Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Okładka_1_2019

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „ Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów czasopisma “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica contains studies of literature, literary theory, methodology and journalism. Independently of the periodical, individual books are published within the framework of Folia.

The periodical is issued as a QUARTERLY. Four numbers are published in a year, covering various fields (journalism, literary studies and two thematic numbers). Each number of the quarterly is reviewed according to a double-blind review procedure.

 

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 39

Publisher: Lodz University Press

 

cope-logo-print-1500 (16)

***

Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły z zakresu, kulturoznawstwa,  teorii literatury i metodyki).

 

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 39

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt do Redakcji: foliapolonica@gmail.com

Recenzenci w roku 2019

 • dr hab. Wojciech Adamczyk (UAM)
 • dr hab. prof. WSIiZ w Rzeszowie Andrzej Adamski
 • prof. dr Anna Artwińska  (Universität Leipzig, Niemcy)
 • prof. dr hab. Sławomir Buryła (UW)
 • prof. dr Andrea de Carlo (Università degli studi di Napoli L’Orientale, Włochy)
 • prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS)
 • dr Teresa Dalecka (Vilnius University, Litwa)
 • dr hab. Urszula Doliwa (UWM)
 • dr hab. prof. UPJPII w Krakowie Michał Drożdż
 • dr hab. prof. URz. Wojciech Furman
 • prof. dr hab. Janusz S. Gruchała (UJ)
 • prof. dr hab. Andrzej Hejmej (UJ)
 • prof. Kornelija Ičin (Универзитет у Београду, Belgrad, Serbia)
 • prof. dr Janina Janas (Università degli Studi di Bari, Włochy)
 • dr Aleksandr Janiszewski (Kyyivs’kyy tekhnolohichnyy universytet, Ukraina)
 • prof. dr hab. Mariola Jarczyk (UŚ)
 • prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UPJPII w Krakowie)
 • prof. dr hab. Wojciech Kajtoch (UJ)
 • dr hab. Agnieszka Kampka (SGGW Warszawa)
 • dr hab. prof. UG Zbigniew Kaźmierczyk (UG)
 • prof. dr hab. Dariusz Kulesza (UwB)
 • dr hab. Piotr Lewiński (UWr)
 • prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)
 • Doc. PhDr Libor Martinek (Silesian University in Opava, Czechy)
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ)
 • dr hab. prof. KUL Dariusz Pachocki
 • prof. Tanya Popović (Универзитет у Београду, Belgrad, Serbia)
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski (UMK)
 • dr hab. prof. em. Barbara Stelmaszczyk (UŁ)
 • dr hab. Violetta Wejs-Milewska (UwB)
 •  prof. dr hab. Jacek Wójcicki (IBL PAN)

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

KOLEGIUM REDAKCYJNE
 • Anna Artwińska (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy); Joanna Bachura-Wojtasik (Uniwersytet Łódzki, sekretarz ds. Numerów dziennikarskich), Andrea de Carlo (Uniwersytet “L’Orientale” w Neapolu, Włochy), Marta Dynel (Uniwersytet Łódzki, redaktor językowy – językoznawstwo angielskie), Margreta Grigorowa (Uniwersytet Im. św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria), Martin Hinton (Uniwersytet Łódzki, native speaker), Magdalena Renouf (Uniwersytet w Paryżu – Sorbona 4), Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, redakcja techniczna i obsługa strony na Facebooku), Paulina Frankiewicz (Uniwersytet Łódzki, sekretarz), Monika Worsowicz (Uniwersytet Łódzki, zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa), Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki, redaktor naczelny)
Kontakt: ADVISORY BOARD
 • Anna Artwińska (Leipzig University, Germany); Joanna Bachura-Wojtasik (University of Lodz, Poland; secretary for journalistic issues), Andrea de Carlo (University of Naples “L’Orientale”, Italy), Marta Dynel (University of Lodz, Poland, language editor – English linguistics),Margreta Grigorowa (University of Veliko Turnovo, Bulgaria), Martin Hinton (University of Lodz, Poland, proofreading, native speaker), Magdalena Renouf (Sorbonne University in Paris, France), Anna Wiśniewska-Grabarczyk (University of Lodz, Poland, technical editor), Paulina Frankiewicz (University of Lodz, Poland, journal secretary), Monika Worsowicz (University of Lodz, Poland, deputy editor-in-chief, secretary and thematic editor in the field of journalism), Marzena Woźniak-Łabieniec (University of Lodz, Poland, editor-in-chief), Anna Wiśniewska-Grabarczyk (University of Lodz, technical editor and facebook administrator)
Contact:
 • paulina.frankiewicz@uni.lodz.pl (secretary)
 • marzenaw0904@gmail.com (editor-in-chief)
 • monika.worsowicz@uni.lodz.pl (deputy editor-in-chief, journalistic topics)
  • RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL
  • John Bates (Prof.; University of Glasgow)
  • Stanley Bill (Prof.;University of Cambridge)
  • Clare Cavanagh (Prof.; Northwestern University)
  • Teresa Dalecka (Dr; Vilniaus universitetas)
  • Aleksander Fiut (Prof.; Uniwersytet Jagielloński)
  • Kris Van Heuckelom (Prof.; Katholieke Universiteit Leuven)
  • Małgorzata Kita (Prof.; Uniwersytet Śląski)
  • Maryla Laurent (Prof.; Université Charles-de-Gaulle, Lille)
  • Jakub Z. Lichański (Prof. Uniwersytet Warszawski)
  • Bogdan Mazan (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
  • Arkadiusz Morawiec (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
  • Arent van Nieukerken (Prof.; Universiteit van Amsterdam)
  • Maria Wojtak (Prof.; UMCS w Lublinie)
  • Tomasz Wójcik (Prof.; Uniwersytet Warszawski)
   

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

 

Nabór artykułów (dotychczas niepublikowanych) do naszego czasopisma

NUMERY DZIENNIKARSKIE

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Termin publikacji: 2021 rok i następne.

NUMERY LITERATUROZNAWCZE
Redakcja oczekuje na teksty do numeru tematycznego Literatura i filozofia (termin publikacji 4/2020; tekst należy wysłać do końca 2019 roku) oraz artykuły poświęcone literaturze polskiej różnych epok (termin publikacji: 2021 rok i następne; teksty można wysyłać na bieżąco).
Zapraszamy również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Prosimy o wysyłanie artykułów w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk. Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.
Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim (najlepiej jednak po angielsku).

ZASADY ZGŁASZANIA TEKSTÓW
Artykuł zamieszczamy, wchodząc na stronę pisma, w systemie OJS, po wejściu w zakładkę: Zgłoś nowy tekst [https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions] (należy się wcześniej zarejestrować i zalogować w roli autora).
Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na końcu):

1. Bibliografię
2. Streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe w języku polskim
3. Streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe w języku
angielskim. Na język angielski przekładamy również tytuł artykułu poprzedzający streszczenie
4. Zwięzły biogram naukowy (o objętości ok. 700-1000 znaków ze spacjami)
O przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja i recenzje wydawnicze.
ZASADY RECENZOWANIA

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani ( double-blind review proces );

2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).
Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu. (por. zakładka: Formularz recenzji)

3. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku;

4. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy;

 

ZASADY REDAGOWANIA

Instrukcja redakcyjna – wytyczne dla autorów

 

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów:

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

GUIDELINES FOR AUTHORS

Recruitment of articles (not yet published) to our magazine

JOURNAL NUMBER
The editors are awaiting texts on media, journalism, language and communication in the media, and the evolution of the journalistic profession. We would also like to present the specifications of media and journalists outside Poland, two in a synchronous and diachronic arrangement.

Publication date: 2021 and following.

 

LITERATURE NUMBER
The editors are waiting for the texts for the thematic issue Literature and Philosophy (publication date 4/2020; the text needs to be sent by the end of 2019) and articles on literary literature of different periods (publication date: 2021 and following; texts can be sent on request)

We also invite researchers affiliated with research services (Polish studies, Slavic studies). Please send me articles at any time. They will be published in the section entitled From the employer’s Polish studies and Slavic studies. This section – appearing in each issue of the magazine – will be a presentation of current practices and interests related to literary studies outside Poland.

The texts can be prepared in Polish, English, German, French, Italian, Spanish or Russian (preferably in English).

 

RULES FOR SUBMISSION OF TEXTS

Article published, entering the magazine page, in the OJS system, after entering the tab: Report new text [https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions] (please register and attach to the author).

The article must contain (in the same file at the end):
1. Bibliography
2. Abstract (about 700-1000 characters with spaces) and keywords in Polish
3. Abstract (about 700-1000 characters with spaces) and keywords in the language English. We also translate the title of the article preceding the abstract into English
4. Concise scientific biography (about 700-1000 characters with spaces)
Editing and publishing reviews decide on accepting the text for print.

RULES FOR REVIEWING

The editors adopted the reviewing principles recommended by the Ministry of Science and Higher Education:

 1. Publication evaluated by two independent reviewers from outside the unit, the authors and reviewers are not disclosed (double-blind review process);
 2. Evaluate the substantive values of the text (determine the novelty of the topic, originality, degree of implementation of the assumptions, use of literature on the subject and application of the current state of research; clarity of the argument and the language level of the article).

The opinion is in writing and contains a clear suggestion regarding the publication or rejection of the text. (see tab: Form to say)

 1. The list of reviewers cooperating with the server will be made public once a year in the last volume of the magazine and attached to the website in the last year report;
 2. In the case of a text in a foreign language, one of the reviewers to a person affiliated to foreign institutions other than the nationality of the author of the work;

 

EDITING RULES
Editorial instructions – guidelines for authors

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication: An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

Editor Responsibilities

Accountability: The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Komentarze

Arianta

BazHum

CEEOL

CEJSH

DOAJ

EBSCO

ERIH Plus

ICI Journals Master List

MIAR

Komentarze

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
e-mail: foliapolonica@gmail.com

Komentarze

Komentarze