Turyzm/Tourism

OKLADKA_turyzm_27_1_2017_krzywe_DRUK (1)-1

Turyzm/Tourism


Redaktor naczelny:
dr Andrzej Stasiak
 • O czasopiśmie
 • „Turyzm” jest najstarszym polskim czasopismem naukowym o tematyce turystycznej. Wydawany jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985-1990 publikowany był raz w roku w ramach serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis” (7 zeszytów). Od 1991 r. „Turyzm” jest czasopismem ukazującym się dwa razy w roku  (w latach 1991-2000 wydano 20 zeszytów w 10 tomach). W latach 1991-2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo o nazwie „Turyzm/Tourism” jest dwujęzyczne (język polski i angielski).
 • Zakres i cel tematyczny
 • „Turyzm/Tourism” to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednym z niewielu tytułów w Polsce skierowanych do naukowców reprezentujących różne dyscypliny i zajmujących się problematyką turystyczną, w tym przede wszystkim do geografów, ekonomistów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, nauk o zarządzaniu, a także nauk o kulturze fizycznej. Czasopismo prezentuje w głównej mierze wyniki najnowszych empirycznych badań nad współczesnymi zjawiskami dotyczącymi szeroko pojmowanej turystyki, hotelarstwa i rekreacji w Europie Środkowej, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki i globalnego kontekstu. W czasopiśmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, empiryczne metodologiczne i przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.
 • Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).
 • Liczba artykułów opublikowanych w minionym roku: 38
 • Wydawcwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 • About the Journal
 • “Turyzm” is the oldest Polish scientific journal devoted to tourism. It has been published  by the Institute of Urban and Tourism Geography, University of Lodz since 1985. From 1985 to 1990, it was published once a year, as a part of the “Acta Universitatis Lodziensis” series (7 issues). Since 1991, “Turyzm” has been appearing twice a year (in 1991-2000 – 20 issues in 10 volumes). From 1991-2000, the articles included summaries in French and English. In 2001, the title of the journal was changed to “Turyzm/Tourism” and started to appear in two languages (Polish and English).
 •  
 • Aims and Scope
 • “Turyzm/Tourism” is an interdisciplinary scientific journal. It is one of the few publications in Poland intended for researchers representing a variety of disciplines and dealing with tourism issues, first of all for geographers, economists, sociologists and representatives of social sciences, management sciences as well as physical culture sciences. The journal mostly presents the findings of the latest empirical studies on contemporary phenomena regarding a wide range of tourism, hospitality industry and recreation issues in Central Europe, including their local specificity and local context. The journal presents only texts which have not been published anywhere before: theoretical, empirical and methodological research, review papers and scientific notes, containing partial findings of original empirical research, as well as reviews, reports and contributions to debates.
 • All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND
 • Amount of research and review articles which were published last year: 38
 • Publisher: Lodz University Press

 • Overview:
 • published continuously for 25 years, it deals with a wide range of tourism issues;
 • it is addressed to representatives of a variety of tourism-related disciplines;
 • it includes the results of recent tourism research;
 • in addition to tourism and recreation, there are articles on spatial aspects of the hospitality industry.
 • Why subscribe and read:
 • its articles present the latest trends in world tourism studies;
 • it publishes current research results in the field of tourism;
 • it is reviewed by competent professionals from Poland and abroad.
 • Why submit:
 • it is published twice a year;
 • all articles are reviewed by external referees;
 • all articles by non-English speaking authors are proofread by a native English speaker.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Editorial board

 • Editor-in-chief
 • Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Co-Editor
 • Bogdan Włodarczyk  – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Sub-Editors
 • Leszek Butowski – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Sławoj Tanaś – Uniwersytet Łódzki, Poland
 
 • Managing Editors
 • Justyna Mokras-Grabowska – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Michał Duda – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Scientific council

 • Wiesław Alejziak – University of Physical Education in Krakow, Poland
 • Anna Aleksandrova – Lomonosov Moscow State University, Russia
 • Carlos Costa – University of Aveiro, Portugal
 • Lydia Coudroy de Lille – Lumière University Lyon 2, France
 • Daniela Dumbraveanu – University of Bucharest, Romania
 • Grzegorz Gołembski – Poznan University of Economics and Business, Poland
 • Antoni Jackowski – Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Myriam Jansen-Verbeke – Catholic University of Leuven, Belgium
 • Andrzej Kowalczyk – University of Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Kurek – Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Wasyl Kyfiak – Chernivtsi Trade and Economics Institute of KNTEU, Ukraine
 • Dominic Lapointe – L’Université du Québec à Montréal (UQAM)), Canada
 • Robert Maitland- University of Westminster, Great Britain
 • Yoel Mansfeld – University of Haifa, Israel
 • Beata Meyer – University of  Szczecin, Poland
 • Mirosław Mika – Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Even Tjørve – Høgskolen Innlandet, Lillehammer, Norway
 • Philippe Violier – Universite  d’Angers, France
 • Jiří Vystoupil – Masaryk University in Brno, Czech Republic
 • Piotr Zmyślony – Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Brigita Žuromskaitė – Mykolas Romeris University, Lithuania

Komentarze

Opłaty

 • Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.
 • Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

Instrukcja redakcyjna

Czasopismo „Turyzm/Tourism” zasadniczo publikuje artykuły o objętości nie większej niż 4000 słów, notatki badawcze do 2500 słów oraz raporty i recenzje książek nieprzekraczające 1000 słów. W uzasadnionych przypadkach (na prośbę Autora) redakcja może jednak zaakceptować obszerniejsze prace.

Artykuły należy składać w języku polskim i angielskim (tożsame wersje). Tekst pracy powinien zawierać podpisane i umieszczone w odpowiednich miejscach rysunki, tabele i ew. fotografie. Materiał ilustracyjny powinien być dodatkowo zapisany także w oddzielnych, oryginalnych dokumentach (ale nie w PDF). Artykuł musi posiadać streszczenie/abstrakt, wskazujące zwięźle cel, metody i wyniki badań (do 200 słów), a także słowa kluczowe (w wersji polskiej dopuszczalne są powszechnie stosowane angielskie terminy).

Na pierwszej stronie autorzy powinni umieścić swoje imię i nazwisko, nr ORCID, miejsce pracy wraz z adresem oraz adres e-mail, ew. w celu przyspieszenia kontaktu numer telefonu komórkowego (nieobligatoryjnie).

Przypisy bibliograficzne zapisywane są w stylu APA.

Szczegółowe wytyczne redakcyjne dla Autorów: do pobrania

Prace należy zgłaszać za pomocą platformy Open Journal System (zakładka: Dla Autorów -> Zgłoś tekst) lub mailowo na adres: thetourism@geo.uni.lodz.pl

Zapraszamy do współpracy!

ETYKA WYDAWNICZA


Publication Fees

 • The journal does not charge for submission of the manuscript.
  The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

Editorial Instructions

 “Turyzm/Tourism” publishes articles containing not more than 4000 words, research notes up to 2500 words and reports and book reviews of a maximum of 1000 words. In justified cases (at the author’s request), however, larger texts may be accepted.

Articles must be submitted in Polish and English (identical versions). The text should contain captioned and properly positioned figures, tables and, possibly, photographs. Illustrations should be additionally saved in separate, original files (but not PDF). The article must include a summary/abstract, briefly stating the aim, methods and results of study (200 words max.), as well as key words (the Polish version allows commonly used English terms).

On the first page, the authors should place their full name (first and last name), ORCID number, the name of their work place, together with postal and e-mail addresses, possibly also a mobile phone number for quick contact, if necessary (optional).

Bibliographic references are written in the APA style.

Detailed editorial guidelines for authors: to download

Articles must be submitted by means of the Open Journal System platform (bookmark: for Authors Submit text) or by mail to  thetourism@geo.uni.lodz.pl

You are welcome to cooperate with us!

PUBLICATION ETHICS

 

Komentarze

 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC – cnpLINKer
 • DOAJ
 • Dimensions
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • EconBiz
 • Engineering Village
 • ERIH PLUS
 • Genamics JournalSeek
 • GeoArchive
 • GeoRef
 • Google Scholar
 • IBR (International Bibliography of Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences)
 • IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences)
 • Japan Science and Technology Agency (JST)
 • J-Gate
 • JournalGuide
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • Naviga (Softweco)
 • POL-index
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • Publons
 • QOAM (Quality Open Access Market)
 • ReadCube
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDNet
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)

Komentarze

turyzm@geo.uni.lodz.pl

kwom@geo.uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze