Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

fgp14-okl

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica


Redaktor naczelny:
dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej, w szczególności geoekologii, geomorfologii, a także ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych, zagadnienia geologii czwartorzędu, geofizyki – głównie w zakresie fizyki atmosfery, a także zastosowania GIS w badaniach środowiska.

Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace: krótkie doniesienia naukowe (komunikaty naukowe), materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

Więcej informacji na stronie: http://foliagp.geo.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny
 • Zbigniew RDZANY
Sekretarz
 • Małgorzata FRYDRYCH
Kolegium redakcyjne
 • Jan DEGIRMENDžIĆ (redaktor statystyczny)
 • Jolanta FISZBAK (redaktor językowy)
 • Anna MAJCHROWSKA (redaktor tematyczny – geografia fizyczna, geoekologia)
 • Aleksander SZMIDT (redaktor tematyczny – GIS, kartografia cyfrowa)
Rada Naukowa „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”
 • prof. zw. dr hab. Paweł Jokiel (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Laskowski (Uniwersytet Łódzki, profesor em.)
 • prof. zw. dr hab. Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Mgr. Ján Novotný, PhD. (Slovenská Akademia Vied, Geografický ústav /Instytut Geografii, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
 • doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
 • dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Komentarze

Informacje dla Autorów

http://foliagp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=dla-autorow

Recenzenci współpracujący w 2017 r.

 • Marcin Becher (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Tadeusz Ciupa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiecach)
 • Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Elżbieta Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
 • Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
 • Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Łukasz Mendyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Jerzy Sikora (Uniwersytet Łódzki)
 • Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
 • Juliusz Twardy (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci współpracujący w 2016 r.

 • Ryszard Krzysztof Borówka (Uniwersytet Szczeciński)
 • Volodymyr Demczenko (Naukowy Instytut Badań Regionalnych NAN we Lwowie, Ukraina)
 • Stanisław Fedorowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Renata Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Marcin Kolejko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Krzysztof Kożuchowski (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
 • Józef Kukulak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Ján Novotný (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
 • Elżbieta Papińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Joanna Popławska (Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
 • Piotr Weckwerth (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci współpracujący w 2015 r.

 • Sławomir Domagała (Uniwersytet Łódzki)
 • Jacek Forysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Barbara Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
 • Maciej Jaskulski (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
 • Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
 • Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Ján Novotný (Slovak Academy of Science)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Jacek Szmańda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Lucyna Wachecka-Kotkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
 • Krzysztof Wroński (niezależny badacz)
 • Marek Zawilski (Politechnika Łódzka)
 • Maciej Ziułkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

 

Procedura recenzyjna

Zasady etyczne

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie Folia Geographica Physica są recenzowane. Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na stronie internetowej czasopisma

Nadsyłane do publikacji prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Każdy artykuł prezentujący dane empiryczne analizowany jest przez redaktora statystycznego. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dyscyplinie geografii fizycznej, geologii, geofizyki lub innych nauk przyrodniczych. Zasadą jest ocenianie pracy przez co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest autor artykułu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy pochodzącej z artykułów przed ich opublikowaniem. Zasadą jest ocenianie prac przez recenzentów w sposób poufny („double-blind review”), zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego przestawionym w dokumencie: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”  z 2011 r. oraz  w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. Jeśli utrzymanie zasady poufności nie jest możliwe, Redakcja ustala, czy między recenzentami a autorem nie występuje konflikt interesów.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza.

Komentarze

Index Copernicus

CEJSH

Komentarze

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, p.136, 90-139 Łódź

tel.: +4842 665 59 35; fax.: +4842 665 59 31

email: folia.geo.physica@uni.lodz.pl

Redaktor naczelny Zbigniew Rdzany; zbigniew.rdzany@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

zbigniew.rdzany@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze