Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

fg9

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica


Redaktor naczelny:
dr Witold Sadziński (Uniwersytet Łódzki)

Folia Germanica (Acta Universitatis Lodziensis) ukazuje się od roku 1997 i „jest kontynuatorem wcześniejszych serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. Folia Litteraria czy Folia Linguistica” (z Przedmowy do tomu 1.).
Jest pismem naukowym Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Początkowo Zeszyty ukazywały się w nieregularnych, 2- lub 3-letnich, odstępach czasowych i nie posiadały jednoznacznego zawężenia tematycznego. Tomy 1-3 powstały pod redakcją profesorów Krzysztofa A. Kuczyńskiego (redaktor naczelny) oraz Romana Sadzińskiego (zastępca redaktora naczelnego). W tym czasie sekretarzem Redakcji była dr Irena Bartoszewska. Od numeru 4 redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Roman Sadziński, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, a zastępcą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, kierownik Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (do numeru 7 funkcję sekretarza Redakcji pełni dr Dorota Wesołowska). W 2007 i 2008 roku z inicjatywy dr. Witolda Sadzińskiego w ramach Folia Germanica ukazują się tomy jubileuszowe poświęcone kolejno 60. rocznicom urodzin profesorów Romana Sadzińskiego oraz Zenona Weigta. Od tego czasu Folia Germanica ukazuje się regularnie w odstępach rocznych ze sprecyzowaną tematyką danego tomu. Od zeszytu 7 (2011 r.) z redakcją współpracują wybitni germaniści z kraju i zagranicy. Zmienił się również sekretarz – od 2011 r. jest nim dr Witold Sadziński.  Warto nadmienić, że wśród recenzentów byli tacy uznani germaniści jak prof. Tomasz Czarnecki, prof. Zbigniew Kaszyński, prof. Lech Kolago, prof. Christoph Schatte, prof. Zbigniew Światłowski, prof. Eugeniusz Tomiczek i in.

http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny
 • dr Witold Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
Z-ca redaktora naczelnego
 • dr Marcin Gołaszewski (Uniwersytet Łódzki)
Sekretarz
 • dr Małgorzata Żytyńska (Uniwersytet Łódzki)
Redaktor tematyczny
 • prof. zw. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
Redaktorzy językowi:
 • dr hab. Frank Schuster (Uniwersytet Łódzki) – język niemiecki
 • prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki) – język polski
 • mgr Anna Lesińska-Gazicka (Uniwersytet Łódzki) – język angielski
Rada Programowa:
 • prof. Dr. Hans-Werner Eroms (Universität Passau)
 • prof. Dr. Sascha Feuchert (Universität Gießen)
 • prof. Dr. Thomas Gloning (Universität Gießen)
 • prof. Dr. Björn Hansen (Universität Regensburg)
 • prof. zw. dr hab.  Roman Sadziński (Universität Łódzki)
 • prof. zw. dr hab. Józef Wiktorowicz (UW Warszawa)

Komentarze

Informacje dla Autorów

 Redakcja przyjmuje i wysyła do recenzji tylko i wyłącznie artykuły sporządzone ściśle wg wskazówek redakcyjnych:

 

 1. Tekst należy wysłać w formie pliku .doc(x) na adres mailowy w_sadzinski@yahoo.de oraz foliagermanica@uni.lodz.pl.
 2. Artykuł powinien być opatrzony następującymi danymi osobowymi:

– imię i nazwisko

– tytuł naukowy

– jednostka macierzysta (po polsku i niemiecku)

– adres

– adres internetowy

 1. Objętość artykułu nie może przekraczać 20 stron maszynopisu; nie powinna również być mniejsza niż 5 stron maszynopisu.
 2. Czcionka tekstu głównego: Times New Roman

Wielkość czcionki tekstu głównego: 12

Czcionka przypisów: Times New Roman

Wielkość czcionki przypisów: 10.

Odstęp między wierszami tekstu głównego: 1.5

 1. Artykuł musi być napisany w języku niemieckim (z uwzględnieniem najnowszych zasad pisowni) lub polskim. Preferowane są teksty w języku niemieckim.
 2. Problematyka artykułu nie może odbiegać od linii tematycznej danego tomu bądź też od założeń określonych przez Redaktora Naczelnego i/lub Redaktora Tematycznego.
 3. Artykuły powinny zawierać streszczenia w języku angielskim, polskim i niemieckim, koniecznie z przetłumaczonym tytułem. Na końcu artykułu należy zamieścić słowa kluczowe w języku angielskim (nie więcej niż 5, nie mniej niż 3)
 4. Streszczenie powinno zawierać skrót najważniejszych informacji zawartych
  w artykule umożliwiając Czytelnikowi na zapoznanie się na najistotniejszymi zagadnieniami danej publikacji. Streszczenie nie powinno zajmować więcej niż jednej strony maszynopisu.
 5. Przypisy zamieszczamy w tekście wg następującego wzoru:

– (NAZWISKO ROK, S.(trona))

W przypadku języka niemieckiego:

(Ammon 1995, S. 14)

(vgl. König  1978, S. 63ff.)

(Schmidt 1984, S. 265ff.; Braune 1955, S. 302f.)

W przypadku języka polskiego:

(por. Czochralski 1971, s. 23)

 1. Ewentualne obrazy bądź grafikę umieszczamy w tekście artykułu
  oraz zapisujemy dodatkowo w formacie .jpg lub .tif na nośniku (płyta CD)
  jako osobny plik. Podajemy źródło. Konieczna jest pisemna zgoda autorów / wydawnictw na opublikowanie ich grafik, rycin, fotografii etc.
  w Wydawnictwie UŁ.
 2. Na końcu artykułu powinien się znaleźć spis wykorzystanej w tekście literatury wg następującego wzoru:

NAZWISKO PIERWSZA LITERA IMIENIA (ROK), tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania.

np.: Ammon U. (1995), Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten, Berlin, New York.

Adamek R., Nowak T. (2005), 650 latPabianic, Łódź.

– Jeżeli korzystamy z artykułu, konieczne jest podanie ilości jego stron!

np.: Zollna I. (1994), Der Rhythmus in der geisteswissenschaftlichen Forschung. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Bd. 96, S. 12-52.

Czochralski J: (1975), Eine Analyse von Sprachfehlern bei polnischen Germanistikstudenten. W: Kwartalnik neofilologiczny, t. 1, s. 21-39.

 1. Podane w bibliografii dane muszą znajdować odzwierciedlenie w tekście artykułu!

Komentarze

BazHum

CEJSH

Index Copernicus

POL-index

Slavic Humanities Index

Komentarze

dr Witold Sadziński (redaktor naczelny)

Redakcja czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica”
Uniwersytet Łódzki
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.: 42 6655115
e-mail: w_sadzinski@yahoo.de; foliagermanica@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze