Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

pobrane

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica


Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Jarosław Wierzbiński

Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie na zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.

Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.

Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą publikowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.

Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.

Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

http://rossica.online.uni.lodz.pl/index.php/home

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja naukowo-dydaktyczna Jarosław Wierzbiński – redaktor naczelny (Uniwersytet Łódzki) Anna Ginter – sekretarz serii (Uniwersytet Łódzki) Krystyna Ratajczyk – redaktor tematyczny (Uniwersytet Łódzki) Ija Blumental – redaktor językowy (Uniwersytet Łódzki)  

Komentarze

Wymogi techniczne serii Folia Linguistica Rossica:

Teksty prosimy przygotować w języku polskim, rosyjskim lub angielskim;
Tekst w wersji elektronicznej powinien być zapisany w programie Microsoft Word for Windows;
Teksty w języku polskim i rosyjskim powinny zawierać streszczenie w języku zachodnioeuropejskim (ok. 0,5 strony);
Teksty w języku angielskim winny zawierać streszczenie w języku polskim lub rosyjskim (ok. 0,5 strony);
W tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);
Prosimy o zastosowanie Times New Roman 12 jako podstawowej czcionki w artykule;
Maszynopis powinien być przygotowany z zachowaniem interlinii 1,5 i marginesów po obu stronach;
Strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 70-75 znakami w wersie;
Objętość tekstu nie powinna przekraczać 16 stron maszynopisu;
Przypisy prosimy umieszczać według następującego wzorca: (Skubalanka 1988: 11);
Spis bibliograficzny na końcu artykułu prosimy dostosować do poniższego wzorca:

Апресян Ю. Д. (1995), Образ человека по данным языка: попытка системного описания, „Вопросы языкознания” № 1, с. 37-67.
Гандельсман В. (2000), Разрыв пространства: Комментарии к стихам автора, „Звезда” № 5, с. 58-74.
Пригов Д. И. (1996), Сборник предуведомлений к разнообразным вещам, Москва.

Sobkowiak B. (1998), Komunikacja społeczna, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław, s. 56-83.
Tabakowska E. (2000), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Kraków.

Komentarze

Arianta

BazHum

CEEOL

CEJSH

ERIH PLUS

Index Copernicus

ProQuest

Slavic Humanities Index

Komentarze

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego

Zakład Językoznawstwa

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

http://www.linguisticarossica.cba.pl

e-mail:

jarekwierzbinski@wp.pl (redaktor)

telefon: +48 426655312

Komentarze

Komentarze