Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

OKLADKA_31_2016_krzywe_DRUK

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica


Redaktor naczelny:
Dr. hab. prof. UŁ Anna Marciniak-Kajzer

Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą Acta Uniwersitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Folia Archaeologica. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Cel i zakres tematyczny:

W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badań archeologicznych przede wszystkim w Polsce i Europie środkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu zainteresowań archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://folia.archeologia.uni.lodz.pl/index.php

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor
 • Dr. hab. Anna Marciniak-Kajzer prof. UŁ
Sekretarz redakcji
 • dr Aldona Andrzejewska
Rada Programowa:
 • Prof. dr. hab. Lucyna Domańska, IA UŁ,
 • Prof. Eduard Droberjar, Katedra archeologie, Univerzita Hradec Králové, Czechy
 • Prof. Ole Grøn, Norwegian Maritime Museum, Oslo, Norway
 • Dr. hab. Małgorzata Grupa, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. Leszek Kajzer, IA UŁ
 • Dr hab. Stanisław Kołodziejski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Prof. LEE Yung-jo, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, Korea Południowa;
 • Dr hab. Sewereyn Rzepecki prof. UŁ
 • Dr hab. Piotr Strzyż, Instytut Archeologii PAN

Komentarze

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU

 1. Tekst główny
 2. Przypisy
 • Imię i nazwisko autora (bez stopni/tytułów naukowych, czcionka 12 punktów), w wersie poniżej afiliacja i adres e-mail (czcionka 10 punktów), wyrównane do lewej.
 • Tekst zapisany czcionką Times New Roman 12 punktów z interlinią 1,5.
 • Tytuł (i podtytuł) pracy wyrównany do lewej, pogrubiony, 14 pkt
 • Dzielenie wyrazów automatyczne
 • Bez odstępów akapitowych
 • Wcięcie akapitowe, pierwszy wiersz: 1 cm
 • Marginesy: wszystkie po 2,5 cm
 • Streszczenie w języku angielskim maksymalnie 2 strony – koniecznie z tytułem artykułu przetłumaczonym na język angielski.
 • Keywords (6–10 słów kluczowych w języku angielskim) – czcionka 12 punktów; same słowa wymienić należy po dwukropku, oddzielone średnikiem.
 • Części artykułu, takie jak wstępy, wprowadzenia, podrozdziały itp., czcionka 12 punktów (bez kursywy) numerowani cyframi rzymskimi.
 • Cytowana literatura powinna być zebrana na końcu każdego artykułu pod hasłem Literatura.
 • Znak myślnika zaznaczamy półpauzą: – (nie dywizem: – czy pauzą: —).
 • Wyliczenia zapisujemy od myślników lub cyfr arabskich.

Przypisy bibliograficzne należy przygotować za pomocą przypisów oksfordzkich (harwardzkich), wykazując literaturę wewnątrz tekstu. Wykorzystywane źródła zapisujemy w nawiasie, wymieniając nazwisko autora, rok wydania pozycji oraz stronę. Jeśli autorów jest więcej niż dwóch, podajemy jedynie nazwisko pierwszego (głównego) autora, dodając skrót „i in.” Na przykład:

(Buko 1990:45)

(Horbacz, Lechowicz 1982: 275)

(Górska i in. 1976: 15)

 • Nie stosujemy w zapisie przypisów określeń łacińskich, typu ibidem i op. cit. Każda pozycja powinna zostać opisana nazwiskiem autora. Nazwisko autora można pominąć, jeśli zostało już ono wymienione w zdaniu poprzedzającym przypis.  Np. „Jak podaje w swej pracy Karol Górski (1987: 82) …”
 • Wymieniając więcej niż jedną publikację, przedstawiamy je w kolejności chronologicznej:

(Kamińska 19668:80; Kola 1991: 13–21; Kołodziejski 1994: 134).

 • W przypadku cytowania kilku publikacji tego samego autora, wydanymi w tym samym roku, odróżniamy je dodatkowo małą literą alfabetu.

(Miłobędzki 1978a: 30–31)

Należy pamiętać, by zastosowany w zapis alfabetyczny (dotyczący tego samego roku wydania) był odzwierciedlony w Literaturze na końcu artykułu.

 • Inicjał imienia autora jest podawany tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tym samym nazwiskiem dwojga autorów i pozycją wydaną w tym samym roku:

(A. Kowalski 2002: 76)

(B. Kowalski 2002: 168)

 • Uwagi, nie będące zapisem bibliograficznym, zapisujemy w postaci przypisów dolnych oznaczonych gwiazdką/gwiazdkami „*”, „**”

III. Literatura

Zapisujemy w układzie alfabetycznym (nie numerujemy poszczególnych pozycji).

Podstawowy schemat zapisu w bibliografii: nazwisko i inicjał imienia autora, data wydania, tytuł, miejsce wydania, numery stron.

Jeśli jest kilka miejsc wydania, to między nimi dajemy półpauzę bez spacji, np. Kraków–Warszawa–Poznań.

Gdy brak jest miejsca wydania, piszemy skrót: b.m.w.

Jeżeli nie ma daty wydania, stosujemy skrót: b.d.

 

 • Autor lub kilku autorów

Buko A., 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław

Szymczak J., 1990, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450, red. A. Nadolski, Łódź,  s. 208 – 282.

Mikołajczyk A., 1979, Romantyczne iluzje i ekonomiczna rzeczywistość skarbów monet z XVI – XVIII w. Kilka przykładów środkowopolskich, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 23, s. 160-167.

 • Zapis bibliograficzny odwołujący się do publikacji wydanych w tym samym roku

Modzelewski K.,

1980 Organizacja grodowa u progu epoki lokacji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 28, z. 3, s. 329-339.

1980a Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. II. Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII-XIII w., „Przegląd Historyczny”, t. 71, z. 3, s. 449-477.

 • Praca zbiorowa (zamiast nazwiska część tytułu, następnie cytacja jak w pracy autorskiej, z inicjałami i nazwiskami redaktorów)

Historia kultury materialnej…

1978 Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, t. 2, Od XIII do XV wieku, red. A. Rutkowska – Płachcińska, Wrocław.

 • Prace niepublikowane (jak publikowane, tytuł pisany bez kursywy, w nawiasie miejsce przechowywania pracy)

Lentowicz Z.,

1973 Chroberz. Pałac. Skrócona dokumentacja historyczno–naukowa, Kielce (maszynopis w archiwum WKZ w Kielcach).

Zasady etyczne:

 1. Redakcja przekazuje artykuły do recenzji, starając się uniknąć konfliktu interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami.
 2. Redakcja gwarantuje, że wszelkie informacje zawarte w tekstami są tajne przed ich publikacją.
 3. Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści i zobowiązują się do nieujawniania wiedzy o nich przed publikacją.

 

Wymagamy od Autorów następujących deklaracji:

1 że są oryginalnymi autorami prac

 1. że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu
 2. że części tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie oznaczone i opisane

 

 1. Editors must ensure a fair blind peer-review of the submitted articles for publication. They will strive to prevent any potential conflict of interests between the author and editorial and reviewer.
 2. Editors ensure that all information contained in the texts are secret before publication.
 3. Reviewers evaluate manuscripts based on content and they must ensure that all the information related to submitted manuscripts is kept as confidential.

 

Authors must ensure that:

 1. they have written original works
 2. the manuscript has not been issued elsewhere
 3. parts of work of other authors, should be appropriately labeled and described

Komentarze

CEJSH

 

Komentarze

+48 42 665 5411 (sekretariat)

ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź

instytutarcheo@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze