Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

pobrane (1)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Czasopismo dofinansowane przez MNISW w ramach grantu 948/P-DUN/2016 (2016-2017).

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” belongs to the series of academic periodicals published by the University of Lodz. The first issue of the journal appeared in 1998. Folia contains studies of literature, literary theory, methodology and journalism. Independently of the periodical, individual books are published within the framework of Folia.

The periodical is issued as a QUARTERLY. Four numbers will be published in a year, covering various fields (journalism, literary studies and two thematic numbers). All numbers of the quarterly will be reviewed according to the double-blind review procedure.

The website contains the English summary of articles published between 2008 and 2011, and the full version of texts published between 2010 and 2011 (cf. Articles online).

 

Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne).

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

 

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/

 

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2016:

Tadeusz Budrewicz (UP)

Roman Dąbrowski (UJ)

Beata Gaj (UKSW)

Danuta Hombek (UJK)

Danuta Kowalewska (UMK)

Maria Krauz (UR)

Krystyna Maksimowicz (UG)

Maciej Mrozowski (SWPS)

Marek Nalepa (UR)

Ewa Paczoska (UW)

Magdalena Piechota (UMCS)

Jerzy Smulski (UMK)

Jacek Wójcicki (IBL PAN)

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny
 • dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec  adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. UŁ kontakt: marzenaw@uni.lodz.pl
Zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa
 • dr hab. Monika Worsowicz adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ kontakt: mowors@wp.pl
Sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa
 • dr Marta Szymor-Rólczak adiunkt w Katedrze Edytorstwa UŁ kontakt: martaszymor@wp.pl
Sekretarz ds. numerów dziennikarskich
 • dr Joanna Bachura-Wojtasik adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ adres redakcji: foliapolonica@gmail.com
REDAKCJA JĘZYKOWA
 • dr Marta Szymor-Rólczak (nauki humanistyczne w zakresie: literaturoznawstwo polskie)
 • prof. Richard Profozich, członek Rady Naukowej Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytut Anglistyki UŁ native speaker
 • dr hab. prof. UŁ Marta Dynel (nauki humanistyczne w zakresie: językoznawstwo angielskie) adiunkt w Katedrze Pragmatyki Językowej UŁ
RADA NAUKOWA
 • Clare Cavanagh (Prof.; Northwestern University)
 • Teresa Dalecka (Dr; Vilniaus universitetas)
 • Aleksander Fiut (Prof.; Uniwersytet Jagielloński)
 • Kris Van Heuckelom (Prof.; Katholieke Universiteit Leuven)
 • Małgorzata Kita (Prof.; Uniwersytet Śląski)
 • Maryla Laurent (Prof.; Université Charles-de-Gaulle, Lille)
 • Jakub Z. Lichański (Prof. Uniwersytet Warszawski)
 • Bogdan Mazan (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
 • Arkadiusz Morawiec (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
 • Arent van Nieukerken (Prof.; Universiteit van Amsterdam)
 • Richard Profozich (Prof.;Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki)
 • Maria Wojtak (Prof.; UMCS w Lublinie)
 • Tomasz Wójcik (Prof.; Uniwersytet Warszawski)
 

Komentarze

Artykuł proponowany do publikacji wysyłamy pocztą elektroniczną na adres: teksty literaturoznawcze: marzenaw@uni.lodz.pl; teksty dziennikarskie:mowors@uni.lodz.pl. Autorów zamieszkałych w Łodzi prosimy ponadto o złożenie wydruku (w 1 egzemplarzu) – tekstów literaturoznawczych, teoretycznych i metodycznych: w sekretariacie katedr polonistycznych (Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; III piętro, pok. 3.94) na półce redaktora (dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec), natomiast tekstów dziennikarskich: w sekretariacie Katedry Dziennikarstwa UŁ (dla dr hab. Moniki Worsowicz). Do artykułu dołączamy wypełnioną „Umowę ze współautorem”, której podpisanie (po uzupełnieniu danych) jest warunkiem publikacji – formularz na stronie:https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/main:download (umowy – wzory).
Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na końcu) streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Na język angielski przekładamy również tytuł artykułu poprzedzający streszczenie.
Prosimy o dołączenie biogramu naukowego oraz danych kontaktowych (aktualnego adresu poczty elektronicznej, telefonu). Doktoranci załączają rekomendację promotora.
O przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja i recenzje wydawnicze.

Wraz z artykułem przesyłamy – w osobnym pliku – następujące dane:

1. Nazwisko.
2. Imię.
3. Adres e-mail (na serwerze jednostki macierzystej, jeśli prywatny — za wyraźną zgodą).
4. Afiliacja – nazwa jednostki.
5. Tytuł oryginalny artykułu.
6. Tytuł w języku angielskim.
7. Język artykułu.
8. Streszczenie w języku polskim.
9. Streszczenie w języku angielskim.
10. Słowa kluczowe w języku polskim (każde słowo/fraza oddzielone średnikami w jednym wierszu).
11. Słowa kluczowe w języku angielskim (każde słowo/fraza oddzielone średnikami w jednym wierszu).
12. Liczba stron [wypełnia redakcja].
13. Zakres stron [wypełnia redakcja].

ZASADY RECENZOWANIA

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani ( double-blind review proces );

2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).
Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu. (por. zakładka: Formularz recenzji)

3. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku;

4. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy;

W TROSCE O RZETELNOŚĆ NAUKOWĄ

Autorzy zobowiązani są do podania informacji na temat podmiotów, które miały wpływ na powstanie i kształt publikacji (np. udział merytoryczny, źródło finansowania badań, których wyniki prezentowane są w artykule).

1. Jeżeli artykuł powstał w ramach grantu, prosimy o podanie jego nazwy i numeru umowy.
2. Autor artykułu podpisuje oświadczenie, iż jego dzieło nie narusza niczyich praw autorskich i licencyjnych oraz podpisuje umowę z Wydawnictwem zamieszczoną na stronie:https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/main:cms,forauthors (umowa ze współautorami)

3. W przypadku artykułów posiadających więcej niż jednego autora należy określić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (podać informacje o ich afiliacji; określić autorstwo koncepcji, założeń i metod badawczych wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji; jeśli artykuł składa się z podrozdziałów lub osobno tytułowanych akapitów – określić autorstwo poszczególnych części itp. Główną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji ponosi osoba zgłaszająca artykuł.

Powyższa procedura służy wyeliminowaniu przypadków „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które przeczą dobrym obyczajom w nauce. Wykryte przez redakcję przypadki nieuczciwości będą dokumentowane i ujawniane a informacje o nich przekazywane do instytucji i towarzystw naukowych.

ZASADY REDAGOWANIA

Techniczne opracowanie tekstu

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Artykuł proponowany do publikacji powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

1. Format A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm. Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt; czcionka przypisów: Times New Roman 10 pkt. Interlinia tekstu: 1,5; interlinia przypisów: 1. Wcięcie akapitowe w tekście i w przypisach: 1,25 cm. Tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów.

2. Imię i nazwisko Autora w lewym górnym rogu, pogrubione; prosimy o opatrzenie nazwiska odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie podanie afiliacji Autora wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji (wg kolejności: tytuł naukowy, uczelnia, wydział/lub instytut, katedra/zakład, adres pocztowy, e-mail)

3. Tytuł tekstu: wyśrodkowany, pogrubiony, prostą czcionką; jeśli artykuł powstał w ramach grantu, prezentuje wyniki badań mających własne źródło finansowania, w jego powstaniu miały udział inne podmioty itp., tytuł należy opatrzyć odsyłaczem do przypisu i podać stosowną informację.

4. Śródtytuły (jeśli są): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), wyśrodkowane, pogrubione.

5. Każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem (np.: Tabela 3 Xxxxx) oraz informacją o źródle (Źródło: xxxxx).

6. Wyróżnienia w tekście: pogrubione; prosimy o niestosowanie innych rodzajów wyróżnień.

7. Cytaty krótsze niż 3 wersy: bez wyodrębnienia z tekstu zasadniczego, w cudzysłowie typograficznym („”); cytat w cytacie: cudzysłów francuski («»).

8. Cytaty dłuższe (min. 3 wersy): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), czcionka 10 pkt., wcięcie akapitowe pierwszego wersu 1,25 cm; prosimy starannie sprawdzić poprawność zamieszczanych cytatów oraz przestrzegać granic wersów w tekstach poetyckich.

9. Prosimy o podawanie dokładnej lokalizacji cytatów.

10. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy prosimy identyfikować pełnym imieniem i nazwiskiem.

11. Tytuły utworów (książek, artykułów, wierszy): bez cudzysłowu, kursywą.

12. Tytuły gazet, czasopism, programów telewizyjnych: w cudzysłowie typograficznym, bez kursywy.

13. Słowa i zwroty obcojęzyczne: kursywą.

14. Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

15. Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony i redagować wg wzoru tradycyjnego (proszę stosować w: zamiast [w:]):

Przykłady:

L. Manovich, Język nowych mediów, przekł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.
K. Szymanek, Porównanie, w: tenże, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2008, s. 239.
M. Filiciak, Użytkownik jako producent. Ku genealogii nowych mediów, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 264.
E. Pleszkun-Olejniczakowa, Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 388–390.
Nawigacja jest kluczowym elementem design’u gazet, z J. Mignonem rozm. J. Urbanowicz,http://mediacafepl.blogspot.com/2005/11/nawigacja-jest-kluczowym-elementem.html [dostęp: 18.06.2009].

16. W przypisach dla pozycji wcześniej cytowanych prosimy o stosowanie skrótów pol-skich (dz. cyt., por., zob., tamże, tenże, taż, red., cyt. za:).
Przy drugim i kolejnych cytowaniach różnych dzieł tego samego autora prosimy po-dawać początek tytułu z wielokropkiem (np. L. Manovich, Język…, s. 266) lub cały tytuł, jeśli jest krótki (np. K. Szymanek, Porównanie, s. 239).
Przy drugim i kolejnych cytowaniach jedynego przywoływanego dzieła danego autora prosimy podawać jedynie inicjał imienia, nazwisko, skrót „dz. cyt.” i numer strony (np. L. Manovich, dz. cyt., s. 266).
Prosimy o podawanie numeru i ew. innych oznaczeń wydania książki (np. wyd. 4 zm. i uzup.) oraz nazwiska tłumacza.

17. Warunkiem publikacji jest przygotowanie dwóch wersji opisu bibliograficznego: tradycyjnej i zgodnej z formatem POLindex (styl Chicago).

a) wzory opisu bibliograficznego — styl tradycyjny:

Prosimy podawać pełne imiona autorów, redaktorów, tłumaczy; pełne nazwy wydawnictw oraz zakresy stron artykułów opublikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych. Prosimy stosować w: zamiast [w:].
Eco Umberto, Nieobecna struktura, przekł. Adam Weinsberg, Paweł Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, wyd. 2 popr., Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
Fikus Dariusz, Łamigłówka, „Rzeczpospolita” 1991, nr 253, s. 6–7.
Poczobut Robert, Ontologia umysłu: niemożliwa czy niezbędna? Impresje metodologiczne, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 203–218.
Warda Michał, Orła cień – nowe oblicze „Rzeczpospolitej”,http://www.digit.pl/artykuly/48375/Orla. cien.Nowe.oblicze.Rzeczpospolitej.html [dostęp: 18.06.2009].
b) wzory cytowań do bazy POL-index — styl Chicago:

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU NAUKOWEGO:

W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autora, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.

Przykład 1.
Tytuł: „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”
Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Autor: Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński
Rok: 2013
Tom: 19
Nr Zeszytu: 1
Strony: 37–41.
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów gene-tycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu.
Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie.
Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został za-mieszczony artykuł w danym czasopiśmie.
Wyjątek — jeśli imienia autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA KSIĄŻKI:

Przykład 2.
Tytuł: Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne
Autor: Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan
Rok: 2009
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawnictwo: Wydawnictwo PrintGroup
Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkul-tury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na dwukropek między miejscem wydania a wydawnictwem.
PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE:
Prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, tytułu rozdziału książki, tytułu książki, miejsca wy-dania oraz wydawnictwa.

Przykład 3.
Tytuł: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych
Autor: Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski
Książka: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia
Rok: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Strony: 253–266.
Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych me-tod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i me-nedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-tynie.

Uwaga:
po tytule książki należy postawić przecinek.
Jeśli w wpisie bibliograficznym pojawia się miejsce wydania, należy je wpisać przed wydawnictwem.
W przypadku wystąpienia nazwy miejscowości w nazwie wydawnictwa nie należy wprowadzać dwa razy miejsca wydania.

Komentarze

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
al. Kościuszki 65
90-514 Łódź
e-mail: foliapolonica@gmail.com

Komentarze

Komentarze