Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

folia_okładka1-e1437122887220

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica


Redaktor naczelny:
dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” jest rocznikiem wydawanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest dostępne online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy. Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu Psychologii UŁ, ale również dla innych psychologów z Polski i zagranicy. Redakcja „Acta Universistatis Lodziensis. Folia Psychologica” postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Kodeks postępowania COPE i wytyczne dotyczące etycznych praktyk wydawniczych dostępne są pod adresem: www.publicationethics.org.

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: 56%.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica is the journal issued by Lodz University Press and University of Lodz Institute of Psychology. The periodical is published yearly and is freely available in Open Access.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica aims to present and popularize research in various fields of psychology: general, cognitive, health, clinical, family, work, organisational, career guidance, and advertising.

The researchers from Polish and international academic centres are welcome to submit their articles.

The Editorial Board of Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica follows the guidelines of the Committee on Publishing Ethics (COPE). COPE’s Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors can be found here: www.publicationethics.org

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

  Redaktor naczelny
 • dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ
Z-ca redaktora naczelnego
 • dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
Redaktor statystyczny
 • dr hab. Wiesław Szymczak, prof. UŁ
Redaktor językowy
 • dr Joanna Witkowska
Członek redakcji
 • dr Karolina Kossakowska
Sekretarz redakcji
 • mgr Anna Józefczyk
Komitet Naukowy:
 • Małgorzata Górnik-Durose – Uniwersytet Śląski
 • Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 • Maria Lis-Turlejska – Uniwersytet Warszawski
 • Aleksandra Łuszczyńska – Trauma, Health & Hazards Center, University of Colorado, CO, USA oraz Uniwersytet SWPS, Wrocław
 • Tadeusz Marek – Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Platsidou – Department of Educational & Social Policy, University of Macedonia, Grecja
 • Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
 • Helena Sęk – Uniwersytet SWPS, Wrocław
 • Peter M. Stratton – University of Leeds, Leeds Family Therapy and Research Centre, Wielka Brytania
 • Ryszard Studenski – Uniwersytet Śląski
 • Cornelia Thiels – Fachhochschule Bielefeld, (University of Applied Sciences, Bielefeld), Niemcy
 

Komentarze

Informacje dotyczące zasad publikowania, przygotowania odsyłaczy, bibliografii wraz z oświadczeniem autora znajdują się na stronie http://psych.uni.lodz.pl/folia-psychologica/.

Recenzenci współpracujący w 2017 roku:

 • Lucyna Bakiera
 • Beata A. Basińska
 • Katarzyna BiegańskaMaria Beisert
 • Marta Bogdanowicz
 • Dariusz DolińskiMałgorzata Górnik-Durose
 • Paweł Izdebski
 • Iwona Janicka
 • Maria Kaźmierczak
 • Hanna Liberska
 • Dorota Merecz-Kot
 • Jolanta Miluska
 • Magdalena Miotk-Mrozowska
 • Nina Ogińska-Bulik
 • Anna Paszkowska-Rogacz
 • Grażyna Poraj
 • Leszek Putyński
 • Waldemar Świętochowski
 • Małgorzata Teoplitz-Winiewska
 • Teresa Wejner-Jaworska
 • Helena Wrona-Polańska
 • Anna Zalewska
 • Anna Zawadzka

Recenzenci współpracujący w roku 2015:

 1. Prof. dr hab. Roman Cieślak
 2. Dr hab. Wojciech Dragan
 3. Dr Maria Finogenow
 4. Prof. dr hab. Małgorzaty Górnik-Durose
 5. Dr Aleksandra Gruszka-Gosiewska
 6. Prof. dr hab. Michał Harciarek
 7. Prof. dr hab. Anna Herzyk
 8. Prof. dr hab. Piotr Francuz
 9. Dr hab. Grażyna Kmita
 10. Dr Maria Kaźmierczak
 11. Dr Grzegorz Król
 12. Dr Robert Mackiewicz
 13. Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
 14. Dr Justyna Wiktorowicz
 15. Dr Barbara Wiśniewska
 16. Dr Monika Wróbel
 17. Prof. dr hab. Ewa Zasępa

Zasady etyczne:

Przedstawienie do publikacji artykułu, prezentującego wyniki badań z udziałem ludzi, jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora(-ów), że zostały spełnione wymagania Deklaracji Helsińskiej oraz że została uzyskana zgoda odpowiedniej Komisji Etycznej.
Ponadto Autor (-rzy) zaświadczają, że złożony do recenzji tekst jest ich oryginalnym dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie opublikowano go nigdzie wcześniej ani w języku polskim, ani w języku obcym. Zaświadczają także, że tekst nie został złożony do druku w żadnym innym czasopiśmie.

 

Procedura recenzyjna:

Każdy artykuł naukowy składany do czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica jest recenzowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych.

Redakcja stosuje model „double-blind review process”, który oznacza, że zarówno autorzy, jak i recenzenci, nie znają swojej tożsamości.

Komunikacja pomiędzy recenzentami i autorami artykułów odbywa się za pośrednictwem Sekretarza Komitetu Redakcyjnego.

Recenzja ma formę pisemną.

Na recenzję artykułu składają się:

 • ocena merytoryczna artykułu na skali 1-4,
 • ocena formalna artykułu na skali 1-4,
 • ocena opisowa artykułu (uwagi recenzenta dla autora oraz uwagi recenzenta dla redakcji),
 • rekomendacja recenzenta dotycząca dalszych losów artykułu.

Podstawą do decyzji Redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu danego artykułu są rekomendacje obu recenzentów.

Do każdego numeru czasopisma dołączana jest lista recenzentów. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów w przyporządkowaniu do danego artykułu.

Karta Recenzji Artykułu używana przez recenzentów jest dostępna w załączniku na stronie http://psych.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2011/08/zalacznik1.pdf.

 

Komentarze

 • ERIH PLUS
 • ARIANTA
 • BazHum
 • CEEOL
 • CEJSH
 • Index Copernicus Journals Master List

Komentarze

Instytut Psychologii UŁ
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź
e-mail: foliapsych@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze