Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

OKLADKA_31_2016_krzywe_DRUK

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica


Redaktor naczelny:
Dr. hab. prof. UŁ Anna Marciniak-Kajzer

From 1976 the journal was published under the title Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Folia Archaeologica. The journal has been published under its present title since 1980. Folia Archaeologica is an annual published by the Institute of Archeology of the University of Łódź.

Aim and thematic scope:

The journal publishes materials concerning archeological research mostly in Poland and Central Europe. Texts refer to both excavation research results and studies concerning the material culture as well as reflections on research methods and methodology. The chronological scope includes all the epochs which are of interest to archeologists, ranging from the beginnings of culture to contemporary times.

 

Publisher: Lodz University Press

Amount of research and review articles which were published last year: 12

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

***

Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Folia Archaeologica. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Cel i zakres tematyczny:

W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badań archeologicznych przede wszystkim w Polsce i Europie Środkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu zainteresowań archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 12

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

O CZASOPIŚMIE

Redakcja / Editorial board

Redaktor naczelny / Editor-in-chief
 • Dr. hab. Anna Marciniak-Kajzer prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Sekretarz redakcji / Journal secretary
 • dr Jolanta Dybała (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Zespół redakcyjny / Editorial board
 • prof. dr hab. Lucyna Domańska
 • dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
 • dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ
 • dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ
 • dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ

Rada Programowa / Scientific council

 • prof. Eduard Droberjar, Katedra Archeologie, Univerzita Hradec Králové, Czech Republic
 • prof. Ole Grøn, Norwegian Maritime Museum, Oslo, Norway
 • dr hab. Małgorzata Grupa, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland
 • prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • dr hab. Seweryn Rzepecki prof. UŁ, Poland
 • prof. Lee Yung-jo, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, South Korea

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

Text preparation principles

 1. Main text
 2. Literature
 • The author’s first name and surname (without scientific degrees/titles, 12 pt. font), affiliation and e-mail address (10 pt. font) in the line below, left justification.
 • Text in Times New Roman 12 pt. font, 1.5 line spacing.
 • Title (and sub-heading) of the work in bold, 14 pt., left justification
 • Automatic hyphenation
 • No indentation between paragraphs
 • Paragraph indentation – only first line: 1 cm
 • Margins: all 2.5 cm
 • Summary in English maximum 2 pages necessarily with the paper’s title translated into English
 • Keywords (6–10 keywords in English) – 12 pt. font; the words should be given after a colon, separated by a semi-colon
 • Parts of the paper such as preambles, introductions, subsections, etc., 12 pt. font (without italics) numbered with Roman numerals
 • The cited references should be collected at the end of each paper under References
 • The dash is marked by an en dash: – (not a hyphen: – or an em dash: —)
 • Enumerations should start from dashes or Arabic numerals.

 

The Oxford (Harvard) referencing style should be used to make reference citations, indicating the literature in the text. The sources should be in brackets, with the name of the author, year of publication and page. If there are more than two authors, only the name of the first (main) author is given with an abbreviation “et al.” For example:

 • (Buko 1990: 45)
 • (Horbacz, Lechowicz 1982: 275)
 • (Górska et al. 1976: 15)

 

No Latin expressions, such as ibidem and op. cit. should be used. Each publication should be accompanied by the author’s surname. The author’s surname may be omitted if it was already mentioned in the sentences preceding  the annotation.  E.g. “As Karol Górski (1987: 82) indicates in his work…”

When more than one publication is mentioned, they should be presented in chronological order:

 • (Kamińska 19668: 80; Kola 1991: 13–21; Kołodziejski 1994: 134)

 

In the case of citing a number of publications by the same author published in the same year, they should be additionally distinguished by a lower case letter of the alphabet.

 • (Miłobędzki 1978a: 30–31)

It is important to remember that these alphabetical characters (concerning the same year of publication) should be preserved in References at the end of the article.

 

The initial of the author’s name is given only in a situation when two authors have the same surname and the publication was published in the same year:

 • (A. Kowalski 2002: 76)
 • (B. Kowalski 2002: 168)

 

Commentary other than references should be in the form of footnotes marked by asterisk(s) “*”, “**”

 

Literature

 • References should be given in alphabetical order (individual publications are not numbered)
 • The basic pattern for references: the author’s surname and initial of the name, date of publication, title, place of publication, page numbers
 • If there is more than one place of publication, there should be an en dash without a space between them, e.g. Kraków–Warszawa–Poznań.
 • If there is no place of publication, use the abbreviation “n.p.” (no place)
 • If there is no date of publication, use the abbreviation “n.d.” (no date)

 

Author or a few authors

 • Buko A., 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław
 • Szymczak J., 1990, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, [in:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450, ed. A. Nadolski, Łódź,  pp. 208–282.
 • Mikołajczyk A., 1979, Romantyczne iluzje i ekonomiczna rzeczywistość skarbów monet z XVI–XVIII w. Kilka przykładów środkowopolskich, „Wiadomości Numizmatyczne”, vol. 23, pp. 160–167.

References with regard to publications published in the same year

 • Modzelewski K.,
 • 1980 Organizacja grodowa u progu epoki lokacji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, vol. 28, no. 3, pp. 329–339.
 • 1980a Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. II. Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII-XIII, „Przegląd Historyczny”, vol. 71, no. 3, pp. 449–477.

Joint publication (part of the title instead of the author’s surname, followed by citation as in an independent work, with the initials and surnames of editors)

 • Historia kultury materialnej
 • 1978 Historia kultury materialnej Polski w zarysie, ed. W. Hensel, J. Pazdur, vol. 2, Od XIII do XV wieku, ed. A. Rutkowska – Płachcińska, Wrocław.

Unpublished works (like published works, title without italics, place of storing the work in brackets)

 • Lentowicz Z.,
 • 1973 Chroberz. Pałac. Skrócona dokumentacja historyczno–naukowa, Kielce (typescript in the State Archive in Kielce).

We require the following declarations from the authors:

 1. that they are the original authors of the works
 2. that the article was not posted elsewhere
 3. that parts of the text taken from other authors or sources are properly marked and described

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Zasady przygotowania tekstu

 1. Tekst główny
 2. Przypisy
 • Imię i nazwisko autora (bez stopni/tytułów naukowych, czcionka 12 punktów), w wersie poniżej afiliacja i adres e-mail (czcionka 10 punktów), wyrównane do lewej.
 • Tekst zapisany czcionką Times New Roman 12 punktów z interlinią 1,5.
 • Tytuł (i podtytuł) pracy wyrównany do lewej, pogrubiony, 14 pkt
 • Dzielenie wyrazów automatyczne
 • Bez odstępów akapitowych
 • Wcięcie akapitowe, pierwszy wiersz: 1 cm
 • Marginesy: wszystkie po 2,5 cm
 • Streszczenie w języku angielskim maksymalnie 2 strony – koniecznie z tytułem artykułu przetłumaczonym na język angielski.
 • Keywords (6–10 słów kluczowych w języku angielskim) – czcionka 12 punktów; same słowa wymienić należy po dwukropku, oddzielone średnikiem.
 • Części artykułu, takie jak wstępy, wprowadzenia, podrozdziały itp., czcionka 12 punktów (bez kursywy) numerowani cyframi rzymskimi.
 • Cytowana literatura powinna być zebrana na końcu każdego artykułu pod hasłem Literatura.
 • Znak myślnika zaznaczamy półpauzą: – (nie dywizem: – czy pauzą: —).
 • Wyliczenia zapisujemy od myślników lub cyfr arabskich.

Przypisy bibliograficzne należy przygotować za pomocą przypisów oksfordzkich (harwardzkich), wykazując literaturę wewnątrz tekstu. Wykorzystywane źródła zapisujemy w nawiasie, wymieniając nazwisko autora, rok wydania pozycji oraz stronę. Jeśli autorów jest więcej niż dwóch, podajemy jedynie nazwisko pierwszego (głównego) autora, dodając skrót „i in.” Na przykład:

(Buko 1990: 45)

(Horbacz, Lechowicz 1982: 275)

(Górska i in. 1976: 15)

 • Nie stosujemy w zapisie przypisów określeń łacińskich, typu ibidem i op. cit. Każda pozycja powinna zostać opisana nazwiskiem autora. Nazwisko autora można pominąć, jeśli zostało już ono wymienione w zdaniu poprzedzającym przypis.  Np. „Jak podaje w swej pracy Karol Górski (1987: 82) …”
 • Wymieniając więcej niż jedną publikację, przedstawiamy je w kolejności chronologicznej:

(Kamińska 19668:80; Kola 1991: 13–21; Kołodziejski 1994: 134).

 • W przypadku cytowania kilku publikacji tego samego autora, wydanymi w tym samym roku, odróżniamy je dodatkowo małą literą alfabetu.

(Miłobędzki 1978a: 30–31)

Należy pamiętać, by zastosowany w zapis alfabetyczny (dotyczący tego samego roku wydania) był odzwierciedlony w Literaturze na końcu artykułu.

 • Inicjał imienia autora jest podawany tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tym samym nazwiskiem dwojga autorów i pozycją wydaną w tym samym roku:

(A. Kowalski 2002: 76)

(B. Kowalski 2002: 168)

 • Uwagi, nie będące zapisem bibliograficznym, zapisujemy w postaci przypisów dolnych oznaczonych gwiazdką/gwiazdkami „*”, „**”

Literatura

Zapisujemy w układzie alfabetycznym (nie numerujemy poszczególnych pozycji).

Podstawowy schemat zapisu w bibliografii: nazwisko i inicjał imienia autora, data wydania, tytuł, miejsce wydania, numery stron.

Jeśli jest kilka miejsc wydania, to między nimi dajemy półpauzę bez spacji, np. Kraków–Warszawa–Poznań.

Gdy brak jest miejsca wydania, piszemy skrót: b.m.w.

Jeżeli nie ma daty wydania, stosujemy skrót: b.d.

 

 • Autor lub kilku autorów

Buko A., 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław

Szymczak J., 1990, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450, red. A. Nadolski, Łódź,  s. 208 – 282.

Mikołajczyk A., 1979, Romantyczne iluzje i ekonomiczna rzeczywistość skarbów monet z XVI – XVIII w. Kilka przykładów środkowopolskich, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 23, s. 160-167.

 • Zapis bibliograficzny odwołujący się do publikacji wydanych w tym samym roku

Modzelewski K.,

1980 Organizacja grodowa u progu epoki lokacji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 28, z. 3, s. 329-339.

1980a Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. II. Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII-XIII w., „Przegląd Historyczny”, t. 71, z. 3, s. 449-477.

 • Praca zbiorowa (zamiast nazwiska część tytułu, następnie cytacja jak w pracy autorskiej, z inicjałami i nazwiskami redaktorów)

Historia kultury materialnej…

1978 Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, t. 2, Od XIII do XV wieku, red. A. Rutkowska – Płachcińska, Wrocław.

 • Prace niepublikowane (jak publikowane, tytuł pisany bez kursywy, w nawiasie miejsce przechowywania pracy)

Lentowicz Z.,

1973 Chroberz. Pałac. Skrócona dokumentacja historyczno–naukowa, Kielce (maszynopis w archiwum WKZ w Kielcach).

 

Wymagamy od Autorów następujących deklaracji:

 1. że są oryginalnymi autorami prac
 2. że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu
 3. że części tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie oznaczone i opisane

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

CEJSH

DOAJ

ERIH PLUS

+48 42 665 54 11 (sekretariat)

ul. G. Narutowicza 65, 90–131 Łódź

instytutarcheo@uni.lodz.pl