Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

pobrane (6)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum


Redaktor naczelny:
dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

Czasopismo “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Atrium et Librorum”. Opracowania redakcyjnego “Folia Librorum” od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, EBSCO, PolINDEX, HAL, CEJSH, BazHum, Polska Bibliografia Bibliologiczna i ARIANTA, a także w zasobach WorldCat, Google Scholar, ViFaOst i LitDok

http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/folia-librorum/o-czasopimie

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelna
 • dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska
Z-ca redaktora naczelnego, administracja serwisu WWW
 • dr Agata Walczak-Niewiadomska
Sekretarz
 • dr Grzegorz Czapnik
Kolegium redakcyjne:
 • redakcja tematyczna – dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, dr Zbigniew Gruszka
 • redakcja językowa, korekta polonistyczna – dr Alina Brzuska-Kępa
 • redakcja statystyczna – dr hab. prof. UŁ Jan Degirmendžić
 • członek zespołu – mgr Tomasz Piestrzyński
 • konsultant ds. jęz. angielskiego – dr Joanna Pawliczak
Rada naukowa:
 • prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
 • dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
 • dr Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska)
 • dr Kateřina Lohrová, Západočeská univerzita v Plzni (Czechy)
 • dr Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě (Czechy)
 • dr Anna Karlskov Skyggebjerg, Aarhus Universitet (Dania)
 • Aase Kristine Tveit, Hogskolen i Oslo og Akershus (Norwegia)
 • doc. dr Olga Ciwkacz, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (Ukraina)
 • prof. Bruce Fraser, Boston University (USA)
 • prof. Ken P. Turner, University of Brighton (Wielka Brytania)
Lista recenzentów dotychczas wydanych zeszytów:
 • prof. dr hab. Wiesław Babik
 • prof. dr hab. Oskar Stanisław Czarnik
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella
 • prof. dr hab. Jadwiga Sadowska
 • prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

Komentarze

Wymagania dotyczące definiowania pojęcia autorstwa i/lub współautorstwa publikacji

Ponieważ dowodem etycznej postawy pracownika naukowego powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (w tym na przykład udział w badaniach, przygotowanie bibliografii, znacząca pomoc redakcyjna, pomoc finansowa), Redakcja zwraca się z prośba o ujawnianie wkładu poszczególnych osób i instytucji w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jednak główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. W związku z powyższym prosimy o podawanie informacji o ewentualnych źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

1. Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych poza Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, powoływany jest jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej.
3. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.
4. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

Informacja na temat sporządzania przypisów bibliograficznych:

– przypis do artykułu:
J. S o k u l s k i, Wincenty Smagłowski i jego biblioteka, “Kurier Stanisławowski” 1993, nr 1, s. 753-771.

– przypis do tego samego artykułu:
Tamże, nr 767, nr 2.

– przypis do artykułu przywołanego już wcześniej:
J. S o k u l s k i, Wincenty Smagłowski…, nr 771, s. 2.

– przypis do książki określonego autora:
S. Ż ó ł k i e w s k i, Perspektywy literatury XX wieku, Warszawa 1960, s. 36.

– przypis do tej samej książki:
Tamże, s. 15.

– przypis do książki wydanej pod redakcją:
Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku, t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001.

– przypis do określonego fragmentu książki wydanej pod redakcją:
Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: informator, red. B. Bieńkowska, Poznań 1998, s. 537-545.

– przypis do części wydawnictwa zwartego:
J. S m u l s k i, Epizod z dziejów przedpaździernikowej,,odwilży??. Wokół ,,Pamiętnika uczennicy??, w: Literaturoznawstwo. Materiały konferencji naukowej 14?16 marca 1995, red. J. Kryszak, Toruń 1996, s. 171?179.

– przypis do dokumentu elektronicznego:
B. K o w a l s k a, Biblioteki we współczesnym świecie, Akademickie Centrum Zasobów Informacyjnych [Dokument elektroniczny] 2003 1 dysk optyczny.

– przypis do strony www:
W. K o l a s a, Kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek w Polsce (rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [online] [data dostępu: 9.11.2009], dostępny w Internecie: .

Autorzy proszeni są o dostarczenie artykułów o objętości do 15 stron (12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza) w wersji elektronicznej (na e-mail sekretarza awniewiadomska@uni.lodz.pl).

W treści artykułów tytuły druków zwartych prosimy pisać kursywą. Tytuły prasowe powinny być ujęte w cudzysłów.

W pierwszym przypisie prosimy o podanie afiliacji.

Autorzy powinni także dostarczyć na końcu artykułu tłumaczenie tytułu opracowania wraz z abstraktem zredagowanym (wyłącznie) w wybranym języku obcym.

Komentarze

ERIH PLUS

EBSCO

POL-INDEX,

HAL

CEJSH

CEEOL

BazHum

Polska Bibliografia Bibliologiczna

ARIANTA

a także w zasobach:

WorldCat

Google Scholar

ViFaOst

LitDok.

Komentarze

Folia Librorum

Wydział Filologiczny

Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną w plikach o formacie .doc, .docx lub .rtf na jeden z adresów mailowych:

folia.librorum@uni.lodz.pl; magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl; agata.walczak-niewiadomska@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze