Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

pobrane (7)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego „Folia Linguistica” od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Marek Cybulski. Obecnie redakcję czasopisma tworzą: prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. Ewa Woźniak, dr Agnieszka Wierzbicka.

 Cel i zakres tematyczny:

„Folia Linguistica” to pismo otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://linguistica.online.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelna
 • Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (Uniwersytet Łódzki)
Zastępca redaktor naczelnej
 • Ewa Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
Sekretarz redakcji
 • Agnieszka Wierzbicka (Uniwersytet Łódzki)
Kolegium redakcyjne:
 • Stanisław Borawski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Hana Gladkova (Uniwersytet Karlovy w Pradze — Czechy)
 • Björn Hansen (Uniwersytet w Ratyzbonie — Niemcy)
 • Kinga Joucaviel (Uniwersytet w Tuluzie — Francja)
 • Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Józef Kość (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Kristina Rutkovska (Uniwersytet w Wilnie)
 • Jerzy Sierociuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Charles Zaremba (Uniwersytet w Marsylii — Francja)

Komentarze

Wymagania redakcyjne:
Objętość artykułu– do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami), objętość recenzji – do 5 stron.

Artykuł powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

 • imię i nazwisko autora (autorów) – w lewym górny rogu pogrubioną czcionką 12 p. Times New Roman; nazwisko winno być opatrzone odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie należy podać: adres e-mail, stopnień/tytuł naukowy oraz afiliację autora (autorów) wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji;
 • tytuł: wyśrodkowany pogrubioną czcionką 12 p. Times New Roman;
 • marginesy: 2,5 cm;
 • wcięcie akapitowe w tekście: 1,25 cm;
 • tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów;
 • czcionka:
  • tekstgłówny – 12 p. Times New Roman, interlinia – 1,5 p.,
  • przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia – 1 p.;
 • każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem oraz informacją o źródle;
 • cytaty:
  • włączone w tekst (do 4 wersów) w cudzysłowie;
  • dłuższe cytaty (ponadczterowersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.;
 • zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą;
 • analizowane wyrażenia – kursywą;
 • znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’;
 • wyróżnienia – pogrubione;
 • śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona;
 • uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

Informacje bibliograficzne:

 • w tekście głównym, w nawiasie okrągłym wg wzoru: nazwisko autora, rok wydania, po dwukropku numer strony, np. (Wierzbicka 1999: 13);
 • odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych wg wzoru (por. z wzorami opisu bibliograficznego): nazwisko autora, rok publikacji w Internecie, np. (Bauer 2009), nazwisko autora, np. (Wierzbicka b.r.), tytuł publikacji lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci  trafią na uniwersytety? 2013),  adres strony lub skrócony adres strony, np. (http://filolog.uni.lodz.pl).
 • pod tekstem pełne adresy bibliograficzne wg następującego wzoru:
 • nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione);
 • tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą;
 • tytuły czasopism – w cudzysłowie.

 

Wzory opisu bibliograficznego (w tym wzory opisu źródeł internetowych):

 • Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bajerowa I., 1977, Aktualne problemy polityki językowej, „Socjolingwistyka” 1.
 • Gajda S. (red.), 2008, Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej.
 • Walczak B., 2008, Tradycja i nowoczesność – względność antynomii, w: E. Woźniak (red.), Tradycja a nowoczesność, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Uwaga: Jeśli autor lub data powstania publikacji zamieszczonej w Internecie nie są znane, w opisie bibliograficznym należy używać tytułu strony lub jego skróconej formy. Adres strony podaje się w nawiasie ostrokątnym, a datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Stosowane skróty:

 • pod tekstem, przed literaturą;
 • nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione).

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe także w języku polskim i angielskim.

 Procedura recenzowania:

 1. Kolegium redakcyjne dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego tekstu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma, a także ocenia, czy tekst spełnia podstawowe kryteria rzetelności naukowej i staranności merytorycznej.
 2. W wypadku pozytywnej wstępnej kwalifikacji do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blind review process).
 4. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej na formularzu recenzji, w którym oprócz skróconej oceny można zawrzeć ocenę opisową.
 5. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję: a) artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie, b) artykuł nadaje się do druku po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzenta, c) artykuł nadaje się do druku pod warunkiem wprowadzenia zmian sugerowanych przez recenzenta i ponownym przesłaniu tekstu do oceny, d) artykuł nie nadaje się do druku.
 6. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, publikowana jest jedynie zbiorcza lista recenzentów artykułów z danego rocznika.
 7. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zastosowanie się do wskazań w nich zawartych kwalifikuje tekst do druku. Kolegium ma prawo dołączyć do uwag recenzenckich własne uwagi i propozycje zmian lub uzupełnień.
 8. Jeśli oceny recenzentów są sprzeczne, a także w innych uzasadnionych wypadkach, kolegium redakcyjne może powołać dodatkowego recenzenta lub przeprowadzić dyskusję nad tekstem i w głosowaniu zadecydować o jego akceptacji lub odrzuceniu.

 Zasady etyczne:

Zgodnie z definicjami przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojęcie ghostwriting obejmuje przypadki, gdy ktoś wnosi istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Przyjęta przez Ministerstwo definicja guest authorship oznacza sytuację, w której udział danej osoby przy powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona autorem (współautorem) publikacji.

Redakcja AUL FL dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz guest authorship, w szczególności przez stosowanie następujących zasad:

 1. Autor zgłaszający artykuł do druku jest zobowiązany:
 • do złożenia pisemnego oświadczenia, że nadesłany tekst jest jego pracą oryginalną, wcześniej niepublikowaną, nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności;
 • do ujawnienia informacji o podmiotach mających wpływ na powstanie publikacji oraz źródłach jej finansowania, jeśli artykuł lub prezentowane w nim badania zostały sfinansowane z grantu lub przez określoną instytucję, a w przypadku tekstów, które mają więcej niż jednego autora, do określenia procentowego wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy;
 • do korzystania z cudzych prac zgodnie z zasadami prawa autorskiego i etyki w nauce.
 1. Redakcja:
 • dokonuje wstępnej kwalifikacji nadsyłanych publikacji pod względem ich rzetelności i zgodności z zasadami etyki w nauce;
 • dokumentuje przejawy nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki w nauce;
 • informuje odpowiednie instytucje (pracodawców, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) w razie stwierdzenia nierzetelności naukowej lub naruszenia zasad etyki w nauce.

Komentarze

ERIH +

Arianta

Bazhum

CEEOL

CEJSH

Index Copernicus

ProQuest

Slavic Humanities Index

Komentarze

ActaUniversitatisLodziensis Folia Linguistica

Instytut Filologii Polskiej UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

ewa_smiech@wp.pl

ewa.wozniak.ul@gmail.com

awierzbicka@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze