Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

pobrane (2)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica


Redaktor naczelny:
dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak

The origins of the journal Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica date back to the late 1970s. The first journal of the Romance Studies of the University of Lodz was published in 1982 as part of Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria on the initiative of Prof. Kazimierz Kupisz. It was supposed to publish scholarly works of the local Romance scholars and materials from scientific conferences held by the Department of Romance Studies of the University of Lodz. Altogether nine usually thematic volumes have appeared in print over the space of several years.

Owing to Prof. Zbigniew Naliwajek Folia Litteraria Romanica became an heir of this series in 2000. For the last fifteen years Folia Litteraria Romanica has been specializing in publications from the field of Romance literary studies, gradually expanding its spectrum to include linguistics. The primary language of publications is French, although the journal also publishes papers in other Romance language or in Polish. The journal publishes papers of scholars both from home and abroad. Literary studies concern selected authors, literary genres or idiosyncratic cognitive problems, forming then part of the history of idea. Linguistic works tend to revolve around issues which belong to different fields of linguistics, for example lexicology, paremiology, semantics, diasystemic language differentiation or comparative linguistics.

The journal has been published on an annual basis for the last couple of years.

 

Publisher: Lodz University Press

Amount of research and review articles which were published last year: 14

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

***

Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica sięga końca lat 70. XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. W przeciągu kilkunastu lat opublikowano dziewięć, zazwyczaj tematycznych tomów.

W roku 2000, za sprawą prof. Zbigniewa Naliwajka FLR stały się spadkobiercą tej serii. Od piętnastu lat FLR specjalizuje się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, stopniowo rozszerzając swoje spektrum na językoznawstwo. Podstawowym językiem publikacji jest język francuski, chociaż niekiedy ukazują się wydawnictwa w innym języku romańskim lub w języku polskim. W czasopiśmie drukują swoje prace naukowcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Studia literaturoznawcze dotyczą już to wybranych twórców, gatunków literackich, już to szczególnych problemów poznawczych, wpisując się wtedy w historię idei. Prace językoznawcze skupiają się wokół zagadnień należących do różnych działów lingwistyki, między innymi leksykologii, paremiologii, semantyki, diasystemowego zróżnicowania językowego czy komparatystyki językowej.
Od kilku lat czasopismo ukazuje z częstotliwością jednego zeszytu rocznie.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 14

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://romanica.uni.lodz.pl/

 

Recenzenci współpracujący w roku 2018 / Reviewers cooperating in 2018:

Sarah Al-Matary (Université Lumière-Lyon 2), Olivier Bara (Université Lumière-Lyon 2), Fabienne Bercegol (Université Toulouse 2), Barbara Bohac (Université Lille 3), Guy Ducrey (Université de Strasbourg), Anne-Simone Dufief (Université d’Angers), Marie-Ange Fougère (Université de Bourgogne), Gérard Gengembre (Université de Caen), Pierre Glaudes (Université Paris-Sorbonne), Delphine Gleizes (Université Grenoble-Alpes), Stéphane Gougelmann (Université de Saint-Étienne), Céline Grenaud-Tostain (Université d’Évry-Val d’Essonne), Marine Le Bail (Université Toulouse 2), Laure Lévêque (Université de Toulon), Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (Université de Picardie), Cécile Meynard (Université d’Angers), Christine Queffélec (Université Lumière-Lyon 2), Stéphanie Thonnerieux (Université Lumière-Lyon 2), Annie Urbanik-Rizk (École Normale Supérieure de Lyon), Karl Zieger (Université Lille 3)

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja / Editorial board
 • Redaktor naczelny FLR / Editor-in-chief
 • dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Sekretarz redakcji FLR / Journal Secretary
 • dr Magdalena Koźluk (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Redaktor tematyczny / Thematic Editors
 • dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak – językoznawstwo / linguistics (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak – literatura / literature (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Rada naukowa FLR / Scientific Council
 • prof. Jean-Claude Arnould (Universytet w Rouen, France)
 • prof. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Artes Liberales, Warszawa, Poland)
 • prof. Gérard Gengembre (Universtytet w Caen, France)
 • prof. Jean-Paul Pittion (Universytet François-Rabelais oraz Trinity College, Dublin; France and Ireland)
 • prof. Denis Reynaud (Universytet w Lyonie, France)
 • prof. Françoise Simonet-Tenant (Universytet w Rouen, France)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

General requirements

The text sent to the Editorial Team of Folia Litteraria Romanica must be the Author’s original unpublished work. The text may not infringe upon the rights of any third party, including licensed rights or copyrights. The submitted text may not contain any material which is libellous or represents infringement of personal interests. The Author is fully liable for any infringement of copyrights.

 1. The Author sends the Editorial Team the full version of the paper in an electronic file formatted in accordance with the editorial principles of Folia Litteraria Romanica. Information on the Author (name and surname, scientific degree, name of the University with precise affiliation, correspondence address, e-mail address) as well as the Author’s short bibliographical note (max. 1,000 characters with spaces) should be sent separately in an electronic file (Word).
 2. The Editorial Team indicates names of reviewers cooperating in the given article. The paper reviewing procedure takes places on an anonymous basis: The Author and Reviewers do not know each other’s identities. Reviewers are summoned with accordance with their specialization and the paper’s topic. The paper’s assessment is based on the criteria included in the reviewing form. The proofs including suggestions of Reviewers should be prepared in the electronic version in accordance with the following model (Errata of Folia Litteraria Romanica). It is not possible to extend the text after the paper is reviewed. The Author introduces only minor modifications as suggested by the Reviewers.
 3. The paper is sent to two Reviewers for assessment. If their opinions are divergent, the Editorial Board appoints the third Reviewer whose opinion decides about the publication.
 4. Works published in the subsequent issues of Folia Litteraria Romanica will be gradually made available free of charge in the Repository of the University of Lodz.
 5. The Author will receive an author’s copy in the form of a PDF file containing only this part of the work to which the Author has the moral rights.

 

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Wymagania ogólne

 1. Tekst nadesłany do Redakcji FLR musi być dziełem oryginalnym Autora, które nigdy wcześniej nie zostało opublikowane. Tekst nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich. Przedkładany Redakcji tekst nie może zawierać materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste innych osób. Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.
 2. Autor przysyła do Redakcji w pliku elektronicznym pełną wersję artykułu sformatowanego według zasad wydawniczych FLR. Informacje o Autorze (imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa uczelni z dokładną afiliacją, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz krótki biogram Autora (max. 1000 znaków ze spacjami) należy nadesłać osobno w pliku elektronicznym (Word).
 3. Redakcja wskazuje nazwiska recenzentów współpracujących przy danym artykule. Procedura recenzyjna artykułu odbywa się anonimowo: Autor oraz Recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości. Recenzenci są powoływani według swoich specjalności i zgodnie z tematyką artykułu. Ocena artykułu opiera się na kryteriach zamieszczonych w Formularzu recenzji. Korektę z uwzględnieniem sugestii Recenzentów należy przygotować w wersji elektronicznej według wzoru (Errata FLR). Po recenzji nie ma już możliwości rozszerzenia tekstu. Autor nanosi wyłącznie drobne, zasugerowane przez Recenzentów poprawki.
 4. Artykuł zostaje wysłany do oceny przez dwóch Recenzentów. Jeśli ich opinie są rozbieżne, Redakcja powołuje trzeciego Recenzenta. Jego zdanie ostatecznie rozstrzyga o publikacji.
 5. Prace publikowane w kolejnych tomach FLR będą stopniowo udostępniane bezpłatnie w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Autor otrzyma egzemplarz autorski w postaci pliku PDF zawierającego wyłącznie tę część utworu, co do której Autorowi przysługują osobiste prawa autorskie

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

ARIANTA

BazHum

CEEOL

CEJSH

DOAJ

EBSCO

ERIH+

Index Copernicus

Komentarze

Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Folia Litteraria Romanica
Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Polska

Adres e-mail: .http://flromanica@gmail.com

 

Komentarze

Komentarze