Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

pobrane (8)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica


Redaktor naczelny:
dr Ewa Sadzińska

Informacje ogólne

Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii Acta Universitatis Lodziensis afiliowane przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie w 2010 r. Ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Redakcja przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Poza artykułami naukowymi zachęcamy do nadsyłania recenzji prac naukowych, a także sprawozdań z konferencji i sesji naukowych. Materiały są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych specjalistów (double-blind review process). Skład Redakcji i Rady Programowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy.

 

Teksty przyjmujemy do końca maja każdego roku.

 

Cel i zakres tematyczny

„Folia Litteraria Rossica” publikuje w cyklu rocznym artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, a także poświęcone zagadnieniom związanym z tłumaczeniem określonych tekstów artystycznych. Redakcja włącza sporadycznie także tematy z zakresu szeroko rozumianej slawistyki. Swoje łamy udostępniamy rusycystom/slawistom z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Liczba badaczy współpracujących z czasopismem wciąż się zwiększa, a są wśród nich przedstawiciele dużych ośrodków uniwersyteckich z Rosji, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Ukrainy, Białorusi.
Pod względem tematyki dwa pierwsze numery czasopisma (w numeracji ciągłej – 3, 4) mają charakter zróżnicowany; artykuły dotyczą głównie literatury rosyjskiej, przy czym autorzy rozpatrują utwory bądź kwestie ogólne z różnych okresów jej rozwoju – od wieku XVIII do naszej współczesności. Kolejne numery mają charakter monograficzny. Ich tematyka oscyluje wokół Nawiązań do tradycji literackiej…  Zakreślona w tej formule propozycja rozległych i wielokierunkowych badań daje możliwość wyeksponowania tych treści i problemów w literaturze rosyjskiej – dawnej i tej najnowszej, które inspirują ponadczasowy dialog autorów różnych epok, literatur narodowych i kultur.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor serii
 • Ewa Sadzińska – Uniwersytet Łódzki
Redaktor językowy
 • Larysa Lapina – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu
Redaktor tematyczny
 • Barbara Olaszek – Uniwersytet Łódzki
Sekretarz serii
 • Aleksandra Szymańska – Uniwersytet Łódzki
RADA NAUKOWA
 • Deczka Czawdarowa – Szumenski Uniwersytet im. Konstantyna Priesławskiego (Szumen; Bułgaria)
 • Nikołaj Fortunatow – Państwowy Uniwersytet im. N. I. Łobaczewskiego (Niżny Nowogród; Rosja)
 • Alexander Graf – Uniwersytet im. Justusa-Liebiga (Giessen; Niemcy)
 • Dina Magomiedowa – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (Moskwa; Rosja)
 • Kazimierz Prus – Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
 • Danuta Szymonik – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
 • Anatolij Sobiennikow – Irkucki Uniwersytet Państwowy (Irkuck; Rosja)
RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2018
 • dr Swietłana Artiomowa, hab. prof. UJ Leszek Augustyn, prof. dr hab. Piotr Fast, prof. Walentina Gołowcziner, prof. Anatolij Kułagin, prof. Olga Kupcowa, prof. Larysa Lapina, prof. dr hab. Eliza Małek, prof. Ilona Motejunajte, dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. Michaił Pawłowiec, prof. Wiaczesław Pozdiejew, dr hab. prof. UMK Iwona Rzepnikowska, prof. Tünde Szabó, prof. Galina Szełogurowa, prof. Marina Urtmincewa
  Korekta i redagowanie streszczeń w języku angielskim
 • dr Marta Kaźmierczak – Uniwersytet Warszawski (Warszawa)

Komentarze

Informacje dla Autorów

Zainteresowanych zamieszczeniem na łamach czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” własnych tekstów naukowych (nigdzie dotąd niepublikowanych) zapraszamy do współpracy. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;

b) informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;

c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu.

 

Do tekstu prosimy dołączyć:

 • angielską wersję tytułu
 • tekst streszczenia w języku artykułu oraz w języku angielskim (do 0,5 stronicy)
 • pięć słów kluczowych w języku artykułu i w j. angielskim

Ponadto każdy tekst naukowy powinien być opatrzony bibliografią, zawierającą spis wykorzystanych w artykule publikacji naukowych, tekstów literackich, wywiadów, itp. (w porządku alfabetycznym, łacinką, styl Chicago).

 

 

 

Prosimy o przygotowanie tekstów według następujących wymogów technicznych:

– objętość artykułu: 8–10  stron; język – rosyjski, polski

– program Microsoft Word; czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron

 

Afiliacja Autora:

– imię i nazwisko od lewej strony (14, pogrubione, wersaliki)

– poniżej (interlinia 1) miejsce pracy (uniwersytet, wydział, instytut/katedra/zakład, kod pocztowy, dokładny adres oraz e-mail, 12)

 

Przykład:

EWA SADZIŃSKA

Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny

Instytut Rusycystyki

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

90-226 Łódź

Pomorska 171/173

evasz@interia.pl

 

– następnie (po dwóch spacjach) tytuł artykułu (14, pogrubiony, wyśrodkowany, wersaliki)

– poniżej tytuł artykułu w j. angielskim (14, pogrubiony, wyśrodkowany, wersaliki)

– streszczenie i słowa kluczowe w j. artykułu (10)

– streszczenie i słowa kluczowe w j. angielskim (10)

– tekst artykułu

– bibliografia, wykorzystana w artykule (w porządku alfabetycznym, łacinką, styl Chicago)

 

W tytułach utworów (książek, artykułów, serii) oraz przy zapisie pojedynczych słów i wyrażeń pochodzących z języka obcego stosujemy kursywę.

 

Cudzysłów w tekstach w j. polskim ma postać: „…” (zaś w j. rosyjskim «…»). Stosujemy go w tytułach czasopism oraz na oznaczenie cytatu krótszego niż 3 wersy. Cytaty powyżej 3 wersów

 

– od nowego akapitu z ustępem, czcionka 10, interlinia 1. Didaskalia z dramatów cytujemy bez użycia kursywy.

 

Przypisy wraz z komentarzem zamieszczamy u dołu każdej strony z numeracją ciągłą (rozmiar czcionki 10).

 

Książka:

Русская литература – век XVIII. Лирика, сост., подгот. текстов и коммент. Н. Кочетковой, Е. Кукушкиной, К. Лаппо-Данилевского и др., вступит. ст. Н. Кочетковой, Москва: Художественная литература 1990, с. 400.

O. Clement, Trzy modlitwy. Ojcze nasz. Modlitwa do Ducha Świętego. Modlitwa św. Efrema, tł. K. Łukowicz, Wyd. WAM, Kraków 1997, s. 14.

P. Kropotkin, Zapiski rewolucjonisty, [w:] Turgieniew we wspomnieniach, tł. A. Sarachanowa, wybór, wstęp i przyp. L. Suchanek, Wyd. Literackie, Kraków 1982, s. 305.

 

Tamże, s. 401 (zapis w j. polskim)

Там же, с. 401 (zapis w j. rosyjskim)

 

Fragment książki:

Ю. М. Лотман, Пути развития русской просветительской прозы XVIII века, [в:] он же, Собрание сочинений, т. 1, Москва: ОГИ 2000, с. 227.

 

Г. Гуменная, Диалог Пушкина с жанровой традицией ирои-комической поэмы, [в:] Literatura rosyjska XVIIIXXI w. Dialog idei i poetyk, ред. O. Główko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, с. 170.

 

В. И. Сахаров, Примечания, [в:] Н. М. Языков, Стихотворения, сост., вступит. ст. и примеч. В. И. Сахарова, Москва: «Советская Россия» 1978, с. 278.

Szymak-Reiferowa, Wstęp, [w:] A. Panajewa (Gołowaczowa), Wspomnienia literackie, tł. A. Sarachanowa, Wyd. Literackie, Kraków 1977, s. 11–22.

 

Pozycja przytaczana więcej niż jeden raz – skrót:

Ю. М. Лотман, Пути развития…, с. 228.

A. Nowak, Z dziejów…, s. 135.

 

Artykuł w czasopiśmie:

В. И. Сахаров, Русская масонская поэзия XVIII века, «Русская литература» 1995, № 1, с. 11.

T. Kołakowski, Poetyckie parafrazy psalmów Aleksandra Sumarokowa w świetle doświadczeń egzystencjalnych, „Studia Rossica Poznaniensia” 1986, № 18, s. 3–14.

 

Źródła internetowe:

А. С. Кушнер, Шкатулка, «Нева» 2011, № 5, [Электронный ресурс] http://magazines.russ.ru/neva/2011/5/ku2.html [20.02.2015].

 

С. Ю. Суханова, П. А. Цыпилева, Функции античного претекста в лирике А. Кушнера, «Вестник Томского государственного университета. Филология» 2014, №  2 (28), [Электронный ресурс] http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-antichnogo-preteksta-v-lirike-a-kushnera, [20.03.2015].

 

Naści, piesku, kiełbaski. Rozmowa Wojtka Klemma z Joanną Wichowską (11.07.2009), [Źródło internetowe] http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF8&rlz=1T4GGLL_plPL307PL308&q=klemm+kie%c5%82baski [26.06.2011].

 

 

Tworzenie Bibliografii w stylu Chicago:

 

 • Bibliografia znajduje się na końcu tekstu
 • Tytuł „Bibliografia” wyśrodkowany
 • Wpisy w Bibliografii ułożone są w porządku alfabetycznym, łacinką

 

Format Bibliografii:

[Nazwisko, imię, Tytuł publikacji, Miejsce wydania Wydawnictwo, data wydania, strony]

Komentarze

ARIANTA

BazHUM

CEEOL

CEJSH

Index Copernicus

POL-index

Slavic Humanities Index

Komentarze

Redakcja czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytut Rusycystyki UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.: 42 665 53 25
e-mail: evasz@interia.pl (redaktor serii – dr Ewa Sadzińska)
e-mail: aleksandra.shimanska@yandex.ru (sekretarz – dr Aleksandra Szymańska)

Komentarze

Komentarze