Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

pobrane (1)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „ Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica contains studies of literature, literary theory, methodology and journalism. Independently of the periodical, individual books are published within the framework of Folia.

The periodical is issued as a QUARTERLY. Four numbers are published in a year, covering various fields (journalism, literary studies and two thematic numbers). Each number of the quarterly is reviewed according to a double-blind review procedure.

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 39

Publisher: Lodz University Press

***

Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne).

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 39

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/

 

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2016:

Tadeusz Budrewicz (UP)

Roman Dąbrowski (UJ)

Beata Gaj (UKSW)

Danuta Hombek (UJK)

Danuta Kowalewska (UMK)

Maria Krauz (UR)

Krystyna Maksimowicz (UG)

Maciej Mrozowski (SWPS)

Marek Nalepa (UR)

Ewa Paczoska (UW)

Magdalena Piechota (UMCS)

Jerzy Smulski (UMK)

Jacek Wójcicki (IBL PAN)

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny
 • dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec  adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. UŁ kontakt: marzenaw@uni.lodz.pl
Zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa
 • dr hab. Monika Worsowicz adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ kontakt: mowors@wp.pl
Sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa
 • dr Marta Szymor-Rólczak adiunkt w Katedrze Edytorstwa UŁ kontakt: martaszymor@wp.pl
Sekretarz ds. numerów dziennikarskich
 • dr Joanna Bachura-Wojtasik adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ adres redakcji: foliapolonica@gmail.com
REDAKCJA JĘZYKOWA
 • dr Marta Szymor-Rólczak (nauki humanistyczne w zakresie: literaturoznawstwo polskie)
 • prof. Richard Profozich, członek Rady Naukowej Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytut Anglistyki UŁ native speaker
 • dr hab. prof. UŁ Marta Dynel (nauki humanistyczne w zakresie: językoznawstwo angielskie) adiunkt w Katedrze Pragmatyki Językowej UŁ
RADA NAUKOWA
 • Clare Cavanagh (Prof.; Northwestern University)
 • Teresa Dalecka (Dr; Vilniaus universitetas)
 • Aleksander Fiut (Prof.; Uniwersytet Jagielloński)
 • Kris Van Heuckelom (Prof.; Katholieke Universiteit Leuven)
 • Małgorzata Kita (Prof.; Uniwersytet Śląski)
 • Maryla Laurent (Prof.; Université Charles-de-Gaulle, Lille)
 • Jakub Z. Lichański (Prof. Uniwersytet Warszawski)
 • Bogdan Mazan (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
 • Arkadiusz Morawiec (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
 • Arent van Nieukerken (Prof.; Universiteit van Amsterdam)
 • Richard Profozich (Prof.;Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki)
 • Maria Wojtak (Prof.; UMCS w Lublinie)
 • Tomasz Wójcik (Prof.; Uniwersytet Warszawski)
 

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

Artykuł proponowany do publikacji wysyłamy pocztą elektroniczną na adres: teksty literaturoznawcze: marzenaw@uni.lodz.pl; teksty dziennikarskie:mowors@uni.lodz.pl. Autorów zamieszkałych w Łodzi prosimy ponadto o złożenie wydruku (w 1 egzemplarzu) – tekstów literaturoznawczych, teoretycznych i metodycznych: w sekretariacie katedr polonistycznych (Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; III piętro, pok. 3.94) na półce redaktora (dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec), natomiast tekstów dziennikarskich: w sekretariacie Katedry Dziennikarstwa UŁ (dla dr hab. Moniki Worsowicz). Do artykułu dołączamy wypełnioną „Umowę ze współautorem”, której podpisanie (po uzupełnieniu danych) jest warunkiem publikacji – formularz na stronie:https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/main:download (umowy – wzory).
Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na końcu) streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Na język angielski przekładamy również tytuł artykułu poprzedzający streszczenie.
Prosimy o dołączenie biogramu naukowego oraz danych kontaktowych (aktualnego adresu poczty elektronicznej, telefonu). Doktoranci załączają rekomendację promotora.
O przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja i recenzje wydawnicze.

Wraz z artykułem przesyłamy – w osobnym pliku – następujące dane:

1. Nazwisko.
2. Imię.
3. Adres e-mail (na serwerze jednostki macierzystej, jeśli prywatny — za wyraźną zgodą).
4. Afiliacja – nazwa jednostki.
5. Tytuł oryginalny artykułu.
6. Tytuł w języku angielskim.
7. Język artykułu.
8. Streszczenie w języku polskim.
9. Streszczenie w języku angielskim.
10. Słowa kluczowe w języku polskim (każde słowo/fraza oddzielone średnikami w jednym wierszu).
11. Słowa kluczowe w języku angielskim (każde słowo/fraza oddzielone średnikami w jednym wierszu).
12. Liczba stron [wypełnia redakcja].
13. Zakres stron [wypełnia redakcja].

ZASADY RECENZOWANIA

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani ( double-blind review proces );

2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).
Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu. (por. zakładka: Formularz recenzji)

3. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku;

4. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy;

ZASADY REDAGOWANIA

Techniczne opracowanie tekstu

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Artykuł proponowany do publikacji powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

1. Format A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm. Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt; czcionka przypisów: Times New Roman 10 pkt. Interlinia tekstu: 1,5; interlinia przypisów: 1. Wcięcie akapitowe w tekście i w przypisach: 1,25 cm. Tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów.

2. Imię i nazwisko Autora w lewym górnym rogu, pogrubione; prosimy o opatrzenie nazwiska odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie podanie afiliacji Autora wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji (wg kolejności: tytuł naukowy, uczelnia, wydział/lub instytut, katedra/zakład, adres pocztowy, e-mail)

3. Tytuł tekstu: wyśrodkowany, pogrubiony, prostą czcionką; jeśli artykuł powstał w ramach grantu, prezentuje wyniki badań mających własne źródło finansowania, w jego powstaniu miały udział inne podmioty itp., tytuł należy opatrzyć odsyłaczem do przypisu i podać stosowną informację.

4. Śródtytuły (jeśli są): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), wyśrodkowane, pogrubione.

5. Każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem (np.: Tabela 3 Xxxxx) oraz informacją o źródle (Źródło: xxxxx).

6. Wyróżnienia w tekście: pogrubione; prosimy o niestosowanie innych rodzajów wyróżnień.

7. Cytaty krótsze niż 3 wersy: bez wyodrębnienia z tekstu zasadniczego, w cudzysłowie typograficznym („”); cytat w cytacie: cudzysłów francuski («»).

8. Cytaty dłuższe (min. 3 wersy): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), czcionka 10 pkt., wcięcie akapitowe pierwszego wersu 1,25 cm; prosimy starannie sprawdzić poprawność zamieszczanych cytatów oraz przestrzegać granic wersów w tekstach poetyckich.

9. Prosimy o podawanie dokładnej lokalizacji cytatów.

10. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy prosimy identyfikować pełnym imieniem i nazwiskiem.

11. Tytuły utworów (książek, artykułów, wierszy): bez cudzysłowu, kursywą.

12. Tytuły gazet, czasopism, programów telewizyjnych: w cudzysłowie typograficznym, bez kursywy.

13. Słowa i zwroty obcojęzyczne: kursywą.

14. Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

15. Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony i redagować wg wzoru tradycyjnego (proszę stosować w: zamiast [w:]):

Przykłady:

L. Manovich, Język nowych mediów, przekł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.
K. Szymanek, Porównanie, w: tenże, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2008, s. 239.
M. Filiciak, Użytkownik jako producent. Ku genealogii nowych mediów, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 264.
E. Pleszkun-Olejniczakowa, Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 388–390.
Nawigacja jest kluczowym elementem design’u gazet, z J. Mignonem rozm. J. Urbanowicz,http://mediacafepl.blogspot.com/2005/11/nawigacja-jest-kluczowym-elementem.html [dostęp: 18.06.2009].

16. W przypisach dla pozycji wcześniej cytowanych prosimy o stosowanie skrótów pol-skich (dz. cyt., por., zob., tamże, tenże, taż, red., cyt. za:).
Przy drugim i kolejnych cytowaniach różnych dzieł tego samego autora prosimy po-dawać początek tytułu z wielokropkiem (np. L. Manovich, Język…, s. 266) lub cały tytuł, jeśli jest krótki (np. K. Szymanek, Porównanie, s. 239).
Przy drugim i kolejnych cytowaniach jedynego przywoływanego dzieła danego autora prosimy podawać jedynie inicjał imienia, nazwisko, skrót „dz. cyt.” i numer strony (np. L. Manovich, dz. cyt., s. 266).
Prosimy o podawanie numeru i ew. innych oznaczeń wydania książki (np. wyd. 4 zm. i uzup.) oraz nazwiska tłumacza.

17. Warunkiem publikacji jest przygotowanie dwóch wersji opisu bibliograficznego: tradycyjnej i zgodnej z formatem POLindex (styl Chicago).

a) wzory opisu bibliograficznego — styl tradycyjny:

Prosimy podawać pełne imiona autorów, redaktorów, tłumaczy; pełne nazwy wydawnictw oraz zakresy stron artykułów opublikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych. Prosimy stosować w: zamiast [w:].
Eco Umberto, Nieobecna struktura, przekł. Adam Weinsberg, Paweł Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, wyd. 2 popr., Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
Fikus Dariusz, Łamigłówka, „Rzeczpospolita” 1991, nr 253, s. 6–7.
Poczobut Robert, Ontologia umysłu: niemożliwa czy niezbędna? Impresje metodologiczne, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 203–218.
Warda Michał, Orła cień – nowe oblicze „Rzeczpospolitej”,http://www.digit.pl/artykuly/48375/Orla. cien.Nowe.oblicze.Rzeczpospolitej.html [dostęp: 18.06.2009].
b) wzory cytowań do bazy POL-index — styl Chicago:

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU NAUKOWEGO:

W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autora, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.

Przykład 1.
Tytuł: „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”
Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Autor: Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński
Rok: 2013
Tom: 19
Nr Zeszytu: 1
Strony: 37–41.
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów gene-tycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu.
Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie.
Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został za-mieszczony artykuł w danym czasopiśmie.
Wyjątek — jeśli imienia autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA KSIĄŻKI:

Przykład 2.
Tytuł: Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne
Autor: Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan
Rok: 2009
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawnictwo: Wydawnictwo PrintGroup
Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkul-tury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na dwukropek między miejscem wydania a wydawnictwem.
PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE:
Prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, tytułu rozdziału książki, tytułu książki, miejsca wy-dania oraz wydawnictwa.

Przykład 3.
Tytuł: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych
Autor: Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski
Książka: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia
Rok: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Strony: 253–266.
Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych me-tod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i me-nedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-tynie.

Uwaga:
po tytule książki należy postawić przecinek.
Jeśli w wpisie bibliograficznym pojawia się miejsce wydania, należy je wpisać przed wydawnictwem.
W przypadku wystąpienia nazwy miejscowości w nazwie wydawnictwa nie należy wprowadzać dwa razy miejsca wydania.

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów:

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards:  Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication:  An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

Editor Responsibilities

Accountability: The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Komentarze

EBSCO

CEEOL

CEJSH

ERIH+

BazHum

Komentarze

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
al. Kościuszki 65
90-514 Łódź
e-mail: foliapolonica@gmail.com

Komentarze

Komentarze