Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

11_2018

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica


Redaktor naczelny:
dr Ewa Sadzińska

General information

The academic journal Folia Litteraria Rossica, belonging to the series Acta Universitatis Lodziensis, is affiliated at the Chair of Russian Literature and Culture. Re-launched in 2010 after a ten-years’ interval, it is issued yearly, in the parallel printed and electronic formats. Since 2013 the electronic edition is the primary one; it is published in the University of Lodz Repository.

The editorial board invites submissions of original, previously unpublished manuscripts. Alongside academic papers, the journal publishes reviews of academic works, as well as reports of conferences and symposia. The sent in materials are subjected to double-blind reviews by two independent specialists in a given field. The editorial board and scientific committee are comprised of scholars from various countries and the reviewing team is international as well.

Manuscripts can be submitted by the end of each calendar year. The language of contributions can be Russian or Polish.

 

Aims and thematic scope

The journal Folia Litteraria Rossica yearly publishes papers on Russian literature and culture, alongside articles devoted to translational issues connected with literary texts. Occasionally, works in the field of more broadly understood Slavic studies are accepted as well. The aim of the journal is to present research results by scholars specialising in Russian/Slavic studies from home and foreign academic centres, to foster the exchange of ideas and integrate the academic community.

The particular yearly issues of the journal are given a monographic character. Their subject matter revolves around “References to literary tradition”. The proposition of extensive and multidirectional research included in this formula invites the scholars to focus on those matters and issues in Russian literature (both old and contemporary) which inspire a timeless dialogue between authors belonging to various epochs, national literatures and cultures. The overarching topic entails assortment and inevitable selection from among the submitted articles, yet it encourages a deeper insight into a specific subject and guarantees a higher level of recognisability of our profile and of the contents of a particular issue for the Readership

 

Publisher: Lodz University Press

Amount of research and review articles which were published last year: 19

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

***

Informacje ogólne

Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii Acta Universitatis Lodziensis, afiliowane przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ, zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie w 2010 r. Ukazuje się jako rocznik w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja przyjmuje do druku oryginalne materiały nigdzie dotąd niepublikowane z zakresu szeroko pojętego literaturoznawstwa (specjalność – literaturoznawstwo rosyjskie),w tym komparatystyki literacko-kulturowej. Poza artykułami naukowymi publikujemy recenzje prac naukowych, a także sprawozdania z konferencji i sesji naukowych. Materiały są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych specjalistów (double blind review). Skład Redakcji i Rady Programowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy.

Teksty (w języku rosyjskim i polskim) przyjmujemy do końca roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie kolejnego numeru.

 

Cel i zakres tematyczny

Celem czasopisma „Folia Litteraria Rossica”jest prezentacja wyników badań specjalistów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, wymiana myśli naukowej oraz integracja środowiska rusycystycznego/slawistycznego. Swoje łamy udostępniamy nie tylko literaturoznawcom, ale i badaczom reprezentującym dziedziny pokrewne (kulturoznawstwo, antropologia, filozofia, sztuka).

Ostatnie numery czasopisma mają charakter monograficzny. Ich tematyka oscyluje wokół Nawiązań do tradycji literackiej… Zakreślona w tej formule propozycja rozległych i wielokierunkowych badań daje możliwość wyeksponowania tych treści i problemów w literaturze rosyjskiej – dawnej i tej najnowszej, które inspirują ponadczasowy dialog autorów różnych epok, literatur narodowych i kultur. Wprawdzie nadrzędny temat zakłada dobór i nieuchronność selekcji napływających artykułów, ale jednocześnie stwarza możliwość zgłębienia określonej problematyki, a przy tym gwarantuje większą rozpoznawalność sygnałów kierowanych do naszych Czytelników na temat zawartości danego numeru czasopisma.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 19

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

EDITORIAL BOARD / ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
 • Editor-in-Chief / Redaktor naczelna:
 • Dr Ewa Sadzińska (University of Lodz, Poland)
Topic Editors /Redaktorzy tematyczni :
 • Prof. Barbara Olaszek (University of Lodz)
 • Prof. Elena Sozina (Ural Branch of the Russian Academy of Sciences)
 • Prof. Olga Kuptsova (Lomonosov Moscow State University)
Language Editor / Redaktor językowy: 
 • Prof. Larisa Lyapina (The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg).
Assistant Editor / Sekretarz:
 • Dr Aleksandra Szymańska (University of Lodz)
Translation and editing of English abstracts / Korekta i redagowanie streszczeń w języku angielskim: 
 • Dr Marta Kaźmierczak (University of Warsaw, Poland)
  SCIENTIFIC COMMITTEE / RADA NAUKOWA
 • Prof. Dechka Chavdarova – The Konstantin Preslavsky University of Shumen (Shumen; Bulgaria)
 • Prof. Nikolai Fortunatov – Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russia)
 • Prof. Alexander Graf – Justus Liebig University (Giessen, Germany)
 • Prof. Dina Magomedova – Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia)
 • Prof. Kazimierz Prus – University of Rzeszów (Rzeszów, Poland)
 • Vera Sitnikova, MA – Pushkin State Russian Language Institute (Moscow, Russia)
 • Prof. Danuta Szymonik – Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Siedlce, Poland)
 • Prof. Anatoly Sobennikov – Military Institute of Railway Troops and Transportation Service (Peterhof, St. Peterburg, Russia)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

Peer-review process

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication. All reviews are performed by external reviewers, who are affiliated with a different institution to that of the author(s).

 

Information for Authors

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica invites authors to publish their original and unpublished scholarly texts in the journal. The journal publishes academic papers as well as:
a) evaluative and polemical scholarly reviews of up to 5 pages of typescript;

b) information on books of up to 2 typewritten pages;

c) reports from scientific sessions and conferences of up to 3 typewritten pages.

Submissions should include:

The English version of the title
Abstracts both in the language of the paper and in English (up to 0.5 page)
five keywords in the language of the paper and in English
In addition, each scholarly text should be accompanied by a bibliography containing a list of academic publications, literary texts, interviews, etc. cited in the paper (in alphabetical order, Latin alphabet, Chicago style).

Please prepare texts in accordance with the following technical requirements:

– paper length: 8–10 pages; language: Russian, Polish

– Microsoft Word; Times New Roman, font size 12, 1.5 line spacing; margins 2.5 cm from all sides

Author’s affiliation:

– name and surname from the left (14, bold, upper case)

– below (spacing 1) workplace (university, faculty, institute/department/division, postal code, precise address and e-mail, 12)

 

Example:

EWA SADZIŃSKA

The University of Lodz

The Faculty of Philology

The Institute of Russian Studies

The Department of Russian Literature and Culture
90-226 Łódź

Pomorska 171/173

evasz@interia.pl

 

– next (after double spacing) the title of the paper (14, in bold, centred, upper case)

– below the title of the paper in English (14, in bold, centred, upper case)

– summary and keywords in the language of the paper (10)

– summary and keywords in English (10)

– text of the paper

– bibliography used in the paper (in alphabetical order, in Latin alphabet, Chicago style)

 

Italics is used in titles of works (books, papers, series) as well as for individual words and expressions from a foreign language.

Quotation marks in texts have the form of: „…” in Polish (and «…» in Russian). It is used in journal titles and to indicate a quotation shorter than 3 lines. Quotations longer than 3 lines

– from a new indented paragraph, font 10, spacing line 1. Stage directions in plays should be cited without italics.

Annotations together with commentary should be placed at the bottom of each page with consecutive numbering (font 10).

 

Book:

Русская литература – век XVIII. Лирика, сост., подгот. текстов и коммент. Н. Кочетковой, Е. Кукушкиной, К. Лаппо-Данилевского и др., вступит. ст. Н. Кочетковой, Москва: Художественная литература 1990, p. 400.

O. Clement, Trzy modlitwy. Ojcze nasz. Modlitwa do Ducha Świętego. Modlitwa św. Efrema, tł. K. Łukowicz, Wyd. WAM, Kraków 1997, p. 14.

P. Kropotkin, Zapiski rewolucjonisty, [in:] Turgieniew we wspomnieniach, transl. A. Sarachanowa, selection, introduction and annotations by L. Suchanek, Wyd. Literackie, Kraków 1982, p. 305.

Ibid, p. 401 (entry in Polish)

Там же, p. 401 (entry in Russian)

 

Fragment of a book:

Ю. М. Лотман, Пути развития русской просветительской прозы XVIII века, [in:] он же, Собрание сочинений, vol. 1, Москва: ОГИ 2000, p. 227.

Г. Гуменная, Диалог Пушкина с жанровой традицией ирои-комической поэмы, [in:] Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk, ред. O. Główko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, p. 170.

В. И. Сахаров, Примечания, [in:] Н. М. Языков, Стихотворения, сост., вступит. ст. и примеч. В. И. Сахарова, Москва: «Советская Россия» 1978, p. 278.

Szymak-Reiferowa, Wstęp, [in:] A. Panajewa (Gołowaczowa), Wspomnienia literackie, transl. A. Sarachanowa, Wyd. Literackie, Kraków 1977, pp. 11–22.

Work cited more than once – abbreviation:

Ю. М. Лотман, Пути развития…, p. 228.

A. Nowak, Z dziejów…, p. 135.

 

Paper in a journal:

В. И. Сахаров, Русская масонская поэзия XVIII века, «Русская литература» 1995, № 1, p. 11.

T. Kołakowski, Poetyckie parafrazy psalmów Aleksandra Sumarokowa w świetle doświadczeń egzystencjalnych, „Studia Rossica Poznaniensia” 1986, № 18, pp. 3–14.

Internet sources:

А. С. Кушнер, Шкатулка, «Нева» 2011, № 5, [Электронный ресурс] http://magazines.russ.ru/neva/2011/5/ku2.html [20.02.2015].

С. Ю. Суханова, П. А. Цыпилева, Функции античного претекста в лирике А. Кушнера, «Вестник Томского государственного университета. Филология» 2014, № 2 (28), [Internet source] http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-antichnogo-preteksta-v-lirike-a-kushnera, [20.03.2015].

Naści, piesku, kiełbaski. Rozmowa Wojtka Klemma z Joanną Wichowską (11.07.2009), [Internet source] http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF8&rlz=1T4GGLL_plPL307PL308&q=klemm+kie%c5%82baski [26.06.2011].

 

Creating Bibliography in Chicago style:

Bibliography is placed at the end of the text
The title “Bibliography” is centred
Entries in Bibliography are placed in alphabetical order, in Latin alphabet

 

Bibliography format:

[Surname, name, publication title, place of publishing, publishing house, date of publishing, pages]

 

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji. Wszystkie recenzje wykonywane są przez badaczy afiliowanych w innych ośrodkach niż autor / autorzy artykułu.

 

Informacje dla Autorów

Zainteresowanych zamieszczeniem na łamach czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” własnych tekstów naukowych (oryginalnych i nigdzie dotąd niepublikowanych) zapraszamy do współpracy. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;
b) informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;
c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu.

Prawidłowo przygotowany artykuł naukowy powinien posiadać:
• angielską wersję tytułu
• tekst streszczenia w języku artykułu oraz w języku angielskim (do 0,5 stronicy)
• pięć słów kluczowych w języku artykułu i w j. angielskim
• bibliografię załącznikową, zawierającą spis wykorzystanych w artykule publikacji naukowych, tekstów literackich, wywiadów itp. (w porządku alfabetycznym, styl Chicago, źródła rosyjskie w transliteracji).

Do artykułu/recenzji/sprawozdania należy dołączyć oświadczenie.


WYMOGI TECHNICZNE:

– objętość artykułu: 0,5 arkusza wyd.

– program Microsoft Word; czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron

Afiliacja Autora:

– imię i nazwisko od lewej strony (14, pogrubione, wersaliki), poniżej nr Orcid

– poniżej (interlinia 1) miejsce pracy (uniwersytet, wydział, instytut/katedra/zakład, kod pocztowy, dokładny adres oraz e-mail, 12)

Przykład:

EWA SADZIŃSKA

Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
Instytut Rusycystyki
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
90-226 Łódź
Pomorska 171/173
ewa.sadzinska@uni.lodz.pl

– następnie (po dwóch spacjach) tytuł artykułu (14, pogrubiony, wyśrodkowany, wersaliki)

– poniżej tytuł artykułu w j. angielskim (14, pogrubiony, wyśrodkowany, wersaliki)

– streszczenie i słowa kluczowe w j. artykułu (10)

– streszczenie i słowa kluczowe w j. angielskim (10)

– tekst artykułu

– bibliografia załącznikowa

W tytułach utworów (książek, artykułów, serii) oraz przy zapisie pojedynczych słów i wyrażeń pochodzących z języka obcego stosujemy kursywę.

Cudzysłów w tekstach w j. polskim ma postać: „…” (zaś w j. rosyjskim «…»). Stosujemy go w tytułach czasopism oraz na oznaczenie cytatu krótszego niż 3 wersy. Cytaty powyżej 3 wersów

– od nowego akapitu z ustępem, czcionka 10, interlinia 1. Didaskalia z dramatów cytujemy bez użycia kursywy.

Przypisy wraz z komentarzem zamieszczamy u dołu każdej strony z numeracją ciągłą (rozmiar czcionki 10).


Opis źródeł w przypisach prosimy dostosować do przedstawionego poniżej wzorca:

(styl Chicago):

Książka:

Русская литература – век XVIII. Лирика, сост., подгот. текстов и коммент. Н. Кочетковой, Е. Кукушкиной, К. Лаппо-Данилевского и др., вступит. ст. Н. Кочетковой, Москва: Художественная литература 1990, с. 400.

O. Clement, Trzy modlitwyOjcze nasz. Modlitwa do Ducha Świętego. Modlitwa św. Efrema, tł. K. Łukowicz, Kraków: Wyd. WAM 1997, s. 14.

P. Kropotkin, Zapiski rewolucjonisty, [w:] Turgieniew we wspomnieniach, tł. A. Sarachanowa, wybór, wstęp i przyp. L. Suchanek, Kraków: Wyd. Literackie 1982, s. 305.

Tamże, s. 401 (zapis w j. polskim)
Там же, с. 401 (zapis w j. rosyjskim)

Fragment książki:

Ю. М. Лотман, Пути развития русской просветительской прозы XVIIIвека, [в:] он же, Собрание сочинений, т. 1, Москва: ОГИ 2000, с. 227.

Г. Гуменная, Диалог Пушкина с жанровой традицией ирои-комической поэмы, [в:] Literatura rosyjska XVIIIXXI wDialog idei ipoetyk, ред. O. Główko, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008, с. 170.

В. И. Сахаров, Примечания, [в:] Н. М. Языков, Стихотворения, сост., вступит. ст. и примеч. В. И. Сахарова, Москва: «Советская Россия» 1978, с. 278.

J. Szymak-Reiferowa, Wstęp, [w:] A. Panajewa (Gołowaczowa), Wspomnienia literackie, tł. A. Sarachanowa, Kraków: Wyd. Literackie 1977, s. 11–22.


Pozycja przytaczana więcej niż jeden raz – skrót:

Ю. М. Лотман, Пути развития…, с. 228.
Nowak, Z dziejów…, s. 135.


Artyku
ł w czasopiśmie:

В. И. Сахаров, Русская масонская поэзия XVIII века, «Русская литература» 1995, № 1, с. 11.

T. Kołakowski, Poetyckie parafrazy psalmów Aleksandra Sumarokowa w świetle doświadczeń egzystencjalnych, „Studia Rossica Poznaniensia” 1986, № 18, s. 3–14.

Źródło internetowe:

А. С. Кушнер, Шкатулка, «Нева» 2011, № 5, [электронный ресурс] http://magazines.russ.ru/neva/2011/5/ku2.html [20.02.2015].

С. Ю. Суханова, П. А. Цыпилева, Функции античного претекста в лирике А. Кушнера, «Вестник Томского государственного университета. Филология» 2014, №  2 (28), [электронный ресурс] http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-antichnogo-preteksta-v-lirike-a-kushnera, [20.03.2015].

Naści, piesku, kiełbaski. Rozmowa Wojtka Klemma z Joanną Wichowską (11.07.2009), [źródło internetowe] http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF8&rlz=1T4GGLL_plPL307PL308&q=klemm+kie%c5%82baski [26.06.2011].


TWORZENIE BIBLIOGRAFII W STYLU CHICAGO:

 • Bibliografia znajduje się na końcu całego tekstu
 • Tytuł „Bibliografia” wyśrodkowany
 • Wpisy w Bibliografii ułożone są w porządku alfabetycznym, łacinką.

Format Bibliografii:

[Nazwisko, imię, Tytuł publikacji, Miejsce wydania Wydawnictwo, data wydania, strony]

Bakhtin, Mikhail M. Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskva: Sovetskii pisatel, 1963.

Bakhtin, Mikhail M., Avtor i geroi v esteticheskoi deyatelnosti. In: Estetika slovesnogo tvorchestva, ed. S. G. Bokharov. Moskva: Iskusstvo, 1979: 7–181.

Goncharov, Ivan A., Luchshe pozdno, chem nikogda (kriticheskie zametki). In: Sobranie sochinenii. Vol. 8, Moskva: Gosud. izd-vo khudozh. literatury, 1955: 64–113.

Viktorova, Stepanida A. Igor Severyanin i poeziya serebryannogo veka (tvorcheskie svyazi ivzaimovliyaniya). http://poet-severyanin.ru/library/severyanin-i-poezia-serebryannogoveka.html.

Zapesotskii, Aleksandr S. “Vyacheslav G. Likhachev Dmitrii: o sushchnosti kulturnoi traditsii”.
Voprosy kulturologii, No. 7 (2007): 7–15.

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

ARIANTA

BazHUM

CEEOL

CEJSH

DOAJ

ERIH Plus

Index Copernicus

MIAR

POL-index

Slavic Humanities Index

Komentarze

Redakcja czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytut Rusycystyki UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.: 42 665 53 25
e-mail: ewa.sadzinska@uni.lodz.pl (redaktor serii – dr Ewa Sadzińska)
e-mail: aleksandra.szymanska@uni.lodz.pl (sekretarz – dr Aleksandra Szymańska)

Komentarze

Komentarze