Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

s_folia

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica


Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik

„Folia Geographica Socio-Oeconomica” jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane są również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.
Wydawnictwo jest adresowane głównie do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.

www: foliags-o.geo.uni.lodz.pl

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor
 • Marcin Wójcik
Z-ca redaktora
 • Iwona Jażdżewska
Z-ca redaktora
 • Marek Barwiński
Redaktor tematyczny
 • Agnieszka Rochmińska
Sekretarz
 • Łukasz Musiaka
Redaktor statystyczny
 • Piotr Cybula
Redaktor językowy
 • Maria Magdalena Nowakowska
Członek redakcji
 • Bartosz Bartosiewicz
Rada redakcyjna:
 • Stanisław Liszewski – Uniwersytet Łódzki
 • Tadeusz Marszał – Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki
 • Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz – Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Suliborski – Uniwersytet Łódzki
 • Marek Sobczyński- Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Remus Anghel – Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia)
 • Annegret Haase – Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy)
 • Rene Matlovič – Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
 • Bohdan Posatskyy – Uniwersytet Lwowski (Ukraina)
 • Tadeusz Siwek – Uniwersytet Ostrawski (Czechy)
 • Sokol Axhemi – Uniwersytet w Tiranie (Albania)
 • Vladimir Székely – Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja)
 • Alessandro Vitale – Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
 

Konsultant ds. strony www czasopisma

 • Stanisław Mordwa
Konsultant ds. kartografii i GIS
 • Karolina Dmochowska-Dudek

Komentarze

Instrukcje dla autorów

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” uprzejmie informuje, że do końca czerwca każdego roku zbierane są artykuły do kolejnego numeru tego czasopisma.
Mile widziane są artykuły:
– o charakterze teoretycznym i metodologicznym,
– przedstawiające wyniki prowadzonych badań własnych,
– recenzje itp.
Czasopismo publikuje prace badawcze wykonane przez przedstawicieli różnych dziedzin geografii społeczno-ekonomicznej, a także prace o charakterze aplikacyjnym. Zamieszczane są w nim artykuły dotychczas niepublikowane.
Prośba o składanie artykułów ze wszystkimi poniżej wymienionymi elementami w formie papierowej i elektronicznej sformatowanych zgodnie z podanymi wskazówkami.
Materiały proszę przekazywać sekretarzowi ‚Folii’ dr. Ł. Musiace (pokój 425).

Procedura obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania
1. Autorzy składający prace do publikacji są zobowiązani do podania następujących informacji:
– jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w %), z podaniem ich afiliacji (miejsce pracy autorów),
– kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji,
– jakie są źródłafinansowania materiałów do publikacji oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (‚financial disclosure’).
2. Autorzy składający publikacje do druku powinni przestrzegać zasad etyki obowiązujących w nauce i mieć świadomość, że ‚ghostwriting’ i ‚guest authorship’ są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą ujawniane, a odpowiednie podmioty o tym informowane, np. instytucje zatrudniające autorów, a przez Redakcję Czasopisma dokumentowane.
3. Główną odpowiedzialność za publikację ponosi autor (autorzy) ją zgłaszający.

Procedura przyjęcia do druku
1. Złożone publikacje zgodnie z ‚Procedurą obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania’ będą podlegać recenzji wewnętrznej.
2. Recenzję wewnętrzną przeprowadza Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym.
3. Otrzymanie pozytywnej recenzji wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.

Procedura recenzowania
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia, co stanowi podstawę do kwalifikacji artykułu do publikacji.
4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
5. Lista recenzentów raz w roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma. 6. Do pobrania dla recenzentów: formularz recenzji wydawniczej (plik .doc).

Wymogi techniczne
FORMA ARTYKUŁU:
– objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (15-20 stron),
– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
– marginesy – 2,5 cm,
– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
– tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
– rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
– rysunki – koniecznie czarno-białe z zastosowaniem szrafu,
– liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
– elementy zeskanowane – w rozdzielczości 300 dpi.

Bibliografia
– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie ‚harwardzkim’, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka – bez inicjału imion (np. Kot 2003),
– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Kot J., 2003, Strategia, PWN, Warszawa).

WYMAGANIA:
1. wersja papierowa – 1 odbitka z tekstem drukowanym jednostronnie w formacie A4,
2. wersja elektroniczna,
3. tytuł i streszczenie w języku angielskim – 1 strona A4,
4 zarys treści w języku polskim – na początku artykułu (ok. 5 wierszy),
5. słowa kluczowe,
6. dane autora (na końcu każdego tekstu) – stopień naukowy, imię i nazwisko oraz miejsce pracy (uczelnia, katedra, zakład).

Komentarze

BazEkon

BazHum

CEEOL

ProQuest

Komentarze

Kontakt
Łukasz Musiaka (Sekretarz redakcji)
e-mail: musiaka@wp.pl
tel.: (42) 635 45 91; fax (42) 635 45 92

Adres Redakcji
Redakcja Folia Geographica Socio-Oeconomica
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Komentarze

Komentarze