Translatorica & Translata

translatorica_NEW_krzywe_DRUK

Translatorica & Translata


Redaktor naczelny:
Tamara Roszak

„Translatorica & Translata” jest czasopismem naukowym poświęconym przekładowi i jego teorii w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, starożytnych (łacina, greka, sanskryt), a także sztucznych (np. esperanto). Powstało z myślą o filologach zajmujących się tłumaczeniami zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W czasopiśmie „Translatorica & Translata” jest miejsce dla prac podejmujących problematykę wszelkich form tłumaczenia, a także dla przekładów nietłumaczonych dotąd tekstów o szczególnych walorach literackich, naukowych czy specjalistycznych.

Do nadsyłania tekstów do czasopisma „Translatorica & Translata” zapraszamy autorów polskich i zagranicznych. Językami czasopisma są (w kolejności alfabetycznej): angielski, esperanto, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, polski, rosyjski, włoski.

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

RECENZENCI współpracujący w r. 2018:

Anna Bączkowska, Łukasz Bogucki, Mikołaj Deckert, Giovanni Gobber, Elżbieta Jamrozik, Alicja Kacprzak, Elżbieta Kapral, Jadwiga Maszewska, Wojciech Soliński, Jan Sosnowski, Roman Sosnowski, Magdalena Szeflińska-Baran, Mikołaj Szymański, Jacqueline Visconti

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

KOMITET REDAKCYJNY
 • Tamara Roszak (redaktor naczelna)
 • Artur Gałkowski
 • Iwona Witczak-Plisiecka
 • Maria Judyta Woźniak
RADA NAUKOWA
 • Łukasz Berezowski
 • Vasyl Bialyk
 • Vladimír Biloveský
 • Łukasz Bogucki
 • Orazio Antonio Bologna
 • Jadwiga Czerwińska
 • Paolo D’Achille
 • Zsuzsanna Fábián
 • Uta Felten
 • Artur Gałkowski
 • Giovanni Gobber
 • Jean-Pierre Goudaillier
 • Margreta Grigorova
 • María José Hernández Guerrero
 • Joanna Jabłkowska
 • Elżbieta Jamrozik
 • Joanna Jurewicz
 • Alicja Kacprzak
 • Elżbieta Kapral
 • Domenica Minniti Gonias
 • Mihaela Munteanu Siserman
 • Eva Muñoz Raya
 • Piero Polidoro
 • Yaroslav Redkva
 • Raffaele Ruggiero
 • Wojciech Soliński
 • Jan Sosnowski
 • Roman Sosnowski
 • Mikołaj Szymański
 • Silvo Torkar

Komentarze

Autorzy są proszeni o przestrzeganie następujących zasad redagowania tekstu[1]:

 

 1. Językami czasopisma są (w kolejności alfabetycznej): angielski, esperanto, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, polski, rosyjski, włoski.
 2. Teksty powinny mieć długość nieprzekraczającą 45.000 znaków ze spacjami w przypadku artykułów i przekładów dwujęzycznych[2]oraz 10.000 znaków ze spacjami w przypadku recenzji przekładów (podane wielkości dotyczą tekstu wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi i bibliografią).
 3. Każdy tekst winien zawierać streszczenie w języku artykułu (max. 1.000 znaków ze spacjami) i streszczenie w języku angielskim poprzedzone przetłumaczonym tytułem (max. 1.000 znaków ze spacjami). Teksty w języku angielskim winny zawierać drugie streszczenie w innym języku.
 4. Pod tytułem należy zamieścić do 6 słów kluczy (oddzielonych średnikami) w języku artykułu i w języku angielskim.
 5. Bibliografię i netografię należy zamieścić na końcu tekstu głównego (w artykułach pisanych po rosyjsku bibliografię należy podać alfabetem łacińskim i obok, w nawiasie kwadratowym, cyrylicą).
 6. W osobnym pliku należy zamieścić krótkie curriculumautora (do 500 znaków ze spacjami), zawierające następujące informacje: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, zainteresowania naukowe, przykładowe publikacje, informacje o innej działalności.
 7. Zasady normalizacji tekstu:
  • Tekst powinien być zapisany w formacie Word;
  • ustawienia strony: format papieru A4, wszystkie marginesy 25 mm;
  • czcionka Times New Roman (również dla greki); wielkość 12 pkt dla tekstu głównego i bibliografii, wielkość 10 pkt dla dłuższych cytatów oraz przypisów rozszerzających, zamieszczanych na dole strony;
  • można używać pogrubionych liter i kursywy (np. w wyrazach obcojęzycznych), nie należy stosować podkreśleń;
  • interlinia 1,5 w tekście głównym, interlinia 1 w przypisach;
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem o głębokości 5 mm;
  • w przypadku cytatów krótkich, umieszczanych w tekście głównym, należy stosować znaki cudzysłowu zgodne z konwencją obowiązującą w danym języku;
  • w przypadku cytatów dłuższych (ponad 2-wersowych) należy je zapisać w osobnym akapicie (bez cudzysłowu) z zastosowaniem wcięcia o głębokości 5 mm z lewej i prawej strony oraz podwójnej interlinii nad i pod cytatem (wielkość czcionki 10, interlinia 1,5);
  • zarówno tekst główny, jak i przypisy dolne powinny być wyjustowane;
  • referencje bibliograficzne należy podawać według systemu podanego poniżej;
  • nie należy dzielić wyrazów, ani stosować żadnego specjalnego formatowania;
  • nietypowe fonty, znaki i symbole należy dołączyć osobno.

System przypisów i bibliografii prac cytowanych w tekście

 1. Przypisy źródłowe należy umieszczać w tekście głównym i sporządzać według wzoru – nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz strona(y) cytowanego tekstu oddzielona(e) dwukropkiem (Eco 2000: 10).
 1. Przywoływane publikacje należy uporządkować alfabetycznie i zapisać według wzoru:
  • w przypadku książek: Kowalski Jan (1977) Tytuł, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  • w przypadku rozdziału w książce: Kowalski Jan (2002) Tytuł, w: Tytuł, A. Nowak (red.), tłum. E. Wojciechowski, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 1-23
  • w przypadku artykułu w czasopiśmie: Kowalski Jan (2001) Tytuł, „Czasopismo” nr 3/4, s. 3-23
  • adresy stron internetowych antykwą, bez hiperłączy; do każdego adresu powinna być podana w nawiasach okrągłych data dostępu do strony, np. <www.uke.gov.pl> (dostęp: 10.04.2018).

[1]Redakcja zastrzega sobie prawo do odsyłania tekstów niespełniających wymogów formalnych. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

[2]Uwaga: pozyskanie praw autorskich do opublikowania tekstu oryginalnego wraz z jego przekładem leży po stronie tłumacza. Podobnie w przypadku ilustracji i schematów pozyskanych ze źródeł chronionych prawem autorskim.

 

Komentarze

CEJSH(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

Komentarze

translatorica@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze