Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

pobrane (2)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica


Redaktor naczelny:
dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak

Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica sięga końca lat 70. XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. W przeciągu kilkunastu lat opublikowano dziewięć, zazwyczaj tematycznych tomów.

W roku 2000, za sprawą prof. Zbigniewa Naliwajka FLR stały się spadkobiercą tej serii. Od piętnastu lat FLR specjalizuje się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, stopniowo rozszerzając swoje spektrum na językoznawstwo. Podstawowym językiem publikacji jest język francuski, chociaż niekiedy ukazują się wydawnictwa w innym języku romańskim lub w języku polskim. W czasopiśmie drukują swoje prace naukowcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Studia literaturoznawcze dotyczą już to wybranych twórców, gatunków literackich, już to szczególnych problemów poznawczych, wpisując się wtedy w historię idei. Prace językoznawcze skupiają się wokół zagadnień należących do różnych działów lingwistyki, między innymi leksykologii, paremiologii, semantyki, diasystemowego zróżnicowania językowego czy komparatystyki językowej.
Od kilku lat czasopismo ukazuje z częstotliwością jednego zeszytu rocznie.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://romanica.uni.lodz.pl/

 

Recenzenci współpracujący w roku 2018:

Sarah Al-Matary (Université Lumière-Lyon 2), Olivier Bara (Université Lumière-Lyon 2), Fabienne Bercegol (Université Toulouse 2), Barbara Bohac (Université Lille 3), Guy Ducrey (Université de Strasbourg), Anne-Simone Dufief (Université d’Angers), Marie-Ange Fougère (Université de Bourgogne), Gérard Gengembre (Université de Caen), Pierre Glaudes (Université Paris-Sorbonne), Delphine Gleizes (Université Grenoble-Alpes), Stéphane Gougelmann (Université de Saint-Étienne), Céline Grenaud-Tostain (Université d’Évry-Val d’Essonne), Marine Le Bail (Université Toulouse 2), Laure Lévêque (Université de Toulon), Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (Université de Picardie), Cécile Meynard (Université d’Angers), Christine Queffélec (Université Lumière-Lyon 2), Stéphanie Thonnerieux (Université Lumière-Lyon 2), Annie Urbanik-Rizk (École Normale Supérieure de Lyon), Karl Zieger (Université Lille 3)

 

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny FLR
 • dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak
Sekretarz redakcji FLR
 • dr Magdalena Koźluk
Redaktor tematyczny
 • dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak (językoznawstwo)
 • dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak (literatura)
Rada naukowa FLR
 • prof. Jean-Claude Arnould (Universytet w Rouen)
 • prof. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Artes Liberales, Warszawa)
 • prof. Gérard Gengembre (Universtytet w Caen)
 • prof. Jean-Paul Pittion (Universytet François-Rabelais, Tours i Trinity College, Dublin)
 • prof. Denis Reynaud (Universytet w Lyonie)
 • prof. Françoise Simonet-Tenant (Universytet w Rouen)
Recenzenci FLR
 • prof. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Artes Liberales, Warszawa)
 • dr hab. Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. prof. UMCS Czesław Grzesiak
 • dr hab. prof. UŚ Krzysztof Jarosz
 • prof. dr hab. Józef Kwaterko (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UAM Mirosław Loba
 • dr hab. Barbara Marczuk (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Maja Pawłowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agata Sobczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UG Tomasz Swoboda
 • dr hab. Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • (†) prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Henryk Chudak (Uniwersytet Warszawski)
 • (†) prof. dr hab. Jerzy Falicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • (†) prof. dr hab. Irena Filipowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • (†) prof. dr hab. Krystyna Kasprzyk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • (†) prof. Kalikst Morawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. prof. UW Zbigniew Naliwajek
 • (†) prof. Gabriel Pérouse (Université Lumière Lyon 2)

Komentarze

Wymagania ogólne

 1. Tekst nadesłany do Redakcji FLR musi być dziełem oryginalnym Autora, które nigdy wcześniej nie zostało opublikowane. Tekst nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich. Przedkładany Redakcji tekst nie może zawierać materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste innych osób. Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.
 2. Autor przysyła do Redakcji w pliku elektronicznym pełną wersję artykułu sformatowanego według zasad wydawniczych FLR. Informacje o Autorze (imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa uczelni z dokładną afiliacją, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz krótki biogram Autora (max. 1000 znaków ze spacjami) należy nadesłać osobno w pliku elektronicznym (Word).
 3. Redakcja wskazuje nazwiska recenzentów współpracujących przy danym artykule. Procedura recenzyjna artykułu odbywa się anonimowo: Autor oraz Recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości. Recenzenci są powoływani według swoich specjalności i zgodnie z tematyką artykułu. Ocena artykułu opiera się na kryteriach zamieszczonych w Formularzu recenzji. Korektę z uwzględnieniem sugestii Recenzentów należy przygotować w wersji elektronicznej według wzoru (Errata FLR). Po recenzji nie ma już możliwości rozszerzenia tekstu. Autor nanosi wyłącznie drobne, zasugerowane przez Recenzentów poprawki.
 4. Artykuł zostaje wysłany do oceny przez dwóch Recenzentów. Jeśli ich opinie są rozbieżne, Redakcja powołuje trzeciego Recenzenta. Jego zdanie ostatecznie rozstrzyga o publikacji.
 5. Prace publikowane w kolejnych tomach FLR będą stopniowo udostępniane bezpłatnie w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Autor otrzyma egzemplarz autorski w postaci pliku PDF zawierającego wyłącznie tę część utworu, co do której Autorowi przysługują osobiste prawa autorskie

Komentarze

ARIANTA

BazHum

CEEOL

CEJSH

EBSCO

ERIH+

Index Copernicus

Komentarze

Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Folia Litteraria Romanica
Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Polska

Adres e-mail: .http://flromanica@gmail.com

 

Komentarze

Komentarze