous conclusion whether the text should be accepted for publication or not. It may also indicate necessary revisions. The review form can be found at https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-ksztalcenie-polonistyczne-cudzoziemcow/

7. The editors make the reviews available to the authors and inform them whether their manuscript has been accepted. The authors address the reviewers’ comments and undertake the necessary revisions. The reviewers might demand that the revised manuscript is resubmitted for evaluation. The decision to reject a manuscript is final.

 

Instructions for Authors

 1. The journal publishes works developing the issues connected with acquisition and teaching of Polish as a foreign/second language, also in contrast with acquisition and ways of teaching other languages.
 2. The editorial board accepts academic works as well as reviews and studies in Polish and other world languages.
 3. It is necessary that the Author first contact the editorial board of Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców in order to learn whether the topic of proposed paper is convergent with the topic of the volume to be published.
 4. Academic papers and reviews sent for publication in Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców should be original unpublished works. The journal also accepts first translations of original works.
 5. The editorial board urges Authors to reveal in the papers the contribution of individual co-authors in preparing the publication (giving the affiliation and contribution, i.e. the information about the identity of the author of the concept, assumptions, methods, etc. used in the publication), whereby the main responsibility rests with the Author.
 6. The editorial board should also obtain information on the sources of financing the given publication, any contribution of scientific and research institutions, associations and other entities.
 7. All revealed instances of scientific dishonesty, e.g. cases of plagiarism, ghostwriting (publishing on behalf of somebody else) or guest authorship (unjustified co-authorship) will be disclosed.
 8. The editorial board accepts only papers submitted in accordance with the editing principles for papers adopted by the editorial team (see: http://www.kpc.uni.lodz.pl – editing principles for papers and reviews).
 9. In order to have a paper published in Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, it is necessary to obtain a positive opinion of reviewers / reviewer (see: http://www.kpc.uni.lodz.pl – principles for reviewing papers).

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Zasady recenzowania prac w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”

W KPC obowiązuje następująca procedura recenzowania prac naukowych:

1. Po otrzymaniu tekstu redaktorzy danego tomu dokonują jego wstępnej kwalifikacji ze względu na zgodność z tematyką i profilem czasopisma. Tekst przygotowany niezgodnie z zasadami redakcyjnymi stosowanymi w KPC jest zwracany Autorowi z prośbą o naniesienie poprawek i uzupełnień.

2. Redaktorzy tomu wyznaczają dwóch recenzentów zewnętrznych, niezwiązanych z UŁ, (afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora artykułu). Do prac publikowanych w każdym tomie powołuje się także recenzentów z zagranicy.

W procedurze recenzowania mogą brać również udział krajowi i zagraniczni członkowie Rady Programowej KPC pod warunkiem, że drugim recenzentem jest osoba spoza Rady.

Pomiędzy recenzentem a Autorem nie powinien występować konflikt interesów.

3. Podstawą zakwalifikowania artykułu do druku są dwie recenzje pozytywne. W wypadku ocen sprzecznych redakcja powołuje trzeciego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca.

4. W procedurze recenzowania zachowujemy zasadę anonimowości autora i recenzenta (tzw. double-blind reviewinig). Lista wszystkich recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej KPC oraz na stronie redakcyjnej tomu zaraz po jego opublikowaniu.

5. Recenzja powinna być zgodna z zasadami etycznymi przyjętymi w świecie naukowym, a więc rzetelna, obiektywna i precyzyjna. Powinna zawierać ocenę kompozycji tekstu, dyskursu naukowego oraz jego zawartości merytorycznej.

Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej z użyciem ustandaryzowanego FORMULARZA RECENZJI i powinna zawierać jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie wskazanie koniecznych, zdaniem recenzenta, poprawek). Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej czasopisma (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady recenzowania prac).

6. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia Mu recenzje, prosząc Go o ustosunkowanie się do nich oraz, gdy jest to wymagane przez recenzentów, o wniesienie poprawek i uzupełnień. Na życzenie recenzentów poprawiona wersja artykułu zostaje im przedłożona do ponownej oceny. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.

Instrukcje dla Autorów

 1. Na łamach KPC publikujemy prace rozwijające zagadnienia związane z akwizycją oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego, również w porównaniu z akwizycją i sposobami nauczania innych języków.
 1. Przyjmujemy prace naukowe oraz recenzje i omówienia w języku polskim oraz w innych językach kongresowych.
 1. Konieczny jest wcześniejszy kontakt autora z Redakcją KPC w celu ustalenia, czy temat proponowanego artykułu jest zgodny z tematyką przygotowywanego tomu.
 2. Prace naukowe i recenzje przesyłane do publikacji w „Acta Universitatis Lodziensis. Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” powinny być pracami oryginalnymi – nigdzie dotychczas nieopublikowanymi. Przyjmujemy również pierwsze tłumaczenia prac oryginalnych.
 1. Redakcja KPC zwraca się do Autorów z apelem o ujawnianie w pracach wkładu poszczególnych współautorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji – tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor manuskryptu.
 1. Redakcja powinna również uzyskać informację o źródłach finansowania danej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 1. Wszelkie ujawnione przypadki nierzetelności naukowej np. przypadki plagiatu, ghostwriting (publikowania w czyimś imieniu) czy guest authorship (nieuprawnionego współautorstwa) będą ujawniane.
 1. Przyjmujemy jedynie prace złożone zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edycji artykułów (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady edycji artykułów i recenzji).
 1. Warunkiem opublikowania pracy na lamach KPC jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów / recenzenta (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady recenzowania prac).

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

BazHum

CEEOL

CEJSH

DOAJ

EBSCO

ERIH PLUS

Index Copernicus Journals Master List

MIAR

ProQuest

Komentarze

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Wydział Filologiczny UŁ

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

e-mail: glotto@uni.lodz.pl;

e-mail do bezpośredniego kontaktu z Redakcją KPC: kpc.uni.lodz@gmail.com

 

Komentarze

Komentarze