Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

pobrane (1)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

„Folia Iuridica” powstała jako seria wydawnicza w ramach zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1980. Pomysłodawcą był Profesor Jerzy Wróblewski. Obecnie jest czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Początkowo był w niej prezentowany w formie artykułów głównie dorobek naukowy pracowników WPiA. Od kilku lat zamieszczane są również prace spoza naszej Jednostki.

Obecnie, z inicjatywy Redaktorów, zeszyty Folii  mają charakter tematyczny i obejmują nie tylko zagadnienia z dziedziny prawoznawstwa podnoszone z perspektywy prawników, ale również filozofów, logików, socjologów, psychologów i ekonomistów, przyjmując tym samym charakter interdyscyplinarny.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja:
 • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (red. naczelny)
 • prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • dr Tomasz Bekrycht (sekretarz)
 
 • Rada programowa:
 • Anna-Maria Andersen (Lund University)
 • Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • Adam Czarnota (University of New South Wales)
 • Natalia Danilkina (University of Groningen)
 • Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki)
 • Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki)
 • Krzysztof Indecki (Uniwersytet Łódzki)
 • Janusz Jankowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Martin Krygier (University of New South Wales)
 • Martin Škop (Masaryk University)

Komentarze

Informacje dla Autorów: http://www.wpia.uni.lodz.pl/o-wydziale/czasopisma-i-serie-wydawnicze/folia-iuridica/folia-iuridica

Wymogi redakcyjne: http://www.wpia.uni.lodz.pl/o-wydziale/czasopisma-i-serie-wydawnicze/folia-iuridica/wymogi-redakcyjne

Recenzenci 2015:

 • dr hab. Joanna Helios (UWr)
 • dr hab. Wioletta Jedlecka (UWr)
 • dr hab. Tomasz Kuczur (UKW w Bydgoszczy)
 • dr hab. Przemysław Kaczmarek (UWr)

Procedura recenzyjna: Teksty są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję, a następnie wysyłane do dwóch recenzentów pochodzących z ośrodków naukowych spoza UŁ lub za zgodą Rektora UŁ (w przypadku specyficznej tematyki tekstu) do recenzenta z naszego ośrodka. Obowiązuje tryb „double-blind review”.

Zasady etyczne: Redakcja kieruje się w doborze i ocenie nadsyłanych tekstów zarówno zasadą wysokiej oceny jakości merytorycznej, jak i zasadą życzliwości. Procedura recenzowania i oceny prac ma służyć eliminowaniu zjawiska ghostwriting’u. Celem Redakcji jest również pomoc młodym naukowcom w kształtowaniu umiejętności przygotowywania i właściwego moderowania tekstów oraz pomoc przy ich publikowaniu.

 

Komentarze

BazHum

Index Copernicus

BazEkon

Komentarze

Komentarze