Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe

ceranea

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Georgi Minczew

Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” został powołany do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Z założenia periodyk ma charakter międzynarodowy, wiec przyjmowane doń są prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski), dotyczące basenu Morza Śródziemnego i Słowiańszczyzny, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie.
Celem, jaki wyznaczyło sobie Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea”, jest tworzenie naukowego pisma o charakterze interdyscyplinarnym, które oferuje studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii. W ten sposób próbujemy pokonać wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną; artykuły mają przedstawiać różne aspekty późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, która jest w swojej różnorodności integralna. W rezultacie „Studia Ceranea”, bazując na wcześniejszych wzorcach innych periodyków o podobnej tematyce, starają się używać metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, średniowieczem i czasami nowożytnymi i otwierają się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

http://ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Kolegium redakcyjne „Studia Ceranea”:
 • prof. dr hab. Georgi Minczew – redaktor naczelny
 • dr hab. prof. UŁ Mirosław J. Leszka – zastępca redaktora naczelnego
 • dr Agata Kawecka – redaktor tematyczny
 • dr Kirił Marinow – sekretarz naukowy
 • dr Małgorzata Skowronek – sekretarz naukowy
 • mgr Andrzej Kompa – redaktor tematyczny
 • dr Ivan Petrov – sekretarz
 • Rada redakcyjna „Studia Ceranea”:
 • doc. dr hab. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • prof. James Douglas Howard-Johnston (Corpus Christi College, Oxford)
 • prof. nadzw. dr Ewald Kislinger (Uniwersytet w Wiedniu)
 • prof. Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki)
 • ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. Stefano Parenti (Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rzym)
 • prof. dr Günter Prinzing (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)
 • prof. Rustam Shukurov (Uniwersytet Moskiewski)
 • dr Yuri Stoyanov (Uniwersytet w Londynie)

Komentarze

 • Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • EBSCOhost research databases
 • Slavic Humanities Index
 • Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)
 • The Index Copernicus Journals Master List (IC)

Komentarze

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 32/38, sala 209, PL – 90–237 Łódź
tel. (0–48–42) 635 64 88
e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze