Zeszyty Wiejskie

cover_issue_398_pl_PL

Zeszyty Wiejskie


Redaktor naczelny:
dr Damian Kasprzyk

Zeszyty Wiejskie to biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (IZBW). Powstał z inicjatywy osób podejmujących w ramach pracy naukowej szeroko rozumianą problematykę wiejską. Mając nadzieję na dalsze trwanie, periodyk prezentować będzie tematykę związaną z różnymi dyscyplinami spośród nauk społecznych (głównie: historia, socjologia, etnologia, pedagogika i ekonomia). Na łamach pisma swoje studia i materiały publikować będą autorzy z IZBW i łódzkiego ośrodka akademickiego, a także naukowcy, teoretycy i praktycy spoza Łodzi oraz z zagranicy.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

***

Zeszyty Wiejskie (Rural Periodicals) – an academic journal prepared by the Interdisciplinary Team of Rural Studies of the University of Lodz. The journal is devoted to a wide range of rural issues as well as analysis of various social, cultural, economic and political phenomena that concern Poland and are observed against the background of transformations taking place in Europe and all over the world. The authors who publish papers in Rural Periodicals represent diverse areas of science such as history, sociology, ethnology, pedagogy, economics, archaeology, cultural and political studies.

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Publisher: Lodz University Press

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja / Editorial board

 • Damian Kasprzyk (University of Lodz) – redaktor naczelny oraz redaktor tematyczny – etnologia / editor-in-chief and thematic editor – ethnology
 • Jarosław Kita (University of Lodz) – zastępca redaktora oraz redaktor tematyczny – historia / deputy-editor-in-chief and thematic editor – history
 • Ewa Koralewska (University of Lodz) – sekretarz redakcji oraz redaktor językowy / journal secretary and linguistic editor
 • Katarzyna Walińska (University of Lodz) – redaktor językowy – język angielski / english language editor
 • Wojciech Ziomek (University of Lodz) – redaktor strony www / website editor
 • Małgorzata Łapa (University of Lodz) – redaktor

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

dr hab. Andrzej Lech, prof. UŁ – Przewodniczący Rady (Łódź, Poland), prof. dr hab. Iskra Baeva (Sofia, Bulgaria), prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce, Poland), dr Janusz Gmitruk (Warszawa, Poland), dr hab. Tadeusz Grabarczyk – prof. UŁ (Łódź, Poland), dr Nicolas Masłowski (Praga, Czech Republic), prof. dr hab. Giennadij F. Matwiejew (Moskwa, Russia), dr hab. Leszek Olejnik – prof. UŁ (Łódź, Poland), prof. dr hab. Marek Przeniosło (Kielce, Poland), dr Michal Rak (Pilzno, Czech Republic), mgr Henryk Siemiński (Łódź, Poland), dr Janina Tobera (Łódź, Poland), prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Warszawa, Poland), prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak (Lwów, Ukraine)

Komentarze

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

GUIDELINES FOR AUTHORS

Information for authors:

 1. The text should be written in font 12, 1.5 line spacing.
 2. Each submitted text should include the following data: name and surname of the author, affiliation: the place of employment or town/city.
 3. Classic annotations are preferred, placed at the bottom of the page under the main text of the work. They should be on that page in their entirety. Name initials should be given before the surname.
 4. Books quoted in annotations should be accompanied by the following description:

a) Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

(without giving page numbers if references are made to the whole book which deals more broadly with issues discussed only briefly). The name of the publishing house should be given.

b) Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, p. 32.

(if references are made to the given fragment of the cited work which is argued with, detailed views of the author should be quoted, making references to the given opinion of the author etc).

c) in the case of translated books, the initials of the name and the surname of the translator should be given after the title of the book or paper and before the name of the publishing house and the place of publication of the book or the journal’s title (e.g.  Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, transl. S. Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008; U. Windows, Historiatechniki, transl. J. Arciszewski, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2007, vol. 4, pp. 5–15).

 1. Papers from journals should be written in the following way: the author’s name initials and surname, the title of the paper, the title of the journal (in quotation marks), year date, volume or issue, cited page or quoted pages (e.g.  Kowalski, Dzieje przemysłu polskiegow XIX w., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, vol. 3, pp. 203–220). If the journal is an annual, the indication of the volume or issue should be given before the year date (e.g. M. Piotrowska, Wspomnienia o sierpeckich garncarzach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Volume I, 2011, p. 23). Arabic numerals should be used for numbers indicating the following volume or issue of a journal published more often than annually. Abbreviations no. (number), iss. (issue) are spelt with small letters. The abbreviation Vol. (volume) or Iss. (issue) to mark an annual should be spelt with capital letters, using Roman or Arabic numbers in accordance with the original version of the journal.
 2. Chapters of joint publications should be written in the following way:

Tomicki, Religijność ludowa, [in:]Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, vol. II, eds. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, pp. 80–89.

 1. Information which is given in the original version, cited not directly from the sources but through a publication of another author, should be written in the following way:

Białkowski, Historia medycyny francuskiej, Universitas, Kraków 2005. As cited in: J. Kowalski, Historia nauki światowej czasów nowożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, p. 78.

 1. Titles of books, chapters in books and articles published in journals should be written in italics, without quotation marks.
 2. Titles of journals should be written in full in standard font in quotation marks.
 3. Reference information cited from foreign journals should be adjusted to general principles concerning journals, writing it in the following way:

Braid, History and Theory, Clio Medica 1998, vol. 3, pp. 23–26.

 1. In the text the following abbreviations should be used:

a) The word century should be written as cent. (19th cent.).

b) If the given work is cited several times in a row, use the abbreviation Ibidem written in standard font.

b) If the given work is cited in several places in the paper or chapter, use the abbreviation J. Kowalski, cit., p. 5. The abbreviation op. cit. should be italicized .

c) If there are quotations of more than one publication of the same author in the given chapter (paper), first the given title should be given in its full form and when it is quoted once again text abbreviation should be used: J. Tomaszewski, Mity w nauce.., p. 6. The abbreviaition  cit. Should not be used

 1. If two different works of the same author are quoted in a row, first give the initials of the name followed by the surname, and for the second and subsequent time(s): Ibidem.
 2. If a paper published in a book edited by the same author is cited, it should be written in the following way: J. Kowalski, Historia nauki polskiej, [in:] Historia cywilizacji, ed. ibidem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, pp. 300–315.
 3. It is not necessary to include references at the end of the paper.
 4. A summary in English should be submitted together with the title (up to 1,000 characters with spaces).

Co-authorship:

In the case of co-authorship the paper should include information about the percentage contribution of each co-author. The information should be sent to the address of the editorial board by traditional mail and contain signatures of all co-authors.

If the article was written as part of a project, it should contain a text reference with information about it, pointing to the financing institutions.

The author signs a statement that the submitted text is an original work and does not infringe upon the copyrights of any third party in any way.

***

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Informacje dla autorów:

 1. Tekst należy pisać czcionką 12, odstęp 1,5 wiersza.
 2. Każdy nadsyłany tekst powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, afiliacja – miejsce zatrudnienia lub miejscowość.
 3. Preferujemy przypisy klasyczne, umieszczone na dole strony pod zasadniczym tekstem pracy. Powinny w całości mieścić się na tejże stronie. Należy podawać skrót imienia autora przed nazwiskiem.
 4. Przytaczane w przypisach książki powinny być zapisane następująco:

a) A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

(bez zakresu stron jeżeli odwołujemy się do całej książki, podejmującej w szerszy sposób zagadnienie poruszane przez nas jedynie w formie skrótowej). Podajemy nazwę wydawnictwa.

b) A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 32.

(jeżeli odwołujemy się do konkretnego fragmentu cytowanej pracy, z którym polemizujemy, przytaczamy szczegółowe poglądy autora na dany temat, odwołujemy się do konkretnej opinii autora itp).

c) w przypadku książek i artykułów tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza, po tytule książki lub artykułu, a przed nazwą wydawnictwa i miejscem wydania książki lub tytułem czasopisma (np.  A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, tłum. S. Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008; U. Windows, Historia techniki, tłum. J. Arciszewski, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2007, z. 4, s. 5–15).

 1. Artykuły z czasopism powinny być zapisane następująco: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), data roczna, zeszyt lub numer, cytowana strona lub przywoływane strony (np. J. Kowalski, Dzieje przemysłu polskiego w XIX w., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, z. 3, s. 203–220). Jeśli czasopismo jest rocznikiem, oznaczenie tomu lub zeszytu podajemy przed datą roczną (np. M. Piotrowska, Wspomnienia o sierpeckich garncarzach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom I, 2011, s. 23). Liczby oznaczające kolejny numer lub zeszyt czasopisma ukazującego się częściej niż raz w roku podajemy w numeracji arabskiej. Skróty nr (numer), z. (zeszyt) piszemy wówczas małą literą. Skrót T. (tom) lub Z. (zeszyt) na oznaczenie rocznika piszemy wielką literą, stosując numerację rzymską lub arabską, zgodnie z zapisem stosowanym w wersji pierwotnej pisma.
 2. Rozdziały prac zbiorowych zapisujemy następująco:

R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 80–89.

 1. Informacje, które podajemy w oryginalnym brzmieniu, cytując je nie bezpośrednio ze źródeł, ale korzystając z publikacji innego autora, zapisujemy następująco:

T. Białkowski, Historia medycyny francuskiej, Universitas, Kraków 2005. Cyt. za: J. Kowalski, Historia nauki światowej czasów nowożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 78.

 1. Tytuły książek, rozdziałów w książkach i artykułów publikowanych w czasopismach zapisujemy kursywą, bez cudzysłowu.
 2. Tytuły czasopism zapisujemy w pełnym brzmieniu, w cudzysłowie, zwykłą czcionką.
 3. Informacje bibliograficzne cytowane z czasopism zagranicznych należy dostosować do ogólnych reguł dotyczących czasopism, zapisując je następująco:

P. Braid, History and Theory, „Clio Medica” 1998, z. 3, s. 23–26.

 1. W tekście należy stosować zasady zapisu skrótowego:

a)Słowa rok (jeżeli występuje obok daty 1996 r.) oraz wiek (XIX w.) zapisujemy r. i w.

b)Jeżeli cytujemy dane dzieło kilka razy z rzędu stosujemy skrót Tamże, pisany zwykłą czcionką.

b) Jeżeli cytujemy dane dzieło w kilku miejscach artykułu lub rozdziału, stosujemy skrót J. Kowalski, dz. cyt., s.5. Skrót dz. cyt. piszemy kursywą.

c) Jeżeli cytujemy w danym rozdziale (artykule) więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, przy kolejnym cytowaniu stosujemy skrót tekstowy: J. Tomaszewski, Mity w nauce.., s. 6. Nie dodajemy skrótu dz. cyt.

 1. Jeżeli cytujemy dwie pod rząd różne prace tego samego autora, zapisujemy po raz pierwszy inicjał imienia i nazwisko, po raz drugi i następny(e): Tegoż, dla kobiet: Tejże.
 2. Jeżeli cytujemy artykuł opublikowany w książce pod redakcją tego samego autora stosujemy zapis: J. Kowalski, Historia nauki polskiej, [w:] Historia cywilizacji, pod red. tegoż, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 300–315. W przypadku autorek posługujemy się skrótem: pod red. tejże.
 3. Nie wymagamy bibliografii na końcu artykułu.
 4. Prosimy o streszczenie tekstu w języku angielskim wraz z tytułem (do 1000 znaków ze spacjami).

Współautorstwo:

W przypadku współautorstwa do artykułu powinna być dołączona informacja o procentowym wkładzie pracy każdego z współautorów. Informacja powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną na adres redakcji i zawierać podpisy wszystkich współautorów.

Jeżeli artykuł powstał w ramach projektu, powinien zawierać przypis tekstowy z informacją na jego temat, wraz ze wskazaniem instytucji finansujących.

Autor podpisuje oświadczenie o tym, że nadesłany tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

 

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

ERIH PLUS

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

Komentarze

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADANIA WSI

90-131 ŁÓDŹ, ul. Lindleya 3/5, pok. 229,

Tel: (042) 635 61 55

damian.kasprzyk@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze